BINNEN LAND. No. 1325. Woensdag 30 Januari 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMBNT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het >reheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEETBNTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimt.e berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag DRIE urea. Dlt blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavoud bij K. G. DHOBIT te Ter Neuzen. F*oIitieb; Overzieht. De groote kwestie van den dag is nog altijd de vrede tusschen Turkije en Rusland. De wapenstilstand is te Kasanlyk den 26 dezer onderteekend. Men denkt, dat de definitieve stuk- ken voor den vrede te Andrianopel zullen worden onderteekend. Ieder is voorzeker nieuwsgierig te vernemen, welke Ruslands vredesvoorwaarden zijn. Eene depeclie uit Konstantinopel stelt er ons mede in kennis, en zoo we deze als juist mogen beschouwen, dan zijn zij de volgende ,/Oorlogsschatting van 500 millioen en bezetting van Batoum, Kars en Erzerum tot de geheele afdoening; opening van de Dardanellen en den Bosphorus voor de Russische oorlogsvloot autonomie van Bulgarije bezuiden den Balkan, onder een Christen-gouverneur, wiens benoeming aan de goedkeuring der mogendheden onderworpen is vorming van een Bulgaarsch vorstendom, begrensd door den Balkan; onafhankelijkheid van Servie, met wijziging zijner grenzen; Montenegro krijgt Antivari, een deel van bet Skutari-meer, Nisic en v Spuz; een gedeelte van het Russische leger trekt Konstantinopel binnen, waar de definitieve vrede geteekend wordt" De toevloed van berichten doet het gevaar weder ontstaan, dat men zich weldra weder in een dool- hof zal bevinden, waarin het moeielijk zal zijn een uitweg te vindeninzonderheid hebben we hierbij het oog op die berichten, welke van een hande- lend optreden van Engeland gewagen. Wei komt het ons zeer eenvoudig voor, dat Engeland na eerst aan de vloot last te hebben gegeven, om op te stevenen, op het vernemen, dat Rusland de vredes voorwaarden heeft medegedeeld, haar weer heeft f bevolen aan den mond te blijven, doch het stellige bericht, dat er van instruction, door de regeering aan de vloot in de Middellandsche zee gegeven niets waar is, is wel geschikt, om de toeschouwers op een dwaalspoor te brengen. Vreemd komt het voor, dat de vredesvoorwaarden als 't ware tegelijkertijd met het besluit van de Engelsche regeering om credieten aan te vragen, afkwamen; dat, zoo de Engelsche regeering nog eenige oogenblikken geduld had gehad, zij met de vredesvoorwaarden in kennis gesteld geweest en dus tot andere inzichten gekomen zou zijn. Terecht wordt er dan ook op gewezen, dat, wanneer Enge land alleen bij zijn besluit blijft, om eerst heden handelend op te treden, het dan te laat zou zijn. Opmerkelijk is het, dat Rusland bij het instellen zijner eischen zooveel mogelijk er op gelet heeft, Oostenrijk niet tegen zich in 't harnas te jagen. Zoo ten minste de lezingen, van Ruslands eischen gegeven, op juiste gronden berusten, blijven Oos- tenrijks belangen geheel buiten gevaaar. Alleen de plannen omtrent Bulgarije en de toekomst van de Zwarte Zee zouden voor die mogendheid van eenige beteekenis kunnen zijn, doch, zoolang het zich niet zoo onmiddelijk in de vredesquaestie be- trokken acht, schijnt Oostenrijk de bewaking der Europeesche belangen liever aan Engeland over te laten, terwijl het zelf eenvoudig toeschouwer blijft. Volgens een telegram uit Weenen dd. 26 dezer zal het die politiek echter steeds blijven volgen, tot het met de vredesvoorwaarden is in kennis gesteld. Alsdan zal het zijne onderhandelingen met Rusland weder voortzetten. De Oostenrijksche regee ring vertrouwt er op, dat Rusland, alvorens de overige kabinetten officieel kennis te geven, Oostenrijks toestemming zal vragen. Ter Neuzen, 29 Januari. In de jl. Vrijdag gehoudene vergadering van de eerste kamer der staten generaal is het wetsont- werp tot herziening van de kiestabel aangenomen, welke wet reeds den daaropvolgenden dag door Z. M. is bekrachtigd. Zooals men weet, worden door deze aanneming de gemeentenHulst, Hontenisse, Ossenisse, Graauw, Hengstdijk, Stoppeldijk, St. Jansteen en Clinge aan het kiesdistrict Goes toegevoegd in mindering van het district Middelburg. Heden morgen zijn alhier in het huis van bewaring gebracht P. en J. Buijse, beiden wonende te Clinge, welke beschuldigd worden, van heden nacht tarwe te hebben ontvreemd uit de schuur van den landbouwer Dekker; twee spoorwegbe- ambten ipoeten den diefstal ontdekt en de schul- digen aangehouden en aan de justitie overgeleverd hebben. IlHlst, 26 Januari. Even voorbij de hofstede van de wed® Vogelvanger was de provincialen weg door den vreesselijken sneeuwstorm heden morgen over eene lengte van ongeveer 200 M. niet berijd- of begaanbaar, daar de sneeuw tot ruim 1 M. hoogte was opgestuwd. Eerst in den namiddag mocht het het werkvolk gelukken, de passage over eene kleine breedte te herstellen en in den laten avond was de weg over ongeveer 3 M. breedte van sneeuw gezuiverd. Men schrijft uit Bath van 25 Januari Heden avond omstreeks 6 uur arriveerde alhier midden in een vreeselijken sneeuwstorm het tjalk- schip Twee Vrienden, gezagvoerder van den Berg, geladen met stukgoederen van Brussel naar Rotter dam. Het vaartuig had anker en ketting ver- loren, de boot was vol water en de noodvlag in top. Op 't gezicht hiervan begaven zich de com- mies-roeiers Bos en Eabriek met alle krachtsin- spanning naar in 't nood zijnde scliip en smaakten de voldoening met hunne hulp schip en lading in veiligheid te brengen. Hontenisse. Het alsnu voltallige eollegie van notabelen der Ned. herv. gemeente alhier verkoos tot kerkvoogden de heeren H. A. A. Baron Collot d'Escury en J. J. van Arenthals. De eerste nam die benoeming niet, de laatste wel aan. Aangezien ons plaatselijk reglement zekere graden van verwantschap in het vereenigde college verbiedt zal nu de notabel M. W. van Arenthals ontslag moeten nemen, als zijnde de zoon van den be- noemden kerkvoogd. Eene nieuwe verkiezing is dus weer op handen; daar de kiezers dergelijke vergaderingen moede wor den, zal de opkomst zeer schaars zijn. Naar men uit den Haag verneemt, is een ontwerp tot herziening der wet op het lager onder- wijs reeds bij den raad van state ingekomen. Voorts is ook een wetsontwerp nopens het aan- gaan eener geldleening bij dat college ingediend. De dijk van den beruchten Thoornpolder (N.-B.), die reeds geheel was hersteld, is weder door den storm zwaar geteisterd. Op twee plaatsen zijn twee groote gaten in den dijk geslagen tot vlak nabij de kruin. Op andere plaatsen is het rijsbeslag geheel weggeslagen. De polder verkeert door deze nieuwe ramp op nieuw in gevaar. Walsoorden, 26 Januari. De storm van gisteren avond veroorzaakte aan het calamiteus waterschap Walsoorden belangrijke schade aan steenglooiing en rijsbeslag, waarbij betrekkelijk veel grond verlo- ren ging. Uit Middelburg wordt van 27 dezer het vol gende geschreven De voordracht van gedep. staten van Zeeland ter benoeming van een griffier, in plaats van mr. Arntzenius, heeft in geheel Zeeland zooveel be- langstelling verwekt, dat ik er niet geheel over kan zwijgen. De groote grief tegen de voordracht van gedep. staten is, dat weder als no. 1 is geplaatst een vreemdeling, dat wil zeggen geen Zeeuw, mr. Tavenraat, adjunct-commies ter griffie van Zuid- Holland, terwijl men tevens beweert, dat deze door dezelfde personen wordt geprotegeard als mr. Arntzenius en ook, evenals hij, slechts bij wijze van overgangs-maatregel griffier van Zeeland moet worden om tot hooger waardigheid te rijpen. De tweede grief is, dat niet op de voordracht is ge plaatst mr. A. E. Dronkers, commies ter pro vinciate griffie, chef der lste afdeeling. Reeds bij de benoeming van mr. Arntzenius hadden velen gewenscht, dat de heer Dronkers, die alge meen voor een bekwaam en ijverig man wordt gehouden, tot griffier zou worden benoerad, maar ook toen kwam hij niet op de voordracht. Dat de eenige Zeeuw, die door gedeputeerde staten op de voordracht is geplaatst, mr. E. Fokker, slechts in de tweede plaats in aanmerking komt, is eveneens een groote reden tot ergernis. Ziedaar de feiten en wat men zegt. Er wordt nog wel veel meer bij verteld, men spreekt nl. over allerlei intriges en bijbedoelingen, invloeden van buiten, enz., enz. maar ft is beter daarover te zwijgen. Natuurlijk wordt met groote belang- stelliug te gemoet gezien, wat de provinciate staten zullen doen en men kan er wel zeker van wezen, dat hunne beslissing, welke die ook moge zijn, altijd tcleurstelling kan baren. Volkomen herstel van de grieven kunnen ook zij niet verschaffen. Gisteren had een treurig ongeluk plaats. De weeskinderen van het armweeshuis waren aan het sneeuwballen gooien, toen zij door den vader werden geroepen om binnen te komen. Aan dit bevel werd niet dadelijk voldaan en de vader, die zelf had mede gedaan, dreigde gekscherende met een geweer op de meisjes te zullen schieten. In de stellige overtuiging, dat het niet geladen was, legt hij aan, trekt af en treft twee meisjes van ongeveer 19 jaren in de rechterborst, schouder, gezicht en hals. Een der meisjes had in October de acte van hulponderwijzeres verkregen. Voor 't oogenblik is haar toestand niet gevaarlijk. On- noodig te zeggen, dat de justitie terstond proces- verbaal heeft opgemaakt en de onvoorzichtige vader radeloos is. r TEH \E!IZE\S(]HE COUKANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1