BINNEN LAND. No. 1339. Woensdag 20 Maart 1878. 18e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 19 Maart. lilt NEEZENSCHE COLRANT. ABO N NEMEN T. Per drie mr.Riiden binneii Ter Neuzen f 1, ifeheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men r.bonneert zich bij alle Boekhaudelaars, teuren en Brievenbushouders. Door het Postdirec- Dlt blad verscliljnt lMusdag- en Vrijriagarond - ADVERT ENTI®N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag namiddag DItlE nrcii. J. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. J-»olitieli Overzicht. Iguatief en Reouf-pacUa zijn te Petersburg aan- gekomen, en dit bericht zal wel waarlieid zijn, zoodat het waarsehijnlijk thans niet lang meer zal duren, of de vredes-voorwaarden zullen otficieel bekend worden. Reouf-paeba nam zijn intrek in het hotel de l'Europe. Dit is eigenlijk het eenige feitelijke nieuws aangaande de Oostersche kwestie, althans een nieuwtje, dat doet vertrouwen, dat we de oplossing wat naderbij komen. Aangaande het aanstaande eongres verneemt men •niet reel. Sommige kleingeloovigen beginnen er reeds aan te twijfelen, of het thans voorgenomen eongres wel ooit zal bfjeenkomen; inaar er zijn er ook, die in deze een geheel tegenovergesteld poli tick geloof verkondigen en meenen, de hooge vergadering nog voor 1 April a. s. aan den arbeid te zullen zien. Wie gelijk heeft, zal wel spoedig blijken. Voor de zienswijze van de eersten bestaat nu juist niet de meeste grond, maar ook de laatsten zijn on- getwijfeld wat al te voorbarig in hunne verwachtin- gen. Men weet toch, dat er over het eongres onderhandeld wordt; maar men weet ook, dat er nog geen uitnoodigingen tot bijwoning zijn ver- zonden en dat de onderhandelingen niet spoedig genoeg vorderen, ora reeds binnen veertien dagen de bijeenkomst te zien plants vinden. Althans men meent dit 1e weten, want de groote heeren gaan zoo geheimzinnig te werk, verbergen met zoeveel zorg de stukken, die eenig licht kunnen verspreiden, dat het zelfs den ijverigsten corres pondent niet mogelijk is, eens een enkel kijkje achter de scherinen te nemen, en Europa een greintje te verraden, van hetgeen de heeren diplo- maten in het schild voeren. Griekenland, dat ten eigen proiijte zoo gaarne in persoon zijne belangen op het eongres zou verdedigen, vindt zich bitter teleurgesteld, althans wanneer het bericht waarlieid bevat, dat de be- heerscher van het groote Russische rijk voorne- mens is, het kleine Griekenland eenvoudig den toegang te verbieden. De openbnre raeening in Griekenland is dientengevolge niet weinig tegen Rusland ingenomen. Men zegt nu, dat Engeland de taak op zich zal nemen, alsadvocaat voor het miskende landje op te treden; d us tegenover Rus land, dat beweert, zonder eigenbelang de rechten der Bulgaarsche Christenen te willen beschermen, zou Engeland de natuurlijk ook geheel belanglooze verdediger van de Helleensche Christenen zijn. Die houding is niet zonder gevaar, omdat zij Turkije nog meer ontevreden maken en Rusland ergeren zal; maar de Engelsche gevolmachtigden zullen daardoor zekere zedelijke kracht verkrijgen bij de discussien. De houding van Oostenrijk is vooral in de laatste tijden zcer vreemd. Van hetgeen graaf Andrassy in de geheime zitting der delegation gesproken heeft, lekt hier en daar wat uit. Zoo zegt men, dat de minister nauwkeurig aangegeven heeft, welke de grenzen van Oostenrijk-Hongarije's be langen zijn, die Rusland zal mosten ontzien en vdor den oorlog reeds gekend heeft, met de belofte ze te zullen ontzien. Daartoe zou o. a. behooren, de splitsing van Bulgarije in twee staten, waar- van de noordelijkste, door den Balkan begrensd, eene grootere mate van onafhankelijkheid bezitten zou, dan het Bulgarije bezuiden den Balkan. An drassy zou zich op zeer dreigenden toon tegen Rusland uitgelaten hebben voor het geval, dat hieraan niet voldaan werd. In Frankrijk laat de Oostersche kwestie de ge- tnoedercn vrij koel en in Engeland bepaalt men zich tot interpellation, die, als gewoonlijk, op zoo- danige wijze worden beantwoord, dat men er niets wijzer door wordt. De oorlogstoebereidselen worden intusschen door de Engelsche regeering met kracht voortgezet, in afwachting van de resultaten van het eongres. Laat ons hopen, dat een spoedig verloop der onderhandelingen weldra deze toebe- reidselen overbodig zal hebben gemaakt. Dezer dagen is bij de uitgevers gebr. Kraaij te Amslerdam, een volksuitgaaf uitgekomen van de zoo algemecn bekende gedichten van den schoolmeesterwas de vorige uitgaaf te hoog, ora zich die gedichten aan te schaffen, de nu gestelde prijs van 75 cent zal wel onder ieders bereik vallen, waarom wij de nette en zeer goedkoope uitgave bij zonder aanbevelen. De minister van binnenlandsche zaken heeft gelast, dat aan den heer Diepen, gekozen lid der tweede kamer te Zevenbergen, de geloofsbrief worde uitgereikt en dat de stembus uit Meeuwen moet bewaard blijven. De qtiaestie omtrent de geldigheid der stemming komt derhalve ter beslissing bij de tweede kamer. Het heeft Z. M. den koning behaagd, het geillustreerde werk: De wereldtentoonstelling van 1878 te Parijs," waarvan het eerste nummer binnen enkele dagen bij den uitgever A. van Oosterzee te Amsterdam zal verschijnen, met Zr. Ms. inteekening te vereeren. Ook Z. K. H. Prins Hendrik heeft IIDs. ingenomenheid met deze onderneming betoond door, als eere—voorzitter der Nederlandsche hoofdeommissie, de opdraeht van dit werk te aanvaarden. In den loop van dit en het volgende jaar kunnen honderd veertig commiezen 4e klasse der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen worden aangesteld op eene bezoldiging van 420 'sjaars en eene loelage voor eens van 75 voor uitrusting, nadat zij op de linie van toezicht zijn in dienst gesteld. Op een nader vast te stellen tijdstip en plaats zal een onderzoek worden ingesteld omtrent de sollicitanten voor die betrekking. De verzoekschriften om toelating tot het voor- schreven onderzoek moet en voor 1 Juni 1878 bij het departement van finantien zijn ingekomen, des- verkiezende door tusschenkomst van de controleurs der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen. De heer M. Vermast, van IJzendijke, heeft als pianist bij het uitgelezen publiek in de salle d'Erard te Parijs zoo grooten bijval verworven, dat hij in de maand April a. s. eene reeks kamer- muziek—soirees in dezelfde zaal heeft aangekondigd. De heer Vermast, een leerling van den heer Max Heinderickx, is, na aan het conservatoire te Gent den prix d'excellence verworven te hebben, benoennl tot leeraar in het pianospel aan het conservatoire te Luxemburg, welke betrekking hij thans nog bekleedt. Een Engelsch blad geeft een beschrij- ving van den proeftocht der nieuwe boot van de maatschappij Zeeland, de Prinses Elisabeth. Deze prachtige raderboot, die door de Schotsche dagbladen beschreven wordt, als de snelste zee- stooiner, die op het oogenblik bestaat, bereikte met voile lading eene snelheid van 18 knoopen. De Engelsche inijl werd in 3 minuten 20 seconden afgelegd. Evenals de andere nieuwe boot dier maatschappij, de Prinses Maria, is deze boot 300 voet lang, 35 voet breed en 23 voet hoog. De beroemde firma John Elder Comp. bouwde deze boot, welke in Engeland geprezen wordt, als uitmuntende door bouw, inrichtiug en machineric. Te Middelstlum (prov. 1 Groningen) is een 1 atgrijselijke misdaad gepleegd. Toen de posthode van Miildelstum op Appingedam Dinsdagnacht on- geveer 1^ uur naar de bus wilde gaan om zijne paketten af te halen, zag hij de deur van de woning zijner moeder Harmke Moorlag, weduwe G. Aikemawinkelierster en tapster geopend. Het huis binnentredende vond hij zijne ongeveer 60jarige moeder, met vreeselijke wonden aan hals en hoofd, dood op den grond liggen. Oogen- blikkelijk werd hiervan kennis gegeven aan de policie en den docter, waarna bij onderzoek bleek uit de vele kleinere wonden dat er eene hevige worsteling moest hebben plaats gehad, 't geen bij het bekende karakter en de kracht der vrouw niet was te verwonderen. De tnoord scheen met een seheermes, waarvan het hecht werd gevonden, te zijn geschied en de dader moet zijnen tijd bedaard besteed hebben, daar hij de stiffen van het oorijzer, den zak, dien de vrouw droeg, en eenige andere kleedingstukken I had medegenomen. Weldra vernam men, dat de arbeider Ferdinand Heun, 43 jaar oud, die met zijn vrouw en drie kinderen te Usquert woont, maar vroeger bij de wed. Aikema in de kost is geweest, 's avonds te voren in de woning van de verslagene was ge weest en door haar nog was onthaald. Op dieu persoon kreeg men dadelijk vermoeden en de jus- titie begaf zich dan ook naar Usquert, waar men 's morgens den vermoedelijken dader in zijn bed vond. Hij gaf voor ziek te zijn en ontkende alle schuld aau het misdrijf. Hij werd nochtans ge- arresteerd en gevankelijk naar Groningen over- gebracht. Bij het doorzoeken der woning van den ver moedelijken dader werd niets gevonden, doch later zijn door zijne vrouw aan den gemeente-veldvvachter eene menigte voorwerpen aangewezen, die zij op last van haren man onder den vloer harer woning en elders had geborgen en welke voorwerpen klaar- blijkelijk aan de verslagene weduwe Aikema hebben toebehoord. Deze goederen, welke door genoemdeu veldwachter zijn in beslag genomen, bestaan hoofd- zakelijk in: omstreeks 125 aan specie, bank-en muntpapier, een paar gouden stiften, dito oorbellen, een gouden slot met koralen, een zilveren beurs- knipje, dito tafelmesje, dito portemonnaies, waarvan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1