advertentiEn. vierden op 23 November hun 89 verjaardag. Beide duizend francs, waaruit het blijkbaar bestacn had, genieten nog een zeer goede gezoiidheid, zoodat niets meer te redden is. Men herinnerde zich, zij dagelijks de beurs kunnen bezoeken. Een dat in 1870 dit huis bewoond werd door iemand, nachtwaker te Groot-Ammers is 's nachts door een bekend wegens zijne groote gierigheid. wit spook aangevallen en deerlijk toegetajceld. Bij Een lid van den gemeenteraad van Ville- onderzoek is het spook gevonden in den person franche; drong bij den maire met (len meesten van een boerenknecht, die een grief tegen den nachtwacht had. Hij is gearresteerd. Een bijna Ijarig knaapje te Leeuwaarden, een oogenblik door de moeder alleen gelaten, rnaakte zicil meester van een op de tafel staand fleschje waarin een scha- delijk vocht was, dronk het uit en was zeerspoe- dig daarop een lijk. Nadat te Arnhem een jeugdig paar door de wet was vereenigd, is de nieuwe man met zijn vader eens lustig aan het borrelen gegaan, zoodanig dat de politie het nQpdjg achtte beiden een nacht op de planken te laten slapen. Prettig beginBij een koffiehuishouder te Tilburg werd onlangs een okshoofd jenever in den kelder afgeladen. Toen men het dezerdagen wilde aanslaan, was er geen droppel meer in. Welke dorstige klanten daar aan 't werk zijn ge- weest, weet men nog niet. Te Hoeven bij Breda ontstond verledene week een noodlottige brand bij zekeren Marijnen, waardoor huis en in bond el in korten tijd geheel in asch lagen; doch het be- J droevendste is dat de moeder van den bewoner, een 80-jarige weduwe, alsmede een 8-jarige zoon, in de vlammen zijn omgekomen. De justitie van Maastricht heeft zich naar het gehucht Kruis- berg begeven, ten einde in loco onderzoek te doen naar den toestand van een zieke, die door een j kwakzalver is beljandeld en te«gevolge van ver- keerde behandeling den dood nabij is. Tegen den onbeyoegden geneeslieer is proces-verbaal opge- maakt. Van 1 Januari tot ult. October zijn in Frankrijk 10 doodvonnissen uitgesproken en 12 voltrokken. De gemeenteraad van Paderborn heeft met bijna algemeene stem men verworpen een voorstel der regeering tot oprichting aldaar van eene hoogeschool voor meisjes. De Telephon maakt in Duitschland zeer veel opgang. Thans is er een ingericht tusschen Varzin en Berlijn. Het blijkt, dat ook op dien grooten afstand het geluid zoo goed wordt voortgeplant, dat een ge- sprek tusschen vcgi Bismarck op zijn buiten en de «- eenig bezwaar kan plaats hebben. De heer S. J. Qoossen, oud-offjcier van nadruk op het maire dat er toch1 beter toezicht Dei er op aan smokkelen zou gehouden worden. maire deed zoo als hem gezegd werd, er in den avond van denzelfden dag werd dat ge- l>0LlsN meenteraadslid betrapt op het frauduleus invoeren van een kar wijn! Hij werd veroordeeld tot 500 francs boete en zes dagen gevangenis. Hij appel- leerde de. rechter in appel bekrachtigde de boete, en gaf hem er nog 9 dagen gevangenis bij. Dat dit raadslid iets van zijne edel-acht- baarheid in de oogen zijuer medeburgers veiloren heeft, laat zjch denken. ?94ste Staatsloterlj. Burgerlijke Stand van Ter Neuzen. Van 1925 November. I'rijzeu van Coupons 3D 77 8A Rotterdam, 26 November. Zeetijdingen. zondheid en geneeshee/ te Rotterdam, waarschuwt k?P' het publiek tegen de weder in zwang komende Kothbarht, van Goole met stukg. Duitsche galjoot Sophia, bedriegerij der uroscopie (beoordeelen van ziekten kaP- Egbert, van Villanova met fruit. 22 Nov. Nederl. schooner d,or bdijta ryn..) 22t e°g zalverij als een belasting op de li'chtgeloovigheid van leeken in de geneeskunst. besluit, de jaarwedde van den secretaris der go- meente Almkerk. De gemeenteraad had de jaar wedde van 375 tot de ronde som van /400 willen brengen, maar het kon. besluit stond slechts eene verhooging van f 17,50 toe, zoodat de wedde thans /8 9 2,50 bedraagt. De beurtschipper van Willemstad, W. S. van Dordt, op de tehuisreis zijnde, om het woeste "'iVdefe* haven water bij Numansdorp een der zwaarden van het schip willende neerlaten, geraakte overboord en verdronk, wijl door hevige wind en baren aan geen redden te denken viel. Hij laat een weduwe met 4 jonge kinderen na. Dagelijks leest men in de bladen, dat de zoogenaamde kunstboter in keukens, logementen enz. een voorname plaats gaat innemen. Indien men wist, wat men gebruikt in den vorm van ^kunstboter," zou men er denkelijk mee eindigen. De juiste naam is toch „kunstvet" of ,/kunstolie." En welk vet? Als de lieden nu zuiver vet bij hun slager koehten, zouden zij dan niet veel ver- standiger en voordeeliger doen Men weet dan ten minste wat men eet en bespaart dan bijna de helft aan geld. Het volk toch meent met de kunstboter" goedkoope boter (P) te eten, maar het eet juist duur vet en helpt de fabrikanten van //kunstboter" rijk worden. In de rue d' Argenteuil te Parijs is bij het afbreken van een huis in een verborgen holte van den muur een pak bankbiljetten gevonden, die echter grootendeels door de ratten waren stuk geknaagd, zoodat van den schat van honderd HANDELSBERIGHTEN. Prijzen Her Effecten. Amsterdam, 26 November. Gent. 16 Nov. 23 Nov. fr. n Londen, 26 November. Heden overleetl, zeer onverwacht, onze hartelijk geliefde moeder en behuwdmoeder de HoogWelGeboren Vrouwe WILHELMINA MARIA VAN BEECK CALKOEN, douairiere mr. Stock van Welderen baron Rengers, oud 73 jaren. Huize Epema State te IJsbrechtum. B. E. S. VAN WELDEREN b>\ RENGERS, uit aller naam. OoSTEN&lJK. Loten 1866 Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito v. Inacript. Stieglitz Co. 2ea4eL. Obligation 18671869 Certificate!! Aandeel apoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito Aand. Baltische apoorweg dito <pto' JeJez Orel dito apoorweg PotiTiflia dito dito Charkow Azoiv Schatkiat obligatien Oblig. ngetall. in zilver Jan. Juli. 5de Klaase. Trekking ran 26 November. Prijzen van 100 en daarboven. 1000 no. 5148. 400 1152 1287 8343 8513 10439 11715 15805. 200 339 1451 1562 5330 8549 9143 12066 20768. 100 1111 2664 5405 5550 13827 15089 16077 16987 17178. April Oct. Mei/Nov Pebr. Ang HoNGAglJE. TTAi.tf. Spanje Portugal. Tubkije. Egypte. Ahebika Huwelijks-A angipten. 24 Nov. Cornelis Baak, oud *5 j., jm. en Maria de Klerk, oud 39 jjd. Huwelijks Voltrekkingen. 22 Nov. Krijn Hamelink, oud 25 j., jm. en Cornelia Sara Harte, oud 23 j,( jd. Geboobtrn. 21 Nov. Henri, z. v Henri Jacobus Lamme rinks en van Maria Magdalena Knijf. 23 Nov. Pieternella, d. v. Johannes Kroou en van Jacomina Verlinfie. 26 Nov Johao, z. v. Jannes Tholeu der Beek. Sara van Elisabeth Rfiigel. Overlijden. 2d Nov. Jauna Wissel, oud 58 j.f d. v. Jan eu vau Pieternella vau Klooster. 24 Nov. Bastiaan van Aalst, oud 2 m., z. v. Bastiaan en van Spzanna Riemens. dito dito dito in papier dito 'dito Aand. Nation, bank Schatkistbilletten Certific. Am>terdam Oblightieif Buitenl. dito Binnenlandsche Obligatien Inschrijviug Alg. achuld dito 1868 dito dito dito (1904) dito dito dito (1§8$) dito Illinois Amsterdam dito dito' Redemption dito Central Pacific dito St. Paul Pac. Spw. le sec. dito dito dito 2e sec. Oblig 1868 dito 1865 Amsterdam 26 November. Metall. f 21,10 dito zilver f 22,60 civ. Eng. per f 11,87$. Eng. Portugal per Spaansche piasters f -.71; Amerikaansche dollars (in goud) 2,47$. Brazilie. 5 n 129} M 76H 4' 9 59 4 0 58} 4 V 68} 6 0 38} 5 0 105 0 86} 3 0 44 5 n 5 u 81} 5 0 4 0 -L. 5 0 55} 5 9 55} 5 a 53A 5 3 115} 6 C O 3 M n 12}} 3 9 3 0 49} 5 7 0 0 5 6 0 It 0 72 6 0 6 0 101$ 4 0 7 0 0 5 0 93$ Amsterdam, 24 November. Metall. f 21,12$; dito zilver f 22 50; i>iv. Eng. per f 11,87$; Eng. Russeu per 12,02$Eng. Portugal per Frans. f 47,80. Belg. f 47,80 Pruis. f 58,90; Hamb Ruasen f 1,19$ Russen in Z. R. f 1,18; Poolsche per 11 Poolsche per Z. R. f /-, 65 jou en vau jacomina veriinae. zo .\ov. uy j i Tholen9 en van Catharina Bastiagntje van ln J 1»18; Poolsche per 11 Poolsche per Z. R. j Jacomina d. v Adriaan Hubregt Kiel en SPattll8che P!fter871 Spaausche binnenlandsche Amerik. dollars f 2,47 papier f 2,89 Van 16 tot en met 23 Nov. zijn in deze haven binnenge. komen bestemd voor Gentr! de volgende zeeschcptn als: i(> Nov. Eng. stoomb. Norma, kap. Thornton, van Goole 8,50 a J 9, beambten aan 't ministerie in Berliin, zonder met 9tu!c8- %'g stoomb. BVha, kap. Seeuweo, van Louden - - - J met stukg. 18 Nov. Eng. stoomb. Birling, kap. Connell, van New-Castle met stukg Eng. stoomb. Troubadour, kap Grant, van Louden met stukg EDg. stpomb. Romeo, kap. Eliwood, Van 16 tot en met 23 Nov zijn uit deze haven vertrokkeo komende van Gent, de volgende zeeschepen als: '9 Nov. Kng. stoomb. Contest, kap. WatsoD, naar Louden i 1 W hen cuneuse verhooging onderglllg, by kon. met stukg. 19 Nov. lleenschesch.oner Johanna, kap. Tonnis.en, 1 »»"8eb°den. meft in mmdere soorten Prijzen waren wederom aTT„f rle ,1^.. L-.-lo AQaar Villanova met ballast. 20 Nov/ Eng. stoomb. Norma 'ets lager dan de vonge week. aar de houders onwillig waren kap. Thornton, naar Goole met stukg. - Eng. stoomb. Romeo, ®f Keven>bl,eef er kveel ",lver'cocht- Van Zeeuwsch i, de kap. Eliwood, naar Goole met stukg - Belg stoomb Flecha. £ev''er n0« 9teeds ze.er ,b0ePefkt' Not.eeren Holla,ul8cho 44 tat kap. Seenwen, naar Louden met stukg. 21 Nov. Eng. stoomb. 65 Zeeuwsehe 42 tot 45 stuivers per •teeo. Troubadour, kap Grant, naar Londen met stukg - Eng. Heden waren monsters aan de markt van ongeveer 25754 steen. stoomb. BirliDg, kap. Connell, naar New-Castle met stukg. Eng. stoomb. S. S. Sadler, kap. Vervill, naar Riga met ballast. Eng. stoomb. Wytiyard, kap. Druny, naar Goole met stukg 23 Eng. Eng. stoomb. Killarny, kap. Rothbarth, naar Goole Jarige en puike nieuwe Tarwe onveranderd, mindere dito'z 25 a 50 ct. lager; Bruine en Witteboonen 50ct. lagerErwten 25 ct. lager, Zeeuwsehe en Vlaamsche Tarwe J 13,50 a j 14,75. Over- maassche f 12,25 a f 13,50, nieuwe dito f 12,25 a f 13,50, mindere dito f 10.a f 11,75. Rogge, Zeeuwsehe en Vlaamsche Overmaassche f 7,80 a f 8,50. Gerst, Zeeuw sehe winter J 8,a f 8,30, mindere f 6,50 a f 7,80 zomer dito f 7,20 a 7,50, mindere f 5,— a f 7,Haver korte f 3,50 a 6,50 lange f 2,50 a J' 5,50. Paardenboonen f 7,60 a /S,10. i uivenboonen /8,25 a 8,75. Bruineboonen f 11,50 a f 12,25, mindere 8,50 a /ll,25. Witteboonen, Walcherscha j 18,a 14,Zeeuwsehe 11,50 a 12,50. mindere 8,50 a 11,Erwten, Waichersche 11,a 11,75, Zeeuwsehe 9,50 a 10,75. Koolzaad 74 a 74^ Lijnzaad 345 per 2040 kilo. Eieren 5,a 5,50 per 100 stuka. Aard.ppelen 3,50 a 4 75. Meekrap. Kleinigheden werden verkocht tot vorige prijzen. Vlas. Op het land was gedurende de afgeloopen week de vraag beperkt. Heden ter markt werdeu c. a. 26000 ateen zijn binDeDgekomen, bestemd om aan den ijzeren weg hier te lossen en te laden, de volgende zeeschepen als 18 Nov. Eng. stoomb Apollo, kap. Blackloch, van Maryfort met stukg. 19 Nov, Eng. stoomb. Jutland, kap. J. Webb van Londen met stukg. 21 Nov. Noordsche bark Melanchton, kap. Forttensenvan Lulia met hout. 23 Nov. Eng. stoomb. Londos kap. Emphon. van Goole met stukg. Uit deze haven zijn vertrokken, na aan den ijzeren weg hier te hebben gelost en geladen de volgende zeeschepen, als. 20 Nov. Eng. stoomb, Apollo, kap. Blacklock naar Rotter dam met stukg. 21 Nov. Eng. stoomb. Jutland, kap. J. Webb naar Londen met stukg. Tarwe, witte, 100 k., fr. 82,00 a 33,00 32,00 a 33,00 Id. roode, 38,00 34,00 34,00 83,00 Rogge 22,00 it 22,00 Gerst, a 25,00 26,00 26,00 Haver, 24,00 25,00 23,00 22,00 Boekweit, p. hect. 17,— 17,00 Dnivenboonen, 20,00 19,00 Paardenboonen, a 18,25 20,00 Koolzaad, 100 k. 46,00 46,— it 46,00 Lijnzaad, 38,00 36,00 li 84,00 38,0) Kempzaad Lijnkoeken, 28,00 29^00 2800 ,'i 29^00 Koolzaadkoeken a 22,00 23,00 22,00 23,00 Kempzaadkoeken, 17,00 it 17,00 -,— Eieren per 26, 3,00 3,10 8,40 3,5i) Tarwe 1 sch., Haver sch. en voergerst 1 sch. hooger. Nedeblakd. Belgie Fbankbijk. Kkrlanu. Certific. Werkelijke schuld dito dito dito dito dito dito Aandeel Handelmaatschappij. dito ezploitatie Ned. ataataspoorw. Ccrtificaten bij Rotschiid Inschrijvingen dito Obligatien 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e aerie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 2£ pet. 63f 3 76-a 4 99} 5 103} 106 2i - 3 - 5 - 5 93} 5 74 5 85^ 5 77A 5 78}

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3