BUITENLAND. Het minimum—tractement, is voor koofdonder- Scheveningen en Wassenaar plaats gevonden. De wijzers gesteld op 700 en dat voor de mindere I vier Idnderen van een der werklieden bij de ka- onderwijzers op 4C0. nalen der duinwaterleiding werden in den loop - Bij koninklijk besluit is, op de voordracht1 va" den df verm\st beangste ouders zochten, van den minister van oorlog, bepaald, dat de tijd ?eh°JP°n d°or a»deren' ,di« nachtj totdat Z,J voor de eerste oefenin? van de manschappen der lic'h- den ocbte"d d? bJken ^nden hunner ting 1878, op twaalfmaanden bepaald, verkort wordt kl"deren' Het schijnt, dat deze een afgedwaalde, tot zes maanden voor miliciens, die bij onbereden °»gesProngen ?ranaat hebbetl, g^nden nabij het korpsen insedeeld, a. het bewijs leveren, dat zij de RruTn' waar de, ?1eW0Ile schietoefemngen plaats lessen volgen of gevolgd hebben van een der rijks- hubben' Het onilel1 18 *esch,ed °P 6000 zeilschepen. Voarts zijn gedurende het afgeloopen jaar 28 stoombooten en 11 zeilschepen als te zwaar universiteiten, van de universiteit te Amsterdam, de polytechmsehe school, de handelsschool te Am sterdam, de Twe'ntsche industrie- en handelsschool, de rijks-landbouwschool te Wageningen en Js rijks veeartsenijschoolb. in het bezit zijn van het be wijs, bedoeld bij de artt. 11 en 12 van de wet van 28 April 1876 (Staatsblad no. 102) of van een der getuigschriften bedoeld bij de artt. 57 en 59 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad no. 50), of wel van een diploma als hulp-apotheker. Voor de meter afstand uit het Badhuis, dicht bij het strand. De ligging der lijken be wees, dat de kinderen rondom de granaat stonden, zoodat zij bij de ont- ploiBng in vier verschillendc richtingen werden weggeslingerd. De lijken zijn vreeselijk verminkt. De oudste jongen was bijna 18 jaren en verdiende f 6 per week; de tweede, van 13 jaren, was mede een hulp in het onderhoud van het behoeftige gezin; de twee andere kinderen waren meisjes van 11 en 7 jaren. De kinderen maakten er een overige miliciens, die zich met bivzonderen ijver bezig]>eid en Madden reeds 10 in een spaar- toeleggen op het verkrijgen van de vereischte mili- }"k uijeen van gelden, die hun van het leger- taire kunde, kan de voor de eerste oefening bepaalde Pes^u.ur weiden mtbetaald bij het opzoeken van tijd tot negen maanden verminderd worden. De Willein Barendz.het vaartuig, waar kogjels. Het spreekt van zelf, dat zij geeu idee van het gevaar hadden. Naar men verneemt, heeft de procureur-gene- mede de tocht naar de Noordpoolstreken zal worden j raal bij het gerechtshof te 's Hage reeds een on- ondernomen, is een schoenerjacht, metende 80 ton derzoek bevolen naar de oorzaak van dit nood- en van een buitengewoon krachtigen bouw. Met lottig voorval. het oog op zijn besternming is het schip in de dracht zoo gevormd,, dat het ijs, mocht het daarin geklemd raken, nergens vat heeft en bij sterken Volgens opgave van het Bureau Veritas zijn gedurende de maand Januari verongelukt 154 zeil- drang het. soheepje naar de hoogte knijpen en uit sCbePen> als: 67 Engelsche, 24 Amerikaansche, 9 het ijs lichten moet. Daarom is ook de constructie I' ransche, 3 Duitsche, 7 Italiaansche, 6 Deensche, ingericht oin den grootsten druk te kunnen weer- d Noordsche, 4 Oostenrijksche, 4 Nederlandsche, staan. De ribben of spanten eh alle hoofdverbanden d Spaansche, 2 RuSsische, 2 Zweedsche, 1 Mexi- zijn van kerngezond eikenhout, met binnenver- knnnsch, 1 Portugeesch en 10 waarvan de natio- banden van pitch pine, ongeveer van de dubbele afmeting als van andere schepen van dat kaliber. Over de eikenhouten huid wordt ter hoogte van de waterlijn een tweede huid gelegd, mede van eiken hout, tot 1^ M. beneden de waterlijn. Het schip wordt gekoperd noch gezinkt, maar de voorsteven en het vqorschip worden met ijzeren naliteit niet is opgegeven; hieronder zijn 13 vermiste. In dezelfde maand vcrongelukt.en 12 stoomschepen, alg: 6 Engelsche, 3 Spaansche, 1 Duitsch, 1 Ameri- k-tansch en 1 Portugeeschhieronder zijn 2 vermiste. p aten bevethgd tegen het msmjden van het ,js.Zes weken leden kwam eRn zoogenaamde De binnenbouw wijkt ook af van andere schepen, Bngelschman met zijll vrouw cf zijn schoonmoeder ten eerste wa betreft de constructs; yervolgens te Lmk l en. Drie weke„ ]aJ maakten zij is het geheel als passagterssch.p ingericht en bezitj de sler> toen zekere„ d do mijnheeir met het dus geen rmm In den boeg hggen een vyftal de b van de dame SDOOr]oog verdJween De zware eikenhouten kmeeu van gegroeid hout, en dame hem ()veral ZDek doch te efg> in den bulk zijn drie kruisverbanden gesteld, die \n-- e,„„ -i i tl i tr i i. '^n kwam berooid in het hotel terug en kon de indrukken haast. onmogelijk maken. Verder wordt alles vastgernaakt met gegalvaniseerd ijzer, op elk vertering niet betalen. Oin zich van hare schuld te kwijten verhuurde zij zich oin het huiswerk verband vastgeklonken. Het schip is door water-,, i n. i-i.i u A i ii i u i i te helpen doen. Dat ging zeer goed, tot dat nu jl. Vnjdag ook de dame verdween met een waarde dichte beschotten in drie deelen verdeeld, die ieder afzonderlijk kunnen volloopen, zonder de andere afdeelingen te schaden en gemakkelijk leeggepompt kunnen worden. Het schip wordt voor 18 maanden geprovian- deerd, hoewel de tocht ditmaal op niet langer dan 6 maanden wordt berekend. De geheele equipage van 500 fr. die zij mede nam. Nu ging men hiiar opzoeken en spoedig werd zij gevonden te Maastricht, waar zij in het station in verzekerde bewaring werd genomen. Een nieuw Pompei is toevalliger wijze ont- der Willein Barendz" zal bestaan uit 14 koppen, dekt in de nabijheid van den berg Gargano, niet namelijk de commandant J. J. de Bruyne, luit. 1 ver van Manfredonia. Gevonden werden een opde ter zee 2e kl. van de marine; de luits. ter zee 2e tempel van Diana, een prachtige portiek, onge- kl. L. R. Koolemans Beynen en Jhr. H. M. Speel- man; Dr. C. P. Sluyter, zooloog; een geneeskundige en een photograat, welke beide personen nog rnoeten gevonden worden; 3 flinke marineboots- lieden, 2 mannen van het loodswezen, 2 Vlaardinger visschers en|l stuurman, waartoe men liefst een len veer 20 meters lang, en een onderaardsche be- graafplaats (necropolis) van eene groote uitgestrekt- heid. Een groot aantal inschriften werd reeds naar het nationaal museum te Napels overge^ bracht en daar tentoongesteld. De ontdekte stad is het oude Sipuritum nabij Arninum, door Strobo Stuurman der koopvaardij zou wenschen, doch het en Titus Livins verineld. De huizen liggen om- streeks 20 voet onder den beganen grond. De stad verzonk indertijd ten gevolge eener verschrik- kelijke aardbeving. Het Italiaansche gouvernement heeft nasporingen op groote schaal bevolen. 7-ooals bekend is, heeft de Engelsche regeerit schijnt, dat de moed of lust voor dezen tocht ontbreekt onder de offlcieren onzer koopvaardijvloot; want hoevelen er aangezocht zijn, zij weigeren alien. Om scheurbuik te voorkomen wordt in het geheel geen gezouten vleesch op deze reis medegenomen. Overigens zal de voeding aan boord geheel gelijk - - zijn aan die der marine De gezondste en krach- maatl'eSe]en genomen, om den reeders te tigste wijze van voeding is onderzocht en de bel,etten SRhe^un zee fje zen.de"- ,bu een of voedingslijsten zoowel voor den zomer als voor den an wijzR. hetJeven der opvarenden in gevaar winter" voor deze reis vastgesteld. De matrozenZlJ schlJMt krachtl? de hand daaraan g eten denzelfden pot als de officieren. Waar gezamen- lijk in alle gevaren zal gedeeld worden en de uiterste krachtsinspanning gevergd, behoort alle lust en last gelijkelijk te worden verdeeld te houden. Immers, uit een rapport dezer dagen aan het parlement overgelegd, blijkt, dat het aan tal schepen, waarvan overtrading der wet op de koopvaardijvloot, gedurende 1877, geconstateerd Het schip wordt gebouwd op de werf Concordia, bedraagt. Daarvan zijn 13U door de ambter.aren der regeering aangebracht; 25 door opvarenden en 5 door andere personen. Van de stoomschepen zijn, krachtens genoemde wet, 16 lien versehrikkelijk oiigeval heeft tusschen door de ambtenaren belet to vertrekken en 144 van de firrna Meursing en Huygens op Kattenburg Je Amsterdam. geladen aangehaald. Verledene week kwam een psrsoon uit het Zwitsersche kanton Tessin te Bern in een koffie- huis, liaalde -een revolver voor den dag en loste op een der aanwezigen vier kogels. De aange- vallene, doodelijk gewond, nam de vlucht naar buiten, maar werd door den aanvaller vervolgd en met nog twee kogels doodgeschoten. De moorde- naar werd gegrepen en verklaardc, reeds lang 't vooruemen te hebben gehad, dien gewezen kauieraad te dooden, oindat hij met hem een klein work had aangenomen en bij de betaling door hem was bedrogen. GEMENGDE BERICHTEN. De tweede karaer is bijeengeroepen tegen Maan- dag 11 Maart, te half vier uren. Door 243 landbouwers, veehandelaren en andere belangheb- b'-nden is tot de regeering een verzoekschrift ge- licht om bij het Engelsche gouvernement de noodige stappen te doen tot ojiheffing of wijziging der be- paliugen op den invoer van vee uit Nederland. In de Eriesche Wouden woont een huisvader met een talrijk gezin, die uit gemoedsbezwaren tegen de koepokinenting nog geen zijner kinderen ooit naar eenige school heeft gezonden. Als eene bijzonderheid verdient vermelding, dat op de Gro- ninger weekmarkt een snoek te koop werd aange- boden, die 10^ kilo of 21 oudeponden woog. De 341 branderijen en de stoombranderij te Schie dam schijiien niet bij macht.e om aan de helaas nog maar altijd toenemende vraag naar jenever te voldoen. Er worden althans plannen gemaakl om dit jaar weder nieuwe branderijen op te richt.en on wel ten getale van veertig. De vee- houder A. Streefland te Berg—Ambacht, zag zijn lie kind geboren worden op den lln dag der lie maand in het vorige jaar. Dit kind werd op I het register van den burgerlijken stand ingeschreven onder no. honderd 11; en 11 weken na zijnege- j boorte werd het gedoopt. Op den Dam te 1 Amsterdam stond Vrijdag morgen een man met een aantal nieuwe centen te koop. Hij verkocht er honderden voor 2 centen per stuk. De konink- lijke Deventer t-apijtfabriek zal 8 fraaie tapijten ter tentoonstelling te Parijs inzenden. Uit Delfzijl wordt bericht, dat van daaruit een schip voor Engeland in lading ligt, dat een nieuw Uit-voer- artikel derwaarts van hier overbrengt nl. gezouten panharing en sardines. Dientengevolge was daar dan ook de prijs van deze anders zoo goedkoope vischsoorten meer dan 100 pCt. in prijs gestegen. Het papier doet hoe langer hoe meer dienst; reeds heeft men papieren kleedingstukken, papieren wielen voor rijtuigen, papieren stoomschoorsteenen, papieren daken, ja, men zegt zelfs dat er papieren huizen zijn Thans brengt een Atnerikaan papieren tapijten in den liandel. Stijlproef van een ambtenaar, die, ziekelijk en met ondragelijke rugpijn, aan den chef zijner afdeeling tijdelijk verlof vroeg en aldus zijn brief aanving: „Met het oog op mijn rug De refereiularis teekende op denkantaan: Dezen ambtenaar houden, want iemand met een oog op zijn rug is als alziend oog onmisbaar." Te Spandau stond verledene week terecht de schoen- maker E. P. Vehlouw, beschuldigd zijn vijfjarig zoontje door rniddel van kolendamp te hebben doen stikken en gepoogd te hebben om evenzoo zijne vrouw en beide andere kinderen (een meisje van 9 maanden en een van 2^ jaar) dit" lot te doen ondergaan; hij is ter dood veroordeeld. Te Merstel, bij Antwerpen, zijn twee soldaten, die eetwaren hadden gehaald, toen zij na 't passeeren van een goederentrein over de baan wilden steken, door den sneltrein, die van de andere zijde kwam, nangegrepm en vermorseld. De een was 20, de ander 26 jaar oud. Berichten uit China, met de mail van San Francisco aangekomen, deelen mede, dat het onlangs te Tientsin verbrand gebouw, iugenomen was door aan hongertyphus lijdende vluchtelingen, van wie meer dan 3000 in de vlammen omkwamen. Te Antwerpen worden pogingen in het werk gesteld om eene opera op te voeren van Henri Conscience en K. Mirx, getiteldDe dichter en zijn droombeeld. In het departement Gard heeft zekere Fentenaille, die aan verstands- verbijstering leed, zichzelf levend begraven. Hce driik gemaa van I Boulei op e( ^ene i 7000. van f paarde paarde neu- - 1876 Martii dat o grootv kiersh zijn b 1750 Te St van p de sc Alles Russis was ii tenrijl van A notari: Daarvi voorka stamp' de ve kraak onder en na den 1 Dal den k Niemi alle n geesti neipei egr/ h tegen matro dat v onder bij ge dien doode 127,7 de ar gen ben i rijtuis heid van i ontva mons prins ligt, dochl De c veer in I mom het de E rozer baars omzc bloei De i I in van de I kleu kant land: bord zei waar ITiflPil lr Irpn inner nnrnnrrnIn lr mo ken V orr or nrnnr f nioiit.p. hp.sp.hnrrp.n in firm np.plpn vArriPP.m Hip iprlpr -i 1 l i l i 1 y am hrPr-Ofnil v.«-» n«nnnl,..A«l.t .IK ,1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 2