No. 1298. Zaterdag 27 October 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 26 October. TEH NfiUZGME COIKANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Eijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEETENTllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uauiitldag DIIIF. uren. Hit blad rerscliijnt iHnsdag- eu Vrijdagavoud bij J. K. G. D II O AT |e Ter Kenzeis. l-*olitiel£ Overzicht. Uit de talrijke en tegenstrijdige berichten welke omtrent den toestand in Azie van Russische en Turksche zijde in de wereld worden gezonden, is het onmogelijk, de waarheid op te sporen. De Russen houden vol, dat hunne zegepraal nog veel grooter is, dan oorspronkelijk werd vermeld. Van andere zijde evenwel wordt beweerd, dat de gevolgen der nederlaag voor de Turken minder ernstigzijn, dan aanvankelijk werd gedacht. Naar men van die zijde beweert, zijn twee der bataljons, welke krijgsgevangeu zouden zijn gemaakt, terug gevonden. Men zegt ook, dat het aan Raschid- en Maktor- paclia gelukte, de twee wegen, welke naar Soghanli- Dagh voeren, te bezetten, den terugtocht op Kars te dekken en Erzerum te redden. Dezelfde tegenstrijdigheid, die bij vorige berichten uit Klein-Azie viel op te merken, heerscht dus ook nu weder. Alleen uit de berichten der eerst- volgende dageu zal men eenigszins den waren toe- stand kunnen opmaken. Zijn de Russische berichten vrij van overdrijving, dan valt het niet te betwijfe- len, of de voortgang van hun leger zal dit spoedig voor iedereen duidelijk maken, even als werkeloos- heid van het Russische leger het beste bewijs zal zijn, dat het Turksche leger geenszins vernietigd is. De mislukte aanvallen op de Turksche posities bij Plewna zijn weder met een vermeerderd. Het telegram uit het Russisch hoofdkwartier zegt om trent bedoelden aanval, dat de Rumeniers zich den 19n jl. van eene redoute, waarsehijnlijk de groote Grivica-redoute, waarvan zij slechts 20 meters verwijderd waren, meester inaakten, maar dat zij slechts korten tijd in het bezit dezer redoute bleven, daar de Turken ze nog denzelfden avond op hen heroverden. Een later telegram geeft eene ietwat andere lezing over de zaak. Dit bericht zegt het volgendeOp den 19n des namiddags half een uur, verlieten vier Rumeensche bataljons de vierde pararel, om de verschansing aan te tastendooi zwaar geweervuur ontvangen, moesten zij zich terugtrekken. Des avonds half zeven hernieuwde de bevelhebber van de 4e Rumeensche divisie den aanval tegen de verschansing. Drie der stormloopende bataljons sprongen in de gracht en hielden er een uur stand, hetgeen aanleiding gaf tot het voorbarige bericht, dat de verschansing genomen was. Ook deze lezing echter bevestigt, dat het een mislukte aanval was. Wat de 50,000 Russen, die voor Plewna liggen, dien dag deden, hierover zwijgen de Russische telegrammen en 't is de vraag, of men 't ooit vernemen zal, nu voor de dagbladcorrespondenten, gelijk de correspondent van de Daily News uit Bucharest seinde, eene demarcatielijn op 2 mijlen afstands van de Russische positien getrokken werd, welke zij niet overschrijden mogen. Zij mogen zich te Poradim, Zgalinze en Verbica ophouden en vrij de plaatsen bezoeken, waar de hospitalen zijn, zoodat zij het aantal zieken kunnen controleeren, maar de toegang tot de Russische positien is hun verboden. Dit verbod werd niet uitgevaardigd, zegt de corres pondent, om den waren toestand van het leger geheim te houden, maar omdat enkele corresponden- ten alle bijzonderheden omtrent de Russische posities en het opstellen der troepen naar Engeland seinden, waar de Turksche ambassadeur Musurus pacha niets sneller te doen had, dan deze berichten onmiddelijk aan Osman-pacha op te zenden. Hiertegen valt zeker weinig in te brengen, maar T gevolg is, dat men omtrent hetgeen er voor Plewna voorvalt slechts verneemt, wat het Russische hoofd kwartier wil loslaten. Van 't overige oorlogsterrein is geen nieuws te melden. In den Shipka-pas gebeurt niets, terwijl Suleiman-pacha de reorganisatie van zijn leger voort- zet, telkens verkenrjingen doet, en nu en dan met de Russische voorposten in aanraking komt, waarvan kleine schermutselingen het gevolg zijn. Op de lijst der werkzaamheden voor de a. s. najaarszitting der provinciate staten van Zeeland komen o. m. voor: een voorstel van gedeputeerde staten betreff'ende verzoeken der gemeenten Koe- wacht en St. Anna ter Muiden, om toepassing van art. 36 der wet op het lager onderwijs ter tegemoet- koming in de gewone kosten; een verzoek tot calamiteusverklaring van den Suzannapolder; aan- vragen om rentelooze voorschotten tot verbetering van wegeneen verzoek van den heer J. F. Car- preau tot vervanging van den waarborg voor het onderhoud van den weg van Aardenburg naar de Belgische grens; verkoop van grond en van een gedeelte sloot aan den weg van Hulst naar Walsoor- den; een ontwerp-reglement op beheer en onder houd van de Nol tusschen den Kouden- en den Lovenpolder; het aangaan eener geldleening voor rentelooze voorschotten tot verbetering van wegen, en wijziging der begrooting van enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1878. Volgens de Amst. Ct. zal het nieuwe mi- nisterie, welks benoeming heden in de St.-Ct. zou verschijnen, aldus zijn samengesteldKappevne van de Capello, binnenl. zaken; mr. Cremers, raadsheer bij het hof te Arnhem, justitievan Deventer, raad van Indie, met verlof hier te lande, kolonienSmidt, lid van de tweede kamer, finan- cien; de Roo, oorlog; Kip, marine; Fransen van de Putte, buitenlandsche zaken; bovendien wordt verwacht de voordracht tot instelling van een departement van openbare werken, waarvan het kamerlid Tak van Poortvliet de minister en de heer van Kerkwijk, lid der tweede kamer, de secretaris-generaal heeten te zullen worden. Uit Middelburg wordt het volgende gemeld De Nieuwe kerk alhier leverde Maandag avond een eigenaardig schouwspel op, toen de jubilee zangers eene uitvoering gaven ten behoeve van het doel, waarvoor zij reeds zoo geruimen tijd op reis zijn, de stichting eener universiteit voor negers. Voor den predikstoel was eene verhevenheid opgericht, waarop een piano en de noodige stoelen waren geplaatst, en 'i maakte een zonderlingen in- druk, toen van die plaats met begeleiding van pianomuziek de liederen weerklonken van de zwarte en bruine menschen. Zoowel door hun gezang als door hunne beschaafde manieren en kleeding maakten zij een hoogst gunstigen indruk, zoodat het talrijke pubiiek er waren ongeveer 1700 personen aanwezig met onverdeelde belangstel- ling het programma hoorde uitvoeren. De collecte j was zeker niet in verhouding tot het pubiiek, daar zij slechts 200 bedroeg; telt men hier echter bij ruim 800 voor entrees dan moet men toch zeggen, dat de jubilce-zangers een goeden avond in Middelburg hebben gemaakt. Bij de verkiezing voor een lid der tweede kamer in het hoofdkiesdistrict Boxmeer is gekozen de heer mr. H. J. Brouwers, burgemeester van Roermond. De minister van marine brengt ter kermis- van belanghebbenden, dat in Aug. 1878 een examen zal plaats hebben voor de betrekking van scheepsklerk. Jongelingen, die verlangen mochten bij dat examen mede te dingen, moeten zijn Nederlanders en op den 1 Jan. van gemeld jaar het 15de jaar bereikt hebben, docli het 18de jaar nog niet zijn ingetreden; alzoo komen alleen in aanmerking zijr die geboren zijn in de jaren 1861 en 1862. Jl. Maandagavond half negen ontdekte men brand in het bovengedeelte der cavalerie-kazerne te Amsterdam. Spoedig sloegen de vlammen uit de fouragezolders naar buiten. Onmiddelijk werden maatregelen tot blussching en redding genomen. De paarden werden alle naar elders gebracht en ook het nachtleger werd gered. Te half een was men het vuur meester en was men er in geslaagd het te beperken tot de genoemde zolders, die geheel uitgebrand zijn. De minister van oorlog heeft zich Dinsdagmorgen naar Amsterdam begeven. De waarde der meteorologische stations voor het voorspellen van stormachtig weder kan het best worden gekend uit een vergelijking van de uitkomsten der waarnemingen sedert 1870. In dat jaar werden van de in Groot-Brittanie gezon den waarschuwingen 46,7 pet. bevestigd door stor- men, 21,7 pet. door sterke winden. In 1876 stegen die cijfers tot 61,1 en 21,5 pet.; het aan tal gevallen, waarin het gevaarlijk weder uitbleef, was in 1870 22,4 pet., in 1876 slechts 11,7 pet. (31 keeren van de 265.) Slechts 4 maal bij de 265 waarschuwingen in 1876 op de stations van Groot-Brittanie voorgekomen, kwam de tijding van zwaren storm te laat, d. i. zij bereikte slechts 2 stations bijtijds, 11 keer was dit met 1 station het geval. Landbouwberichten. Van 3 September tot 6 October 1877 zijn in het rijk door longziekte aangetast 46 runderen, tegen 53 ill het vorige tijdperk van vier weken. Bij den heer C. C. Bouman te Aalburg, agent van de suikerfabriek van den heer Withouck te Breda, zijn ontvangen 31 suikerpeen, die de enorme zwaarte hadden van 105 kilo. Naar men verneemt heeft de Belgische regeering, die den invoer van vee uit Duitschland verboden heeft, ook bezwaren gemaakt tegen den invoer uit ons land, zoolaug onze regeering niet een gelijken maatregel neemt. Tengevolge hiervan kan eerstdaags een verbod van invoer of van Nederland naar Belgie, of van Duitschland naar Nederland tegemoet gezien worden. In het belang

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1