BINNENLAND. No. 1316. Zaterdag 29 December 1877. 17e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Nieuwjaars-Advertentien a 40 centen. ABONNEMENT. Per drie raaanden binuen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEETENTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiamiddag DREE uren. W»d verschljnt Ulnsdag- en Vrijdagavoud bij J. K. G. It II 4> T te Ter Neuzcu. BERICHT. posities in oogenschouw; ten vorigen jare hield wijze opgelost ton worden. Wanneer men in Het volgende nummer dezer courant zal, in hiJ *'ch op een eerbiedigen afstand van den strijd plaats van een, twee telephons aan het oor brengt, plants van a. s. dinsdag avond, des morgens ten 8 h°^ dul,dellJker- lijk zijne aankomst bij het leger aangekondigd Op de vele brieven zij bericht, dat de telephon I werd. En toch wordt volgens een bericht in de bij den uitgever dezer courant in werking is ge- Engelsche bladen zijn heldenmoed niet gewaardeerd steld van het bureel naar de drnkkerij °en voor door den czaar, die hem den 13n dezer maand belangstellenden steeds ter bezichtiging zal "esteld een telegram gezonden moet hebben, waarin deze zijn elken werkdag van des morgens 9 tot des a tv i,M, tv.n. kein berispte, dat hij den val van Plewna had af-j namiddags 5 ure. gewacht, vooraleer hij het goede voorbeeld der w;; i,P1.;„„OPOrl A Van dat nummer zullen minstens 2000 exem- „dappere Rumeniers" volgde. it- j lezers dat, met mgang plaren verzonden worden in dit district. De ad- De Montenegrijnen verwachten ieder oogenblik dh" iaar tmsXenTederLd Jn Ott 11 7 7° vertentien w„rfc„ vte M^.dag 31 Autivari. Vorst ft Nicolaas is te Cettinje aangekomen woord tot dsla| v;u[ 1)etJ In Azie is weimg of mets voorgevallen. Moukthar-j in werking komt. pacha schijnt werkelijk Erzerum tot het uiterste te willen verdedigen, maar de voorteekenen zijn 1 T" 11 8 rlJ munt te Utrecht is men druk F»olitieli Overzieht. niet gunstig. Een telegram zegt nl.: de prijzen lg me!' d<?aanmunting der meuwe eencentstuk- TT-i i - i i van alle levensmiddelen zijn zeer gestesen. Hout we J wordt voor ongeveer 15,000 af- Uit de jongste bmchten van het oorlogstooneel .g jg zeer te8e gewerkt. Met het slaan der halve-centstukken zal schijnt te blijken, dat de Turken afzien van de antwoord der mogendheden op de bekende men ^aarsclnjnhjk niet vdor Februari beginnen. verded.ging vanwestelijk Bulgarijei, met uftzonde- Turksche nota !aat zich meere^eeis 7og wachten Een lokaal aa» de is ingericht voor den uSonde in^ van' de" v7tim7vSlLkRusSchuk Dat van Duitschland is echter thans verschenen en arrondissements-betaalmeester, om te dienen voor Silistria^ Varna ^n Schumla° M S £SSh£ jin ho* bewoordingen vervat. Daarin depot der meuwe pasmunt. troepen zullen ter beschikking van Adrianopel ge- ^'0 geZfg,d' dat 2°° Dm schland met tusscnen Op eene vergadenng van verschillende eige- ure worden uitgegeven; in dat nummer zullen worden opgenomen December a. s. tot des avonds 5 ure. De Uitgever, J. K. G. DHONT. bezigd worden. Zelfs is nit Belgrado gemeld, dat Nisch en Sophia, de sleutels van Rumelie, opge- geven zijn. Hoe overdreven deze berichten bij den eersten aanblik ook schijnen, meent men, dat de val van Plewna en het optreden van Servie deze nieuwe taktiek van Turkije zeer verklaarbaar maken. De telegraaf te Belgrado zal 't nu zeker druk krijgen met het overseinen der zegebulletins van I de heldhaftige Serviers. Reeds ten vorigen jare, toen deze helden slag op slag klop kregen, kon zij haar werk bijna niet af, om de schitterende om- trekkende bewegingen van Hbrvatovich en de wapen- feiten der andere Sbrvische legerhoofden wereld-! beiden wil komen, de beteekenis is, dat het niet naren van kweldergronden, gelegen onder de ge- ongeneigd zou zijn, om tot herstel van den vrede meente Uithuizen en Uskwert, is besloten deze mede te werken, maar juist in het belang van j gronden in te dijken. Na bekomen concessie zal den vrede moet Duitschland weigeren. men in het volgende jaar tot de aanbesteding van Men gelooft, dat het antwoord van Oostenrijkdit belangrijk werk overgaan. De lengte van den Hongarije zal wijzen op de onmogelijklieid eener dijk bedraagt ongeveer 4000 M. en de grootte bemiddeling, omdat de Turksche nota geenerlei der in te dijken gronden ongeveer 300 liect. grondslag aangeeft. Ter Neuzen, 28 December. Bij het kantongerecht, gehouden op jl. Maandag, i i i i - oi is tot ambtenaar van het openbaar ministerie kundig te maken, en nu aan de bervische grenzen, i i n i n i r ti t i v«n^P., fP -na\JLA^;v Plechtlg geinstalleerd de beer mr. P. J. van der benoorden den Balkan, nog slechts te Belgradtchik en te Widdin Turksche troepen zijn, en westelijk Bulgarije bezuiden den Balkan door de Turken ontruimd wordt, zullen de overwinningen der Ser- visehe lielden weldra worden gelijk het zand der zee. Reeds werd de speciale Servische taktiek weder met suoces in toepassing gebracht; door eene om- trekkende beweging viel Babina-Glava in de handen van Milan's dapperen, zonder dat de Turken tegen- stand boden. Dit meldt het officieele bulletin althans niet, zoodat 't ook mogelijk is, dat er hoe- genaamd geen Turken waren. Denzelfden dag namen zij, na een heftigen strijd, de versterkingen bij de brug over de Morava, bij Schetschina, ten zuiden van Nisch, zoodat de gemeenschap tusschen Nisch en Leskowatz nog meer zuidwaarts aan de Turken is afgesneden. Zondag viel Kladniza in hunne handen en wierpen zij de Turken tot op Novavaris terug. Generaa.1 Skobeleff, aan het hoofd van 12,000 man, heeft zijne aansluiting tot stand gebracht met kolonel Horvatovitch, bij Belgradjik. Servie heeft besloten, zich aan den kant van de Drina tot het defensieve te bepalen, zoolang Turkije niet aanvallender wijze te werk gaat. Nu de lauweren zoo goedkoop te behalen zijn, waagt ook prins M ilan zelf zich buiten de grenzen Feen. Gjsteren heeft alhier de iierverpachting van twee tollen voor den tijd van 3 jaren, in te gaan op 1 Mei 1878, plaats gehad, als: 1°. die bij Ter Neuzen, welke verplaatst zal wor den naar het Zwaantje, gepacht door C. Allaart voor 410 per jaar; 2°. die op het spui, gepacht door J. de la Rivierre voor 300 per jaar. Bij de verpachting op 3 dezer werd de eerste tol gepacht voor /490 de tweede voor /270 per jaar, door dezelfde pachters. Jl. dinsdagavond zijn alhier met de telephon proeven genomen op eenen afstand van pi. m. 2000 meters, welke uitmuntend slaagden; aanvan- kelijk werd het gesprek niet door ieder verstaan, maar toeu er meer stilte kwam, werd het over- gebracht gesprek duidelijk gehoord; er werd ook gefiuit en gezang zeer duidelijk van de eene zaal naar de andere overgebracht. Het is werkelijk bewonderenswaardig niet alieen, dat het gesprokene woord het oor bereikt, maar dat zelfs de stem der sprekende personen duidelijk te herkennen is. Nooit had men kunnen denken, dat dit met zulke eenvoudige middelen mogelijk zou zijn en een en neemt hij de door zijne troepen veroverde der moeielijkste vraagstukken op zulke gemakkelijke Over den gezondheidstoestand van paus Pius schrijft men uit Rome: ,/Omtrent den gezondheidstoestand van den paus zijn onlangs overdreven berichten in de bladen op genomen. Hij was, gelijk trouwens jaarlijks in seizoen, licht verkouden en dientengevolge ook een weinig koortsig, en moest gedurende eenige dagen daardoor meer het bed houden dan op ge- wone dagen, maar toch steeds zoo, dat zijn ge- wone werkzaamheden, het ontvangen van sommige kardinalen, als voorzitters van kerkelijke congre gation, geregeld plaats hadden. Door die verkoud- heid was de ademhaling wat meer belemmerd dan gewoonlijk. Maar ook die crisis is weder geein- digd, en als er geen bedenkelijker verschijnselen komen, kan Pius nog gemakkelijk ettelijke malen dit seizoen, kwaad voor oude lieden, doorleven. Hoe geregeld de gewone dagelijksche bezigheden en de loopende zaken door den paus worden af- gedaan, blijkt o. a. hieruit, dat hij dagelijks het misoffer bedient in zijne bijzondere kapel, aan zijne vertrekken grenzende, zij 't dan ook grootendeels gezeten op een bisschopszetel, wegens het pijnlijke der beenwonden bij staande en knielende houding." De schitterende planeet Venus neemt elken dag in glans toe. Het is omnogelijk, wanneer de hemel slechts in het westen eenigzins helder is de schitterende ster niet te zien, welke men het eerst ontdekt, zoodra de zon ondergaat. Op Maandag den 7 Januari zal de maan zich eenigs- zins ten oosten Venus bevinden. Wij bevelen alle belangstellenden aan, zich zoo- danig te plaatsen, dat zij de planeet zien tegen- over een of ander voorwerp b. v. een hoek van een muur, op den top van een boom, enz. TER \FI ZI i\SCHI 1 1 npirlon Tin I krvmon Ho Kolno ro^in m 1 i- u«i ..4 narpn \ron b-nro Mo>u»t>onHA»i J.1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1