LAlMMIOlYVK. €I1EMI8€DE FAIUtlKKRV KROONEN VAN OLUIEN BOOMEN LANDBOUW-WERKTUIGEN. M1RACULEUSE PEN. J. A Rijfllanisclie DRTON-BORST-HONIG M18TSTOFFII. OPENBARE VERKOOPING van IJov en Mede kiezers! Mr. F. Walter, Aan de kiezers van de kan- tons Axel en Hulst! VERBBTEROE EMMIE en AUG1®. DUTRY-COLSON, Hit de Hand le Koop: Geen Inkt meer. M. H. SALOMONSONCapelle *'7^ Bssel. Uitkomslen alleen beslissen! fingelsch Tandpoeder. In elegante doozen van 100 en 50 grammeu a 45 en 25 cent. fdiaton-Droppels. gemeente AXEL. De Notaris S. A. de Smidt te Axel, zal, ten verzoeke van den heer D. A. VAN NOPPEN, koopman te Kruiningen, op Vrijdag den Id No- j vember 1877, des voormiddags ten half elf ure precies, in liet openbaar presenteeren te verkoopen 100 stuks KROONEN van OLMEN BOOMEN, staande op de weide van den heer A. van Overstraten Kruijsse te Axel, nabij de stad, aan het Buthstraatje, alwaar men zal vergaderen. Gegadigden komen op dag, uur en plaats en ZEGGEN HET VOORT. Bij de herstemming op den 16e dezer wordt Veldstraat (12 GENT Belgie). Stoomtnigeii Locomobilen Ma- nlogieii, DitMchliiigen, Moortel en Meel- molens, Graanscheiders en Schoonders, Kaarns- Zakliohters, Ploegen, Eggen, Rollen, Exterpa- tors, Zaai-, Maai- en Inoogstingstuigen, Paards- harken en Hooikeerders, Stroosnijders, Plet- en Raapmolens Zaadkoekbrekers Wortelwasschers Een zeer geriefelijk VV (I 0 N II 118sedert weinige jaren nieuw gebouvvd, en alsnog bewoond door J E. VOET te Ossenisse, bij wien inlich- tingen te bekomen zijn. J. K. G. gij geroepen om op den van twee mannen, die Bf'rekers en Zwingelmolena Brand-, Aal- en beiden respectabel en aanbevelingswaardigz ijn, om ^aterpompen, Basculen voor het vee, Spaden, als uw afgevaardigde bij de Staten van dit gewest op te treden, uwe stem uit te brengen. Kan de keus tusschen die beiden u moeielijk impen Vorken, Rieken enz. enz, Meest alle toestellen steeds in magazijn voorradig. Allerlei Hovingbouw-werktuigen eD vallen, als gij bedenkt, dat er uit bet kanton Toestellen Hulst reeds vijf leden bij de staten zitting hebben, j Behalve deze specialiteiten heeft het liuis altijd zoo dat er in strijd met een vroeger onderling eenen volledigen en grooten voorraad in maga- gemaakte overeenkoinst reeds een lid uit dat zijnen van allerlei Fornuizen, Vuurinakers en alle kanton meer is benoemd dan bepaald was? en soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lint zoudt gij, door daarbij nog een zesde te voegen, en Machienzagen, Dommekrachten, Winden, Katrol- dit ongelijk, de voornaamste gemeenten van het len van Weston, Moore Eades, Manometers, kanton Axel reeds aangedaan, nog meer gaan Balansen, Basculen, Slijp— en Molensteenen, Verf- vergrooten? Dit kan van uwe billijkheid niet ver- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Ventilatoren, Draag- wacht worden. bare Smeden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- Weshalve wij u mat aandrang aanbevelen, om j kroezen, Kachels- en Stoven, Ventilatoren voor met ons op den 16e dezer uwe stem uit te brengen Schoorsteenen Gaskooktoestellen, Keuken-en Huis- J— TT gerief, Nagels en Punten, Staal, Vijlen, Ketens iri alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- Voorhanden in den Boekwinkel van DHONT te Ter Neuzen Deze pen, zonder inkt schrijvende, past in alle penhouders, verzuurt niet en raaakt niet vuil. Zij behoeft mmmer afgeveegd of schoon gemaakt te worden. De inkt, die zij voortbrengt, is onuitwischbaar, geheel onschadelijk en kan met de pers gecopieerd worden. Met een weinig vocht, 't zij water, melk, koffie, bier, wijn, spiritus, tliee of wat ook, is zij steeds gereed het prachtigste schrijfwerk daar te stellen. NB. Deze kaart van zes pennen in drie kleuren kost slechts 60 centen. op den Heer Burgemeester van Ter Neuzen en Hoek. Kiezers uit het kies district Hulst. mans, meubelmakers, beeldhouwers, smedon, sloten- makers, mekaniekmakers, zeilmakers, behangers, schoenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder de benaming van IJZERHANDEL. Bij de herstemming voor een lid van de provin cial staten op 16 November 1877 bevelen wij ten sterksten aan Kantonrechter te Hulst, die bij de eerste stemming slechts tien stemmen beneden de volstrekte meerderheid bleef. Wij raden de kiezers aan trouw ter stembuste WlJ bericht^ hiermede, dat de mtsluitende verkoop onzer geguarandeerde komen en niet te letten op het groot aantal MESTSTOFEEN voor geheel Oostelijk Zeeuwsch-Vlaand^ren is gevestigd stemmen, die onze kandidaat bij de eerste stem- bij den heer Ls. VAN WAESBERGHE JANS8EN8 te Hulst. ming heeft verkregen, daar bij herstemming de -1 stembus meermalen verrassingen heeft bereid Een groot aantal Kiezers. Als er ooit door een Geneeswijze schitte- rende uitkomsteu zijn verkregen, dan is het door Dr. Airy's geneeswijze. Honderddui- zenden hebben daaraan hun gezondheid te danken j door haar werden veel zieken, zoo- - als uit de attesten blijkt, ook toen geliolpen, als hulp niet meer mogelijk scheen. Een ieder kan dus zijn toevlucht tot deze be- proefde geneeswijze met het volsle verlrouwen nemen. Bijzonderheden daaromtrent vindt men in het voortreffelijk geillustreerde, 490 bladzijden dikke werk: Dr. Airy's Natuur- geiieeswijze, prijs een gulden, te Hollerdam in Richter's Boekhandel, die het werk op verlangen tegen toezending van 20 postzegels a 5 cents, rechtstreeks verzendt. i in rlt-i )<<>m nf tTuii ixltilopnmp Ue2e bslaem ee"e sPirit"8 oi';°89i»? van fiju ve Bij ieder artikel is eene uiivoeri^e gebruiksaanwijziiig:. H. VON GIMBOBN. VAN IN DE Bekroond met 20 Eere-]Metalen op de Land- bouwtentoonstelling te Gent in Juli 1876. Vo»r Hoesten, YcrkoiidheidCoralaiio- dociiiiigen enz. is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende van W. H. ZICKENHEIMER te Maini. Mijnheer Behalve de dagelijks iukomende berichten over de goede werking van den Rijnlandschen Druiven-Borst- Honig, ontvingen wij dezer dagen de verzekering van eeue zeer bejaarde juffrouw, dat zij genezen was na het gebruik van 3 flacons, en wel van een zeer ge- vaarlijken hoest. Alphen a. d. Rijn. L. VAROSSIEAU ZOON. Bij ongesteldheden, waar geen ander middel baat. zal men dit eenvoudig en natuurlijk huismiddel cooit zonder gunstig gevolg aan- weuden. Elke fle9ch is door een metalen cap sule gesloten waar neveustaand fabriekstempel moet zijn ingedrnkt. AlleeD verkrijgbaar a fl 2,a fl 1,en a 65 cent te Ter Neuzen, J. Donze Az.Axel, J. Wieland; Bres- kens, W. WemelsfeiderBiervliet, L. de Smet; Groede J. Serle HollestelleHulst, J. Borghstijn; Oostbnrg. B. de Die; Philip pine, J. B. d'Hooge; Schooudijke, J. Schijve; Sas van Gent, wed. P. J. PauweUSluis. J. P. Leijssenaar NoestIJzeudijke, D. J. Hollestelle; Zaamslag, wed. A. van Fraijenhove. VAN is het eenvoudigste en goedkoop9te huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur, hoo dpijn, duizeligheid liartkloppingen enz en moest, daar het ook bij hei inmaken van zure vruchtcn, het werkkokec van groenten, vooral peulvruch- len als: erwten, boonen, linzen enz., zeer goede dim8ten bewijst, in ieder hllisgezin gevonden worden. In pakjes i 18, 33 en ft" Cent. Ucllovr-lll UI UjoU Jrll 11 V/ivUIIIC/* raej eeDe toevoeging v m Peru-baUem. extract van kina en wcl- riekende olieen. Hij reinigt de huid van het hoofl, en kan het heste middel genoeind worden, om de groei van het haar te betordereu en het uitvallen te voorkomeu. lu flacons a 45 en iM) cents. A nikl llPlMH ItWHI/l wd AH' *Vlet Pene hoeveelheid water gemengd, is het de aangenaamste mond- .lildllJi I 111 IIIUllll tt (1HI gpoeling Het neemt elken slechten smaak weg, re nigt de tanden, versterkt zwak andvlecsch en verhindert de vorming van kalk op de tanden, daai het slijm en overblij selen der spijzeu oplost. De flacon kost <5 cent. Zonder schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogeuhlikkelijk van d^ heviga fleschje kost 25 cent Kiegpijn. Het Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots, voornamenlijk; Te Ter Neuzen G. W. HOUTZAGER, Apoth.; Aardenbnrg: J.A.W den Decker; Axel: Wed. J. Veenhuizeu 5 Biervliet: 1. i.nteijn; Hulst: J BorghsteijnMiddelbnrg: F. B. den boerhoek markt en bij H. J. Martijn, korte Noordstr. Oostburg: v. J. BuuswijkSas van Gent; G. H Stubbe; Slnis: A. Abrahams; Vlissingen: Gez. Schiffer Uz ndijke: L. J. Bevin. Ed in de andere plaatsen in de bekende depots. EMMER1K.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4