OPENBARE VERK00PINGEK7 eene: hofstede, ADVERTENTIEN. OPENBARE VERK00P1NGEN OPENBARE VERK00PING IN LOSSING: Openbare VerkoopinfF RUHR-KOLEN Onriertronwd J. LUTE IJ N on J. C. MAR IJ S. Nisse Axel 8 November '77. Bevallen van eene (loch t CT L. A. EIJKEva'n nioli SwArf. Kloosterzande, 8 November 1877. Baar allerwege in ons vaderland en zelfs op menige plaats daarbuiten zich commissien vormen tot bet ontvangen van giften voor de vele noodlijdenden, ten gevolge van de ontzettende ramp, die de Nederlandsche bezittingen in West-Indie onlangs heeft getroffen, zijn de ondergeteekenden, daartoe uitgenoodigd, als zoo-- danig voor Ter Neuzen en omstreken opgetredem- TerNeuzen, den 8 November 1877. J. A. VAN BOVEN. J. J. EERCKEN. .1. HE JONGE. Be Notaris o n sc her zal pu- bliek verkoopen Op hihsdrng' dt'n 13 November 1877, rte^mor- gens oih 9 uren, ten verzoeke van Mejuffrouw de Wedftwe A. POLFLIET te Hohtenisse: 88 zware, lange en reclite OLMEN BOOMEN, geschikt voor al'le werk, staande nabij Hoek en Bosc'h aldaar en Op Woensdag den 14 November 1877, des morgens om 9 uren, ten verzoeke van den beer J VAN BRABAND, als Curator in het faill'isse- ment van A. C. BIERlCK te FTontenisse, nabij dbn molen te Groenendijk: Eene groote partij MANUEACTUREN, WIN- i KELGOEDEREN en HI; ISM El" 8 Ed, EN alles breeder bij plakbrieveit omschreveti. ZEGT HET VOORT. Be Notaris M. Geene te Ilnlst, zal op Vrijdag den 16 November 1877, des voormiddags om 9 ure, in feet Openba&r presente®-en te verkoopen: Teti verzoefk# van den heer C. P. J. BIE- i RICK, bierbrouwer, wonende te Koewacht. 11 ESSCHEN BOOMEN, staande te groeien aehter het erf van den beer B. A. de Cauwer, op bet dorp en in de gemeente Clinge. Ten vefzo'efe van mejuffrouw ANNA ERAN- i CISC A V ERBERKMOESrentenierster te Meerdonck. 33 KANABA BOOMEN, staande te groeien aan het land van de verkoopster in den 19 gang van den polder de Clinge, gemeente Cling6. O Ten verzoeke van PIETER ANBRIES BE COCKrustend landbouwerwonende te Clinge Waes. 30 KANABA BOOMEN, staande te groeien in den polder de Clinge, gemeente Clinge, en aldaar in het Zeegat, nabij de hofstede van Ferdinand Smet, landbouwer te Clinge. Ten verzoeke van FERBINAND SMET, voornoemd. 6 KANABA BOOMEN, staande te groeien op deszelfs hofstede in den polder en gemeente Clinge; en 5 Ten verzoeke van den heer J. F. VER- CAUTEREN, oud Burgemeester der ge meente Clinge, wonende te Hulst. 150 KANABA BOOMEN, staande te groeien op den dijk van den polder Groot Kieldrecht, gemeente Clinge. Te vergaderen ten kuize en herberge van de weduwe Johannes de Nijs, in het Wapen van Zeeland" te Clinge. door het ministerie van den Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Xeiizen. I Op Hinsdag, den 20 November f877. des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den beer H. ONGHENA te Zuiddorpe; in voor- deel van den Nieuwen Kernemelkpo'ldcr 200 extra zware CAN ABA BOOM FN, staande op den dijk van gezegden polder, in de ge meente Koewacht. Te vergaderen aan gezegden dijk, omtrent de hofstede bewoond door Aloysius Suij, in de ge meente Koewacht. •R Op Woensdag, den 21 November 1877, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van C. BRUGGEMAN, aldaar: Eene groote partij nieuw gezacgde PLA N KEN en RIBBBN. van verschilleude lengte en breedte, en eene partij andere goederen. Te vergaderen aan het huis van den verkooper. 3 Op Maandsig, den 26 November 1877, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van den beer B. A. VAN NOPPEN, houthaudelaaY' te Kruiningen, van: 119 KOPPEN van OLMEN BOOMEN, op de hofstede bewoond bij den beer Camili.e van Haelst, in den Oud Westenrijk polder, gemeente1 HoSk, al waar te vergaderen. 4 En op Donderdag, den 29 November 1877, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke. van den beer A. FEIJERICK, grondeigenaar te Gent, van Eene grtiote partij CANABA BOOMEN, staande aan zijne hofstede, bewoond bij Jozias KostER, in den Goeschen polder, gemeente Hoek, alwaar te vergaderen. KOEWACHT. Be Notaris C, J. A. Fercken, te Ter Neu zen, zal ten verzoeke van den beer H. ONGHENA te Zuiddorpe, in het openbaar verkoopen Op Donderdag, 22 November 1877, des voormiddags ten 10 ure, wi voordeel van den polder Oud Beoostenbleij Bezvuaen. 1&) CANABA'S e# 50 zware OLMEN BOO- MESj staaifde intfi deiv dijk van geKegden polder, gemeente Koewacht. Te vergaderen aan het St. Jacobsfort, in de ge meente Koewacht. •i Op Hinsdag, 27 November 1877, des vooftnidda.gS' ten 10 ure, in dcWrdeel van den polder Nieuw Beoostenbleij, mevrouw de weduwe ONGHENA te Zuiddorpe en anderen. Eene groote partij CANABA BOOMEN, staande aan den dijk van gezegden polder en tegen landen in pacht bij de weduwe Wuijtack en anderen, in de gemeente Koewacht. Te vergaderen bij Bominicus van Grimberge, aldaar. Be Notaris M. Geene te Hulst, zalkrachtens bekomen rechterlijke machtiging en met tusschen- komst van den heer It. It o r I) i a u xte. Wachte- beke, ten verzoeke van de weduwe en kinderen van wijlen den heer PIETER JOHANNES VER- MANBEL te Koewacht en van den beer L. F. BAVIB te Aeltre, in het openbaar presenteeren te verkoopen: Eerste Koop. bestaande in Woonliuis, Schuren, Stallingen, Grut- terij en verdere gebouwen met Erf, Boomgaard en Tuin, staande en gelegen op het dorp en in de gemeente Koewacht, en aldaar op den tragel, kadastraal bekend onder sectie C nos. 262, 263, 263bis en 264, te sainen op eene grootte van I 30 aren 20 centiaren, met recti t van mitplant aan beide zijden van de ten oosten van deze perceelen gelegen straat. Boomprijs 20, Tweede Koop. 32 aren 90 centiaren BOOMGAARB, beplant met welwassende vruchtboomen, gelegen als voren, ten noortlen van dbn' eerste n koop, kadastraal bekend onder sectie C no. 261 met recht van uitp^artt aan beide zijden van de ten oosten Van dit perceel gelegen straat. Boomprijs f 40,—. Berde Korfp. 1 hectare 23 aren 10 centiaren MOUWLANB, omringd van Beuken boomen, gelegen in den Kemcmelkpolder gemeente Koewacht, kadastraal bekend onder sectie F nos. 566 en 567, palende noord den heer Engelbertus Boeckaert, te Lokeren, oost den vijfden koop, zuid mejuffrouw de weduwe J. B. Smet te Koewacht en west den volgenden koop in de Kernemelkstraat. Verpacht tot 25 Deefcrtrber 1879 flan P.- Cel&ert voDr1#,—, aan L. Phiel voor f 8,11 en aan L. Poppe voor t 13,1? 5' in hfit jaitr. Boomprijs 234, V i c r'd' e K o o p. 7 ar6n GRONB, gelegen als voren, teu westen van den vorigen koop, kadastraal bekend onder sectie F no. 565, in cijnspacht bezeten wordende bij Petrus Celiaert aan f 1,11 in het ja.Sr. Vijlffe en laatste Koop. I 8 aren 30 centiaren GRONB, gelegen als voren, ten oosten van den derden koop, kadastraal bekend onder sectie F no. 565, in cijnspacht bezeten wordende bij Leo Poppe, aan 4^62 in het jaar. Be koopen een en twee zullen eerst iedet afzoTiderlijk en vervolgens in massa wotden geveikl. Aan den kooper der hofstede zuTl'en met goed- vinden der eigeuaren de daarbij thans ge'bruikt wordende landen na het scheren van den oogst des jaars 1878 in pacht volgen. INSTEL op Binsdag 27 November 1C77 VERBLIJF 11 Becember 187 telkens des voormiddags om 10 ure, teu huize en herberge van den heer H. IJsebaert, Secretaris te Koewacht. INSTELPREMIE pCt. o t! -8 so.SP aan den weg naar Hoek schipper Lammens met eene puike lading aan concurreerende prijzen, voor rekening van H en C. LEUNIS te Hoek. TE n p 2 +2 *a> So QJ OO -1-3 CS p

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3