P U 15 Lie ATI E. Hoofdelijken Omslag BUN NEN LAND. No. 1337. Woenstlag 13 Maart 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 12 Maart. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Dii bind vcrschljnt Dlnsdag- en Vrljdagavond IKIURANT. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag unmiddag DRIE uren. K. G. DHOUT te Ter Nenzcn. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zaamslag, provincie Zeeland, doen te weten: dat het Kohier van den voor het dienstjaar 1878, zooals het door den gemeenteraad is vastgesteld, gedurende elf dag en, te rekenen van Maiuidag den llden en alzoo tot en met llonderdag den listen dezer inaand voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter secretarie der gemeenteen dat binnen dien tijd elk aangeslagene, tegen zijnen aanslag, bezwa- ren kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten dezer provincie, bij een verzoekschrift dat op ongezegeld papier kan worden gesteld. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamslag den 8 Maart 1878. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. Politieb Overziclit. Langzamerhand wordt het een en ander bekend over de vredes-voorwaarden, maar daar de officieele tekst nog altijd ontbreekt en dus alles, wat wordt medegedeeld, uit officieuse bron is geput, is er nog niet veel waarde aan al die berichten te hechten. Ignatief is thans met den officieelen tekst op reis naar Petersburg, en eerst als de ratificatie een feit is, wat, naar men zegt, over hoogstens 14 dagen kan geschieden, zal de wereld weten, tot welken prijs het rijk der halve maan in de rij der Europeesche staten mag blijven bestaan. In afwachting daarvan deelt men thans reeds een programma mede, dat, in 29 artikelen, in hoofdzaak den inhoud van het vredestractaat zou teruggeven. Dit programma geheel mede te deelen, is met het oog op onze beperkte ruimte, onmogelijk. Genoeg zij het op te merken, dat de bepalingen in hoofdzaak overeenkomen, met hetgeen zoo nu en dan reeds is medegedeeld en dat ook aan dit programma geen waarde kan worden gehecht, daar tocli het officieele Russische regeeringsblad alle berichten aangaande de voorwaarden voorbarig noemt. De samenkomst van een congres wordt tegen het einde van deze maand tegeinoet gezien. Het plan, om te Baden-Baden bijeen te komen, is op den achtergrond geraakt en het bevestigt zich, dat thans de keuze op Berlijn is gevallen. De eerste ministers der verschillende mogendheden zullen dit congres bijwonen, terwijl reeds van Duitschland en Oostenrijk toezegging is ontvangen, dat zij er deel aan zullen nemen. De Russen hebben een aanvang gemaakt met het wegruimen der hindernissen voor de vaart op den Donau. Het ophalen der torpedo's zal waar- schijnlijk tegen het einde dezer week afgeloopen zijn, zoodat de vaart spoedig heropend kan worden. In een telegram van Lloyd's agent te Galatz wordt verzekerd, dat de opening der vaart binnen circa veertien dagen kan worden tegemoet gezien. De hoog in top verhevene vlag van Ruslands czaar, dat mensehelijkheid en christenplicht hem dwongen, zijn Turkschen nabuur te tuchtigen, heeft hem eene hartelijke dankbetuiging bezorgd van het Engelsche verbond voor de bescherming der christenen in Turkije. Dit verbond wenscht den czaar geluk met het volbrengen van het vrijzinnige en christelijke werk, met verzoek om zich niet van de voltooiing dier zaak te laten afbrengen. En toch gaf de afgeloopen oorlog zoo menig tafe- reel te aanschouwen, dat ook die edelmoedige Russen zich niet ontzagen, de heiligste rechten te misken- nen, en aan moord- en wraakzucht toe te geven. Nieuwe onthullingen geven de treurigste bewijzen, hoe Rusland zijne schoone theorien in praktijk wist te brengen. Het waren de krijgsgevangenen van Poolsche afkomst, die maar al te zeer ondervonden, dat, waar bij de Russen wraakzucht in het spel is, christenplicht en mensehelijkheid voor hen slechts utopien zijn en de wraak hen kan verlagen tot ellendige moordenaars. Onverschillig of zij van Russische of Oostenrijksche nationaliteit waren werden zij zonder genade en zonder vorm van proces doodgeschoten, of, voor den vorm van spion- nage beschuldigd, opgehangen. Menschonteerend zijn de bijzonderheden, daaromtrent medegedeeld. Mannen als generaal Zimmerman en Gourkho, schaamden zich niet, dat onder hunne oogen, ja, op hun bevel, menschen gedood werden, die als doctoren de ellendc van de slachtotfers van den oorlog kwatnen verzachten, maar de misdaad had- den begaan van Poolsche afkomst te zijn. Uit de hospitalen gerukt, waar hunne hulp zoo hoog noodig was, werden zij de slachtoffers van Rus sische wreedaards. Het is inderdaad gelukkig, dat de ontwerp- conventie van Brussel tot het humaniseeren van den oorlog, welke op initiatief van Rusland tot stand kwam, nog niet bij internationaal tractaat bekrachtigd werd. De regeeringen van Europa heb ben thans eene schoone gelegenheid, om te toonen, hoezeer zij de wijze weten te apprecieeren, waarop Rusland die schoone theorien in praktijk brengt. Naar men verneemt kan zeer spoedig eene nieuwe indeeling van het rijk in verdedigings- stellingen worden tegemoet gezien. Bij die indee ling zouden de bestaande artillerie— en geniestel- lingen zijn geregeld op meer rationeele wijze dan tot dusverre het geval is. tit De heer de Jong heeft gisteren namens de commissie van enquete omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee in de tweede iamer verslag uitgebracht. De conclusie daarvan strekt tot verzending van het verslag aan den minister van binnenlandsche zaken om daarin verspreide wenken in ernstige overweging te doen nemen en om de kamer de wenschelijkheid te doen uitspre- ken 1°. van versterking van het staatstoezicht daar, waar longziekte heerscht; 2°. van bevorde- ring van onmiddelijke aangifte van het eerste ziektegeval in een koppel verdachte runderen door wetswijziging3°. van aanmoediging door staats toezicht van inenting der runderen als voorbe- hoedmiddel4°. van vaststelling door de regeering van bijzondere voorschriften om bestaande wette- lijke bepaling in toepassing te brengen eii volle- dige naleving daarvan te verzekeren. De Staats—Courar.t 'oevat het koninklijk besluit tot schorsing van het besluit van Burg, en Weth. der gemeente Krabbendijke, betrekkelijk de benoeming van den heer J. Nierstrasz, predikant der Ned. hervormde gemeente aldaar, tot tijdelijken secretaris en tijdelijken ontvanger van gemelde gemeente. Op 31 December 1876 waren in het rijk 2009 personen gevestigd behoorende tot het bur- gerlijk geneeskundig personeel. In 1876 zijn er juist zooveel artsen bijgekomen als er med. doc toren zijn afgegaan (nl. 25). Het cijfer der tand- meesters is met 1, dat der vroedvrouwen met 38, dat der apothekers met 15 en dat der dro- gisten met 7 verminderd. Uit Leeuwarden schrijft mendat de com missie voor de daar te houden tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid en kunst, door vrouwen vervaardigd, meer en meer belangstelling onder- vindt. Uit tal van plaatsen zijn reeds inzendingen toegezegd. Ook de vrouwelijke schilderschool be- looft ruim te worden vertegenwoordigd. Is men wcl onderricht, dan zullen verscheidene takken van vrouwelijke nijverheid op de tentoonstelling worden uitgeoefend. Aan de door de Amsterdamsche rechtbank geeischte invrijheidstelling van den eersten be- schuldigde in het pfoces van de heeren Munzebrock en Cruys is tot nu toe geen gevolg gegeven. Ook heeft de officier van justitie den advokaat van den heer Munzebrock, die de invrijheidstelling van zijn client verzoeken kwam, deze geweigerd. Deze feiten wezen er reeds op 't geen thans met zekerheid kan gemeld worden, dat het open- baar ministerie van het vonnis der rechtbank in deze zaak zich in hooger beroep heeft begeven. De kompostraest heeft in de gemeente Gro- ningen over 1877 112,950,50 opgebracht, zijnde 2,80 per inwoner. De raining werd met/25,335,50 overtroffen. De hooge prijzen, die in de veen- streken voor de mest worden betaald, is oorzaak van deze zeer voordeelige uitkomst. Uit Zwolle schrijft men van 9 Maart: Onze stad is weder het tooneel geweest van barre overstrooming. Nadat reeds Donderdag bij hevige W.'en N.W. winden, gepaard met woeste Maartsche buien, het zeewater tot zoodanige hoogte was opgestuwd, dat de Willemspoort moest afge- sloten worden, hield het stormachtig weder met vergroote woede aan en joeg het water met zoo veel kracht naar binnen, dat alles wat beneden 2,69 M. -{- AP. was, blank stond. Honderden huizen zijn overstroomd, zoodat velen inoesten gaau vluchten, terwijl weer anderen zich op de naakte zolders moesten behelpen. Niettegenstaande de meest mogelijke voorzorgmaatregelen van afdam- mingen, kistingen, enz. wist het water zich een weg te banen, vaak door den grond, en noodzaakte het de bewoners om te vluchten. Gelukkig bij het naderen van den nacht, gisteren avond om- streeks 7 uur, bedaarde de storm wind en heden morgen bij zeer schoon weder, mochten de Zwolle - naars zich verheugen in een langzaam vertrek van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1