BINNENLAND. No. 1308. Zaterdag 1 December 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 30 November. Kantongerecht te Hulst. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het gskeele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonnaert zieb bij -atfe- Boektemdelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag namiddag DIME ureu. Pit blad verwehijul Diusdag- en Vrijdagavomi bij Jl. K. G. D H O JY T te Ter lYeuzcii. Bij deze courant behoort een bijvoegsei. JPolitieli Overzieht. Allerlei geruchten hebben er in de laatste dagen ran het oorlogstooneel in Europa geloopen. Hier j werd gezegd, dat Plewna reeds door de Russen was genomendaar, dat door het Russische-hoofd- j kwartier de onmiddelijke levering van eene groote boeveelheid commiesbrood was bevolen, ter voor- ziening in de behoeften binnen het over een paar dagen vallende Plewna. Velen verzekerden, dat reeds een Turksch parlementair in het- Rus- sische hoofdkwartier was aangekomen, om over de overgave te onderhandelen en Mehemed—AlU-pacha seinde daarentegen uit Orchanie naar Konstanti- nopel, dat het den onverwinbaren Osman-pacha gulukt was, zioh door den ijzeren kring heen te slaan en Rathoiwa- te bereifeei) rnaar- van al deze geruchten is gebleken niets waarheid te zijn. Dat het telegram van Mehemed—Ali—pacha te Konstantinopel niet weinig sensatie maakte, via te begrijpen. Reeds h idden zij dit roemrijkefeit van Osman—pacha tot in de wolken verhesen en pochtfen er op, dat zijne Turken had den volbracht wat een Bazaine te Mdtz en Mjte-Mdhon te Sedan on- mogelijk was geweest, maar des te sterker was de teleurstelling, toen men hoorde, dat Qsmas—pacha nog binnen Plewna 'en Rahowa in handen der Rumeniers gevallen was. De toestand van Osman—pacha wordt intnsschen meer en meer benepen. Na Rahowa door de Ru meniers, hebbeh de "Russen zich thans van twee andere vestingen meester gemaakt, n. 1. Prawitz, een tiental kilometers beoosten Orchahie en Etropol, ongeveer evenver bezuid-oosten Prawitz. Vooral de inpapie yap, EtropoJ is van gewichtomdat het ee»e versterkte stad is inide onmiddelijke nabij- heid Van deft pas naar Slatitza. Een partieulier telegram zegt bovendien nog, ,dat .Orchanie door .de Turken is ontruimd, doch -dit bericht verdient nog nadere bevestiging. Op ontzet door het door Mehemed-Ali-pacha nieuw gevormde leget, schijnt ook niet veel kans te bestaan. Mdchemed moet verklaard hebben, nog .fliinsteng; 30,006 man noodig te hebben, voor- dat hij tot ontzet van Plewna op- kan rukken. Blijkt het bericht' omtrent de ontruiming Aan Orchanie juist, dan zijni reeds alle voornemens, om pogingen toll onzet aan - te wenderi,1 opgegeven en hepR Mehemed zich met zijn leger achter den balkan teruggetrokken. o Uit Azie komt geheel geen nieuws, zoodat daar thans weer stilstand schijnt te heersehen. Het nieuwe Fransche ministerie is voor de kamer< verschenen en, in weerwil eener milde ge- loofsbelijdenis, is het kabinet ontvangen met; een weigering der Kamer, om zich met de nieuwe ministers in verbinding te stellen. te Hansweert binnen gebracht, om bij de eerste gunstige gelegenheid naar hier te komen. De meeste hier binnenvallende zeeschepen hebben min of meer averij bekomen tengevolge der jongste stormen; ook een, hetwelk met hout is geladen, met gedeeltelijk verlies van deklast. oor zoover ons bekend is, hebben de stormen aan de zeeweringen in dit en omliggende polder- districten geene buitengewone rampen veroorzaakt, terwijl alles zich bepaalt. tot lokale schaden. Verontrustender zijn de bericbten, welke ont vangen worden omtrent de gc- teldheid van den calamiteuse Thoornpolder, in Noord-Beveland, ge- legen aan de Room pot; dienaangaande meldde men gisteren: De toeneining der diepte voor dien polder is sints eenigen tijd verontrustend geweest, zoodat men het ergste daarvan dacht. Naar .men verneemt, is het in den nacht van jl. Zaterdag, op Zondag voor Walsoorden gezonken tjalkschip „de vrouw Christina/' schipper J. Klaassen, thans zonder merkbare schade gelicht e!n behoftden- De uitslag der verkiezingen voor leden van de tweede kamer op 27 dezer gehouden, zijn als volgt: Haarlem gekozen den heer W. de Meijier; Zutphen gekozen den heer Mr. C. J. Sickenz; Assen, herstemming tussehen de heeren Jhr. W. A. van der Eelz en Baron de Vos van Steenwijk Leeuwardan gekozen den heer de Roo van Alder- werelt; minister van oorlog. De commissie uit het gerechtshof te's Graven- hage heeft o. m. de heer Blindenbach, uit Aarden- buxg, als kandidaat-notaris toegelaten. De nieuwe begrooting voor waterstaat enz. is tharts in druk verschenen. Zij bedraagt in eind- cijfed/23,623)436. Waterstaat, spoorwegen, handel en scheepvaart, nijverheid en landbouw, posterijen en telegrafen, zijn de afdeelingen. Voor personCfel is 320,601 nieuw uitgetrokkehl Overigehs zijn de meeste verhoogingen, die aanvankelijk op de betrokken posten waren overgedragen, weggelaten. Een nieuw subsidie van 13,768 is echter voor dei haven van Middelhamis uitgetrokken. De; minister verdedigt met kracht het door den vorigen minister van finantien met de maatschappij Zeeland aangegaan contract, voor de postpakketvaart tussehen Vliesingen en Queensborough. Een onaf- hankelijke verbinding is daardoor verzekerd, de aankomst der post is met een uur vervroegd, en een belangrijk transito-vervoer van reizigers en goederen tussehen Duitschland en Engeland over ons land zal bevorderd worden.: Naar men verneemt, heeft de minister van oprlog het voornemen de traktementen der officieren van alle wapees belangrijk te verhoogen, doch daarentegen alle toelagen, zooals residentie-toelagep enz., te doen vervallen. De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's Hage verzoekt opsporing, aanhouding en bericht van de volgende personen, die laatstelijk als visschers te Clinge woonden, en tot 3 jaar correctioneele geyangeriisstraf zijn veroordeeldP.! de Wilde, J. Puijlaart, A. Blommaart, L. Thiele-j man, F. Puijlaart, C. de 'Bruijn, P. F. Bosman, C. L. Bosman, J. L. van Hoek, C. L. van der Heijden, 0. L. de Kerer, C. L. Blommaart, J. F. de Rock en J. Goedemondt, welke zich thans alien in Belgie en Frattkrijk ophouden. Het Duitsche schip Molly, dat eenigewekeh geleden met averij te Vlishingen binnenkwam, en wegens invoer van buskruit in rechten wordt be- dreigd, verliet den 22 dezer na geeindigde reparatite de haven en kwam op de reede ten anker. In den nacht van den 23 werd genoemd schip door den storm van zijn ankers geslagen en strandde op de Kaloot. Door een Antwerpsche sleepboot werd het afgesleept, tegen betaling van 550 of ongeveer 6600 Nederlandsch. Het schip is thans zwaar lek opnieuw in de haven gebracht, zoodat men niet kan zeggen, dat genoemde bodern op zijn reis van Antwerpen naar Buenso-Avres. aanvankelijk gelukkig is. Maandag is in het paleis voor volksvlijt te A msterdam de trekking gehouden van de loterij der tentoonstelling van kunstnijverheid. Wij lateA hier volgen de voornaamste prijzen der verschi'llende senen, voor elke waarvan een paar honderd grootere en kleinere prijzen bestemd zijn. le serieeen zilveren theeservies op no. 2888 - een schrijfbureau, no. 8787. 2e serie: blauw Saksisch eetservies, no. 822; Yenetiaansch glas- werk 12 couverts no. 1276. 3e serie: salon- spiegel met console, no. 1954; een kast, no. 1095.-— 4e serie: een buffet no. 8249; een. bronzen lichtkroon, no. 7287. 5e serie: een. buffet, no. 5292; een gouden damesparure, no. 1751 Zitting van 29 November 1877. C. W. Y. te Hulst, ter zake van overtreding op het voerwezen, veroordeeld tot geldboete van 3, sub- sidiair geyangeriisstraf van 1 dag en in de kosten. C. de S., J. v. d. M., S. v. d. M., M. B., A B., Ai f" ,L\ cle. (le S-> de zes eerste te Stekene- (Belgie,) de beide laatsten te Koewacht, ter zake van het gaan over eens anderS toegemaakten grond, zonder daartoe of daarop eenig reoht te hebben, bij verstek veroord. leder in boete van I, subs. gev. en solidair in de'kosten. A. v. M. te Wachtebeke, ter zake van jachtover- treding, veroord. tot geldboete van/10, subs, gev 1 dag en in de kosten. I). S., C. L. V., C. L. B., alien te Kieldrecht, ter zake overtreding van het reglement op het bevisschen der schelde en Zeeuwsche stroomen, bij verstek ver oord. ieder in twee geldb. ieder van 10, subs gev 1 dag voor iedere boete en solidair in de kosten V N de B„ P. E., J. B., D, de B„ 1). de K„ J. H., alien te Kieldrecht, ter zake als voren, veroord. bij verstek, de 5 eerste ieder in 2 geldb, ieder van 10, subs. gev. 1 dag voor iedere boete, de laatste in eene boete van f 10, subs. gev. 1 dag en alien solidair in de kosten. P. de H. te HoRtemsfee, ter zake'1 van visscherij overtreding, veroord. jn 2 geldb. ieder van 3, subs gev. 1 dag en in de kosten. A. de B. te Graauw, ter zake als voren, veroord tot 2 geldb. ieder van 3, subs. gev. 1 dag en kosten* P. J. v. B. te St. Gilles (Belgie) en A. K. te Kemseke (Relgie), beklaagd van visScherij overtreding bij nacht, de eerste Veroord. in 2 geldb. ieder vaD 6, subs1.gev. 1 dag voor iedere boete, de tweede vrijgesproken. A. v. G. te Hontenisse, ter zake van visscherij over treding, veroord. in geldb. van 3, subs. gev. 1 dag en in de kosten. L. F. de K. te Hontenisse, ter zake van visscherij overtreding bij nacht, veroord. in 2 geldb. ieder van. (3, Subs. gev. 1 da^ voor iedere boete en de kosten G. de P. te Hontenisse en P. T. te Graauw, ter

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1