No. 1295, YVoensdas; 17 October 1877. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 17e Jaargang. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het gelieele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERT ENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmitidng Hit IT. uren. Hit bliid vcrschljut Oinsdag- en Vrijdagarona bij Jl. K. C. I> II O IV T te Tee Vruzcu. I'olitieli Overzicht. Op het oorlogstooneel is het thans zoover ge- komen, dat barometer en thermometer er meer invloed op den loop der zaken uitoefenen, dan de sterkte der legerkorpsen of het aantal der batterijen. Inplaats van belangrijkekrijgsverrichtingen, verneemt men van beide zijden alleen de redenen, waardoor verdere operation beleminerd worden. Sneeuw en koude doen zich in Bulgarije veel vroeger dan anders gevoelen, voor Plewna ligt de sneeuw reeds een voet hoog, en in den Shipka-pas heeft het weder de partijen tot een feitelijken wapenstilstand gedwongen. In militaire kringen is men dan ook overtuigd, dat, als men niet in de eerstkomende dagen nog van iets beslissends hoort, men den geheelen winter misschien wel hier en daar handge- meen zal raken, doch dat verder alles in den tegen- woordigeu toestand zal blijven. De strenge koude wordt bovendien slechts afgewisseld door hevige regenbuien en dikken nevel, waardoor groote troepen- bewegingen geheel onmogelijk gemaakt worden. De Turken hebbeu de Russen bij Piewna wederom eene vlieg afgevangeu. In weerwil tocb van der Russen pogingen, om de stad geheel in te sluiten, is liet Cliefket-pacha gelukt, zich bij Osman-pacha aan te sluiten en Plewna van een nieu wen voorraad munitie en levensmiddelen te voorzien. De Russen zwijgen natu jlijk gebeei over dit Turksche heldan- feit, maar de correspondenten van Engelsche bladen bevestigen het bericbt volkomen. Uit Belgrado wordt bericbt, dat het vraagstuk aangaande Russische subsidien voor den oorlog geregeld is. Rusland verbindt zich, om van den dag, dat het Serviscbe leger naar de grenzen oprukt, tot het sluiten van den vrede, elke maand 1 millioen roebels ter beschikking te stellen van de Serviscbe regeering. De porte, verwacht men, zal Servie tbans noodzaken, voor zijne bedoelingen uit te komen, en, indien het antwoord onvoldoende is, de Servische grenzen bezetten. Aan den vooravond der verkiezingenheeft Mac-Mahon nog een tweede manifest uitgevaardigd, krasser nog en dringender dan het eerste. Hij beweert daarin, dat het laster is, wanneer de oppositie verklaart, dat de grondwet in gevaar ver- keert en het gouvernement onder clericalen invloed staat, waardoor de vrede met bet buitenland ver- stoord zou kunnen worden. Er wordt slechts een strijd gevoerd tusschen orde en wanorde. Daarna heeft de maarschalk het weer over ,/hem vijandig gezinde verkiezingen," die het land ,/in eene duistere toekomst van crisis en botsing" zouden storten. De rust zegt hij, moet van binnen en van buiten worden verzekerddat wenscht Erankrijk en daarom zal het ongetwijfeld stemmen op de candidaten, die de maarschalk aanbeveelt. Wanneer gij geboor geeft aan mijne stem, dus eindigt de maarschalk, dan zal ik, door de grondwet geplaatst op een post, dien de plicht mij verbicdt te verlaten, voor de orde en den vrede instaan. Het verdient opgemerkt te worden, dat dit manifest, niet, gelijk met het vorige het geval was, door een der ministers mede onderteekend is. Het krijgt daardoor de beteekenis eener per- soonlijke daad. Mac-Mahon stelt zich vooraan in de bres. Men stemt niet meer voor of tegen een beginsel, maar v<5or of tegen Mac-Mahon. Indien het antwoord der kiezers tegen luidt> dan is de positie van den maarschalk, door zijn eigen toedoen of liever door dat zijner slechte raads- lieden volstrekt onhoudbaar geworden. Tegelijk met den maarschalk heeft ook het bureau der linkerzijdc van den senaat een manifest uitgevaardigd. Daarin worden de kiezers vermaand, niet te gelooven, dat de republikeinsche instelliugen in geen gevaar zouden verkeeren en dat het ministerie niet onder clericalen invloed zou staan. A1 de officieele candidaten, zegt het manifest, zijn vijanden der republiek. Ten slotte worden de kiezers aangespoord, om van hun protest te doen hlijken, door terugroeping der 363. Voor zoover de uitslag der verkiezingen in Frankrijk op dit oogenblik bekend is, wettigt het de bezorgdheid, dat hij zoo treurig mogelijk zal zijn. Er zijn van de 533 verkiezingen 505 bekend; gekozen zijn 332 republikeinen, 173 anti-repu- blikeinen15 herstemmingen moeten plaats hebben, terwijl de uitslag van nog 13 districten onbekend is. Ter Neuzen, 16 October. In den namiddag van 12 dezer omstreeks vier ure werd de beer Pierre Francois Dierick, burge- meester der gemeente Koewacht, lid der provinciale staten van Zeeland voor het kiesdistrict Hulst, enz. enz. aan zijne familie, aan talrijke vrienden en aan zijn werkzaam leven, na eene korte ongesteldbeid, door den dood ontrukt. Yooral zijne gemeeute verliest in hem eenen algemeen geachten en beminden burgervadertijdens zijn bestuur werd vooral veel gedaan voor het onderwijs, terwijl aan de wegen belangrijke ver- beteringen werden aangebraeht. De heer Dierick werd den 24 April 1818 te Koewacht geborenin 1871 werd bij als afge- vaardigde voor de provinciale staten van Zeeland gekozen, en, na tal van jaren lid en wetliouder te zijn geweest, werd hij in 1874 door Z. M. den koniug als burgemeester der gemeente Koewacht benoemd. De heer P. Diermanse, beroepen predikant van Nieuw-Vennep bij de christelijk gereformeerde ge meente alhicr, deed verleden Zondag namiddag bij die gemeente als zoodanig zijne intrede, daarbij tot tekst nemende: 2 Cor. 4 vers 7. De bevestiging des voormiddags geschiedde door den heer J. A. Goedbloed, predikant te Axel, sprekende over Maleachi 2 vers 7. Ossenisse, 13 October. Nadat heden veertien dagen geleden de heer J. P. Voet uit de door hem bekleedde betrekkingen van secretaris en ont- vanger dezer gemeente, wegens licliaamsgebreken ontslagen was, werd in de raadsvergadering van heden met 4 van de 7 stemmen tot secretaris, en met 6 van de 7 stemmen tot gemeente-ont- vanger benoemd de heer Joh. Chr. Rademakers, gareelmaker, leerlooier en herbergier albier woon- achtig. De heer P. J. van Braband, klerk ter secretarie van Hontenisse, die beide betrekkingen, gedurende ruim vijf maanden geheel belangeloos voor den ongelukkigen Voet, en ten genoegen van het gemeentebestuur had waargenomen, er- langde voor eerstgenoemde betrekking 3 stemmen waarna bij zijne sollicitatie voor de betrekking van gemeente-ontvanger introk voor welke niette- min nog eene stem op hem werd uitgebracbt. De beide ambtenaren van den burgerlijken stand, zijnde dc burgemeester en een der wetbouders, verklaarden na de plaats gehad hebbende benoeming van den nieuwen secretaris, voor evengenoemde betrekking te bedanken, als niet volkomen op de noodige bekwaambeden van den nieuwen titularis kunnende vertrouwen, zich niet aan rechterlijke vervolgingen en beboetingen te willen blootstellen. Men verneemt, dat de heer jhr. mr. W. Six, commissaris des konings in Zeeland, zich sedert een paar dagen in de residentie bevindt. Sommigen brengen dit in verband met de ministerieele crisis. Het wetsontwerp tot herziening der kiestabel, waardoor het getal ieden der tweede kamer met 5, het aantal enkelvoudige kiesdistricten met 4, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Meppel en Schiedam, vermeerderd wordt en Amsterdam een 7en ver- tegenwoordiger bekomt, bevat, wat de provincien Noord-Brabant en Zeeland betreft, de volgende bepalingen. Het nieuwe district Bergen-op-Zoom bestaat uit de gemeenten Bergen-op-Zoom, Nieuw Vossemeer, Halsteren, Woensdrecht, Ossendrecht, Putte, St. Philipsland, Ond-Vossemeer, Tholen, Poortvliet, Scberpenisse, St. Annaland, Stoppeldijk, Hontenisse, Hulst, Graauw en Langendam, St. Jansteen en Clinge. Daarvoor zijn de volgende wijzigingen noodig: Het district Middelburg, 105,495 zielen tellende, staat aan bet district Bergen-op-Zoom af: Stop peldijk, Hontenisse, Hulst, Graauw en Langendam, St. Jansteen, Clinge en blijft 90,502 zielen. Het district Goes telt 57,838 zielen en staat aan Bergen-op-Zoom af: St. Philipsland, Oud- VossemeerTholen, Poortvliet, Scberpenisse, St. Annaland en blijft 46,163 zielen. Het district Breda telt 104,620 zielen en staat aan Bergen-op-Zoom af: Bergen-op-Zoom, Hal steren, Nieuw-Vossemeer, Woensdrecht, Ossen drecht, Putte, rest 85,197 zielen en ontvangt van Tilburg Zevenbergen, zoodat het blijft 91,643 zielen. Het district Tilburg blijft dus 96,437 zielen. Bij het op 13 dezer afgelocpen staats-examen, eerste gedeelte naluurkunde, zijn o. m. de bierna genoemde studenten van den militairen geneeskun- digen en pharmaceutiscnen dienst te Amsterdam met goed gevolg geslaagd, als: H. K. J. Domini- cus van den Bussche en J. van Pienbroek. Dr. A. P. Pokker te Goes is door Z. M. benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der genees- kunde aan de rijks-universiteit te Groningen. Jl. Vrijdag werd te Hoedekenskerke op de hofstede van A. de P., op twintig minuten van de kom van bet dorp gelegen, een begin van brand ontdekt. Eenig zaadst.roo en krullen, te kort bij den haard geplaatst, hadden vlam gevat en, als niet de timmerlieden, die daar toevallig werkzaam waren, onmiddelijk hulp hadden ver- leend, hadden de gevolgen bedenkelijk kunnen zijn. Nu bepaalt zich de schade bij eene niet noemens- waardige som. De Staats-courant van 14 en 15 dezer be- n TEH NEEZEIVSCHE COLKAIVT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1