No. 1304. Zaterdag 17 November 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Kijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbushouders. Door het Postdirec- Dlt blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagarond ADYEETENTIlN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE uren. E. O. BDOIII te Ter Kenzen. Bij deze conrant behoort een bijvoegwel. folitielc Overzicht. Zich door de Russische linien heen te slaan of capituleeren ziedaar de eenige kansenwelke Osinan-pacha nog resten. De toestand binnen Plewna schijnt reeds van dien aard, dat Osman—pacha gedwongen is, hande- lend op te treden en hij heeft dan ook reeds eene eerste poging gewaagd, om zich een vrijen weg te banen. 't Gebeurde natuurlijk bij nacht, omdat hij zich bij dag niet roeren kan, zonder dadelijk eene verpletterende overmacht voor zich te zien. De belegeringstroepe n zijn door den telegraaf ver- bonden en daardoor is de vijand in staat, in een oogwenk eene geduchte macht tegenover een punt te brengen, waar de Turken anders zouden slagen. Met 5 a 7 tabors trachtten de Turken in den nacht van Zondag op Maandag de positien van Skobe- leff te nemen. Eene Russische hinderlaag waar- schuwde tijdig Skobelelf, die in de loopgraven overnachtte en de troepen beval, zich gereed te houden. Hij liet den vijand tot op honderd schre- den naderen en ontving hem met geweervuur. Na een hevig vuur werden de Turken teruggeworpen en behield de Russische hinderlaag hare positie. Zonder twijfel zal Osman-pacha het bij deze eerste poging niet laten, maar zonder hulp van buiten heeft hij al zeer weinig kans van slagen. Tegenover een overmachtigen vijand, gelegerd op een henvelachtig terrein, dat hem de gelegenheid verschaft, al de Turksche stellingen te overzien, met gebrek aan voedsel en ammunitie in eigen ge- lederen, zal Osman-nacha waarschijnlijk ten slotte niets resten, dan zich te onderwerpen aan Russische krijgsgevangenschap of aan weinig goeds voor- spellende onteerende beloften. De porte heeft op nieuw aan Servie den eisch gesteld, de oorlogs-toerustingen volledig te staken. In weerwil daarvan gaat Servie voort, de militie van de 2de klasse op te roepen, terwijl te Tschup- vrija een korps vrijwilligers wordt gevormd. Terwijl men in Konstantinopel reeds hopeloos naar het oosten staarde, omdat de eene slechte tijding de andere opvolgde, komt eensklaps het bericht, dat de Russen een aanval op Erzerum liebben gedaan, maar door Mouktar-pacha terug geslagen zijn, waarbij zij aanzienliike verliezen leden. Natuurlijk vond dit bericht bijna nergens geloof, maar T blijkt nu toch, dat Mouktar-pacha werkelijk onder de muren van Erzerum eenig succes heeft behaald, echter van veel geringer omvang, dan zulks door hem werd voorgestehL De aanval der Russen, koen gemaaakt door hunne vorige over- winning, scheen aanvankelijk te zullen gelukken maar toen ze de stad dicht waren genaderd, werd het overschot van Mouktar's leger met den moed der vertwijfeling bezield. Met de bajonet dreven ze de Russen terug. Sedert liebben, volgens een bericht uit Kon stantinopel, de Russen den aanval herhaald, maar 't is nog niet bekend met welk resultaat. De overgave der vesting echter schijnt nog slechts eene quaestie van tijd te wezen. Evenals van Erzerum is ook de toestand van Kars vrij hachelijk. Husni-pachade onderbevelhebber van Kars, bericht aan de porte, dat hij den 28sten October een brief van generaal Loris Melikolf had ontvangen, hem voorstellende, de plaats binnen 24 uren over te geven. De staf van al de officieren tot den graad van majoor, in krijgsraad vergaderd, had met eenparige stemmen besloten, om dat voorstel te verwerpen en Kars tot het uiterste te verdedigen. In Erankrijk wordt de toestand hoe langer hoe meer gespannen. De kamer is thans geconstitueerd I en het is te verwachten, dat er harde noten ge- kraakt zullen worden. Ter Neuzen, 16 November. Werd op 18 November 1827, den jaardag van de toemnalige koningin, het kanaal van Ter Neuzen naar Gent geopend, geen wonder dat toen en ook op den daarop volgenden dag feest gevierd werd zoowel in Ter Neuzen als te Gent en in alle langs het genoemd kanaal gelegen gemeenten; immers daardoor werd, inzonderheid voor Ter Neuzen en voor Gent, een bron geopend, die, zooals toen voorspeld werd, op verschillend gebied welvaart verspreid heeft en waarvan de gouden vruchten, door de scheepvaart als inzonderheid door den handel en neeringdoenden, nu meer dan ooit worden geplukt. Het eerste woord dat wij, met oog op den aan- staanden herinneringsdag, uitspreken is, dan ook dank en hulde aan den onvergetelijken koning Willem I, op wiens bevel op 11 April 1825 j met den aanleg van het kanaal werd begonnen. Is dankbaarheid voor goede werken in onze dagen helaas een zeldzaam ontmoeten, de vooruitgang, die onze gemeente door den aanleg van het kanaal verkreeg, zal de bewoners echter niet koud laten j maar hun zeker stemmen tot innige erkentelijkheid. Gaan wij daarom mee met het denkbeeld van som- mige ingezetenen dezer gemeente om op aanstaanden J Maandag, door het uitsteken der nationale driekleur, feestelijk te herdenken de dagen van 18 en 19 November 1827, en hulde en dank te brengen aan den onvergetelijken koning Willem I. Naar wij vernemen zal tot viering van dien gedenkwaardigen dag, in den avond van Maandag a. s., door het muziekgezelschap Apollo alhier een concert worden gegeven. Gedurende de maand October 11. zijn van het postkantoor alhier de navolgende onbestelbare brieven verzonden Cristina de Rijcke (afkomstig van het hulpkan- toorte Axel); B. van Keulebroek, Koewacht; B. G. Tuehteler, Oschade; P. Oppeneer, Dordrecht; J. Selijte, Nieuwvliet. De brieven kunnen door de afzenders aan het postkantoor worden teruggevraagd. De arrondissements-rechtbank te Middelburg heeft de 70-jarige vrouw te Westkapelle, die aldaar onbevoegd verloskundigen bijstand verleende, tot 3 boete veroordeeld. Bevoegde hulp is er niet, en de al te goede zorg der wet zal er dus toe leiden, dat men van de zeer voldoende hulp verstoken blijft, en in omstaudigheden, waar bijstand zoo dringend noodig is, hulpeloos moet blijven. De Hooge Raad heeft verworpen de voor- zieningen in cassatie, ingesteld door van Gelder, vader en zoon, te Rotterdam, veroordeeld door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens medeplichtig- heid aan diefstal, en door Spijkman, veroqrdeeld wegens valschheid in geschriften van koophandel. Eenige jaren geleden werd het oorlogs-fregat- schip Anna Paulowna gebouwd; het maakte nooit een zeereis, maar diende steeds als reserveschip. Het vaartuig, dat een enorme som heeft gekost, heeft thans op Pijenoord eene reperatie ondergaan' die twee ton kostte. Het is thans een driedeks fregat en ingericht tot oefenschip; het zal staan onder bevel van den commandant Jorselin de Jong en te Rotterdam achter het Rijnspoor liggen nabij s rijks entrepot. Aan boord komen met 1 December 300 jongens van het admiraalschip Wassenaer, welke er op worden overgeplaatst. Alles is op de gemakkelijkste en doelmatigste wijze ingericht. Er bevindt zich o. a. eene school met mrichting voor gymnastiek. Voor gas- en water- leiding is gezorgd. 120 gaspitten zijn aangebracht en worden gevoedt door een meter, welke op den wal staat. Het is te hopen dat de jongens, die daar eene zoo tamelijk kostbare opleiding zullen ontvangen, later goede diensten aan de marine zullen bewijzen. Tot hulponderwijzers te Barendrecht zijn be- noerad A. Meeusen en W. A. Dormaar, hulpon- derwijzers te Nieuwerkerk a/d IJsel. Opnieuw is een plan tot geheele droogmakihg der Zuiderzee ontworpen, en wel door den heer Steenbergen, oud-landmeter te 's Hage. Het komt neer op het volgende De tegenwoordig aanhangige plannen bestaan, zooals men weet, in de droogmaking alleen van het zuidelijk deel der zee, door het leggen van een dijk van Enkhuizen, over Urk, tot even bezuiden den mond van den IJsel, welke rivier dus hare natuurlijke uitwatering in de zee zou be.houden. De heer Steenbergen zou nu de eilanden Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel onderling en met den vasten wal door dijken willen verbinden. De IJsel en het Zwarte water zouden eene uitwatering bekomen door middel van kanalen, die door het drooggemaakte loopen en uitkomen zouden in groote sluizen, te maken tusschen Texel en den Helder. Hierdoor zou natuurlijk de droog te maken uitgebreidheid meer dan dubbel zoo groot worden. Yoorts zouden al de dijken die volgens, het tegenwoordige plan moeten blijven bestaan langs het noordelijk deel der Zuiderzee, kunnen vervallen. Eindelijk zou er, volgens den ontwerper, veel minder kans van overstrooming bestaan, daar deze dijken, naar zijne meening onmachtig zouden zijn om, bij langdurige stormen, het water te keeren. De ontwerper heeft zich met een adres tot de staten van Friesland gewend, met verzoek zijne denkbeeldeh te ondersteunen bij de regeering en de tweede kamer, welke hij reeds daarmede in kennis heeft gesteld. De opbrengst der rijksmiddelen bedroeg in de maand October jl. f 8,911,548,82^, tegen 8,941,022,094 in die maand van 1876. De raming bedroeg 7,449,086,43. Sedert 1 Januari jl. was de opbrengst 77,926,728,20, zijnde 408,927,47^ minder dan in de eerste tien TEK M-IZEVSCIil C011RANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1