BINNEN LAND. No. 1306. Zaterdag 24 November 1877. 17e Jaargang. AI ge m een INieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. «»i deze courant belioort een bijvoegcel. Ter Neiizen, 23 November. TEK NEUZEME COlIRANf. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Kijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERT ENTI EN. Van 1 tot 4 regsls 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DK1E iircn. Dit blild vcmliijut itiu»dag. en Vi'ijdagavoud bij Jl. K. G. II II O S T te Tee Neuzen. F*olitieli Overziclit. Nadat weder eenige weken waren voorbijgegaan, sedert eenig verrassend feit van het oorlogstooneel in liet oosten werd medegedeeld en dag aan dag door de correspondenten niet anders, dan de meest verouderde en onbeduidende tijdingen, of wel producten, in hunne verbeelding voor feiten aan- gezien, zijn opgezonden, bracht de telegraaf deze week de belangrijke depeche, dat Kars, de sterke vesting Kars, door de Russen is ingenomen. De vesting werd stormenderhand en wel bij nacht ingenomen. Onze troepen streden met voorbeeldelooze dapperheid, de Turken verdedigden zich wanhoopig zegt het Russische blad de Golos. Een gedeelte van de bezetting wilde in de richting van Olti door onze linie been slaan, doch werd door onze kavalerie afgesneden. 7000 man werden krijgsgevangen gemaakt; onder deze waren twee pacha's benevens de chef van den staf der artillerie. Wij veroverden tevens verscheidene vaandels, 300 stukken geschut, vele geweren en eene hoe- veelheid krijgsbehoeften en levensmiddelen. Spoedig zullen wij vernemen, welken mdruk de val van Kars te Konstantiiiopel heeft gemaakt. Er zijn er die onlusten voorspellen, en 't is vooral de Engelsche pers, die zich ongerust maakt over de verandering, welke daarvan in het oosten het gevolg kan zijn. Men heeft zelfs reeds weder gesproken van eene nota, door de Engelsche regee- ring aan het hof van Peterburg gericht en die een protest zou bevatten tegen Russische plannen tot annexatie van Armenie. Men seint echter uit Petersburg, dat aldaar in gewoonlijk goed inge- lichte kringen van dergelijke nota niets bekend is. De Nordd. Alg. Zeit. gelooft niet, dat de Russen de vesting Kars, die zij in den loop dezer eeuwen meermalen hebben veroverd, thans weer aan de Turken zullen overlaten. Van Erzerum komt geheel geen nieuws, en ook uit Europa, van den Schipkapas en de Loin, wordt niets gemeld, dat eenige belangstelling wekt. De zaken sckijnen te blijven, zooals ze zijn, en de operation zich te bepalen tot onbeduidende voor- posten gevechten. Bij Plewna hebben nu en dan kleine scher- mutselingen plaats, die geen verandering in de position brengen. Omtrent den toestand binnen deze vesting komen slechts mededeelingen, waarop in 't geheel niet valt te vertrouwen. Engelsche bladen verzekeren, dat Plewna door de Russen is opgeeischt, maar dat er door de Turken nog aan geen overgave gedacht zou worden, zoolang er nog proviand en kruid was. Duitsche bladen spreken dit bericiit tegen en zeggen, dat alles onveranderd bleef. Het Fransche ministerie is eindelijk toch heen- gegaan, nadat de Senaat tegen verwachting zijne sauctie heeft gegeven aan het besluit der kainer tot het instellen eener enquete. Te vergeefs trachtte de Broglie den senaat eene vijandige houdiug te geven tegenover de kamer. Eerst werd getracht, van den senaat een votum van vertrouwen te krijgen, waardoor dit lichaam zich vereenzelvigde met de staatkunde van den 18 Mei. Deze poging werd verijdeld door de houding der constitutio- neelen, en na nog een paar vergeefsche pogingen, om langs anderen weg het docl te bereiken, werd eindelijk door den senaat, met eene meerderheid van 22 stemmen de volgende motin aangenoinen „De senaat, gehoord hebbende de verklaringen der regeering, besluit overeenkomstig de conservatieve beginselen, die hij altoos heeft voorgestaan, te waken tegen elke inbreuk op de prerogatieven van elke der openbare inacliten en gaat over tot de orde van den dag." Tengevolge van het stormweder der laatste dagen hebben verscheidene schepen uit zee terug moeten keeren, waaronder ook de jl. Dinsdag van hier vertrokken Engelsche stoomboot Troubadour, kapt. Grant, van Gent naar Engeland bestemd, welke gisteren alhier in de haven is teruggekeerd, alzoo de deklading was overgeslageii. Ook in den afgeloopen nacht is een fregatschip op de Suikerplaat bij deze reede omhoog geraakt, ver- moedelijk van de reede van Vlissingen afkomstig, terwijl men nog verneemt dat bij Zoutelande een schip is gestrand. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag ver- leend aan S. G. van Welderen baron Rengers als le luitenant-adjudant bij het 4c bataljon der rustende schutterij in de provincie Zeeland. Benoemd bij de rustende schutterij in de provin cie Zeeland, bij het 5e bataljon, tot kapitein C. F. W. Ammon, thans le luit.tot len luit. S. G. van Welderen baron Rengers, tot dusverre le luitenant- adjudant bij het 4e bataljon. De minister van finantien verklaart zich tegen het denkbeeld om de geineenten het 4/is der l)er_ soneele belasting te ontnemen en haar eenvoudig te verwijzen naar een plaatselijke inkomstenbelasting. Bij de eventueele herziening van het belasting- stelsel zal echter kuiinen overwogen worden of en onder welke voorwaarden terugneming van het 4/s mogeltjk en raadzaam ware. Men schrijft uit Vlissingen: Tht op dit oogenblik zijn alle nasporingen naar negen mannen, die Dinsdag jl. in een sloep het stoomschip Augusta verlietenzonder eenig gevolg gebleven. De van Gent naar Londen varende schroefboot, die op de Engelsche knst gestrand was, is met vier man, die aan boord gebleven waren, te Londen binnengesleept. De kapitein, de machinist, de Belgische zeeloods M. Baels en 6 man der ekwipage, die den bodem verlieten, hebben, naar men nu moet vermoeden, den dood in de golven gevonden. Genoemde loods, een ruim 60jarig man, sinds geruimen tijd hier ter stede met zijn gezin gevestigd, was een alge- meen bekend en geacht persoon, zoodat dit onheilspellend uitblijven van tijdingen een zeer treurigen indruk heeft gemaakt. Door de openbare gezondheids-commissie te Goes, is naar aanleiding van een door haar gedurende de jongste kermis gedane ontdekking omtrent het gehalte der toen verkocht wordende tinnen- en compositielepels, een onderzoek inge- steld omtrent de lepels, die in de onderscheidene winkels in Goes verkrijgbaar zijn. Het onderzoek naar de sa.nenstellinar dier lepels heeft het resul- taat opgeleverd, dat op eene enkele uitzondering na, alien min of meer lood bevatten, velen echter zoo weinig, dat zij niet als schadelijk kunnen aan- gemerki worden. De uitkomst van het scheikundig onderzoek wordt door B. en W. bekend gemaakt De aanslibbing in het Kreekrak, van Bath tot aan den spoordijk door de Ooster-Schelde, neemt zoo toe, dat op de plaats, waarlangs voor 10 jareii nog het grootste verkeer te water van ons land te Belgie plaats had, nauwelijks meer de geul is op te merken. Als een bewijs dat er geen gebrek bestaat aan bezitters van eene hoofdonderwijzers-akte, die begeerig zijn naar eene betrekking, kan dienen dat zich voor de vacante hoofdonderwijzersplaats te Veenendaal, jaarwedde f 1000 en vrije woning, niet minder dan 98 sollicitanten hebben aangemeld. Niettegenstaaande de najaars-examens nog pas achter de rug zijn, deed zich tot heden voor een hulponderwijzers-vacature aldaar, jaarwedde f 600, geen liefhebber op. Men schrijft ons uit Amsterdam Van bet drama op de Brouwersgracht is weinig" nieuws. Men verzekcrt, dat er aan den zelfmoori niet te twijfelen valt. Er is een paket gevonden, houdende twee gouden ringen en de brieven van zijn meisje, mej. T.onderwijzeres. Dit kan alles hebben opgehelderd omtrent den zelfmoord des- lieeren Kets. Men vermoedt thans dat hij zich gebonden had om zijn polis van levensverzekering te redden. De geheimzinnige zakdoek, die men vond, is erkend als de zijne. Het eenige onverklaarbare feit is: waar is het mesp De politie vermeent, dat het uit het raam is gevallen en door een voorbij- ganger is opgeraapt, die het leukjes in zijn zak heeft gestoken, en niet met de politie wil kennis make n. Een verbeterde electrische verlichting is thans ook in ons land toegepast, en wel in de stoom- zagerij van den heer Lijbrink, aan den Omval, gemeente Nieuwer-Amsteldie heer heeft daartoe een goede gelegenheid door de stoomkracht waar- mede hij zijne zagerij drijft. Want stoomkracht is noodig om 800 wentelingen per minuut te ver- krijgen van den rotatie-toestel, welke de elementen vervangt. Het electrische licht is veel helderder dan andere lichtsoorten en komt het witte dagliclit 't meest nabijhet kan nooit aanleiding geven tot brand of ontploffing en is daarbij buitengewoon krachtig. 's Avonds schijnt het bij het in werking brengen van het magnetische licht in de stoomzagerij als of het daglicht eensklaps wordt ontstoken, de lamp wordt dan ook gerekend een lichtkracht van 500 gasvlatnmen te bezitten. De kosten dezer ver lichting komen bij zulke lichtsterkte op /"0,65 per uur. Dezelfde sterkte van lichtgas zou om- streeks f 5 kosten. De aanieg en de machine vorderen eene uitgave van omstreeks /1100. In Neerl.-Indie is deze machine reeds toegepast in suikerfabrieken, om door middel van den magnetischen electriscliCii stroom de suiker te kristalliseeren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1