BINNENLAND. No. 1301. Woensdag 7 November 1877. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 17e Jaargang. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regsls 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimt.e berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag ■■aiiiiridag »RIE ureu. Wit blad verschijut Uiusdag- en Vrijdagavond bij J. K. fi! H O HIT te Ter Neuzen. JPolitieb Overzicht. De t.reurige herfstdagen zijn in dubbele mate treurig voor de Porte, daar toch alle berichten slechts gewagen van Russische overwinningen, zoo op het Europescbe, als op het Aziatische oorlogs- terrein. Plewna wordt meer en meer gekneld in den ijzeren band, waarin het gesloten is en zonder twijfel is zijn val slechts eene kwestie van tijd, daar de Turken buiten deze verschansing geen leger liebben, krachtig genoeg, om de aanvallers te hinderen. Hoe lang het beleg duren zal, kan niet worden gegistwant, zoowel omtrent de sterkte van het leger van Osman-pacha, als omtrent zijn voorraad, is niets met zekerheid bekend; waar- schijnlijk intusschen is, dat hij nog betrekkelijk grooten voorraad heeft, en, moge dus de mogelijk- heid eener snelle beslissing bestaan, men zal denke- lijk zich het minst vergissen, wanneer men er niet op rekent. Het operatie-plan, thans bij Plewna toegepast, zou ontworpen zijn door generaal Todtleben en zondei eenige wijziging door Jen Czaar en de generaals zijn aangenomen. Hij zou niet een voor een de verschillende versterkingen der Turken willen nemen, maar over het geheel de operatie navolgen van de Duitschers voor Mets. Men wil dus Osman-pacha dwingen, om te capituleren door geheele insluiting en van tijd tot tijd herhaalde aanvallen. Behalve de tweede redoute van Gra- vitza, waarop de Rumeniers een ongelukkigen aanval hebben beproefd, zou men nog de redoute van Bakova ten noorden van Plewna en misschien die van Oponis willen nemen. In't be- zit van deze gewiehtige, de Turksche stellingen beheerscliende punten, zou men aan de artillerie en T gebrek aan levensmiddelen de zaak overlaten. Onwaarschijnlijk is dit verhaal niet, ofschoon de bron, waaraan net is ontleend, niet door het blad wordt medegedeeld. Aan den Shipka-pas nog voortdurend artillerie- gevechten en voorpostenstrijd. Men verwacht van Russische zijde, dat Suleiman-pacha zich voorbe- reidt tot een geduchten aanval op Tirnova en de boven Loinin die richting heeft althans eene groote bedrijvigheid en verplaatsing van Turksche troepen plaats. De positie van Mouktar-Pacha, welke vooral na zijne vereeniging met Ismael Hakki-pacha zoo gunstig werd afgeschilderd, schijnt echter vrij treurig te zijn. Uit de berichten schijnt afgeleid te mogen worden, dat Mouktar-pacha niet slechts zijne positie te Koprikoi opgeven, maar ook met buitengewonen spoed terugtrekken moest, zoo zelfs dat zijne achter- hoede afgesneden kon worden. De Russen zitten hem dus zeer na op de hielen en aan een ern- stigen tegenstand schijnt hij niet gedacht te hebben. Kars wordt nog voortdurend belegerd. Het garnizoen heeft geweigerd, zich over te geven en voor de belegering worden thans krachtige maat- regelen genomen. Inmiddels wordt nu en dan het kanonvuur tegen de vesting onderhouden. Kars is goed voorzien van proviand en amunitie en het garnizoen bestaat uit 10,000 man. De aanhoudende kleinere en grootere overwin ningen der Russen in Europa en Azie schijnen te bewijzen, dat nu begint te gebeuren, wat wij van den aanvang af verwacht hebbennamelijk, dat ondanks al de dapperheid der Turken, op den i duur het verschil in de kracht der beide oorlog- voerende mogendheden zich meer en meer zal i doen gevoelen. Daardoor wordt ook de thans i in Konstantinopel heerschende zucht naar vrede verklaarbaar. De Russen verlangen echter nog i een paar schitterende overwinningen te behalen, voordat zij den vrede sluiten, waarnaar ook zij hunkeren, want Rusland wordt door het voort- zetten van den oorlog met een algemeen bankroet bedreigd. De hoogdravende plannen, waarmede zij ten oorlog togen, zijn door hunne zware verliezen in duigen gevallen. Van het verdrijven der Turken uit Europa, het planten van het kruis op de Sofia-kerk te Konstantinopel en dergelijke, is thans in de Russische bladen geen sprake meer. Hunne wenschen strekken zich niet verder meer uit, dan tot een vrede, waarbij men slechts weder eenige schreden verder komt bij het gewenschte doel, de vernietiging van het Turksche rijk. Of de tegenwoordige actie naar den vrede zal voeren, is nog geenzins te voorspellen. Misschien brengt zij spoediger een einde aan het treurige drama, dan velen hunner gelooven. Men voelt het en voelde het sedert lang, dat ook deze be trekkelijk ver verwijderde oorlog treurig en schadelijk op de geldmarkt en op d - geheele handelswereld terugwerkt. Onberekenbaar is nu reeds de schade en wie zal 't zeggen, hoeveel er nog door verloren zal worden. Ter Neuzen, 6 November. De uitslag der verkiezing voor een lid van de Provinciale Staten in het hoofdkiesdistrict Hulst, ter vervanging van den beer P. E. Dierick, was als volgt Ingeleverd 893 st. Onwaarde 11 st. Volstrekte meerderheid 192 st. Hiervan verkregen de heeren Mr. F. J. F. M. Walter182 st. J. A. van Boven68 M. J. van Vessem55 J. Lensen40 n C. P. J. Dierick20 De overige stem men waren op verschillende personen verdeeld. Er moet alzoo eene hersteinming plaats hebben tusschen de heeren Mr. F. J. F. M. Walter en J. A. van Boven. Het getal kiezers en ingeleverde stembriefjes Door Z. M. den koning zijn den 2 dezer de volgende besluiten genomen: Op verzoek eervol ontslag verleend aan mr. J. Heemskerk Az. als minister van binnenlandsche zakenaan W. F. van Erp Taalman Kip als min. van marine aan mr. C. Th. baron van Ljnden van Sandenburg als min. van justitie; aan jhr. mr. J H. J. van der Heim als min. van financien; aan I jhr. mr. P. J. A. M. van der Does de Willebois als min. van buitenl. zaken; aan mr. F. Alting Mees als min. van kolonien, en aan H. J. IT Beijen als min. van oorlog, alien onder dankbe- tuiging voor de vele en gewiehtige diensten, door hen aan den koning en aan den lande bewezen, en benoemd tot minister van binnenl. zaken mr. J. Kappeyne van de Coppello, lid van de tweede kamer; tot min. van kolonien mr. P. P. van Bosse, min. van staattot min. van buitenl. zaken mr. W. baron van Heeckeren van Kell, dir. van het kabinet des koningstot min. van justitie mr. H. J. Smidt, lid van de tweede kamer; tot min. van marine jhr. H. O. Wichers, kapt.-luit. ter zee bij de kon. Ned. marine; tot min. van financien mr. J. G. Gleichman, secr.-dir. van de Ned. bank, en tot min. van oorlog J. K. H. de Roo van Alderwerelt, lid van de tweede kamer. De instelling van een departement van publieke werken met den heer Tak van Poortvliet als minister, is nog niet uitgevaardigd. ie s Graven hage loopt in goed onderrichte kringen het gerucht, dat de heer jhr. W. Six, commissaris des konings van Zeeland, tot directeur van het kabinet des konings (in plaats van den als minister van buitenlandsche zaken optredenden baron van Heeckeren van Kell) zal worden benoemd. Door den minister van justitie is aangesteld tot rijksveldwachter, opziener der jacht en visscherij, standplaats Sluiskil, gemeente Ter Neuzen, Marinus Jacobus Straub, thans onbezoldigd rijks/eldwachter te Heinkenszand. Bij de correctioneele terechtzitting der arron- dissements—rechtbank te Middelburg op gisteren had een treurig incident plaats. Er werd namelijk een getuige a decharge in een strafzaak (ten laste van zekeren Wuit Philippine, die in Augustus ji. na. bezetten tijd in eene herberg aldaar aanwezig was en beklaagd wordt van feitelijk en geweldadig verzet tegen een brigadier der marechaussee, die hem die herberg wilde doen verlaten) op requisitoir van het openbaar ministerie in hechtenis genomen, als verdacbt van het af leggen van valsch getuigenis ten voordeele van den beklaagde. Bedoelde getuige is schipper van beroep en de oudste van twee kostwinnende zoons eener reeds bejaarde moeder. Oe behandeling der zaak ten principale is uit- gesteld. tot na de rechterlijke beslissing omtrent de al of niet strafschuldigheid van bedoelden getuige. - Door het optreden van de heeren Kappeyne, Smidt en de Roo als ministers, treden zij af als leden der tweede kamer; er moeten derhalve binnen weinige weken in de districten Haarlem, Assen en Leeuwarden verkiezingen plaats hebben. Het departement van kolonien is van voor- nemen om de gelden, ten behoeve van nood- lijdenden op de Nederlandsche West-Indischeeilanden verzameld, en welke men, door tusschenkomst van dat departement en van het bestuur van Curasao, teii m.i msniK Kiez. lug. Axel 105 50 Boschkapelle 17 l* CI inge 20 11 Graauw 31 12 Hengstdijk 12 8 Hoek 54 18 Hontenis8e 97 36 Hulst 71 48 Koewacht 31 22 Ter Neuzen 124 49 Over te breugen 562 265 Overgebracht Ossenisse Over sing Philippine Sas van Gent Sint Jan Uteen Stoppeldijk Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe Kiez. 562 19 5 7 28 24 40 38 88 20 lug. 265 13 5 3 10 9 21 15 43 9 831 393

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1