druk gebruik ook te Parijs van de tram wagens meisje, ,/de doornen hebben inijne vingers openge geinaakt wordt, kail o. a. blijken uit de oj)gave van het vervoer op slechts eene lijn, van den Boulevard de la Villette naar de place du Tf6ne, op eenen dag te weten 11. Zondag en in slechts ^ene richting. Het getal reizigers bedroeg toen 7000. De keizer van Duitschland, de liefhebberij van II. M. de koningin van Belgie voor sclioone paarden kqnnende, heeft haar twee der prachtigste paarden gezowlen van de fokkerijen van Trakeh- nen. Drjp breeders te Epinac trokken in 1808, 1876 en 1878 bij de loting alien nnmmer 7. Te Saint Martin trok een der lotelingen het nummer 57, dat ook door zijn btoedur, zijnf vad&r en zijn grootvader was getrokken! Het voornaam ban- kiershuis te Londen, Willis Percival Co., heeft zijn betalingen gestaakt. Het huis bestond sedert 1750; de chef was lid van Clearing House. Te St. Petersburg is het industrieel etablisseinent van prins Mjazimsky in de ascli gelegd, waarvan de schade op 3 millioen roebels berekend wordt. Alles was tegen brandschade verzckerd bij drie llussische maatschappijen, terwijl het herverzekerd was in verschillende Engelsclie, Fransche en Oos- tenrijksch-Hongaarsche maatschappijen. reten," Een anderen keer zel de inoeder //Mijn kind, waarom zijn uw lippen rood? ;/Moeder," antwoordde het meisje, ,/ik heb heideyruchten geplukt en door haar sap zijn inijne lippen gekleurd." Op een anderen keer zei de moeder; //mijn kind, waarom is uw gezicht bleek?" „0 moederri zeide de dochter: ,/laat eeu diep gvaf graven, leg mij in de kist, plaats een kruis op mijn borst, en schrijf op het kruis de woordenOp zekeren dag kwam zij met roode handen thuis, omdat haar liefste haar met zijn handen godrukt had. Op een anderen dag kwam zij met roode lippen terug, oindat haar liefste haar met kussen bedekt had en eindelijk kwain zij op zekeren avond met een bleek gelaat terug, omdat haar liefste haar ver- raden had Nog altoos doet zich op verscheidene plaa'sen in Duitschlarrd de trichinenziekte voor en gewoonlijk wordt daarbij melding gemaakt van gevallen met doodelijken afloop. Zoo bijv. nu weer te Kischim, in de Pruisische provincie Posen. Men heeft aldaar in een valtken trichinen ontdekt, maar eerst lang na het slachten en wel toen van de personen, die van het spek hadden gegeten, reeds bemoeiing in deze; het verslag der plaatselijke schoolcommissie; bericht van J. Donze, waarbij hij zijn ontslag neeint als lid van den gemeente- raad. £)e voorzitter meent den wensch meemn ilen te hebben gedaan, nieuwe straten, die namen hebben of door particulieren namen gegeven zijn o. a. Tholensstraat, door namen te vervaugeo, meer in den geest van den tegenwo jrdigen tijd en dat die benamingen door den gemeenteraad Worden ge geven; hij herhaalt dien wensch en hoopt, dat de leden van den gemeenteraad daaromtrent nadere voorstellon zullen doen. De heer Harte stelt nog voor om de afsluiting op de kade te doen wegneinen en de losplaats aan dezelve te doen bestraten, waartoe besloten wordt. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voor zitter de vergadering. Te Midwolde werd dezer dagen ten huize J vier aan de genoemde ziekte waren overleden en van A. Bruins ten overstaan van Mr. A. H. Koning, anderen hoogst gevaarlijk ziek lagen notaris te Einsterwokl, een verkoqping gehouden. Daarvoor hadden zich 100 a 150 personen in de voorkamer verzameld, zoodat die kamer met recht stampvol mocht. heeten. Nauwelijks was men met de verkooping begonnen, toen ur een hevig ge- j krank werd vernomen en de bevloering eensklaps 1 onder het gewieht der mensfchenmassa bezweek en naar beneden sfoftte, waardoor de meesten in den kelder terechtkwamen. Dat schrik en ontsteltenis de menigte vervul- den kan men begrijpen. Toch liep alles goed af. Niemand bekwam eenig letsel. Gelukkig waren alle meubelen uit het vertrek verwijderd. Aan der' heer van Nierop wordt het volgende geestige gezegde in den mond gelegd, bij het ver- neipen van den uitslag dey stemming. //Tegen lign' hof heb ik' het dikwijls kunnen lioudpu, maar tegen tien ben ik riiet bestand." Gemeenteraad van Ter JNeuzen. Zitting van Dinsdag 5 Maart. Voorzitter de heer J. A. van Boven. Tegenwoordig 9 leden; afwezig de heeren J. Donze en Jac. de Eeijter. Nadat de notulen der vorige vergadering door den secretarjs gelazen en door den raad waren goedgekeurd, stelt tie voorzitter aan dp osde de behandeling van het primitieve kohier van den hoofdelijkeu omslag; de gemeenteraad besloot daar- ointrent Afwijzend te beschikken op het adres van de wed. C. Leuriis, om harpn aanslag tegen een zuiver inkomen van /90DQ te verinin^erepidem op dat van C. B. Schuunnan, om zijnen aanslag tegen 7000 te verminderen; J. van de Wege zijnen aaijflag tegep /45R0, te vprmintjerpn tot /4000; Volgens het Journal du Havre hebben de afwjjzand te beschikken op het adres van J. F. matrozen van het Amerikaansche schip ^Speedwell," Goethals, om zijnen aanslag tegen f 3500 te dat van Charleston naar Baltimore vertrok, en dat vprminderert; E. de Jonge, die aangeslagen onderweg met vreeselijke stormen te kampen had, tfas tegen 2500 te verhoogen tot 3000. Af- bij gebrek aan levensmiddelen een neger opgegeten, wijzend te beschikken op het adres van W. H. G. dien men wegens verstandsverbijstering had inoeten vall Santen, om zijnen aanslag tegen 2500 te dooden. verminderen; S. G. van Welder'en baron Ren- De twee eerste opera-bals te Parijs hebben 127,700 frs. opgebracht, waardoor 19,155 frs. in de armenkas gevloeid is. jle muzikauten ontvin- gen 6385 frs. en de verschillende bezoekers heb ben zeker een millioen frs. uitgegeven aan toiletten, rijtuigen en verteeringen, die aan de kleino nijver- heid ten goede zijn gekomen. Tal van bloemruikers zijn ter gelegenheid van de dubbele bruiloft aan het Berlijnsche hof ontvangen. Daaronder trok vooral de aandacht een monsterbouquet van het regement grenadiers kroon- prins no. 1, dat te Koningsbergen in garnizoen ligt, en bestemd was voor priqses Chaidotte, de dochter van den hoogen chef van het regement. De ondergrond van het bouquet hestaat uit onge- veer 300 zachtgele, geurige theerozen, waarop zich in het midden een kunstig dqoreen geslingerd monogram van de letters C. en B., de initialen van het hooge bruidspaar, verheft. De C. is uit viooltjes, de B. uit kleine rozenknopjes gevormd. Om de rozen is een dichte krans aangebracht van de kost- baarste viooltjes, wel 4500 stuks, die op hunue beurt omzoomd zijn door madelietjes, tegen wier witte bloempjes de donkere viooltjes allerliefst uitkomen. De ruiker is gevat in een zwaar, kostbaar kornet, in 4 velden verdeeld, waarvan twee de kleuren van Pruisen en Meiningen toonen, terwijl de andere de familie— wapens der hooge verloofden, in ge- kleurde zijde zeer fraai bewerkt, dragen. Op de kant, insgelijks van de zwaarste stof, in de baide landskleurcn, is de opdracht in goud prachtig ge- borduurd, een meesterstuk van vrouwen—handwerk. Pinlandsche lqgende. Op zekeren morgen zei de moeder tot haar dochter: //Mijn kind, gers, die aangeslagen was tegen 200Q, te ver hoogen tot/3000op een adres van J. A. Valk tegen zijnen aanslag vaq 2000,te vejnqiucjeren tot J 1750; op een adres van C. van Fraaijenhoven en E. J. Stellingsma tegen hunnen aanslag yan 1500 te verminderen tot /1250; den aanslag van W- Dees tegen f 1000, te verminderen tot 400; de aan- slagen van J. Tollenaar en D. de Jong tegen 1000, te verhoogen tot 2000; de wed. Baerveldt qp het kohier te plaatsen tegen een inkomen van 400; den aanslag van F. de Bree tegen/ 300, te verhoogen tot 400; hierna werd het kohier met algemeene stemmen goedgekeurd. Het primitief kohier der belasting op de honden werd onveranderd tot een eindcijfer van208 met algemeene stemmen goedgekeurd. Omtrerit het in de vorige vergadering aan ge- houdene verzoek van D. C. Luinsden, tot HtJ aanstellen van C. Goossens tot gemeenteweger, is op voorstel van den voorzitter besloten, met 7 tegen 2 stemmen, die van de heeren Qrenu en Harte, het advies in te winnen van de albier gevestigde vereeniging tot bevordering der belaugen van Zeeuwsch-Vlaanderen. De vraag, door het dagelijksch bestuur in de vorige vergadering tot den gemeenteraad gericht of ook hij van gevoelen is, dat de gtond iij de laagte, waarop door J. van Sas een 'gebouw ge- plaatst is, als publieke weg is te beschouwen, wordt de beslissing daaromtrent evenals een verzoek van J. van Sas, om gemeentegrond in erfpacht voor 99 jaar te erlangen, tot eene volgende ver gadering uitgesteld. Iugekoraen waren: Verslag, nieuwjaarseom- missieer wordt besloten het verslag ter inzage Burgerlijke Stand van Ter Neuzen. Van 25 Febr. tot 3 Maart 1878. Zontijdini>en, HANDELSBER1GHTEN. Prijzen fler Effecten. Amsterdam, 4 Maart. waarom zijn uw handen rood?" Moeder zei het te leggen en de leden te bedanken voor hunne - 4 Hdweujks-Voltrekkingkn. 26 Febr. Sjnck Gerrold ran Welderen Baron Rengers, oiid 42 j., wednwn. en Cornelia Jacoba van Pienbroek, oud 23 j., jd. Geboorten 26 Febr. Jauneke, d v. Geleijn Bnijze eu van Neehje den Hooglander. 28 Febr. Pieter, z. v. Johannes Cornelis Meeusen en van Neeltje Vernieulen. 1 Maart. Jacob, z. v. Johannes Petrus van Herp en van Anthonijntje de Visser. 2 Maart. Jannetje Bouwkje, d. v. Freerik Los en van Lena Ponse. 3 Maart. Martinus, z. v. Martinus 'tGilde en van Neeltje Roineijusen. Overujdkn. 26 Febr. Joos Klaassen, oud 5 m., z. v. Andries en van Maria Mulder. 28 Febr. Brigitta Neijt, oud 91 j., wed. van Jacobus Regelaire. Van 22 Febr tot en met 1 Maart zijn in deze haven biunenge' komen bestemd voor Gent, de volgende zeeschepen, als i 23 Febr. Eng. stoomb. Troubadoer, kap. Fisk, van Londeo met stukg. Eng. stoomb. Wynyard, kap. Druny, van Goole met stukg. 25 Febr. Eng. stoomb Killarney, kap. Rothbarth, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Etterick, kap. D.Scott, van Londen met stukg. 28 Febr. Eng. stoomb. Stautons, kap. Lutnley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. 1 lien, kap Davidsou, van Londen met stukg. 1 Maart. Eng. stoomb. Wynyard, kap. Druny, van Goole met stukg. Van 22 Febr. tot en met 1 Maart zijn uit deze haven vertrokkeu komende van Gent, de volgende zeeschepen, als 23 ^ebr. Eng. stoomb. Birliug, kap. Conuell, naar New- Castle met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood, naar Goole met stukg. 24 Febr. Eng. stoomb. Contest, kap. Watson, naar Londen met stukg. Belg. stoomb. Flecha, kap. Lams, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Wyuyaid. kap. Druny, naar Goole met stukg. 27 Eebr. Eng. stoomb. Troubadoer, kap. Fisk naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Killarney, kap. Rothbarth, naar Goole met stukg. Eng. sioomb Rosa, kap. Dumberliu, naar Goole met stukg. 28 Febr Eng. stoomb. Ettrick, kap. D. Scott, naar Goole met stukg. Duitsche brik Triton, kap. Libnau, naar Dantzig in ballast. In deze haven zijn binuengekottien bestemd om aan den ijzeren weg alhier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als: 25 Febr. Eng. stoomb. Jutland, kap. J. Webb, van Londen met stukg. Uit deze haven zijn vertrokkeu, ua aan den ijzeren weg alhier te hebben gelost en geladen, de volgende zeeschepen, als: 27 Febr. Eng. stoomb. Jutland, kap. J. Webb, naar Londen met stukg. Skdkkland. liKLUlK Kkankhija Hi! BLAND. POLKN. OOSTENRIJK Hongarije. Italie. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandeel Uaudelmaatschappij. dito exploitatie Ned. s taa las poor w. Certifies ten bij Rotsehild Iuschrijviugeu Obligatien 1798/1815 dito Hope Co. 1855 6e serie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1878 Loten 1866 Oblig. Hppe Co. Leening 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligatien 18671869 Certificateu Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. ditto Aaud. Baltische spoorweg dito di^o Jelez Orel dito spoorweg PotiTifiis dito dito Charkow Azow Schatkist obligatien Oblig. me tall in ziNer Jan. Juli. dito dito April/Oct. dito in papier Mei Nov. dito dito Feb./Aug. Schatkistbilletteu Certific. Amsterdam 2i pet. 84A 3 U 76i 4 w 9944 5 V 105| 1074 Hi n 3 u 5 a 94 5 u 784 5 n 894 5 834 5 n 844 3 a 134 a 81J 4 a 1 a V 734 6 a 43 5 a 1114 a 874 3 a 47 3 a 854 5 a 85 3 a 8 if a 754 5 a 56 iV 5 a 55A S a 524 S a 524 3 564 5 a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 3