BINNEN LAND. No. 1355. Woensdag 6 Maart 1878. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 18e Jaargan^. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 5 Maart. V Tflt NEMSCHE COllltAM. Per drie raaanden binneu Ter Neuzen 1, geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men f.bonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievenbushouders. Door het SB Oil bind vcrschijsit IHnxdiij- en Vrljdngnvou.l ADVERTENTIEN. Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentleu gelieve men aan den Uitgever in te zeuden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag uainitlditg DKIE urcu. Jl. K. G. D IIO T te Ter Keuzeu. lJoliliek Ovei-zielit. De ook door ons in korte trekken medegedeelde vredes—voorwaarden, liebben algemeen verontwaardi- ging gewekt. Hier nam men in stomme verwonde- ring kennis van Ruslands koelbloedige eischen, daar wist men geen woorden te vinden, sterk genoeg, oin aan zijne verontwaardiging lucht te geven, en nu men op deze wijze eens goed zijn hart uilge- stort en Rusland tal van hatelijkhcden naar bet hoofd heeft geslingerd, blijkt, dat de geheale opgaat valscb was, dat men zich vennoeid heeft met be- schouwingen over zaken, door de al te opgewekte verbeeldingskracht aan een al te ijverig correspon dent in de pen gegeven en dat van bet geheele pro- gramina geen enkel punt uit officieele bron is geput. Inmiddels laten alle officieele tijdingen over de vredesvoorwaarden en het teekenen van den vrede op zich wachten. Europa verkeert geheel in het onze- kere, van hetgeen er eigenlijk ac'iter de schcrinen van het staatkundig tooneel voorvalt en de tegenstrij- dige berichten brengen niet het minste licbt. Zoo meent men, uit Weenen vernomen te hebben, dat Rusland Konstantinopel zal bczetten zelfs tegen den wil van de porte, welke bezetting den toestand slochts meer gespannen zm doen worden. ie- zelfder tijd seint Reuter, dat al de geruchteu omtrent de mogelijkheid eener breuk ongegrond zijn. Drie vijfde gedeelten der voorwaarden zouden reeds door den Sultan zijn aangenoineu, en de onderteekening van die voorwaarden, welke niet de belangen van liet overige Europa raken, reeds a. s. Dinsdag plaats hebben. Deze berichten zijn zoo lijnreciit met elkaar in strijd, dat aan geen van beide de minste waarde kan worden gehecht. De spanning in Engeland neemt onder die ou- zekerheid meer en meer toe, vooral nu reeds opperbevelhebhers over leger en vloot zijn benoemd, voor het geval, dat het tot een oorlog mocht komen In de arsenalen en op de werven wordt, daarbij met buitengewonen ijver gewerkt en reeds is er sprake van inobilisatie vau het Engelsche garde— corps. Toch kan men nog nauwelijks gelooven, dat bet Engeland met dit alles ernst is, al drtigt ook de regeeringsgezinde Standard, dat Engeland het zwaard zal trekken, als Rusland geen con cession doet. Sedert den Deenscben oorlog van 1864 is Europa op 't punt van Engelsche daden ongeloovig ge worden en aan groote woorden zoo gewend geraakt, dat in ieder ander land behalve juist Engeland, zulk eene liationale verontwaar diging en agitatie als op't oogenblik daar heerschen, met alien grond ernstige bezorgdheid voor het be- lioud des vredes zouden wekken. Bovendien luiden de berichten over de tegenwoordige verhouding der Turksclie en Russiscbe legers zoodanig, dat Engeland ook daarmee rekening dient te houden. ,/Ik heb op verschillende punten de verhouding tusschen de officieren en soldaten dezer pas vijande- lijke legers gade geslagen, zegt de correspondent van dc Times te Pera, en ik moet zeggen, dat die eene der inerkwaardigste zaken is van den oorlogzelfs eene, die in iederen oorlog verbazing wekken zou." Bij zulk eene goede verstandbouding tusschen twee volken, die pas nog elkander zoo woedend bestreden, zou inisscliien eene expeditie van Engelschen wel eens geheel anders kunnen uit- vallen, dan in Engeland wordt gedvcht. ingediend. volgende behouden. Intusschen is 't natuurlijk geenszins onmogelijk, dat de Britsche leeuw ten slotte tocli door Rus- sischen overmoed nog zoo getergd werd, dat in hem de fierheid en volharding van het begin dezer eeuw weder ontwaakten. De stemming, welke, te oordeelen naar den toon der pers, onder het Engel sche publiek heei'seht, maakt dit althans zeer waarschijnlijk, en, hoewel in Jt parlement eene gemeenten uiterlijke kalmte heerseht, dragen toch de steno- behouden. grafische verslagen der debatten, vooral in den toon apeerl der aan de regeering gerichte vragen, de duidelijkste sporen, dat de nationale agitatie ook de parlemen- taire kringen in koortsachtigen spanning houdt. De ontruiming van Erzernm heeft thans defini- tief plaats gehad, en de Turksche bezetting is door eene Russische vervangen. De bevolking van Erzeru n hield zich volkomen rustig. De opstandelingen op Candia enz. geven der Turksche regeering thans handen vol werk. In den Epirus breidt de opstand zich uitde provincie Chimera is opgej>taande Albaneezeu maken ge- meene zaak met de Hellenen; de opstandelingen in Thessalie maken dagelijks vorderingeneen korps van 1000 vrijwilligers is naar Macedonie vertrokken. Bij Koukoulia leden de Turken de nederlaag tegen de opstandelingen; de Tarksehe overheden van Agron Saranta gaven zich over aan de opstande lingen. Zoo getergd door de bevolkingen zijuer eigene provincien, is het niet te verwonderen, dat de porte eindelijk beschermiug gaat zoeken bij den vijand, die hem nog onlangs zoo heeft getuehtigd. De opgestane provincien hebben de aansluiting bij Griekenland afgekondigd. De moordzuclit der Turken schijnt door de ontvaugene tuchtiging nog weinig voldaan. De opgestane provincien zijn op nieuw daarvan getuige. Niets is veilig voor de schendende hand der Turken vrouwen en kinderen worden op de schandelijkste wijze gepijnigd en gedood. De Grieksche regeering diende dan ook reeds vertoogen bij de mogend- hedeii in, en deze hebben beloofd, krachtige pogin- geu te znllen aanwenden, teneinde de porte over te halen, aan de bevelhebbers der Turksche troepen voor te schrijven, de wetten der menschelijkheid niet uit het oog te verliezen. In Berlijn gaat bet gerucht, dat de minister van finantien, de beer Camphausen, zijn verzoek om ontslag heeft ingediend. burgemeester van Heden is alhier in het huis van bewaring binnen- gebraclit door de brigade van Sas van Gent, zekere Stephanie Bracke, beschuldigd vau diefstal in dienst- baarheid, ten nadeele van liaren meester den land- bouwer van Laere te Overslag. Gedurende de eerste helft der maand Eebruari is door het postkantoor alliier een brief verzonden aan het adres van Dorland te Katwijk, welke door onbekendheid niet is bezorgd kunnen worden. Axel, 5 Maart. Door den gemeenteraad alhier zijn lieden tot leden der plaatselijke schoolcom- missie benoemd de heerenM. J. van Vessem, J. C. Kremer, M. H. Telchuijs, J. M. van den Bcrge en A. de Fouw. Z. M. lieeft benoemd tot St. Kruis Mr. P. C. J. Hennequin. Gisteren is de voordracht tot herziening der wet op het lager onderwijs bij de tweede kamer De hoofdbeginselen der wet zijn de Het stelsel der kweekscliolen blijft Normaallessen blijven evenzeer. De hebben vrijheid de opleidingsklassen te Kweekelingen blijven behouden, doch voor eigen oefening en het bewijzen van kleine diensten onder toezicht en leiding van den onderwijzer. Voor de tractemeuten der onderwijzers wordt bij de wet het minimum vastgesteld. De koning heeft de bevoegdheid verhooging van tracte- ment toe te staan naar plaatselijke omstandig- heden. Onderwijzeressen worden met de onder wijzers gelijkgesteld. De scholen mogen hoog- stens 400 kinderen bevatten. Op elk vijflal onderwijzers buiten het hoofd der school moet minstens 1 en op elk negental buiten den hoofd- onderwijzer minstens 2 hulponderwijzevs den rang van hoofd onderwijzer bezitten. Voorts moet elke school een onderwijzer op iedere 40 kinderen bezitten. Het ontwerp onderscheidt bet onder wijzers-, hoofdonderwijzers- en speciaal examen. In elke gemeente of vereenigde gemeente moet een openbare school zijn met behoud van het beginsel der wet van 1857. De vakken van het onderwijs ondergaan geen wezenlijke verandering, all een wordt de geschiedenis tot de Vaderlandsche beperkt. De vormleer en het zingen blijven be houden, alsook de ban Iwerken. Het handteekenen en de gymnastiek worden facultatief gesteld. Om trent godsdienst-onderwijs worden de beginselen der wet vau 1857 behouden. Bij de regeling der schooltijden worden bepaalde uren voor godsdienst- onderwijs aangewezen met openstelling der localen voor godsdienstleeraren. De eindbeslissing hierover en over klachten betrekkelijk schoolboeken en de bepaling van straf tegen de onderwijzer, die anders- denkenden kwetsen; benevens de bepalingen ten be- hoeve der gezondheid en de paedagogiek omtrent de localen, in overleg met deskundigen, worden bij maatregelen van inwendig bestuur geregeld. Herhalings en bevestigings-onderwijs worden bij de wet vastgesteld. Leerplicht wordt niet vast gesteld doch van overheidswege worden maatregelen genomen ter bevordering van het schoolbezoek. Ook in verband met de armverzorging. Aan het lioofd van nieuw te vormen sc'iooldistricten staan bezoldigde schoolopzieners, met toevoeging van een of meer onbozoldigde schoolopzieners. De werkkring der inspecteurs blijft grootendeels onveranderd, even zeer de bevoegdheid van gedeputeerden. Het lager onderwijs blijft staatszorg overeenkomstig de be ginselen der wet van 1857; de gemeenten krijgen 30 pet. der kosten terug. Van provinciewege worden geen bijdragen in schoolkosten uitgekeerd. De leeftijd van den hoofd onderwijzer is gesteld op 23 jaar. De titel van hulponderwijzer wordt vervangen door die van onderwijzer. De schoolgeldheffing blijft facultatief aan de gemeenten overgelaten. In afwacliting van de herziening der wet op het middelbaar onderwijs, blijft de regeling van bet uitgebreid lager onderwijs onveranderd. De overgangsbepalingen zijn over het algemeen gelijk aan die in het ontwerp-Hcemskerk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1