BINNENLAND. No. 1320. Zaterdag 12 Januari 1878. 18fe Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 11 Januari. totaal 86 75 161 20 14 34 55 56 111 totaal 75 70 145 TEii \tt ZENSEHE ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien geheve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddag DRIE nren. Dli bind verschljut Dinsdag- en Vrljdngavoud bij J. K. 6. DIO M T te Ter Aeuzen. Politiels Overzicht. Generaal Gourko, die sedert zijn schier onmo- gelijken overgang over den Balkan op het oorlogs- tooneel weder de held van den dag is, heeft zijn zegevierenden tocht voortgezet en zich thans reeds meester geinaakt van Sofia. De strijd om deze plaats zelve is niet moeilijk geweest, maar de gevechten, die vooraf gingen, moeten wederom bloedig geweest zijn. Het volgende officieele be- richt van generaal Gourko meldt daaromtrent de j volgende bijzonderheden Terwijl de Russen de door de Turken verlaten posi- ties bij Taschkiven hadden bezet, ging eene andere af- deeling Russische troepen den terugtrekkenden vijand vervolgen. Een hevig treffen vond toen plaats bij Bugarow, waar het detachement staat van generaal Welcaminoff. Dit detachement stond geschaard in de richting van Sofia; het werd door de Turken, die uit Sofia kwamen, aangegrepen en van drie kanten ingesloten. De Turken vielen met on- stuimigheid aan; de eerste brigade der 31ste divisie liet hen tot op 50 pas naderen, voor dat zij vuur gaf, en vocht verder met de bajonet. Na een bloedigen strijd werden de Turken teruggeworpen, meer dan 1000 lijken achterlatend. Zij werden op hunne vlucht door de Russen vervolgd. De ver- liezen der Russen bedragen ongeveer 200 dooden en gewonden. De troepen van generaal Gourko worden thans door meerdere gevolgd. Onder anderen bevestigt het zich, dat generaal Radetzky reeds in het midden der vorige week door den Shipka—pas gedrongen is, zonder tegenstand te ontmoeten, aangezien de Turken door het barre weder gedwongen waren, hunne positien aldaar op te geven. Steeds duurt thans de tOevoer van troepen langs dien weg voort en 't kan dus waarschijnlijk een feit worden, wat de Russen hebben geprofeteerd„Geen vrede, dan in Adrianopel." Het vertnoeden wint reeds meer en meer veld, dat met het oog daarop door Rosland opzettelijk de onderhandelingen worden gerekt, om alzdo te meer kleifi aan zijne eischefi te kulnnen bijzetten. Er lekt van deze onderhandelingen bijna niets uit. Heden zegt men, dat een wapenstilstand voor de denr staat; morgen luidt het weer, dat het sluiten van een wapenstilstand meer en meer on- waarschijnlijk wordt. Deze correspondent meldt, dat het onmogelijk is, een wapenstilstand aan de vredes-ondefrhandelingen te doen voorafgaandat geen der beide partijen een wapenstilstand verlangt, eer nadere onderhandelingen worden aangeknoopt, en, uit^ dezen chaos van berichten en meeningen, de waarheid te distilleeren, behoort zeker wel tot de onmogelijkheden. 't Best zal wel zijn in dezen, den loop der gebeurtenissen af te wachten, omdat de mterdere of mindere voortgang der Russische legers dit vraagstuk wel tot oplossing zal brengen. Volgens een telegram heeft de ministerraad van Turkije besloten, een wapenstilstand aan te vragen en daarover met het Russische hoofdkwartier te onderhandelen. De voorwaardendie de porte noodzakelijk acht, zijn mede vastgesteld en de sultan heeft de genomen besluiten goedgekeurd. Reeds gisteren ontvingen en verspreidden wij zooveel mogelijk het bericht, dat Victor Emmanuel, koning van Italie, overleden is. Plotseling, in nog krachtigen leeftijd wegge- rukt, hij was den 14 Maart 1820 geboren, maar zijn sterk gestel gat hoop op nog vele levensjaren zal zijn dood diepen rouw in Italie verwekken. Zijn oudste zoon, Humbert, in 1844 geboren, volgt hem op. C ruler geheel andere omstandig- heden, dan zijn vader, bestijgt deze den troon. De heer J. van der Burch, controleur der directe belastingen enz. te Axelis als zoodanig verplaatst naar Lobith en de controleur Schuijlenburg van Helmond naar de controle Axel, standplaats Ter Neuzen. Bij het nederlaten van een scheepsmast op de werf alhier had de scheepstimmerman D. van Wijck het ongeluk in het ruim te vallen, waardoor hij zijnen linkerarm en zijn linkerbeen brak; de ongelukkige is naar zijn huis gebracht, terwijl heel- kundige hulp werd verleend door Dr. C. Steketee. Door de zoogenaamde nieuwjaars-commissie alhier is gecollecteerd een bedrag van 783,35, waarmede, door het houden van buitengewone bedeelingen gedurende den winter, het lot van armen en hulpbehoevenden zal worden verzacht. Ten gunste van alien, die het kanaal van hier op Gent met zeilschepen bevaren, is alsnu eene lang gewenschte verandering gekomen, alzoo de j Nederlandsche en Belgische regeeringen zijn over- eengekomen, vergunning te verleenen, om met alle schepen op het geheele traject van het kanaal te zeilen, welke beschikking dan ook reeds in wer- king is getreden. Ter gelegenheid van de avondmaalsbediening op den 9 Januari 1678 bij de hervormde gemeente i te Zaamslag werd, nu juist 2 eeuwen geleden, voor het eerst gebruik gemaakt van 2 zilveren wijn- bekersdoor den ambachtsheer Anthonie de Huijbert aan die gemeente geschonken. Graauw. De bevolking in deze gemeente be- droeg op 31 December 1876: mann. vrouw. totaal. 967 956 1923 Geboren in 1877 m. v. totaal waaronder 2 onecht 37 32 69 gevestigd in de ge meente 49 43 92 verschil in meer bij te voegen 11 5 16 bevolking op 31 December 1877 978 961 1939 onderscheiden in: ongehuwden 630 560 1190 gehuwden325 326 651 weduwenaars en weduwen 23 75 98 Br werden in 1877 15 huwelijken gesloten als: tusschen jongmans en jonge docliters 12; tusschen weduwenaars en jonge dochters 3; levenloos aan- gegeven kinderen 7. Benoemd tot dijkgraaf van den Nieuw- Westenrijkpolder C. van Haelst; tot voorzitter van het bestuur van het calainiteus waterschap Tien- honderd en Zwarte J. de Bruyne; in het bestuur der waterkeering van den calamiteusen Adornis- polder tot voorzitter J. de Bruyne en tot lid J. du Bois. Met de meeste zekerheid vernemen wij, dat de regeering voornemens is, dadelijk bij het weder bijeenkomen der tweede kamer een nieuw wets- ontwerp op het lager onderwijs in te dienen. Zelfs wordt het tijdstip van bijeenroeping der kamer afhankelijk gesteld van den tijd, waarop de regeering met haren arbeid geheel gereed zal zijnOp zijft vroegst zal de kamer medio Eebruari, op zijn laatst vdor medio Maart hare werkzaamheden weder aanvangen. Maandag is te Vlissingen aangekomen het op de werf der hh. John Elder Co., te Glasgow, ge- bouwde ijzeren raderstoomschip Prinses Marie, bestemd voor den kon. maildienst tusschen Vlis singen en Queensboro. Volgens deskundigen vol- doet dit schip aan de strengste eischen van den hedendaagschen scheepsbouw en ook aan die van weelde, gemak en sierlijkheid. Het be vat 200 slaapplaatsen voor passagiers en 50 dito voor die der 2e kl. De kajuiten en salons, waarvan een voor vorstelijke reizigers, munten uit door pracht. Niets, wat het gemak kan bevorderen, schijnt verzuimd te zijn. De hh. Lokhorst, Kellner, Reijnvaan, Bijlandt, en mej. de Vos, hebben de paneelen versierd, terwijl twee zebstukken van den heer J. F. Schutz, te Middelburg, de rookkamer opluisteren. Het servies, het zilverwerk, de verlichting-toestellen, de inrichting van kombuis en hofmeesters-berg- plaats, alles is even fraai eri daarbij zoo degelijk en doelihatig, als misschien alleen de Engelsche nijverheid we'et voort te brengen. Dit stoomschip zal weldra geVolgd worden door een tweede van gelijke afrneting en inrichting, waaraan de naam van Prinses Elizabeth is gegeven. Men zegt, dat zij 15 a 16 Eng. mijlen in het uur kunnen loopen, waardoor men stellig nog kortere reizen zal maken, dan thans het geval is. Uit Duiveland wordt ons geschrevenDe achteruitgang van de meekrap doet zich in deze streken ook maar al te zeer gevoelen. Waar vroeger den arbeider „een oogst na den oogst" wachtte, houden nu de werkzaamheden totaal op. Ook de meestoven, die vroeger tot laat in het voorjaar werkten, hebben nu of in 't geheel geen werk, of zijn reeds met nieuwjaar ten einde. Kapitale gebouwen, wier stichting tiertdiiizenden gekost heeft, worden voor enkele honderden ter amoveering ver- kocht. Het is voor den landbouwenden stand een ware ramp te heeten; de landman bezat in de meekrap een soort van spaarpot; de arbeider had na den oogst nog een oogst, die gelijk was aan, zoo niet beter dan de gewone oogst en armoede bedreigt daardoor vele huisgezinnen. Blijkens de onlangs verscheuen le aflevering van den jaargang 1877 van de „Bijdragen tot de algemeene statistiek van Nederland" bedroeg in Zeeland, op eene bevolking van 187,046 inwoners, het aantal schoolgaande kinderen op 15 Januari

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1878 | | pagina 1