No. 1305. Woensdag 21 November 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlJlN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE nren. Dil bind rerschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J(. K. G. DRONT te Ter Neuzen. F*olitiel£ Overzicht. Wat moet er van Frankrijk worden P Deze vraag, door alien, die maar eenigszins den loop der staat- kundige gebeurtenissen in dat land nagingen, ge- daan, vindt slechts hare beantwoording in een meer en meer zorgwekkenden toestand. De mannen, die als raadgevers Mac-Mahon ter zijde staan, die Frankrijk in de onzekerheid hebben gesleurd door verbreking van den staats- vorm, het compromis tusschen alle partijen, zullen thans ter verantwoording worden geroepen. Met eene meerderheid van 320 tegen 203 stemmen, besloot de kainer, eene commissie van enquete te benoemen, ten einde een onderzoek in te stellen naar de officieele kandidaten en naar de hande- lingen van het ministerie de Broglie—Fourtou, sedert het 15 Mb 11. aan het bewind kwam. De zitting, waarin dit besluit werd genomen, was, zooals men verwachten kon, buitengewoon levendig. Tengevolge van een en ander heerscbt te Parijs groote opgewondenheid, maar alles blijft voor het uiterlijke rustig, zelfs ondanks door de regeering reeds militaire maatregelen zijn genomen. Men blijft nog pogingen aanwenden, om een vergelijk te tretlen, waarvan men ook op het Elysee niet afkeeng schijnt. Vooral wordt dit toegeschreven aan de Vfeigering der constitutioneelen in den senaat, om tot verderen weerstand hunnen steunte verleenen. De president van den senaat, d' AudiffretyPasquier, heeft zeer stellig verklaard, dat bij zijn ontslag zal vragen, indien men op bet Ely see voortgaat, met zich niet te storen aan den wil der natie. Van het oorlogstooneel is bijna geen nieuws. De toestand heeft in de laatste dagen noch in Enropa, noch in Azie, eenige verandering ondergaan. Osman—pacha is op 12 dezer door een parle- mentair tot de overgave van Plewna opgeeischt, maar heeft elke onderhandeling daarover afgewezen. Men verwacht nu weldra een nieuwen uitval, vooral daar onder het garnizoen in Plewna zekere bewe- ging is opgemerkt. In den Shipka-pas gcbeurt niets, niettegen- staande het weder gunstig is. De Turken breiden ecbter hunne batterijen bij Sbipka uit. Suleiman-pacha is door den Sultan van het bevel over het leger van Scbumla en achter den Lom ontheven en tot bevelhebber van het leger in Rumenie benoemd. Eene ernstige beteekenis kan deze verplaatsing van Mehemed Ali's opvolger naar een terrein, waar op dit oogenblik in het geheel niet gestreden wordt, dan alleen hebben, zegt de Koln. Zeit.als ook de Turken tot de overtuiging gekomen zijn, dat de Ilussen dit jaar nogmaals eene poging zullen wagen, om over den Balkan te trekken. In dat geval zou Suleiman- pacha, die reeds eenmaal ben daar beoorloogde, zeker de aangewezen pcrsoon zijn, om de Turksche strijd- krachten bpz iden den Balkan te organiseeren en de Russc: te wederstaan. Dat de druiven te Erzerum den Russen nog wp' zuur zijn, zou men bijna geneigd zijn af te 1 .iden uit eene redeneering van de Golos, die beweert, dat de gezamenlijke kracbten van Turgukossoif en Heiman niet veel meer dan 30,000 man tellen kunnen, terwijl de Turken 40,000, wel is waar gedesorganiseerde, maar toch strijdbare mannen tegen hen over kunnen stellen, en dat het, als een aanval op Erzerum al gelukte, toch zeer moeilijk zijn zou, de talrijke en fanatieke bevolking der stad in toom te houden. Volgens een telegram van Mouktar-pacba, heeft de bevolking van Erzerum besloten, zich tot het uiterste te verdedigen. Kars is stormenderhand genomen; de strijd begon 's avonds en was des ocbtends geeindigd. Ter Neuzen, 20 November. De uitslag der lierstemming voor een lid van de Provinciale Staten in het lioofdkiesdistrict Hulst, ter vervanging van wijlen den heer P. F. Dierick, was als volgt Ingeleverd 514 st. Onwaarde 7. Hiervan zijn uitgebracht op den heer Mr. P. J. P. M. Walter 269 en op den heer J. A. VAN BOVEN 238 stemmen. De lieer Walter is alzoo gekozen. Het getal kiezers en ingeleverde stembriefjes was uit elke gemeente als volgt: Werd de dag van 6 Juni 1826, waarop de eerste steen werd gelegd aan de westsluis alhier op den 5 Juni 1876 in deze gemeente feestelijk herdacht door een muziekaal festival, dat door het muziekgezelscbap Apollo alhier werd georgani- seerd en waaraan niet minder dan 23 muziek- en zanggezelschappen, uit Nederland en Belgie, deel- namen, gisteren werd alhier de dag gevierd van 18 November 1827 waarop het kanaal van Neuzen naar Gent is geopendzoowel van den toren van het raadhuis, als uit tal van particuliere woningen, woei de nationale driekleur; uit de woning van den vice—consul van Belgie wapperde de vlag van dat rijk, als een bewijs van sympathie en tevens van gemeenschappelijk belang, en tot opluistering van deze wel eenvoudige feestviering, doch daarom niet minder inuige belangstelling in de welvaart, die onze gemeente door de opening van het kanaal verkreeg, werd des avonds door het muziekgeschap Apollo in bet Nederlandsch logement alhier een concert gegeven, dat door vele contribueerende leden en door al de gezagvoerders van thans hier aanwezige buitenlandscbe zeescbepen werd bijgewoond. De verschillende nummers van het programma van dit concert warden flink en juist uitgevoerd en wij kunnen daarom niet nalaten, den kapel- meester van dat gezelschap, zoowel als aan de overige werkende leden, de welverdiende hulde te brengen. Z. M. heeft benoemd tot ambtenaar van bet openbaar ministerie voor het eerste en tweede kantongerecht te Amsterdam mr. B. Ort, thans ambtenaar van bet openbaar ministerie bij de kantongerechten Ter Neuzen, Hulst en Oostburg. Bij het jl. Donderdag te Utrecht gehouden examen voor surnumerair bij de staatsspoorwegeu is o. m. benoemd de heer 1. Heije, te Hontenisse. De heer P. B. van den Eeckhout, geboren te Eede den 30 Augustus 1810, sedert 1 Decem ber 1837 als hoofdonderwijzer aan de openbare. school te Overslag fuugeerende, hoopt alzoo eerlang zijn 40jarigen schooldienst aldaar te gedenken. De pastorie of predikantswoning te Hontenisse, sinds dc hervormde gemeente in 1648 aldaar tot stand kwam, door de eerste elf predikanten achter - volgens bewoond zijnde, werd in 1787, op verzoek van den predikant W. Haring Oudkerk, sedert 3 Juni 1781 aldaar in dienst, geheel afgebroken en door een nieuw woonhuis op dezelfde plaats- vervangen. Nu, tijdens den dienst van den 17a predikant dezer gemeente, is de noodzakelijkheid. gebleken, om bij aanbesteding op 13 Juni dezes jaars ook die pastorie te doen afbreken, en bij aanbesteding op 19 Juli daaraanvolgende tot het stichten van eene nieuwe woning over te gaan. In de gisteren gehoudene zitting der tweede kamer heeft de minister van binnenlandsche zaken de heer van Kappeyne kortelijke het woord gevoerd en zeide o. m. De beginselen der ministers zijn bekend. Bij de aanstaande begrootings-debatten zullen zij bovendien gelegenheid geven met de regeering over de verschillende onderdeelen van het staatsbeleid te discussieeren. Met vertrouwen aanvaarden zij de taak. Als leiders der constitu- tioneele begrippen door woord en daad, hebben zij uit plichtbesef het bewind aanvaard, rekening makende op de welwillendheid van alien en de hartelijke ondersteuning van de meerderheid dezer kamer, in de overtuiging dat zij recht hebben op die welwillendheid en die ondersteuning. Door niemand wordt bierop het woord gevraagd. Donderdag aan de orde gesteld de Indische begrooting. Geen nieuwe wetsontwerpen zijn ingekomen. Ingetrokken de navolgende wetsontwerpentractaat met de Zuid-Afrikaansche republiek,' zegelwet, registratiewet, successiewet, zeepaccijns, schoolwet, kiestabel, middelen vervoer, overdracbt concession, droogmaking Zuiderzee, meerderjarigheid, wet tot bevordering der landmacht. Uit Vlissingen schrijft menDe Augusta een scbroefstoomboot, varende tusschen Louden en Gent, is 13 dezer nabij de Engelsche kust aan den grond geraakt. De Belgische zeeloods M. Baels van Vlissingen, begaf zich met den kapitein, den machinist en zes mannen in de roeiboot om op die wijze hun leven te redden. De stoomboot is met vier daarop gebleveh manscbappen door een sleepstoomboot naar Louden gebracht. Van de mannen in de roeiboot, waar- onder genoemde loods, heeft men echter tot heden niet gehoord, niettegenstaande alle moeite die men aangewend heeft, om iets van zijn lot te vernemeli, zoodat bet hoogst waarscbijnlijk is. dat hij zijn TER \EI ZENS! HE EOERANT. Kiez. Ing.(t)Ing.(*) Transport 562 265 353 Ossenisse 19 13 12 Overslag 5 5 3 Philippine 7 3 5 Sas van Gent 28 10 10 St. Jan Steen 24 9 15 Stoppeldijk 40 21 28 Westdorpe 38 15 12 Zaamslag 88 43 63 Zuiddorpe 20 9 13 Axel Kiez. Ing.(f) Ing.( 105 50 50 Boschkapell 17 11 12 Clinge 20 11 13 Graauw 31 12 27 Hengstdijk 12 8 8 Iloek 54 18 38 Hontenisse 97 36 51 Hulst 71 48 61 Koewacht 31 22 23 Ter Neuzen 124 49 75 Transportere 562 265 353 (f) Ingeleverde stembriefjes Tataal 831 393 514 op den 3 November 1877. 17 November 1877.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1