No. 1302. Zaterdas; 10 November 1877. 17e Jaargang. AI g e m e e n INieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. abonnement. Ter Neuzen, 9 November. TEH NEIMSCHE COEIUNT. Per drie maanden biiinen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEBTENTllN. Van 1 tot 4 regsls 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentieu gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naiuiddag OKIE uren. Oil Iliad vcrschljiil illuwdag- en Vrijdagtvoi.d liij J. K. G. II 11 O X V te Ter Neuzcu. I'olitiek Oveiv.ieliu De toestand der Turken binnen Plewna wordt blijkbaar steeds ongunstiger. De ijzeren ring wordt meer en meer toegeliaald en op den weg naar Sophia alles gedaan, om Osman—pacha van alle bulp af te snijden. Te Parodin zijn Turksche deserteurs aan- gekomen, wier verhaal echter onder voorbehoud moet worden aangenomen. Zij verzekeren, dat de troepen in Plewna, sedert 1 October op half rantsoen gesteld, van 24 October af slechts het vierde van bun gewoon rantsoen ontvangen, en zelfs dit laatste wordt nog ongeregeld uitgereikt. Ook met de ammuuitie wordt spaarzaam oragegaan. De voor- raad zou slechts strekken tot het midden van November. Geruchten zeggen, dat de pas ontslagen opper- bevelhebber Mehemed-Ali in last zou hebben ge- kregen, Osman-pacha tegen elken prijs te ontzetten. Of die stoutmoedige onderneming zou slagen, is zeer twijfelachtig, maar zeker kan zij aan niemand beter worden opgedragen. Niemand weet thans, waar de man zich bevindt, die zulk een heldenstuk meent te kunnen volvoeren. Generaal Tscberewin is nabij den zoogenaamden Elena-Balkan, welks passen, nog alien in bet bezit der Turken, te vergeefsch door de Russen zijn bestookt, met zijne kozakken over den Balkan gejaan dus verzekert een officieel Russisch bericbt van 3 dezer. Een bericbt uit Konstanti- nopel vertelt, dat bet gros van bet leger van den Russischen kroonprins van de Jantra zou vertrokken zijn, om zich bij generaal Tscherewin te voegen, en een Balkan-leger van 70,000 man mee te vormen. Men wil, dat dit leger dan den Balkan overtrekken, Adrianopel aantasteu en hier den oorlog eindigen zal, zonder af te wachten, hoe het met Plewna en anderc operaties loopt. Het zou dus eene herhaling van den stoutmoedigen aanval van generaal Guorkho zijn. Herinnert men zich, met welk een treurig fiasco deze onderneming eindigde, dan is er weinig reden, om van dit nieuwe Russische waagstuk, vooral in dit jaargetijde, voor de Turken ernstige gevolgen te verwachten. Ge neraal Gourkho's onderneming mislukte hoofdzakelijk, omdat in noordelijk Bulgarije het Russische leger en de communicatie met den Donau in rechter— en linkerflank bedreigd werden, door Osman-pacba's stelling bij Plewna en door het Turksche hoofd - leger in den zoogenaamden vesting-vierhoek. De toestand is thans in dit opzicht volkomen dezelfde zoolang Osman—pacha's leger intact in de linie Rustscbuk—Rasgrad—Osman—bazar staat, kan de Russische hoofdmacht den Russiscben cavalerie-ge- neraal niet over den Balkan volgen en is't eenige, wat bij beieiken kan, dat hij eene herhaling provoceert der vreeselijke moordtooneelen en ellende, waarvan in Juni 11. Kaslowa, Kosanlyk, Eski, Saghra en Jeni-Saghra het looneel waren. Orntrent de hooding van Servie komen telkens tegenstrijdige bericbten. Nu weer zegt men, dat Rusland nieuwe subsidie aan prins Milau betaald heeft en verscheidene korpsen naar Alexinatz zijn opgerukt. Van den anderen kant echter wordt gemeld, dat de Turksche troepen Nisch hebben vei'laten, om zich naar Orchanie te begeven, waaruit zou blijken, dat er geen vrees voor daadwerkelijke deelneming van Servie aan den oorlog bestaat. Onophoudelijke regens zoudeu overigens de ope ration onmogelijk maken. De bericliten uit Klein-Asrie zijn voor de Tur ken zeer ongunstig. Herbaaldelijk terug geworpen, hadden zij thans zeer sterke stellingen beoosten Erzeroum ingenomen. Een correspondent van Dailv Telegr. meldt, dat door de Russen een aan- val op deze stellingen is gedaan en het Turksche centrum genoodzaakt werd te deinzen. Is dit bericht waarheid, dan moet het met Mouktar's leger niet best staan. Van Mouktar-pacha zelf zijn echter te Konstantinopel geruststellende be ricbten ontvangen ten opzichte zijner positie. Vereenigd met Ismael—pacha, hebben zij met 15000 man eene versterkte stelling bezet op den berg Dewili, voor Erzeroum De Russen onder generaal Heymann staan op kanonschot afstand tegenover hen. Volgens een officieel bericbt uit Visinkoi is Kars nauw ingesloten en een begin gemaakt met de oprichting van de belegerings-batterijen tegenover het zuid-oostelijke fort De jl. Zondag in Erankrijk geboudene verkiezin- gen voor de departementale raden, zoover bekend, zijn geheel ten voordeele der republikeinen uitge- vallen. Bij de 949 verkiezingen zijn gekozen 567 republikeinen en 350 conservatieven, terwijl 29 herstemmingen moeten plaats hebben. De repu blikeinen wonnen daarmade reeds 85 zetels. De i hertog de Broglie leed in het departement der Eure de nederlaag. Voor het stichten van een nationaal gedenkteeken ter eere van wijlsn Hare Majesteit koningin Sophia is bijgedragen door ingezetenen van Ter Neuzen 84,95 en van Hoek 17,65, welke bedragen aan de hoofd-commissie voor de uitvoering dier ziak zijn overgemaakt. Belanghebbenden kunnen ter secretarie dier gemeenten steeds inzage verkrijgen van de lijsten, aanwijzende hetgeen door ieder van hen is bijgedragen. Koewacht, 7 November. Bij de op gisteren plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraad albier, is van de 58 opgekomen kiezers met 52 stemmen gekozen de heer C. P. J. Dierick. Er waren in 't geheel 64 kiezers. Zaailisian;9 November. Niettegenstaande bet ongunstige weder, heeft ecbter de timmerman Jos. Muller, te Hengstdijk, bet gewaagd om het kruis en den aiipel op den nieuwen kerktoren, waarmede thans het dorp Zaamslag prijkt, te brengen, waarbij hij even zoo vlug en handig werkte als men be- neden zoude kunnen doen. Nog kunnen wij als eene bijzonderheid melden, dat de opzicbter Engels, op zijnen vierenzestig- jarigen leeftijd met behulp van genoemden timmer man den haan op het kruis heeft geplaatst. De St. Ct. van jl. Dinsdag bevat bet kon. besluit tot instelling van een departement van algemeen bestuur, dat den naam zal dragen van het ministerie van waterstaat, bandel en nijverbeid; aan het hoofd van bet departement is de zorg opgedragen voor de uitvoering der wetten en wet- telijke verordeningen, betreffende den waterstaat, de spoorwegen, de posterijen, de telegrafie, de openbare middeien van vervoer, de scheepvaart de Rijn-, Maas- en Scheldevaart, de zeevisscherijen, de stoomtoestellen, de inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, het ijkwezen, de landverhuizers, het mijnwezen en deoctrooien; voorloopig echter met uitzondering der begrootings- wetten voor de dienstjaren 1876 en 1877, voor zooveel deze op bovengenoemde onderwerpen be- trekking hebben en voorbeboudens wettelijke voor- ziening voor zooveel noodigbij de vaststelling der staatsbegrooting voor 1878 en volgende dienst jaren zullen de uitgaven van dat departement op etui afzonderlijk hoofdstuk der staatsbegrooting worden gebracht. Z. M. beeft bij besluit van 7 November, met ingang van den 8sten, benoemd tot minister van het departement van waterstaat, handel en nijverheid, den heer mr. J. P. R. Tak van Poort- vliet, lid van de tweede kamer der staten-generaal. Benoemd tot plaatsvervanger van den dijk- graaf van den Thomaespolder P. J. G. Cortvriendt; tot lid in bet bestuur der waterkeering van bet calamiteuse watersebap Walzoorden P. A. Adriaan- sentot voorzitt.er van het bestuur der waterkee ring van het calamiteuse watersebap Oud en Jong Breskens A. Luteyntot voorzitter van bet bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Hoofd- I plaat C. P. Serrarens. Bij de akte-examens voor middelbaar onder- wijs, in bet handteekenen te Delft afgelegd, is den 5 dezer o. a. toegelaten de heer J. G. Waeijhaert Az.geboren te Hoek. Jl. Maandag stond voor de arrondissements- rechtbank te Middelburg terecht de, heer P. P. B., oud 62 jaar, rustend landbouwer en lid van den gemeenteraad van Stoppeldijk. Hij wordt beklaagd, dat hij in het door de Gebroeders Verwilghen te Hulst gedrukt en door dezen verspreide nommer van het Hulsterblad van Zaterdag 15 September 11877, no. 646, heeft doen opnemen eene advertentie, gedagteekend Stoppeldijk 13 September 1877, aanvangende: „Dikwijls heb ik al gedacht," en onderteekend P. P. B., in welke advertentie bij den hoofdonderwijzer P Stroecken te Stoppeldijk te laste legde, dat hij zich niet toelegde om de verstandelijke vermogens der kinderen te ontwik- kelen, maar enkel school hield om zijn tractement I van f 600 te verdienen, en zich weinig bekom- merde om de maatscbappelijke betrekking der kinderen en daarenboven de kinderen voorging met voorbeelden, die verderfelijk zijn, zoowel op zedelijk als maatschappelijk gebied, en voorts dat bij zoo dikwijls dronken was. Na het hooren van drie getuigen en den be- klaagde, requireerde het openbaar ministerie schul- digverklaring van den beklaagde aan hoon in een gedrukt eu verspreid geschrift, en zijne veroor- Heeling tot /150,— geldboete c. e. De verdediger mr. M. J. de Witt Hamer be- toogde het niet strafbare van zijn client, hoofd zakelijk op grond dat deze niet d e s c b r ij v e r j is van de bewuste advertentie. Yeeleer zou dan de zaakwaarnemer Lamsue als schrijver de scbuldige I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1