No. 1507. Woensdag 28 November 1877. 17e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. drie maanden binneu Ter Neuzeu f 1, Per drie maanden binneu Ter Neuzeu f 1,Door het geheele Eijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendeu uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag 1>R IF. nren, Oil bind vcrschijnt Oiusdiig- eu Vrijdagavond bij Jl. K. G. I> II 0\T te Ter Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN brengen ter kennis van de belang- hebbenden, dat van de geldleeningen dier gemeente zijn uitgeloot van de leening, groot 13000,aangegaan in 1869, de aandeelen nos. 3, 22, 43, 103 en' 105, ieder groot f 100, van die, groot 10000,aangegaan in 1872, het aandeel no. 17, groot 500, en van die, groot/7500,aangegaan in 1875, het aandeel no. 26, groot f 250, De uitgelootte aandeelen der leeningen van 1869 en 1875 zijn aflosbaar in December dezes jaars, en dat der leening van 1872 in Eebruari 1878; wordende de houders uitgenoodigd die aandeelen dan daartoe ten kantore van den gemeente—ont- vanger aan te bieden. Na de vervaldagen, worden geene renten daarvan meer te goed gedaan. Ter Neuzen, den 22 November 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. 1 Jolitieli Overziclit. Op nieuw komt van het oorlogstooneel een ongunstig bericht voor de Turken. Zij zijn ge- noodzaakt geweest, de stad Rahowa aan den Donau te ontruimen en Rumeensche troepen hebben er bezit van genomen. In den nacht trokken le Rumeniers op vlotten over den Donau en, na een hevigen strijd en dapperen tegenweer, volgde de inneming van de plants. Vooral is deze overwinning voor Rusland van belang, omdat de verbindingtusschen Widdin en de groote legers te Plewna, Orchanie en Sofia daardoor weder vrij wat bemoeielijkt wordt, en de zaken er voor den sultan dus weder iets minder rooskleurig gaan uitzien. Overigeiis blijft men in Europa wachten en wachten op de beslissende gebeurtenissen, die eenmaal komen zullen. Wat Plewna betreft, meent men thans zeker te weten, dat de stad nog totJanuari goed van proviand voorzien is, en het daar dus met vroeger tot eene beslissing zal komen. Mehemed-Ali is intusschen nog ijverig bezig aan de organiseering van een nieuw leger, tot ontzet van Plewna. Hij moet echter zijne versterkingen uit de meest verwijderde oorden trekken, en men gelooft daarom niet, dat bij voor den val van Plewna nog iets zal kunnen uitrichten. Een oflficieel Russisch telegram maakt melding van de eigenaardige wijze, waarop de inneming van Kars voor Plewna werd gevierd. Op de verschan- singen werd in bijzijn des keizers eene godsdienst- plechtiglieid gevierd. Later werden uit alle batte- rijen salvo's tegen Plewna gelost. 's Avonds werd langs de geheele linie ge'illumineerd en vuurwerk ontstoken, terwijl alle muziekkorpsen speelden. Dit schijnt ten slotte de Turken baloorig te hebben gemaakt, waarom ze geweervuur op de schansen van Skoboleff openden, wat met granaten werd beant- woord. Spoedig was echter alles weder rustig. Te Kars zelf, waar grootvorst Michael zijn in- tocbt heeft gehouden en de huldiging der inwoners ontving, zit men op 't oogenblik verlegen met de zieke, gewonde en gevangene Turken. De stad moet onbeschrijfelijk sinerig zijn en de typhus heerscht er verscbrikkelijk. Voor Erzerum is nog weinig verandering gekomen. De hoofdmacht der Russen is thans op weg daar heen en waarschijnlijk zal de val van Erzerum thans wel spoedig volgen, echter niet zoo heel gemakkelijk, want Mouktar-pacha heeft zonder twijfel gebruik gemaakt van den hem gelaten tijd en zijne troepen geregeld en versterkt. Jl. Vrijdag gaf de telegraaf het antwoord op de vraag, wat de manrschalk van Frankrijk in den tegenwoordigen ministerieelen crisis zou doen. 't Nieuwe ministerie is samengesteld, niet uit de meerderheid der kamer, maar het vertegenwoordigt voornamelijk de gematigde rechterzijde en het ge- matigde Bonapartisme. Het nieuwe kabinet zal gepresideerd worden door den generaal Rochebouet, minister van oorlog, en verder samengesteld zijn uit den berucbten prefect Welche, die zich als prefect van Cote du Noir zoo sterk heeft gecompromiteerd en te Nancy, als officieel kandidaat, werd geslagen, binnenl. zakenRannevilie, buitenl. zakenLe Pelletier, justitie; Du Tilleul, finaneien Ozenu, koophandel; Graeffe, ODenbare werken en Tave, onderwijs. De portefeuille voor marine is nog vacant. De ministerieele bladen van Madrid melden, dat de onderhandelingen met betrekking tot eene nieuwe Spaansche leening afgeloopen en goed ge- slaagd zijn. De Fransche bankiers zullen 25 millioen frs. aan de Spaansche regeering voorschieten, tegen een commissieloon van 9 pet. De helft van deze som zal door schatkistbons gewaarborgd worden. Ter Neuzen, 27 November. De bij tusschenpoozen herhalende storm vlagen hebben ook op deze zijde der Wester-Sehelde eenige rampen veroorzaakt. De tusscben jl. Zaterdag en Zondag nacht ge- woed liebbende storm deed hier eenige schoorstee- nen, deels geheel, deels gedeeltelijk, omver slaan, als ook door de felle regenvlagen bet lagere ge- deelte dezer stad onder water loopen, zoodat men Zondag morgen verscheidene woningen niet kon verlaten of bereiken. Wat de scheepsrampen betroffen, die waren treu- riger. Het tjalkschip van den heer D. Tholens alhier, gevoerd door M. Leunis, aan den Nieuwen Neuzenpolder eene lading waalsteen gelost liebbende, is in dien nacht aldaar tegen den dijk en diens boot stuk geslagen; bij het volgende tij echter weder met assistentie vlot gekomen, is hetzelve bebouden alhier in de haven gebracht. Tegen de slikken van den Eendragtpolder is een tjalk gezonken, die denkelijk weg zal zijn, van schipper C. Vermeulen; de lading, bestaande uit suikerpeeu voor Belgie bestemd, als ook de losse goederen dreven overal been en werden zoo- veel mogelijk opgevischt en geborgen. Van uit den Biezelingschen ham (Zuid-Beveland) van voor de ankers geslagen, was bet scliip over de Wester- Schelde daar gestrand. Tegen den wal bij Walsoorden is mede in dien nacht een tjalk geslagen, genaamd „de vrouw Chris tina," schipper J. Klaassen van hier, welke schip per met vrouw, twee kinderen en twee knechts zes uren in de boot hebben rondgedreven, doch einde- lijk behouden den wal bereikten. Ook aan den Biezelingschen ham zijn twee tjalken weggeslagen en gezonken, gevoerd wordende door J. Dooms en P. Pikkaertbeide deze schepsa zitten in diep water. Het in ons vorig nummer vermelde driemast- schip, op de Suikerplaat zittende, was het Noord- Duitsche fregat Famerlin, kapit. Siedenberg, van Antwerpen in ballast gekomen, hetwelk Zondag namiddag door eenige sleepbooten is afgebracbt en naar Antwerpen gesleept. Het op de Kaloot, niet Zoutelande, zoo als door ons abusivelijk was medegedeeld, gestrande scliip was de Noord-Duitsche bark Molly, kapit. Wurtz, van Antwerpen met stukgoederen naar Buenos- Ayres bestemd, welk scliip ook door sleepbooten is afgebracht en zwaar lek te Vlissingen is in de haven gekomen. Ten gevolge van den aanhoudenden storm heeft weder eene Belgische rivierloods van hier in de vorige week de reis met de Engelsche stoomboot Romeo van hier naar Goole (Engeland) moeten medemaken, alzoo hij te Ylissi ngen niet kon. worden aigezet. Uoek. In navolging van hetgeen in dit opzicht zoo ruimschoots elders gescbiedt, heeft zich ook in deze gemeente eene commissie gevorrad, be staande uit den burgemeester en de heeren J. de Eeijter Wz. en H. Wolfert, tot het ontvangen van liefdegiften ter ondersteuning van de vele noodlij- denden ten gevolge van de groote rampen, waardoor de Nederlandsche bezittingen in West-Indie zijn getroffen. Het eerstdaags te verwachten nieuwe bronaen 2^ centstuk heeft de grootte van een tiengulden- stukaan de eene zijde ziet men den Nederlandschen leeuw, omgeven door de woordenkoninkrijk der Nederlanden 1877, en aan de andere zijde een lauwerkrans, met de aanduiding der waarde „'l\ cent" in het midden. De gemeenteraad van Middelburg heeft af- wijzend bescbikt op het verzoek van jhr. A. W. Teding van Berkhout, tot aanleg eener nieuwe straat op het terrein van het voorinalig gasthuia in den Langen Delft. Men schrijft uit's Heer ArendskerkeZater dag 11. was de Noord-Kraaiertpolder het tooneel van een zeldzaam voorkomeud voorval. Een deurwaarder der arrondissements rechtbank te Middelburg, vergezeld van deu rijks- en ge- meente-veldwachter van 's Heer Arendskerke en Heinkenszand en de noodige werklieden bevonden zich aldaar, teneinde een vonnis dier rechtbank ten uitvoer te leggen, namelijk het ontruimen en afbreken der woning (tapperij), bewoond door C. Yonk, die bedoelde woning tijdens het leggen van den Sloedam wederrechtelijk op grond van den heer K. geplaatst had, en liaar, ofschoon dikwijls daartoe aangemaand, volstrekt niet wilde ontruimen. Des namiddags te 4 uren was van de geheele woning niets over dan eene partij afbraak en puin, die ook spoedig verwijderd is. TEII NEMSEHE COLRANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1