BINNEN LAND. No. 1313. Woensdag 19 December 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT advertentiEn. JPolitieb: Overzicht. Ter Neuzen, 18 December. TEH Door het Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievenbushouders. COIJIUNT. Van 1 tot 4 regsls 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n.imiddag l»HIE uren. Dlt blad verschljut Oinsdiig- en Vrljdagavoud hij J. K- fi* BHOH1 tc Ter Neuzen. Langzamerhand komen er meer bijzonderheden omtrent het einde van het drama van Plewna, welke alien getuigen, dat de hopelooze poging, om zich door den vijand lieen te slaan, op eene wijze geschiedde, den heldhaftigen en energieken verde- diger volkomen waardig. De correspondent van Daily News zegt, dat reeds drie dagen voor den uitval, aan de Russen bekend was, dat Osman zoodanigc poging zou doen. Nadat, zegt de correspondent, de Turksche troepen Zondag- avond bij de brug over de Wid waren bijeenge- trokken, trokken zij Maandag-morgen te 7 uur over twee bruggen, de bestaande en eene, die pas was gelegd. Zij vielen onmiddelijk de stelling aan, benoorden den weg, bezet door de grenadiers, strekkende van den weg tot aan de stelling der Rumeniers. De aanval geschiedde met zulk eene woedende kracht, dat in weinige oogenblikken eene schrikkelijke worsteling was ontstaan. De Turken wierpen de grenadiers terug, maar kwamen daar- mede onder eene tweede linie van verschansingen, j met 100 stukken bewapend; terwijl de grenadiers, die hunne verloren batterij wilden hernemen, weder voorwaarts rukten. Een kwartier lang werd gc- streden met de bajonet, waarbij velen vielen en toen werden de Turken weder teruggedreven naar de Wid, vervolgd door hot Russische infanterie- vuur. Hier nestelden zij zich aan de oevers en hernamen het gevecht, dat tot half een duurde, toen aan beide zijden het vuur werd gestaakt. Een half uur later kwam een parlementair met de gewichtige tijding, dat Osinan-pac'na over de overgaaf der vesting en zijn leger wilde onderhan- delen. Onmiddelijk begaf zich generaal Zunitsky naar het huis, waar Osman-pacha zich bevond en in een kwartier was men het over de voorwaarden eens. Alles ging zoo snel in zijn werk, dat de Turken reeds hunne wapenen hadden afgelegd, toen een half uur later de grootvorst kwam. De verliezen der Russen bedroegen volgens offi- cieele opgave: 2 stafofficieren, 8 officieren en 182 manschappenaan gewonden5 stafofficieren, 40 officieren en 1207 manschappen. De Turken ver loren 4000 man aan dooden; gevangen genomen werden 10 pacha's, 128 stafofficieren, 2000 officieren, 30000 infanteristen en 1200 cavaleristen, daaren- boven 77 kanonnen. Osman—pacha waagde den uitval met zijn ge- heelen legertrein. Het was eene schitterende poging, maar zonder eenige de minste kans van slagen en stellig ondernomen, omdat Osman-pacha er zich toe verplicht rekende. Het zal Turkije zwaar vallen, de overweldigende en mogelijk beslissende gevolgen van dit echec in den eersten tijd te boven komen. Rusland echter, zijn czaar en zijn leger, kunnen niet trots op den veldtocht van 1877 terug zien, die begon met den boven verwachting goed geslaagden over- tocht van den Donau, de verovering van de Shipka- pas en de groote overwinningen in Armenie, en die, na een tijd van zware worstelingen en ver liezen, nu met den val van Kars en Plewna be- kroond is. Suleiman-pacha heeft nog een aanval gedaan in de richting van Metchade Turken werden terug- geslagen. Wederom toonen de berichten uit Erankrijk een geheelen omkeer in den stand der crisis en nu gelukkig in goede richting, eene oplossing n. m. in constitutioneelen zin. De onderhandelingen met den heer Batbie zijn op het laatste oogenblik afgesprongen en Mac-Mahon is verplicht geweest, te kiezen tusschen heengaan of toegeven. Reeds had hij tot het eerste besloten, nadat de fractie der /Constitutioneelen" in den senaat besloten had, in alle politieke kwestien met de republikeinsche linkerzijde te stemmen, wanneer er geen parlemen tair ministerie naar den zin van de meerderheid der kamer benoemd werd, toen hij, op aanhoudend aandringen zijner vrienden, toch weer veranderde en besloot, nogmaals de vorming van een kabinet- Dufaure te beproeven. Dit schijnt gelukt te zijn en het Journ. offic. deelt reeds de benoemingen mede, als volgt: Dufaure, minister van justitie en president; Marcere, binnenlandsche zaken; Waddington, buitenlandsche zakenBardoux, onderwijsBorel, oorlogPothuau, marine; Leon Say, financienTeisserenc de Bort, koophandelTreycinet, openbare werken. Men ziet, dat dus de maarschalk ook toegestemd heeft in het vervangen van de tegenwoordige ministers van oorlog, marine en buitenlandsche zaken, waarop verledene week de onderhandelingen afgesprongen waren. Het is evenwel niet te verwonderen, dat na al het gebeurde, de republikeinsche meerderheid in de kamer eenigszins wantrouwend is, en zelfs nu het bovengenoemde ministerie benoemd is, zal zii zich niet veilig achten tegen eene overrompeling, Zij zal in elk geval beginnen, met alleen de directe be- lastingen goed te keuren, en overigens slechts'/iadeel van het budget behandelen, om althans zeker te zijn, dat zij niet voor het einde der maand weder naar huis gezonden zal worden. Heeft onze stadgenoot de heer J. Verlinde, rustend beurtschipper van Ter Neuzen naar lis- singen, reeds menigen openlijken blijk van dank- baarheid voor zijne zelfopofferende menschenliefde mogen ondervinden bij het redden van 25 drenke- lingen, veel genoegen moet het zijnen zoon den heer F. Verlinde, rijkslichtwachter alhier, zijn geweest, bij besluit van Z. M. den koning van 30 November 11. te vernemen, dat ook zijne pogingen door Z. M. op prijs worden gesteldvan de 25 drenke- lingen, die zijn vader redde, was hij bij twaalf be- hulpzaam en ook nog in den loop van dit jaar redde hij het kind van J. Geers alhier uit het kanaalde belooning, welke hij voor die edele pogingen ontving waren een fraai loffelijk getuig- schrift, ingesteld bij kon. besluit van 22 Sept. 1855, alsmede eene bronzen medalje, aan de eene zijde het borstbeeld van Z. M. vertoonende en aan de keerzijde de woordenvoor menschlievend hulp- betoon. is Axel, 18 December. De collecte, die alhier gehouden voor het Sophia—kinderziekenhuis te 's Hage, heeft opgebracht de som van f 130,05. Hengstdijk. Tot hoofdonderwijzer aan de open- bare school alhier is door den gemeenteraad met algemeene stemmen op eene na benoemd: de heer A. de Voider, hulponderwijzer te Hoogland, zijnde no. 2 van de voordracht. Hontenisse, 15 December. Door het collegie van notabeleu der Nederd. Herv. kerk alhier werden heden, tengevolge der periodieke aftreding met 1 Januari a. s., tot kerkvoogden met 2 van de 3 uitgebrachte stemmen gekozen H. M. Verbrugge te Stoppeldijk en J. W. de Zwart te Hontenisse. Zooals bekend is behoorden de casematten der voormalige vesting Sas van Gent aan den heer van de Wattijne aldaar, terwijl de staat. eigenaar was van den grond onder en boven de casematten, een toestand alzoo, die met opzicht tot de uit- oefening der eigendomsrechten van beide partijen allicht aanleiding tot verwikkeling kon geven. Vrees voor zoodanige verwikkeling is thans weg- genomenimmers naar wij vernemen zijn door I den notaris Coninck Westenberg, te Sas van Gent, namens den staat de grachten en casematten voor eene som van f 7105,aangekodit en heeft dus thans de staat den volledigen eigendom dier goederen f verkregen. Jl. Vrijdag heeft aan het gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg de aanbesteding plaats gehad van Het leveren en storten van steen tot voortzetting van de oeververdediging wederzijds de havendammen van het kanaal van Ter Neuzen; minste inschrijver i de heer V. de Clercq, te Selzaete, voor11,983. Z. M. heeft benoemd tot bestuurslid voor de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen van Goeree en Overflakkee, S. Eland van Anemaet, burgemeester van Oude en Nieuwe Tonge. Door den minister van oorlog zijn bevorderd tot fortificatie-opzichters van de le klasse de fort.- opzichters 2e klasse J. A. de Rooij, P. Visser, T. Werner en J. M. de Rooij en tot opzichters van fortificatien 2e klasse de fort.-opzichters 3e klassa J. M. Kleian, T. H. Bertels en J. van Bel. De mailboot Stad Middelburg, is Vrijdag- ochtend op de reis van Queenborough naar Vlis- singen ter hoogte van de West-Hinder op een wrak geloopen, waardoor de raderen beschadigd zijn en dc boot moest blijven liggen. Zij is Zaterdag- morgen te Vlissingen aangekomen en te Middel burg in het dok gebracht, om nagezien te worden. De zeedijk van den Thoornpolder is nu zoover herstelddat thans kan gezegd worden dat de polder geheel buiten gevaar is. De naar binnen I overgehaalde dijk is over de voile lengte tot ver boven storm vloedshoogte opgetrokken, het buiten- beloop met rijsbeslag tot aan de kruin bezet en de aansluitingen aan den ouden dijk voltooid. Gelijktijdig is de inlaagdijk door den arbeid van honderden aardewerkers over de voile lengte tot eene reeds belangrijke hoogte opgetrokken. Sedert de overmakmg op den 24 November, jl. is bij het departement van kolonien ten behoeve van de noodlijdenden in de kolonie Curasao ont- vangen 10,288,81 met het bij die overmaking overgehoudene uitmakende f 10,288,93. In verband hiermede wordt f 10,300 ter beschikking van den gouverneur dier kolonie gesteld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1