BINNEN LAND. j\o. 1345. Woensdaa 10 April 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad aeonnement. voor Zeeuwsch-Vlaanderen. advertentiEn. ler Neuzwn, 9 ADril K m:i:zi;\si;ih; coiirant. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, Door het <eheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Pustdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plwnw\iii»te borokend Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag niiiiibld.l!! IHtlK iiren. lilt bind vcrarliijnl »ln»da£- en Vrljdaar.ivond bij J. H. O. i> II O I te Ter men eene oorlogzuclitige staatkunde meende te moot en volgen, tocii verklaarden lord Granville en Wat zal lret einde ziin van het Russiscli- <Lt «1 Viet mncreliike zouden doen. - zijn van bet ttussiscn- ]or,i fJartington, dat zij al het rnogelijke zouden doen, Engelsche conflict P Het antwoord op deze vraag om ^en ^.jocr te voorkoinen. zie.n wij reeds dagen te geinoet, maar herhaalde- j lijk zien wij ons teleurgesteld in do hoop, dat de dreigende onweerswolk voor goed van den poli- tieken hemel wordt weggevaagd. j Toch bestaat er voor bet oogenblik weder rpeer 1 hoop, dat de vrede bewaard zal blijven, altlians naar de berichten te oordeelen. Wei kan nog geen der twistende partijen besluiten, den eersten slap tot tegemoetkoming te doen, en blijven de Engelsche vloot en de Russische legers nog hr.nne positien beliouden, maar beide paitijen zijn blijk- Gedurende de maanden Januari, Februari en Maart de/es jaars zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brieven verzonden L. Leikent en J. Hoek, beiden te Michigan (Ndord-A merika), en G. Vermeule te Brussel. Toen de Spanjaarden in 1526 Peru gingen positien neiiouuen, iimai uciur ~r--jj baar hniverig, om den takkel in het kruit te steken en veroveren, hadden de gezamenlijke goudsrnecten van eene herhaiing te geven van de moordtooueelen, Guaijnocap een gouden ketting gereed gemaakt, waarvan Europa het vorige jaar getuige was. om dien een' pvins uit het komnklijke buis der Juist dit dralen is de lichtstraal, welke de Lncas aan te bieden. kwestie voor het oogenblik aanbiedt. De beide paitijen, tot den aanval gereed, bekijken elkander en dit bedenken maakt de zwarte wolk voor net oogenblik minder dreigend. Men zegt, dat Rusland beeft ingezien, dat het eene font beging, toen het door zijn antwoord aan Engeland het h'ouden van een congres omnogelijk maakte. Als dit waarheid is, bestaan er redenen, Deze ketting was buitengewoon fraai en fijn bewevkt en zoo reusaclitig zwaar, dat zesbonderd niannen nauw voldoende waren, om hem te dragen. Onderstellende, dat een man vijftig kilogram kan dragen en iedere kilogram goud duizend gulden waarde beeft, woog die kel ting drie duizend kilogram en beloopt zijtie waarde de fabelachtige som van dertig millioen gulden. Bij de nadering der op om weer met elkander te spreken, dan kunnen g0ud zoo tuk zijnde overweldigers, vreesden de de niilitaire grootheden voor een oogenblik plaats goudsmeden, en niet ten onreclite, dat dezen scliat maken voor de diplomaten, en dan vinden (leze. jp hunne handen zou vallengoede raad was duur wellicbt bet middel, om den twistappel op de en zij besloten, den ketting in zee te werpen, tafel van het congres te brengen en te zien of tot er betere tijden zouden aanbreken, en poet die met aller toeste mining kan worden weggeborgen. (laar lag hij in de baai van Chuquito. De buitenlandsche bladen redeneeren over de Reeds drie en een halve eeuw bewaren de k wee tie op verschillende wijze. Het eene wijst er wateren dier baai dezen scliat in hunnen schoot; op, dat Engeland in een oorlog met Rusland ge- zal bij daarin nog langer renteloos en vruchteloos heel alleen zal staan. Het andere spreekt van verblijvenP Neen, zegt de practische negentiende instemming met Engelands houding door Oostenrijk, eeuw, dat mag niet? welks regeering reeds aan Rusland zou verklaard ['e Callao beeft zicb thans een maatscliappij hebben, geen vrede te hebben met de vredes- gevormd met het doel, een' expeditie uit te rusten, preliminairen. Een derde ziet Turkije reeds besloten, teneinde dien ketting te gaan opvisschen. aan de zijde van Engeland op nieuw de wapenen Een' speld zoeken in een hooischelf is, om zoo tegen den gehaten Rus op le vatten en weer een te zeggen, een' kleinigheid bij het zoeken naar den ander spreekt van bewegingen in Konstantinopel ketiing, die reeds 350 jaar rustig op den bodem ten gunste van Rusland, maar deze en soortgelijke der zee ligt; met belangstelling zien we dan ook meeningen vinden hun oorsprong in sympathie voor (ten uitslag dezer onderneming te gemoet en beloven of antipatbie tegen de een of ander der twistende onzen lezers, later inede te deelen of werkelijk de partijen, en die ze hooren, scharen zich aan de zijde ketting gevonden is, want geheel het verhaal steunt j/i.i van hen, die de overwinning voorspellen aan de mogendheden, met welke zij bet houden. Dergelijke beschouwingen derhalve latende voor betgeen zij zijn, blijft er niets anders over, dan geduldig het tijdstip af te wachten, waarop de hooge diplomaten ous vergunnen zullen, een blik te slaan acliter het geheimzinnige kleed, dat thans nog bet verloop dezer kwestie voor ons verbergt. Dat zich dan bet lieflijke beeld des vredes aan onze oogen moge vertoonen, is de natuurlijke wensch van alien, die het goed met de wereld meenen en die wensch wordt niet alleen uitgesproken onder ben, slechts op een kroniekschrijver, die het misschien maar te boek heeft gesteld volgens overlevoring. Naar het Vad. verneemt, zal de Tweede Kamer in het einde dezer week uiteengaan. Eerst zal nog het wetsontwerp op het hooger onderwijs wor den behandeld. In de maand Augustus zullen er groote manoeuvres door het leger en de vloot worden uit- gevoerd langs de kust tusschen den Haag en den hoek van Holland. Te 's Gravesande, Monster, Naaldwijk en Loosduinen zal alsdan eene groote gekomen, de deur, die van daar naar het woon- vertrek leidt, met een liakmes te liebben stuk geslagen en vervolgrns een chiffoniere door braak te hebben geopend, waarop hij omstreeks 15 wegnam uit een kitftje, dat bij insgelijks met zijn colossaal liakmes stuk sloeg. Als betrof het de meest natuurlijke bandeling ter wereld gaf de beschuldigde zelf heel kalm daarvan een uitvoerige mededeeling, zoodat de voorzitter hem vroeg, of hij niet wist een zware misdaad gepleegd te hebben. Op die vraag bleef hij bet ar.twoord schuldig. De advocaat-generaal inr. Gregory verklaarde, in weerwil van het ernstige der misdaad, tegen dezen beschuldigde geene tucbthuisstraf te willen eischen, daar hij zeer gunstige berichten omtrent hem ontvangen had. Derhalve strekte het requisitoir slechts tot eene gevangenisstraf voor den tijd van drie jaren. De verdediger, mr. Hemmingson, deelde 1 aan het hof mede, dat deze beschuldigde niet meer dan 7 stuivers per dag verdiende en daar van zijne vrouw met drie kinderen moest, onder- houden. Van zoo iemand was het niet te ver- Wonderen, dat hij de ellende zijner kinderen niet langer kon aanzien en op dien noodlottigen avond uitging, vast besloten om, hoe dan ook, zich geld te verschaffen. Pleiter vertrouwde, dat bet hof in die omstandigheden alle aanleiding zou vinden om ee.n lichte straf op te leggen. Zaterdag heeft bet hof uitspraak gedaan en hem veroordeeld tot 2 jaren correctioneele gevangenisstraf. Ter terechtzitting van Vrijdag werd behandeld de zaak van C. L. R., die in zekeren nacht in October of November des vorigen jaars uit de be- I woonde schuur van A. "Vd. B. te ler Neuzen ten nadeele van dezen twee kippen bad ontvreemd en in bet begin van November van een veld onder Axel eenige savoie-koolen ten nadeele van den landbouwer C. L. de R. had afgesneden. De ge- noemde advocaatgeneraal qualificeerde deze feiten als: 1°. diefstal bij nacht in een bewoonde schuur; 2°. diefstal van te veld staande veldvruchten, en requireerde een gevangenisstraf van 6 maanden.. De advocaat Mr. van Niekerken achtte de feiten niet voldoende bewezen en concludeerde tot. vrij- spraak. Na re- en dupliek deed het hof uitspraak en veroordeelde den beschuldigde tot een celstraf van 2 maanden. Tevens werden C. L. D., wonende te Koewacht, en D. H., te 's Heerenhoek, aan diefstal schuldig verklaard en veroordeeld resp. tot 3 maanden cel straf en tot 45 dagen corr. gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan. Het gerechtshof deed Zaterdag nog uitspraak in de behandelde zaak van P. B. en J. E. B. te Clinge en veroordeelde den eersten besch. tot 1 jaar corr. gevangenisstraf, terwijl het den tweeden vnjsprak, als zijnde beneden den leeftijd van 16 jaar en hebbende gehandeld zonder oordeel des ondersclieids. en Engeland weerklinken herhaaldelijk protesten t,ercl W()r en- uit den boezem des volks tegen den oorlog en voor Voor het gerechtshof te s 11 age verse een den vrede. Nog in het begin dezer week vervoegde jb donderdag de 36jarige^ J. de Smidt, smid e O O zicb in dien zin bij de Engelsche regeering eene deputatie uit 120 liberale vereenigingen, en, al verklaarde de regeering, dat de oppositie niet in Hoek. Deze bekende in Eebruari jl., terwijl een zijner oudooms uit logeeren wasdes avonds diens woning te zijn binnengedrongen door een verxiaarue ue regeering, uau uc uppuoin® »u un,™ -.j.. -- o,o staat zou zijn, den oorlog te verhinderen, wanneer buitenraam los te breken, daarop in de ken ken Vrijdagavond arriveerde te IJzendijke per omnibus van Breskens een net gekleed jongeling van 14 jaren uit Middelburg. Eenige kleine bij- zonderheden wekten argwaan bij de bezoekers van het locement op. De brigadier der marechaussees telegraplieerde naar zijne ouders, en deze wisten niets van de vlucht huns zoons af. Zaterdagmorgen verscheen zijn vader alhier, om hem af te halen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1