zijn, en zbo dit niet mogt worden aangenomen dan de firma Verwilghen als drukker. Bovendien meende hij, dat uit het artikel de GEMENGDE BERICHTEN. Bij Pierre Honore, kassiet general Fratujais" te Parijs, de tweede kainer is een wetsontwerp in- Honore had een maandelijksch tractament van het ,/Credit is op den loop. van bedoeling niet blijkt om te beleedigen, en in alien gekomen om den voorloopigen toestand van het 350 frs.; wanneer gij geld naar de orovineie ,n,w geval le waren er z. 1. ruimschoobs verzachtende muntwezen nog te besteudigen, door de sbhorsing verzenden, liet hij de duizend we« moe»t hii biiV omstandigheden aanwezisr. daar srehleken is. dat ,W w ~,i...ai 1 r.n .1. j - J- J bedoelde aanwezig, daar gebleken is, dat der bevoegdheid tot aanmunting van zilveren stand- 1550 frs. verzenden dan zond hij 550 en behielrl onderwijzer meermalen zijn plicht j penningen te doen voortdurend „tot dat daaromtrent 1000 frs. Daar hij tevens alle brieven ope.ide nader bij de wet zal zijn voorzien." Z. K. H. prins j zorgde hij dat alle brieven waarin over abuizen de heeft verzaakt en zich bedrinktten tweede dat het stuk geschreven is door Lamsue; ten derde het geringe aantal abonnes van het Hulsterblad en eindelijk de beperkte verstandvermogens van den beklaagde. Met belangstelling w»ordt de hitspfaak der re^Ht- bank te gemoet gezien, welke a. s. Maandag zal plaats hebben. Dezer dagen hadden zich vier arbeiders uit jauvv °f schelvisch Zandvliet (Belgie) gelegerd rond een vnur in eene curiositeit deelt men nit plaggen gevormde keet. te Clinge (Nederland.)°P bet buitengoed ,-Havcke" aan den straatweg De zolder (Tier keet bestond uit latten en ribben, I naar Deventer, een irteikever gevonden is. Te waarop 1000 kilo hooi en eenige hectoliters tarwe j .Amsterdam zijn met unnaer dan 222 reclames geborgen waren. Door het breken der zoldering 1 ingekomen tegen aanslagen in de plaatselijke in- werd het viertal onder genoemde massa bedolven. komsten—belasting. Te Enkliuizen heerscht sinds Alexander is lid gevvord'eii Van de vereeniging van het Nederlandsch Poevluehtsoord voor noodlijdende dieren. Een Fransolvman die in September oris land en HaartrJte bezocht, beWeert dat daar geen tulpfcn meer zfln. Wanneer hij in Juni of jitli onze visschersddrpett bhzoeht, zou hij met hetzelfde recht kunnen bfcwerou, dat de Noordzee geen kabel- meer mile vert. Als eene iiV oris iYfede, dSf op 3 November, Het hooi vatte natuurlijk vlam en het gevolg Was dat later twee lijken gevonden werden, terwijl een der arbeiders hevige brandwonden bekomen had. Slechts een liunner, een 16jarige knaap, bleef ongedeerd. Een geval, niet voorzien door den wetgever, eiell( doet zich in eene gemeente in Zeeland voor. In en 1 tien mogen van Zeeland gelijk in alle streken des lands ,.,„g onbevoegden geen tak van geneeskunst uitoefenen; iliaar de wetgever heeft aan de gemeenten niet ueu de verplichting opgelegd, dat overal en altijd1 een voldoende geneeskundige hulp van hare zijde moet Worden verstrekt. Nu kan het voorkornen en het is voorgekomen, dat eene gemeente geen vroedvrouw heeft en de geneesheer vaak afwezig moet zijn. Wat moeten nu zij doen, die de hulp van eerstgenoemde dadelijk noodig hebben? Eene Zeventigjarige vrouw, die hare diensten leende en, ofschoon zonder bevoegdheid, ervaren in haar vak Was, zooals het openbaar ministerie zelf getuigde, staat nu terecht wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde, en zal, hoe zacht het vonnis uitvalt, moeten veroordeeld worden, omdat zij soms een paar takkebossen, soms een gulden voor hare hulp genoot. Maar zouden, waar de wet geen uitzondering kan formuleeren, zij, die met de uit- voering belast zij, zich wel zeer verdienstelijk maken door in zulke gevallen //ijver" te betoonen? Vlissingen behoort tot de gemeenten, waar nog accijns mag worden cell even op de dranken. Dat dit een niet te verwerpen voordeel voor de geineente- kas oplevert, blijkt hieruit, dat tot 1 November gedurende dit jaar aan die accijnsen werd ontvangen de som van 44,000. Verleden jaar bedroeg dit tot den zelfden datum 46,000. Voor de matigheidsvrienden is er dus eenigeh tijd een hevige mazelenepidemiein meer dan 500 gezinnen openbaarde zich die ziekte reeds, die in den beginne een geregeld verloop had, maar later vergezeld gmg van croup, die dikwijls een doodelijken afloop hadden. Te Zaaudam is eene vrouw bevallen van twee kinderen; zij was 4 Jan. 00k van twee kinderen bevallen. In maanden vier kinderen't is welDe heer Roggen, oud-wethouder te Nijmegen, is met wagen zoo werd geklaagd, werden vernietigd. Eeus echter maakte de directeur zelf de brieven open; alles kwam uit, maar Hortore was op de vlugt gegaan, naar men zegt met een welbekende ^soupense," rSe in veMolhllende restanratieti VOrtr diet minder dan 75,000 frs. geborgd had. Graaf Hermann- von Arnim, legatie-secretaris Iniiten dienst, en neef van den ex—gezant graaf Harry von Arnim, is te Berlijn in hooger beroep tot. vier weken gevangenisstraf veroordeeld, wegens beleediging van prins Bismarck, den rijkskanselier, in twee artikelen opgenomen in Die Deutsche' Reichsglocke. De eerste rechter had hem drie maanden gevaugenisstraf opgelegd. Zijn medebe- klaagde, de redacteur Gelilsen, moet vier jaren m den kerker doorbrengen; een jaar minder dan bepaald is bij het vonnis waarvan hij appelleerde. le Weenen heeft men een huwelijks-bureau opgericht. Elke trouwlustige Weensche dame kan zich daar laten inschrijven. Is dit gedaan, dan neemt zij de verplichting op zich, om zich zelve elken dag gedurende twee uren te komen tentoon- stellen. .,e„ »e; j— worden 1- Te Delft T'eene j^gdlle'LvoiilZ, h"rknoolfn een j j a it- haar aan, waaruit blnken moet of ze zich 4 jongens, waarvan de oudste 15 jaar is en die werpi.i a i J de. winkels bestalen, door de politie in hechtenis genomen. Bij den landbouwer Vinke, te Hesinge, zijn 4 varkens, 6 kippen en 1 haan gestorven door vergift, dat door een of meer oubekenden ze zich in de egen waarna, indien dit onder- zoek hun bevalt zij haar ten huwelijk vragen. In alle feden zich te verheugen over het verminderd gebruik van sterken drank te dier stede, dat van jaarlijks 56 liter per hootd tot ruim 53 liter is gedaald. Terwijl het vorige jaar ieder ingezetene (vrouwen en zuigelingen daaronder begrepen) op ongeveer 1050 borels kon worden gesteld, schijnt men zich dit jaar, naar den aangegeven maatstaf, met ongeveer 900 borrels per hoofd te willen behelpen. Dat janmaat het leeuwenaandeel in dezen drank- voorraad weet machtig te worden, behoeft nauwelijks te worden opgemerkt. Landbouwberichten. Bij den tuinman C. Wisse, op de Pottenmarkt in zijn huis is neergelegd. Bij de tentoon- stelling van zuivel, op 28 October te Portici ge- opend, werd een gouden medalje toegekend aan Adrianus van Vliet te Bergambacht, voor Holland- sche kaas en boter. De vijf andere gouden medaljes, aan niet Italiaansche inzenders verleend, werden aan Zwitsers toegekend. Tegen het einde van April of Mei, aanstaandr, zal de inhuldiging plaats hebben van het monument, door de staid Dender- monde op te richten, ter eere van Pater de Smet. De uitvoering van dit kunststuk is toevertrouwd aa.n den heer Fraikin en zal in brons worden ge- goten. Van Victor Hugo's Histoire d'un crime is thans de 58e volks-uitgaaf verschenen. Tot nog toe zijn reeds meer dan 200,000 exemplaren een zaal van het bureau bevinden zich de blondinnen en in de andere brunetten. Als een klant zich vertoont, wordt hem door den eigenaar van het bureau gevraagd, welke kleur hij verkiest uit dezen winkel van huwbare meisjes. Volgens sommige dagbladen heeft na jaren- lange proefnemingen een arme grijsaard te Venetie eene wonderbare uitvinding gedaan. In vroeger tijd in eene porseleinfabriek werkzaam geweest, en tevens groot liefhebber van muziek, heeft hij een viool van porcelein weten te vervaardigen, welke wegens hare mollige, krachtige en smeltende toonen werkelijk eene betooverende uitwerking moet doen. De snaren zijn van metaal en de strijkstok maakt bijna een lialven cirkel uit. De Russen hebben bepaald plan Erzeroum om te trekken. Om dit plan evenwel ten uitvoer Y< rn R i mpiaren j te brengen zullen zij of de vereenigde troepen van verkocht. - le Barcelona is eene werkplaats Moukhter en Ismael nacha. die oolliit nw te Middelburg, is een reusachtigs watermeloen te zien, die 35,5 kilo weegt, en op de buitenplaats j Veld zich t," Vlissingschen weg aldaar, geteeld is. Gedurende de laatste week hebben de prijzen van het vette Vee op de voornaamste markten van Belgie geene verandering ondergaan. \Tette varkens golden gemiddeld 1 fr. U9£ centimen; al'slag 3 centimen1alles per kilo levend gewicht. vervoegde, De stand in den graanhandel is bijna gelijk S gevolg gebleven. Voor den handel in vlas bestond zeer veel lusteloosheid. De prijzen zijn iets verminderd. Er werd per 3 kilo besteed: te Aalst 4 fr. 85 tot 5 fr. 85, te Meciielen 5 fr. 40, te Deinze 5 fr. 50 tot 6 fr. te Brui ontdekt., waa'rin valsche banknoten Werden ver- vaardigd. Men vond er een tweehonderdtal valsche Fransche banknoten. Negen personen zijn in hechtenis genomen. Te Susterseel (Pruissen) bij Sittard heeft een 23jarige jongeling een man van 40 jaar met een spade doodgeslagen. De jon geling is reeds naar Aken gebracht. De koster van de r. k. kerk aan de Ossen- markt te Zwolle, ontdekte 3 dezer bij het sluiten dier kerk, dat een vreemd manspersoon in een bank zat te slapen en zich had laten insluiten. Het bleek spoedig, dat het een persoon uit Rijswijk was, op reis om boerenwerk te zoeken, en die, na de avonddienst te hebben bijgewoond, zuinigheids- halve aan de kerk boven een l.jgement de voorkeur had gegeven. Eenige weken geleden werd in het plantsoen bij de Willemspoort te Amsterdam een kind ge vonden, weinige weken oud. Het werd in het stads—bestedelingshuis opgenomen. Voor weinige dagen vervoegde zich aan het bevolkingsregister aldaar eene vrouw, die trachtte te weten te komen, ot men daar zou kunnen vernemen, of een zeker kind, dat ze echter niet duidelijk beschreef, nog leefde. De ambtenaar, tot wien de vrouw zich raakte met haar in gesprek en het was dat deze ongehuwde moeder, die het bovenbedoelde kind te vondeling had gelegd, op een oogenblik dat zij niet in staat was het te onderhouden, thans pogingen aanwendde om haar kind terug te erlangen, nu zij in het levens- onderhoud der kleine Moukhtar eu Ismael pacha, die oostelijk van Erze roum op de hoogte van Devi-Boyun sterk ver- schanst zijn, met de stad zelve moeten insluiten, of hen eerst moeten aanvallen, verslaan en uit hunne positie verdrijven. In het eerste geval zal het zeer de vraag zijn of de Russen over een voldoend aantal troepen kunnen beschikken om hunne in- sluitings-linie zoover uit te strekken. De hoogten van Devin-Boyun liggen toch vijf Engelsche mijlen van Erzeroum verwijderd. Correspondentie. M. te Ilontenisse. Uw stuk kan, als doorweven van personaliteiten, niet worden opgenomen; waar- om u den bal voor anderen op moet nemen, is ons onverklaarbaarof wensoht u ook den eeretitelte ontvangen van //schriftgeleerde"? HANDELSBER1CHTEN. kon voorzien. De moeder 25, te Thielt 5 fr., te Zottegum 4 fr. 10 kreeg haar kind terug, maar tegen haar is proces- ge 5 fr. 40. verbaal opgemaakt. Dordrecht 8 November. L-okeren, 7 Nov. 31 Oct. llgnj Bij iets ruimere aauvoer ging jarige Tarwe 20 ct en nieuwe dito 50 ct. lager laugzaam van de hand; zomer Gersten Haver 20 ct. hooger; Paardenboonen 10 ct. Dnivenboonen 30 ct. Witte- en Bruineboonen 50 ct. eu Krwten 30 a 40 ct. lager. Puike Zeeuw8che en Vlaamsche Terwe J 14,80 a 15, Nieuwe (lito 11,20 a 12,50. mindere J 10,— a 10,80. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 8 50 a 9,20 Overmnasache J 8,30 a 9,Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 7,50 a a 8,20 Overinaassche J 7,20 a 8,Zeeuwsche en Vlaamsche zomer J 6 50 a 7,Overmaassche J 6,30 a 6 60. Haver duuhe J 3,a 4 20 llikke J 4,a 4,80. Paardenboonen J 7,a 8,30. Duivenboouen f 8,a 8,70. Witteboonen J 11,50 a 14,Bruineboonen J' 11,50 a 14,50. Erwten J 9,80 a 11,koolzaad f 14,20 a 15,20. Lijnzaad 94 a 100 St. Tarwe, p. 106 1., fr. 28 25 a 31,— 29,— a 31,75 K°ftge, n 16,25 17,50 17,25 18,50 Gerst, 17,25 18,25 18 50 17,50 Haver, p. zak 1 14 25 16 25 14,50

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 2