I blnnenlandT No. 1543. Woensdag 3 April 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 2 April. Per drie mr.anden biunen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Eijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men nbpmieert zich bij alle Boekhandelaara, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. CO Ij RANT. ADVERT ENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruiiute berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiridag UKIE urea. Dit bind verwehijut Dinsdag- en Vrljdagavoud bij K. G. DHOKT te Ter !\'eiizcn. Overzicht. De Britsche reserve is onder de wapenen geroepen en Lord Derby, de eenige minister in het Engelsche kabinet, die voor een vredelievende staatkunde ge- stemd was, vroeg dientengevolge zijn ontslag. Dit alles behalve geruststellend nieuws heeft de kansen i op het behoud van den vrede al zeer klein gemaakt, en veroorzaakte op alle beurzen een ware paniek vooral te Parijs heerschte dientengevolge groote opgewondenheid. Waarin bestaat dan wel het verschil, dat misschien oprzaak zal zijn, dat Euro pa's velden opuieuw ge- drenkt zullen worden met het bloed onzer mede- irtenschen, dat de onrnishare factoren van den oorlog, dood en verwoesting> op nieuw nietalleen de reeds zoo geteisterde Russische familien, maar ook een aantal bewoners van het trotsche Albion in rouw en ellende zullen storten? 't Antwdord op die vraag vinden we uiieengezet in een, aan prins Gortschakoff, toegedicht schrijven. De Russische regeering wordt daarin gezegd wil aan zich het recht houden, om geheel alleen te beslissen, welke punten van het tractaat zij, als I vallende onder Europa's bevoegdlieid, beschouwt, terwijl Engeland staande houdt, dat elke wijziguig, boe geriug ook, in de tractaten van Parijs en Louden, tot de bevoegdlieid behoort van de onder - teekenaars dezer tractaten. Engeland strijdt geens- zins voor de instandhouding dier tractaten, bet er- kent de resultaten des oorlogs en de daardoor poodzakelijk gewordetie herziening der tractaten, of liever de gebeele vervanging van het daarbij aaiigenomen stelsel door een nieuw, maar bet houdt staande, dat alle betrokkene partijen het recht hebben tot het ineenzetten van dit stelsel mede te werken, even als zij bet oude in 't leven riepen. Men ziet uit deze heldere uiteenzetting van bet gescbil, dat er eigenlijk liiet de minst wezenlijke grond voor oorlog bestaat. Engejands belangen zijn liiet rechtstreeks bij de zaak betrokken, ze zijn door Rusland geeerbiedigd en indieu men dus de zaken kalin ging beschouwen, alle gevoeligheid aan een kant zette, zon bet inisverstand onge- twijfeld spoedig zijn opgelost, zou weldra een uit- weg gevonden zijn in den doolhof, waarin heet- hoofdigtieid en Russen-aiitipatliie de oplossing van het vraagstuk tbans hebben gevoerd. Inlusschen, alle kansen op het behoud van den vrede, zijn nog niet vervlogen, want Engeland zond Rusland nog geen ultimatum. Daarbij leert Rus land uit de taal der voornaamste Engelsche bladen, dat de groote meerderheid dier natie tbans met de regeering medegaat en op verzet tegen bare besluiten van die zijde dus niet valt te rekenen, zoodat bet niet onwaarschijnlijk wordt geacht, dat Rusland nog ter ellder ure besluit toe te geven. Op verscliillende gronden traclit men te betoogen, dat de oproeping der Engelsche reserve, nog vol- strekt niet bet besluit vail een oorlogsverklaring in zich sluit. Lord Beaconsfield deed in het hoogerhuis verklaringen, die doen vermoeden dat Engeland enkel vooniemens is eenig punt in de Middellaiidsche zee en misscbieii in de Aegeische zee te bezetten en dan eenvoudig af te wachten hoe Rusland dit opneeint. Uit andere bescbou- wingen kan men weer afleiden, dat de Engelsche alleen de Russische wil dwingen, zich op voet van oorlog te houden. Dezen toestand van voortdurende krijgsvaardigheid zou Engeland onein- dig langer kunnen volhouden dan Rusland, dat geheel uitgeput zou worden, mdien bet zij tie legers gedurende eenige jaren op voet van oorlog zou moeten houden. En zegt de Post daar Rusland Engeland niet kan aanvallen en Engeland zijn tijd kan afwachten, totdat het geschikte oogen- blik aanbreekt, zal de czaar waarschijnlijk genood- zaakt wezen, zijne veroveringen voort te zetten, teneinde des te beter op eene botsing voorbereid te zijn, zoo die mocbt plaats grijpen. De Eransche senaat heeft het wetsontwerp hou- dende amnestie voor persdelicten aaiigenomen, echter met weglating der datums, zoodat nu am nestie verleetid zal worden voor alle persdelicten, die voor 1878 begaan zijn. De Broglie heeft bij de behandeling een zeer handige redevoering ge- bouden, tot verdediging der door Let ministerie van 16 Mei gevolgde staatkunde. Zijne bewering, dat dit ministerie de pers niet om politieke redenen vervolgd heeft, vindt zeker weinig geloof als men bedenkt, dat er in eenige maanden meer dan 3000 processen op touw gezet werden en wel uit- sluitend tegen de liberale en republikeinsche bladen. Gisteren is door den burgemeester dezer ge- meente, met meer dan gewone plecbtigheid, ge- opend de eerste openbare lagere school te Sluiskil. Wij hopen daarvan in een volgend nummer een zoo trouw mogelijk verslag te geven. Zaterdag jl. is onder de gemeente IJzendijke, een dubbelen moord gepleegd. Een man en vrouw, bewoners van een herberg, zijn er de slachtolfers van geworden. De man is met een sjiade dood- geslagen en de vrouw geworgdterwijl er na den moord nog diefstal gepleegd is. Door zekeren bode, die er een brief moest bezorgen, is de misdaad aan bet licht gebracht. De daders zijn tot beden nog onbekend; men vevmoedt, dat zij de grenzen zijn overgetrokken. Z. M. heeft benoemd tot rijksonlvanger te Sas van Gent de beer H. J. Lamoraal Wichers, tbans te Dinxperlo. Axel, 2 April. Gisteren is op de hofstede van Pieter Dieleman alhier, de lendentyphus onder de paarden uitgebroken; twee paarden zijn thans aan die ziekte lijdende. De minister van financien heeft aan de tweede kamer, in bet schriftelijk antwoord op bet verslag over bet wetsontwerp betrekkelijk den aanslag der beetwortelsuikerfabrikanten, medege- deeld, dat de Nederlandsche regeering onlangs aan de buiteniandsche gouvernementen heeft bericbt, dat een iets beteekenende verlagitig van den accijns voorsbands uiterst gewaagd zou zijn, en dat het exercice— en bet entrepotstelsel ernstige bedenkin- gen vinden. Dit, de eenige grondslagen voor de internationale regeling zijnde, zegt de minister, overweegt de regeering zeer ernstige middelen om uit den tegenwoordigen toestand te geraken. Ver- andering van classificatie en vermindering van den accijns kotnen daarbij in aantnerking. In elk geval moet voorhands de accijnswet onveranderd blijven. De minister van waterstaat enz. verzoekt door tusschenkomst van de commissarissen des konings, opsporing en aanhouding van Colorado— kevers. De gevangenen moeten worden opgezonden aan zijn departement. Op bet vermoeden van valschheid zijn in beslag genomen Op 12 Maart 11. te Tholen een gulden met de beeldtenis van koning Willem 11 en het jaar- tal 1847 en op 15 Maart te Leiden een 25cent- stuk met de beeldtenis van koning Willem II en het jaartal 1849. Beide stukken zijn bij uitspraak van het munt- eollege verklaard te zijn valsch en vervaardigd in nabootsing eener echte rijksmuntspeeie. In den morgen van 28 Maart jl. had op de Schelde. een trelfend ongeluk plaats. De ge- pensioneerde matroos van het Belgische loodswezen, Kegge, bracht een tjalk met steenen geladen, met bestemniing naar Groede, over de Schelde, toen oji de hoogte van de Zwarte polder, bij de Nieuwe Sluis, door het buiege weder de tjalk aan den grond stootte en zonk. Genoemde Kegge en de vader van den schipper, een man van 72 jaar, verdronken, terwijl de schip per, die in den mast geklommen was, door de bemanning van een Belgischen loodskotter gered j werd. Naar men verneemt, zijn de lijken reeds opgeviscbt. Zaterdagvoormiddag is de sneltrein, die 9,52 van bet station Goes vertrekt, bij bet station Bergeu-op-Zoom ter hoogte van het wacbthuis no. 13 gederailleerd. Aan verscliillende berichten daarover ontleenen wij 't volgende Een goederenwaggon, achter de locomotief ge- plaats, is omgeslagen; de zich daarin bevindende conducteur is met den schrik vrijgekometi. Het voorvlak van den daarop volgenden waggon le en 2e klasse, zoomede een coupe der le klasse, waarin zich niemand bevond, is verbrijzeld. De oorzaak van bet ongeluk, dat bij een wissel heeft plaats gehad, is nog niet met zekerheid bekend. De locomotief met tender en de vijf waggons, waaruit de trein bestond, zaten alle in den grond; de rails zijn op vele plaatsen gebroken of verbogen. Men is onmiddelijk overgegaan tot het in orde brengen der lijn en het lichten der waggons, waartoe werklieden en materieel uit Vlissingen waren aangekomen. De sneltrein des avonds kwam weer in tijds te Goes aan. Het Prov. Groninger werkliedenbond zal een adres aan de tweede kamer zenden, waarin krachtig wordt aangedrongen op invoering van den leerplicht bij de aanstaande regeling van het L. O. Ook sprak men zijn diep leedwezen uit, dat men met het kosteloos onderwijs geen stap verder zou komen, en dat van de regeling van het voorbe- reidend lager onderwijs geen spoor was te ont- dekken. Te Beekbergen bestaat sedert eenige jaren eene bijzondere school voor zoogenaaind chris- telijk nationaal onderwijs. Het bestuur over die

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1