~PU B L1 C A I I VERKOOP VAN SNOEIIOUT enz. JNo. 1332. Zaterdag 23 Februari 1878. 18e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINN EN LAND. ABONNEMENT. Per drie mnnnden binnea Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERT ENTlfiX. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootete letters worden uaar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Vrijdag nsimiddag IHtlE urcn. DIt bind vcracbijnl Dinsdag- en Vrijjdagnvoisd bij Jl. K. C. U H X T te Tee Keuzcn. deze conrant bchoort een bijroegsel. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZAAMSLAGzullenten overstaan van den Burgemeester dier gemeenle, op Vrijdag den 1 Haart 1878, des voormiddags te 9 uren, in het openbaar verkoopen, de navolgende aan de ge- meente toebehoorende GOEDERENom comp- tant geld: Een partij Snoeihout, het Kruis, den Bal en den Haan van den ouden toreneenig Af braak enz. Te vergaderen aan het gemeentehuis. Zaamslag, den 22 Februari 1878. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Yoorzitter. E. II. WORTMAN, Secretaris. F*olitielt Ovenzicht. Konstantinopel zal niet door de Russen worden bezet en de Engelsche vloot heeft zieb tot op veertig mijlen afstands van het oude Stamboel teruggetrokken. Een congres zal bijeenkomen tot regeling der geschilpunten, welke de belangen van Europa recbtstreeks raken, en, als plaats van bijeenkomst zal waarschijnlijk Baden-Baden worden aangewezen. De betrekkingen tusschen de porte en Rusland worden met den dag inniger, zooals blijkt uit de herhaalde en vriendschappelijke de- peches, tusschen den sultan en den czaar persoon- lijk gewisseld. Het Engelsche volk begint lang- zamerhand zijn zelfbedwang terug to krijgen en in te zien, dat al bet misbaar en de opwindiug der menigte de belangen van Engeland en de rust van Europa slechts kunnen benadcelen. Ook in Rusland en Oostenrijk wordt de toon kalmer. Ziedaar de belangrijkste berichten, welke de tele- graaf oils in de laatste dagen bracht en alleszins hoop geven, dat de gerezen moeielijkheden op vreedzame wijze zullen worden opgelost. Deze gunstige reactie, zegt men, lrebben we te danken aan Duitschland dat is, aan den man van Varzin. Reeds dagen acbtereen is ge- zegd, dat de wind uit Berlijn zicb in den vrede- hoek hield en nu verzekert men vrij stellig, dat bet Duitschlands bemiddeling was, die de En gelsche vloot uit bet gezicht van Konstantinopel bracbt en de Russen eerbied deed hebben voor de lijn, achter welke de Oostersche boofdstad veilig is. Spoedig zal het blijken, of deze loftuiging op den grooten staatsinan verdiend is. Dinsdag jl. heeft bij in den rijksdag eene interpellatie, in zake de Oostersche kwestie, beantwoord en wanneer de inhoud zijner mededeelingen ook voor ons geen gebeim meer is, zal zeer waarschijnlijk met eenige zekerbeid uit te maken zijn, of zwaard en vuur Europa zullen verwoesten, dan wel, of de toestand van rust en vrede in bet verontruste Europa zullen terugkeeren. Reeds zegt een kort telegraphisch bericht, dat von Bismarck o. a. verklaard heeft, niet te gelooven, dat een Europesche oorlog zal uitbreken, omdat dan de Rusland bestrijdende mogendheden de verantwoordelijkheid voor de Turksche erfenis overnemen moeten. Duitschland is voor bet spoedige bijeenkomen der conference, dat wellicht in de eerste helft van Maart zal plaats bebben. Von Bismarck wijst echter bepaald alle eischen af voor het toetreden van Duitschland ge- steld. Duitschland wil eerlijk tot overeenstemming medewerken, maar wil niet het ambt van scheids- rechter in Europa uitoefenen. Intusschen scbijnt de toestand momenteel als volgt Engeland en Rusland zullen voor- loopig blijven, waar zij op het oogenblik zijn; geen andere mogendheid zal trachten, binneir de Dardanellen te komen, opdat weer niet nieuwe verwikkehngen ontstaan. Oostenrijk zal niet eischen, Bosnie en de Herzegowina te bezetten. Inmiddels zullen Rusland en Turkije vrede zoeken te sluiten, met dien verstande, dat de bepalingen vatbaar zullen zijn voor verandering en herziening door de mogendheden, in zoover ze de algeineene be langen van Europa raken. Op die grondslagen zaV de algemeene vrede zeer goed kunnen worden beboudeu. Woensdag jl. is te Rome Joachim Pecci, aarts- bisschop van Perugia, kardinaal-kamerling, van de buiten-loggia der Pieterskerk, onder den naam Leo XIII als paus geproclameerd. Bij de keuze van zijn pausnaam zal Leo XIII wel het allerminst gedacht hebben aan zijn be- roemden voorgauger Leo X, den pracbtlievenden Mediceeer, wiens hof in den glans der renaissance schitterde. Eerder kan hem bet beeld hebben voorgezweefd van den eersten Leo, den Grooten genaamd, die in stormacbtige tijden de macht van den H. Stoel over de bisschoppen groudvestte, de Afrikaansche kerk aan zijn gezag onderwierp, Rome tegen Attila beschermde, maar de plundering en brand van Rome door de Vandalen moest aanschouwen. Ook de berinnering aan Leo XII, die door de Romeinen verdreven, door de Franken in zijn maebt hersteld, Karel den Groote de keizerskroon opzette, kon tegenwoordig licht bij een paus opkomen. De meeste pausen, die den naam Leo voerden leefden in onrustige tijden. Ter Neuzen, 22 Februari. Bij gelegenheid van 's konings jaardag zag men van openbare en bijzondere gebouwen tal van vlaggen uitgestoken, om, ook in deze gemeente, dien voor Oranje en Nederland gewicbtigen dag te gedenken. Des avonds gaf Ncuzens Mannenkoor in het Nederlandscli logement een concert, dat druk werd bezocht en uitmuntenden bijval verwierf; dit werd gevolgd door een bal, dat zeer geanimeerd was, waarbij guile vroolijkheid heerschte en dat tot onder den morgen voortduurde. Na afloop van het concert bracbt de heer J. A. van Boven, burgemeester der gemeente, aan de directie en de werkende leden in hartelijke bewoordingen dank toe voor bet geleverde en gehoorde, met aanmoediging, om voort te gaan op den ingeslagen weg en dergelijke verrassende vruchten op dit gebied verder te leveren. Gedurende bet bal werd op voorstel van den heer J. Donze Az. eene eollecte gehouden voor het behoeftige gezin te Breskens, in de Middel- burgsche courant van 19 dezer aanbevolen; deze collecte bracbt 17,60 op, waarbij den volgenden dag nog 1,werd gevoegd en waarvan bet geheele bedrag a 18,60 reeds is overgeraaakt. De uitmuntende resultaten dezer vergadering zul len ongetwijfeld een langdurigen indruk acbterlaten. St. Jansteen, 20 Februari. Mejuffrouw A. S. Hufkens, die sedert Augustus 1877 alhier met den meesten ijver en gelukkigen afloop vele verlossingen heeft gedaan, is met ingang van den 1 Maart a. s. benoemd als verloskundige te Lamswaarde, gemeente Hontenisse. Hontenisse, 20 Tebruari. Naar men verneemt zal onze barmonie op Zondag den -3 Maart aanstaande haar derde en laatste winterconcert in dit jaar- getijde geven. Yolgens mededeeliug van sommigen beloofd bet prograinma in meer dan een opzicht een genotrijken avond. Waarschijnlijk zullen dit jaar de groote railitaire manoeuvres worden gehouden aan de Tlol- landsche kusten en zullen daaraan deelnemen de korpsen infanterie, in de provincien Noord- en Zuid-Holland in garnizoen, namelijk bet regiment grenadiers en jagers, het 4e en 7e regiment infanterie. De minister van oorlog heeft de zeer doel- matige bepaling gemaakt, dat voortaan aan de nagelaten betrekkingen van gehuwde militairen beneden den rang van officier in den regel geene gratificatien van rijkswege zullen toegekend worden, wanneer dezen de gelegenheid verzuimden, om door toetreding tot het fonds ter ondersteuning van weduwen en weezen, zelven voor een deel in de alsdan ontstane behoefte te voorzien. In den nacht. van Dinsdag op Woensdag te 3 uren brak te Middelburg door een onbekende oorzaak eensklaps een felle brand uit in de scbuur van een landbouwersbedrijf, gelegen aan den Seisweg onder deze gemeente, met het treurig gevolg, dat 6 koeien en 3 paarden, 20 voer hooi en verder al bet zich in de schuur bevindende, eene prooi der vlammen zijn geworden. Autoriteiten, braud- spuiten en schutters waren spoedig op de plaats des onheils tegenwoordig. Het Karneval wordt in Nizza dit jaar bij- zonder luisterrijk gevierd door gemaskerde optochten, wedrenuen, illuminaties enz. enz. Z. K. H. de prins van Oranje is een van de drie eerevoorzitters van bet feestcomitA Z. K. II. deelt deze onder- scheiding met den maire van Nizza en den hertog de Castries. Ook hieruit blijkt weder, dat men zich over den gezondheidstoestand van den prins niet ongerust behoeft te maken. Heden staat voor de rechtbank te Amsterdam terecht Herman Joseph Frans Munzebroek, oud 62 jaren, geboren te Zwolle, laatst wonende onder de gemeente Heemstede, in hechtenis, en Hugo Cornelis Cruvs, oud 58 jaren, directeur der Nederlandsche Beiersch-bierbrouwerij, geboren en wonende te Am sterdam. Zij zijn aangeklaagd van te zamen als directeuren van de naamlooze vennootschap //de Nederlandsche Suikerraffinaderij" te Amsterdam in bet laatst van bet jaar 1876 twee partijen Java- TER NEUZENSCHG COIMNT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1