No. 1321. Woensdag 16 Januari 1878. 18e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Uoor het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADYERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentieu gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag uainiddag DRIE ureu. IHI bind verNt-hijiit Diawdag- en VrijdagaronJ bij J. K. G. II II O A I te Ter Neuzen. I3oli«ieli Overzielit. De vijandelijkheden op het oorlogstooneel, zoo- wel in Europa, als in Azie, zijn gestaakt. De Russische en Turksche opperbevelhebbers zijn in overleg getreden over de demarcatielijn, die de beide legers scheiden zal gedurende een wapen- stilstand van twee maanden. Zoo luidt een telegram, uit Konstantinopel ver- zonden. Reeds eenige dagen verwachtte men, dat het daartoe komen zou en toch zal het bericht voor velen ecne aangename verrassing zijn, vooral nu men, na al het gebeurde en de gevoerde on- derhandelingen tusschen de mogendheden, hopen mag, dat men het tevens reeds eenigermate eens geworden is over de grondslagen van den vrede. Zoo is dan voor het oogenblik het treurspel ge staakt God geve, voor altijd, dat over Europa's velden de krijgstrompet weerklonk, dat de gronden van Turkije en Azie gedrenkt werden met het bloed van talrijke ongelukkigen. De sikkel, die met groote trekken om zich heen maaide, is neer- gelegd, om misschien niet weer te worden opge- vat, en geheel Europa zal kunnen herademen na de angstige spanning, waarin het door de vreese- lijke tooneelen in het afgeloopen jaar en ook nog in de laatste dagen gebracht was. Treur vrij, gij volkendie uwe zware offers tot tot den bloedplas hebt geleverd; treur, Europa! over het kanibalenwerk, dat ge in deze eeuw, die pocht op vooruitgang en beschaving bij herhaling moest aanschouwen. Buig u neder voor andere werelddeelen, waar gij uwe beschaving wilt brengen en aan wie ge thans getoond hebt, dat men ook in uw werelddeel in vernielzucht en menschen- moord niet ten achter blijft. Maar, zegt misschien menigeen onzer lezers, waar- toe thans deze jammerklachten, nn de dageraad des vredes aan de kimmen gloort; waartoe, nu aan de borst van elk eenigszins gevoelend mensch een vreugdekreet ontglipt, bij den stilstand op den weg der vernieling; waartoe, nu de donkere wolken voorbij drijven, niet henen geblikt naar de heldere lucht, aan welker trans de zon des vredes in nieuweu luister zal schijnen? Ja, rnoge het waarheid worden, dat de twee maanden wapenstilstand de vooravond van een wel bevestigden vrede zijn. Daartoe is, o. i. alle gegronde hoop. Het weerstandsvermogen van den trotschen Turk toch is gebroken; zijne legerben- den zijn deels gevangen, deels te zwak, om op nieuw te opereerende krachten van het rijk tot aanvulling dezer leemten zijn uitgeput en het Ot- tomanische rijk zal niet ligt den moed hebben, om tegen den physiek zooveel sterkeren vijand op nieuw het zwaard op te heffen. De oorlogskreet van Rusland: ,/tuchtiging van den Mahomedaan, wegens zijne verachting van menschenmin en broederplicht, waar het zijn christen- broeder gold," is in vervulling gekomen en Rusland ziet den gehaten nabuur aan zijne voeten, gereed, om zich aan de eischen van den overwinnaar te onderwerpen. Terwijl wij instemmen met den algemeenen wensch, dat die onderhandelingen tot den vrede mogen voeren, wenden wij nog eens den blik, naar hetgeen in de laatste dagen op het oorlogs tooneel voorviel. En daaruit blijkt zeker voldoende, dat de porte genoodzaakt is geweest het hoofd te buigen; want even als indertijd het Plewna-leger, is thans ook de geheele maclit, die de Shipka-pas verdedigde, in handen der Russen gevallen. Daarbij komen de belangrijke gevolgen van de inname van Sofia, waardoor voor de Russen een nieuwe voorraad levensmiddelen is geopend, en bovendien verrichtten zij een merkwaardigen tocht over 't hoogste punt van den Balkan, waardoor zij zich eene nieuwe baan naar Rumelie hebben geopend. Te Petersburg maakte deze nieuwe overwinning grooten indruk. Men gelooft, dat de kracht van den vijand, om verderen tegenstand te bieden, ge broken is en het hem onmogelijk zal zijn, zijne verliezen weder aan te vullen. Wel zijn ook de verliezen der Russen aanzienlijk, maar toch veel minder dan de helft van het gewone jaarlijksche contingent. Des te meer mag men de hoop voeden, dat eene aanmoediging of aanzetting van buiten af niet zal plaats hebben en aldus verder bloedvergieten zal vermeden worden. In Azie stonden de zaken voor Turkije al even slecht als in Europa. Moukhtar bevond zich met eene kleine macht te Baiburt en Ismail had het bevel te Erzerum. De verbinding tusschen deze stad en Trebizonde was geheel atgesneden. In Frankrijk zijn de parlementaire werkzaam- heden weer voor goed begounen. De kamers hebben zich behoorlijk geconstitueerd Greve is tot voorzitter herkozen met 335 stemmen van de 340 leden, die aan de benoeming deelnamen. Tot onder-voorzitters werden verkozen Bethmont, Ra- meau, Brison en Civrac. De senaat koos tot voorzitter den heer d'Audiffret- Pasquier. De onder-voorzitters en secretarissen van het vorige jaar werden herkozen. meente verlaten 41 m., 47 v. Getal zielen op 31 December 1877, 1910 inwoners. Sas van Gent. De loop der bevolking is als volgt Bevolking op 31 Dec. 1876 589 604 1193 in 1877 geboren21 23 44 ingekomen26 34 60 636 661 1297 in 187 7 gestorven 9 8 17 verhuisd 43 43 86 52 51 103 Ter Neuzen, 15 Januari. In de lieden gehoudene zitting van den ge- meenteraad is, op voorstel van het lid Donze, besloten het getal leden der schoolcommissie van vijf op drie te brengen en is als derde lid benoemd met 5 van de 7 stemmen P. Moes, lid van den gemeenteraad. Ons gewoon verslag geven wij in een volgend nummer. Clinge. In 1877 hadden in deze gemeente plaats 99 geboorten, 4 levenlooze geboorten, 41 sterfge- vallen en 20 huwelijken. Er vestigden zich in deze gemeente 88 en ver- trokken 109 personen. De bevolking in het afgeloopene jaar vermeerderde met 37 en bedroeg op 31 December 2153 personen. Hulst. In deze gemeente zijn in 1877 geboren 46 m. en 38 vr.overleden 19 m. en 41 vr. en 16 huwelijken voltrokken. De bevolking bestond op 1 Jan. 1877 uit 2334 en ultimo December van dat jaar uit 2360 inwoners. St. Jansteen. Loop der bevolking gedurende het afgeloopene jaar 1877. Huwelijken 23; geboren 46 m., 40 vr., onecht 3; overleden 27 m., 18 vr. in de gemeente gevestigd 41 m., 25 vr.de ge- Bevolking op 31 Dec. 1877 584 610 1194 Zuidilorpe. De bevolking over 1877 was als volgt: 35 geboorten, 1 levenlooze geboorte, 21 sterfgevallen, 5 huwelijken. Er kwamen in 44 en vertrokken 24 personen. De vermeerdering der bevolking was 34 en het eindcijfer op 31 December 968 zielen. Westdorpe, 14 Januari. Heden morgen ten 6 ure is er brand ontstaan op de hofstede van en bewoond door Leo de Block, landbouwer alliier de schuur met wagenhuis en de zich daarin be- vindende oogst en landbouwgereedschappen is tot den grond afgebrand drie paarden, twee koeien en een kalf kwamen in de vlammen om. De brandweer uit Sas van Gent gedroeg zich loffelijk en ten 11 ure was alles gebluscht; de schade is aanzienlijk, doch alles was tegen brandschade verzekerd. De oorzaak is onbekend. Te Clinge (Zeeland) barstte in den vroegen morgen van 10 dezer brand uit in de schuur op de hofstede, bewoond door Ch. P. Weemaes. De schuur met alles, wat er zich in bevond, werd een prooi der vlammen: oogst, landbouwgereed- schap, 4 paarden, 8 hoornbeesten enz.; slechts 1 veulen en 1 koe werden gered. Het woonhuis bieef ongedeerd, zoo ook het wagenhuis. De oor zaak van den brand is onbekend. Alles was tegen j brandschade verzekerd. Yerder is 'i gerucht in omloop, dat Eduardus van Duijse, bijgenaamd de koekkoek, woonachtig op de Belgische Clinge, van waar hij den 2 Januari vertrokken was, den 9 dezer te Antwerpen is ver- dronken. Naar men zegt, zou hij een der voor- vechters zijn geweest bij de ongeregeldheden op nieuwjaarsdag aan onze grenzen. Z. M. heeft den commissaris des konings van Zeeland gemachtigd tot bijeenroepiug van de provinciale staten in de laatste dagen dezer maand, ten e'lide daarin aan de orde te stellen het ontslag van mr. A. R. Arntzenius als griffier der staten en de benoeming van zijn opvolgeren de vaststel- ling van regelen op het omkaden en bemalen van laag gelegen gronden. Bij den raad van state, afdeeling voor de geschillen van bestuur, is 9 dezer o. a. ingekomen een koninklijk besluit, waarbij wordt gehandhaafd eene beschikking van gedeputeerde staten van Zee- land, nopens de verkiezing van den heer D. Bekaar tot lid van den gemeenteraad van IJzendijke, en het beroep van den gemeenteraad dier plaats onge- grond wordt verklaard. De St. C. bevat een opgave van het bedrag van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigen TEli NEUZGNSCHE 0L1H4M. maim, vrouw. totaal. mann. vrouw. totaal.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1