aanbesteiiing. BOflWMNSPAN A A N B E S T E D I N G. OPENBARE VERKOOPING B E E S I 1 A E E LANDBOUWGERKEDSCHAPPEN KAPUT ALE BOEBEN-INSPAN HUISME4JBELEN, BEBGER TEEBZEEP Openbare Verkooping. OPaJNBARsJ V R&00P1NG Door veriiiimleriiig van bedrijf. Openbare Verkooping BOEREIN-INSPAN, Openbare Verkoopin TE KOOP vier groote zakken PLANTAARDAPPELEN, AANBESTEDEN: Het rnaken en zinken van 9960 MA Zinkstuk van twee rijs- lat^en. Het leveren en verwerken van '6970 scheepston gewonen Doornik- schen steen 2990 scheepston afval van Doornik- schen of van Lessineschen •ei^n. Wognsdug den 24 April 1878, EENj£l$ VQJjEEDIG.EN [EDER ZEGGE HET VOORT. ZAAMSLAG. 13 frank de zak, bij J. DE SMIDT—POTHOVEN. Op den elfden April 1878, overleed te Niikerk op de Veluwe, onze geliefde beliuwdvader en vader de Heer Fit NS VAN DEii STRATEN VAN THIELEN, gepensioneerd kapitein, Ridder der Militaire Willeinsorde. Axel, 12 April 1878 Mr. R. H. J. SCHMALHAUSEN. H. M. A. SCHMALHAUSEN, VAN DEll STRATEN VAN THIELEN. Voor de vele, zeer gewaardeerde blij- w ken van deelneming in het verlies van onzen zoon PIETER HENDR1K, betuigen wij onzen inuigen dunk. C. VAN D1JK. P. A. VAN DIJKSchram. De Kapitein-Commandant van het detacliemeni 3e Regeinent Infanterie, zal op Donderdag den puuu.uoic, o, 18««» April 1878, ten zijnen biyeefc in de C?y^l- ziften, Graanmaten, Schoppen, Rieken, Vorken lier kazerne om 11 uur, onder nailere gofelkeurihg Mesthakeu, alsmede 2 Kaarnmachinen, Kaarn, van den heer Kolonel Commandant van het 3e Tonnen en Kuipen, eene partij Kliefhout en Mutsaard en hetgeen meer zal worden aan- 4 kleine Ploegen, 1 Zaaimachine, 2 ijzeren en 7 houten Eggen, 1 Rolblok, 1 Slede. 3 Slepers, 1 Molbord met Ketting, 6 Mest- planken, 1 Sm'jbak, Slijpsteen, Windmolen, Stroomolen, Geesselsteen, 4 Ladders, Graan- Regement Infanterie geboden. E«open tot en met 3,~ kontant. Voor de talrijke bewijzen van be- langstelling op den dag van heden ondervonden,* betuigen de ondergeteekenden huuuen hartelijken dunk. Ter Neuzen, 12 April 1878. A. C. N. GRENU. J. II. GRENULooije. A A A I f PI STUDE IN De levering; v:»n Vlccsch, Vet, Spek Grocnteii, Peper, Zout, Azijn, Ainerl- kaitiiMclu- Itezeinit Petroleum en Stecu- kwlen lieneveuw bet weg;lialen van VlrMstofli-n Aardap|»el»cl»illen en Vaat- water van af den I Dei IS3S tot en ■net den laalMten April I.H7 9. De voorwaarden dagelijksch ter inzage van 11 De Notaris C. J. A. FERCKEN, te Ter Neu zen, zal, ten verzoeke van E. VAN DER BENT, koopman aldaar, op Woensdag, den 1 Mei 1878, des namiddags ten 1 ure, aan het Schuttershot, j uur 0p genoemd Bureau bewooud bij August van Duijse, te Ter Neuzen, j1_ in het openfyaar verkoopen: Eene groote Partij JIOUTWAREN, alsBalken, Planken, Sparren, Stijlen, Platen, Mestplanken, Zeilen, nieuw gezaagd Hout, Dorschvloerdeelen, Vlotdeelen enz., alles aldaar liggende en aj|aar men zal vergadereu. Het Bestuur der Waterkeerjng van de Cnlarpi- teuse polders M A RG A R ET11 A, KI/KlNp HU1S- S£NS en EENDRA<5t, zal o^> Zateidag den 27 Ajffil 1878, Hes namiddags te 2 uren, in de diree- tiekeet van den MARGARETIIA POLDER, in het openbuar, bij eukele insohrijtingonder ii ad ere goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Zee land, i p Afdrukken van bet bestek zijn, van af 15 dezer, tegen daiielijke betaling der kosten ad/0,76, of, bij fronijq-toezendipg ad 0,79 per exemplaar, verkrijgbaar bij den Secretaris-Ontvanger, ten wiens kantore het bestek terming ligt. Aanwjjzjpg op Z*ter(lag en Ilinsdug aan de hesteding voorafgaande. Zaamslag, den 11 April 1§78. JAN SCHEELE, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris- Ontvanger. VAN VAN EN TE S Ik It 11 I 8. De firms ,/BONTE IIENDRIKSE," te Uzen- dijke, zal op De Notarissen C. J. A. Fercken te'rer Neuzen des namiddag'9 precies te. 2 uren, ten verzoeke van en Ji. Geeiie te Ilillst, zollen ten verzoeke van den heer C. B. WIJEFELS, op de door hem be- de erven JAN STAAL, in leven landbouwerwooncfe hofstede, „Spitsbroek" onder St. Kruis, wouande te Zaamslag, op Domierdug den Jlei publiek verkoopen de navolgen.de 1878, des morgens ten 10 ure, en zoo noodig den IN DK ofntf Xftn hisIhc* voh'e'nden dag op de door den erflater bewoond geweest zijnde hofstede in den Zaamslagpolder, gemeente Zaamslag in het jopenbaar verkoopen - BENEN VOLLEDIGEN bestaande boofdzakelijk ih 7 kloeke Werkpaarden waaronder 2 dik van Vpulen en 1 met Veulen, 9 baatgevende Melkkoeieu, 3 Vaarzen, dik van Kajf/ 0 Kal- .vereu, 2 -Schapeu, 3 Varkeijs waaronder 2 dik van Aiggen en 7 Biggen, 90 11 (lenders en Hanen, 2 ouije en jonge Pauwen, 3 Meip yvagens, 1 Slortekar, 1 Tilbury, 5 houten eh 1 jjzerfeh Eggen, 2 Rolbloltkeh, Molbord, 1 Slede, Mestplanken, Zaadzeil met toebehooren, 2 Graanmaten en 2 Graauziften, Windmolen, 1 Snij- en 1 Peenmolen, Geesselsteen, Krui- wagen, 2 Smjbakkenj 50 Graauzakken, 3 Graan- en 2 Stalschoppen, 8 Vorken, 1 Riek, 3 Mesthaken, Waterbak, Kippenhok, 2 Lad- i ders, 2 Meetroeden, 3000 Mutsaard en eene partij Bandroeden en Staken, Rijzadel met 0 iVmi'iiMET.KGEREEDSCHAPPEN als: BEESTIALEN: 3 scboone Werkpaarden, waaronder 1 met Veulen, 2 tweejarige Paarden, 2 eenjarige Hengsten, 8 bekalfde Koeien en Vaarzfen, 4 achttieniruiandsche Vaarzen, 4 eenjarige Vaarzen, 4 tweejarige Stieren, 2 Kalvereji, 43 Sebapen (tweetandsche weeren) 100 Hoen- ders en Hanen, 4 Pauwen en 1.0 Eenden. LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN: Een MenwRgen, een Vlaamsche Wagen met breed beslag en Beerbak, twee Waalsche Ploe gen, een Duilsche Ploeg, een Aalpomp, een Varkensren, Balans en Gewicbten, Stalgereed- schap, en eindelijk een Jachthond, eenig Brandhout en wat ineer zal worden te voor- scHTjn gebracht. De veiling zal in bovenstaande yolgorde ge- schieden Gewone conditien, waaronder: dat onbekende koopers bekeude soliede boi gen inoeten stelleu. VAN EENEN IN DE GEMEENTE i De Notaris C. J. A. FERCKEN, te Ter Neu zen, zal, ten verzoeke van de erfgenamen van CORNELIS DE BRUIJNE, in leven landbouwer, wonende in de gemeente Zaamslag, op Dinsdag, den 7 Mei 1878, des morgens ten 10 ure, op de door hem bewoond geweest zijnde hofstede, in den Eendragtpolder, in bet openbaar verkoopen EEN EN VOLLEDIGEN BOER EN - IN SPA N, bestaande boofdzakelijk in: 8 Werkpaarden, 1 Tweejarig en 1 Jaarling7 Melkkoeien, 1 Vaars dik van Kalf, 1 twee jarig en 4 eenjarige Runderen en 3 Melk- kalveren, 2 groote en 4 kleine Loopvarkens, 90 Hoenders en Hanen. Voorts3 Menwagens met toebehooren, 1 Speel- wagen, Treetnkar, 1 Cbais, 1 W aalsche en !T'Pooiimn"; MELKGELiEEDSC11APPEN alsHe Notaris M. GEENE te Hulst, zal ten ver- KaarnmachienKaarn 2 Roomkuipeu2 zoeke van en op bejt h^jsipedje by.fQond door n oonicTA Af«lk- A.DRIAAN VERHAEQEN, laudhouwer, wonendje in den Oostvogelpolder nab j L uusfaai'dej in de ge- mpente Hontenisse, op Donderdag den 25 April 1878, des vooriniddags om 10 ure, in bet open baar presenteeren te verkoopen Boterbakken en 2 Botertonuen, eenige Melk- teelen. VOORTS: bestaande in: 1 Kabinet, Kleerkast, Bureau, Glazenkast, 0 Tafels, 15 Stoelen, 2 Zetels, Ledikant, 3 plutmen Bedden met kussens, 5 Katl'enbedden, Dekens, Huisklok, Kachel met toebehooren, llanglainp, Rustbank, Wafelijzer, 1 Hangijzer, 2 Koekjmnnen, 4 Wascbkuipen, Waschma- chine, Baktrog, Vleesehblok, Worstbak met j Snikken, ijzeren en aarden Potten en lannen en wat meer zal worden geveiid. Koopen tot en met 3,— kontant. piUOmilltAJVlV" >-W kloeke Werkpaarden, waaronder een 5jarige Veulemnerrie, een sehoon gebouwd Jaarling, zijnde een Hengst, 4 Melkkoeien, waaronder 1 dik van Kalf, 1 driejarig bekalfd Rund, 1 jaarling Rund, 2 Varkens waaronder 1 dik van Biggen, benevens 50 Hoenders en H^nen. Voorts 2 Menwagens, 1 Vrachtkar en verdere Landbouwgereedschappen. Eene partij gedorsclien Graan, Hooi, Stroo en Mest, eenig zindelijk HUISRAAD en het geen verder te koop zal worden aangebodeu, alles breeder bij aanplakbiljetten te om- schrijven. aan W. VAN DER WELLE te Ter Neuzen. a 15 cent per stulc te bekomen bij

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 3