AANBESTEDING. ALMANAKKEN OPENBARE VERKOOPING VERKOOPING. Bmtplaat, CMaiewken, Surprise!, en OPENBARE VERK00P1NGEN 15 NOVEMBER tit 15 DECEMBER. ■mmm«y— St. Nicolaas-geschenken ST. N1C0LAAS CADE A UX; W. J. TAB DER BOOR, TLAARDIHGEB, VOOR I I AN DEN MIRACULEUSE PENNEN. TREKKING ONTVANGEN Harmonicas. De Gezusters Engelse Wordt verwachl puike Ruhr-Kolen TE KOOP: Witte- en Bruineboonen SIGARENFABRIEK, Handel in KOFFIE en THEE. SGHEURKALENDERS voor 1878. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND maken bekend dat, Maandag 17 December aanst., des voormiddags ten 10 ure, door een hunner leden, daartoe gecommitteerd, in bijzijn van den Hoofdingenieur van den Waterstaat, in een der lokalen van het gewestelijk bestuur te Middelburg, onder nadere goedkeuring, zal worden aanbesteed Het her«tcllen of rernieuwen van ecnlge provinciate watcrstaatswerkcn en we- gen in Zeeland, met hnn omlcrli<»ud gedurende drie jaren, in te gaan 1 Jlanuari 187 8, in 16 perceelen, te wet e n 1 en 2. De straatweg van Zierikzee naar Zijpe, en de steiger aldaar; 3 en 4. De grintweg door Wolfaartsdijk, en de steiger aldaar; 5. De straatweg van Goes naar's Gravenpolder 6. De steiger enz. tc Hoedekenskerke; 7. De veerdam, steiger enz. te Catsche veer; 8. De straatweg wederzijds Sluis; 9. De straatweg van den grooten weg bij Breskens naar Groede en die van Groede naar Nieuwvliet; 10. De straatweg van Schoondijke naar IJzen- dijke 11. De straatweg van Oostburg naar Zuidzande 12. De straat- en grintweg van Ter Neuzen naar i Axel; 13. De straat- en grintweg van Hulst naar Walzoorden; 14. De steigerdam, met steiger enz. te Walzoorden 15. De veerdam, heuvel en wachthuisje te Cam- perland 16. De steiger, veerdam, enz. te Cortgene. Deze aanbesteding zal geschieden zooals in het bestek is bepaald. Dat bestek, hetwelk de voorwaardeu bevat, ligt ter lezing ter provinciate griffie van Zeeland, op het bureau van den Hoofdingenieur van den Wa terstaat te Middelburg, bij de Ingenieurs van den Waterstaat te Breskens, Ter Neuzen, Vlissingen, Wilhelminadorp en Zierikzee, en verder op de plaatsen waar het gebruikelijk is, in de gemeenten Axel, Biervliet, Breskens, Bruinisse, Colijnsplaat,Cort gene, Goes, Groede, Hontenisse, Hulst, Middelburg, Ter Neuzen, Nieuwvliet, Oostburg, Sas van Gent, Scherpenisse, Schoondijke, Sluis, Stavenisse, Tholen, Veere, Vlissingen, Westdorpe, Wolfaartsdijk, IJzen- dijke, Zierikzee en Zuidzande. Het is ook verkrijg- baar bij U. F. AUER en ZOON te Middelburg. Op den Maandag en Donderdag voor de beste- ding zal de noodige aanwijzing worden gedaan; terwijl aan het bureau van den Hoofdingenieur te Middelburg, voor de werken in het algemeen, en bij de voornoemde Ingenieurs, voor de werken in ieders ressort, nadere inlichtingen te bekomen zijn. Middelburg, 16 November 1877. De Gedeputeerde Staten voornoemd, W. SIX, Voorzitter. ARNTZENIUS, Griffier. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, »1, ten verzoeke van de wed u we en erven JAN MEEUSEN, in leven leurder te Zaamslag, op Vrijdag, den 14 December 1877, des namiddags ten 2 ure, in het logement „den Appel" bij J. de Visser te Zaamslag, in het openbaar verkoopen Een WOONHUIS met STAL en ERE, alsmede MOESTUIN, op het geliucht den Reuzen- hoek, gemeente Zaamslag, kadastraal sectie E nummer 67 en sectie D nummer 21, groot 4 aren 84 centiaren. Te aanvaarden acht dagen na de toewijzing. En op Donderdag, den 20 December 1877, des morgeus ten 10 ure, aan voormeld woonhuis Eene partij roerende GOEDEREN, bestaande hoofdzakelijk in: Tafels, Stoelen, Kasten, Kisten, 2 pluimen Bedden met toebehooren, 1 Geit, Aardappels, Spek, een groote partij Ellengoederen en Winkelwaren, alsmede eene verzameling van godsdienstige Boeken van allerlei aard en al wat meer wordt geveild. door het ministerie van den Notaris C. J, A. Fercken, j Op Woensdag, den 5 te Ter Neuzen. December 1877, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van C. BRUGGEMAN, aldaar, van: Eene partij gezaagd DROOG HOUT, PLAN- KEN, van verschillende lengte en zwaarte, 25 MESTPUTPLANKENRIBBEN en BALKEN, ZAAGSCHRAGEN en hetgeen meer zal worden geveild. Te vergaderen aan het woonhuis van den ver- kooper. Op Maandag, den 10 December 1877, des middags ten 12 ure, ten verzoeke van den heer H. ONGHENA, te Zuiddorpe. In voordeel van den polder Zuiddorpe Noord- deel, van 150 zware CANADA'S en een partij OLMEN SNOEIHOUT, alles aan den dijk van gezegden polder, in de gemeente Zuiddorpe. Te vergaderen bij Anthoon van Houcke, in de Kat, te Zuiddorpe. 3 Op Donderdag, den 13 December 1877, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de weduwe WILLEM DIELEMAN, landbouw- ster te Ter N euzen, van 200 CANADA BOOMEN, meerendeels geschikt voor werkhout en leverantie, staande aan den dijk barer hofstede, tegen de landen van den heer Moretus, in de gemeente Ter Neuzen; en 30 extra zware OLMEN BOOMEN en negen dito NOTENBOOMEN, staande op de weide harer hofstede, in gezegde gemeente. Te vergaderen aan voormelden dijk. 4 En op Vrijdag, den 21 December 1877, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van heer L. VAN GASTEL, koopman te Schud- debeursvan 30 koppen van zware OLMEN BOOMEN, op de hofstede bewoond bij Aarnout de Feijter Pz., in den ouden Zevenaar polder, gemeente Ter Neuzen, alwaar te vergaderen. En tenzelfdeu dage, des namiddags ten 1 ure, J ten verzoeke als voren, van 63 koppen van zware OLMEN BOOMEN, op de hofstede bewoond bij Jan Dieleman Willemsz. in den Margaretha polder, gemeente Zaamslag; alwaar te vergaderen. Door het ministerie van den Notaris S. A. de Smidt te Axel, zal den heer Kicboom te Westdorpe, ill het openbaar te koop veilen: IOp Dinsdag den 4 December 1877, des voormiddags negen uren, ten verzoeke van den heer L. BRUGGEMAN, te Sas van Gent, op de door hem bewoond wordende hofstede. 250 CANADA BOOMI1N, van verschillende zwaarte, waaronder zeer zware. •A Op Woeusdag den 5 December 1877, des voormiddags negen uren, ten verzoeke van den heer E. M. GOVAERT, te Westdorpe, op de hofstede door hem bewoond wordende. 200 WILGEN TRONKEN. Eenige CANADA BOOMEN. Een OLME, een NOTELAAR en twee zooge- naamde SPAANSCHE SPARREN, metende een meter in omtrek, een levende DOORNE- HAAG, staande rond de weide, verdeeld in acht koopen; en 3 Ten zelveu dage, des namiddags een uur, ten veTzoeke van den heerL. BRUGGEMAN, koopman in houtwaren te Westdorpe, ten zijner woning. Eene groote partij SCHAALPLANKEN, KE- PERS, RIBHOUT en verder BOU WGERIEE en BRANDHOUT. 3o/0 Amsterdamsche Loten, 3°/o Antwerpensche Loten Oostenrijksche Loten 1864, enz. enz. Verkrijgbaar in Certificaten van 5de, lOde en 20ste gedeelten, bij den Hoofdagent voor Zeeland A. BOMHOEF, Grand Bazar, No. 203 te Ter Neuzen. bij H. DE K O K te Ter Neuzen Portret-albumsSigaren-staanders met en zonder Muziek en meer andere alsmede op nieuw ontvangen eene groote sortering Petroleum-bericht van H. J. Dronkers Jr Maandag 26 November 1877 13,50 per 100 liter a comptant, franco aan boord Middelburg. Kantoor Middelburg, Lauge Burg vvijk C \o. 94. TE AXEL hebben de eer te berichten, dat zij hebben ont- vanaren eene collectie zeer geschikt voor St. Nicoluas-gescbenkenzij houden zich voor een druk bezoek beleefdelijk aan- bevolen in de eerste dagen van December eene lading voor rekening van P. DUIJVESTEIN. WALCHERSCHE bij J. VAN DE REE te Ter Neuzen. TABAK, SNUIF EN Alles wordt tegen zeer Concurreerendc prijzei en kwaliteit franco Rotterdam, geleverd. Post monsters gratis. bij J. K. G. DHONT te Ter Neuzen: EN OP NIEUW ONTVANGEN: Elke Kaart van 6 pennen, in 3 kleuren, kost slechts 60 cent. Bij toezending van een postwissel ad 0,70 wordt deze Kaart franco toegezonden. VAN I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4