ZAA1LAN DEN MNDB0UWK. CDEMISCBE FABBIEKEN i nr. cbmtomim ooGsmm MISTSTOOBM. j BIT GSMEENSCHAP TE SCHEIDEk HOOFDONDERWUZER. VSRXOOPIIG Z III DII0 I] PE, Uitkomslen alleen beslisseii! j M. H. SALOMONSON, Capelle "/a IJssel. Anatnenn-moni lWc*lt/I gpoeliug Het neemt elken slechfen smaak weg, renigt de tanden, versterkfc zwak landvleesch eD verhindert de vanning vau k Jk op de tanden, daai het slijm en overblij selen der spijzeo oplost. De flacon kost 7 5 cent. Fngelsch Tandpoeder. Id elegante doozen van 11)0 eu 50 grammen a 45 en 25 cent. 150 zware OLMEN BOOMEN, waaronder ter dikte van ongeveer 2 meters, staande te groeien op den dijk van den Havikpoldcr, gemeente Stoppeldijk. Te vergadsren op den dijk van den Havikpolder, nabij het huisje bewoond door de weduwe P. J- Willemsensen 8 Op Vrijdug den 9 November 1877, des voormiddags orn 9 lire, ten verzoeke van de erven van wijlen den heer AUGUSTE LOUIS LEIRENS, in leven grondeigenaar te Gent. 150 KAN ADA BOOMEN, staande te groeien j nabij den Molen van Th. de Waal, nabij het j dorp en in de gemeente Hengstdijk. Te vergaderen nabij gezegden Molen. door den Notaris W i 11 e m s te Selzaete, 5 hectaren 67 aren 30 centiaren allerbeste CANISVLIET en ZUIDDORPEPOLDERS, Sectie B, nos. 70, 7 Obis, 116, 119 en 123, verdeeld in 7 koopen. De Toeslag zal plaats hebben Mil ill I (lug 15 October 1877ten 3 ure namiddag, te Selzaete, ter herberg van den heer Emiel de Clercq,. Als er ooit door een Geneeswijze scllitte- remle Uitkomsteii zijn verkregen, dan is het door Dr. Airy's geneeswijze. Honderddui- i zenden hebben daaraan hun gezondlieid te dankendoor haar werden veel zieken, zoo- als uit de attesten blijkt, ook toen geholpen, als hulp niet meer mogelijk sclieeii. Een ieder kan dus zijn toevlucht tot deze be- proefde geneeswijze met het volste rerh ouweu nemen. Bijzonderheden daaromtrent vindt men in het voortreffelijk geillustreerde, 490 bladzijden dikke werk: Dr. Airy's .Vutiiiir- geueeswijze, prijs een gulden, te Rotterdam in Richter's Boekhandeldie het werk op verlangen tegen toezending van 20 postzegels a 5 cents, rechtstreeks verzendt. Die, welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen, kan het beste oordeelen over den last, ongerief en tijdverlies van dat artikel, en zou zeker gaarne cnt'neven zijn denzelven te moeten gebruiken welnu er bestaat een middelalien, wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten, kunnen daarvan o.utslageu worden door het bestendig gebruik van Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren, zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer een flacon is opgebruikt. Maar vooral ook zij, die nog geen bril behoefden, gebruiken dat middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven; bij velen ja bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig; men lette maar op, dat men bij voortduring verpligt is op verderen afstand te zien, dat letters zich dubbel vertoonen, dat de oogen beginnen te steken, enz. Welnu gebruikt Dr. CHANTOMELANUS OOGEN- WATER en gij zult u beter gevoelen. Het is verkrijgbaar a 60 cent per flacon bij: Wij berichten hiermede, dat de uitsluitende verkoop onzer geguarandeerde MFSTSTOFFEN voor geheel Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen is gevestigd bij den heer Ls. VAN WAFSBERGFIF JANS8EN8 te Hulst. T3 II i i "7 n rvhilnonmp Ucze balaem is eene 8Piritl,s °/'!o99i,lg van eeu zeer fiin "t Itij ie»«<r arlikcl is ecuc uitritcrige t»diriiilnaaii-.aij/.mi;. Men vraagt te HENGSTDIJK een lloofdonder- wijzer op eene jaarwedde van f 600,inzending van stukken voor 20 October a. s., franco bij den Burgemeester G. YAN TRAPPEN. Hengstdijk, den 27 Sept. 1877. Snelpersdruk van J. K. G. Dhont te Ter Neuzen. VAN TE IN DE O. W. Houtzager te Ter NeuzenJ. A. Goethals te Middelburg; Z). Hildtsrn'sse te GoesW. A. Noest te SluisJ. W. van Braband te Brouwershaven en meer bekende depots ill andere proviucien. VAN ML C3 c3 P GO P-i m is het eenvondigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn, maagkramp, sleehte spijsvertering, znur, hoo'dpijn, duizeligheid hartkloppingen enz., en moest, daar het oak bij het inmaken tan zure vruchten, het weckkokec van groenten, vooral peulvruch- n, als: erwteB, boonen, linzen enz., zeer gosde diensten bcwijsl, in ieder huisgezin gevonden WOrden. In pakjea a en ceut IlclHPD3 1 St'111 01 EiaU |,-I1 llOLUIIJL. met eeDe toevoeaing van Peru-balsem, extract van kina en wel- riekende olieea. Hij reinig' de huid van het hocfd, en kan het beste middel genoemd worden, om de groei van het haar te bevorderen en het uitvalien te voorkomen. Iu flacons a 45 en 9u cents 1 f/»p -"^et eene hoeveelheid water gemengd, is het de aangenaamste mond- I 1* I I\r\/i2 Zonder schadelijke bestanddeeleu, bevryden oogeublikkelijk van de hevigste Kiespijn. Het I 013 ItOlJI1 OJijjl fleschje kost 'do cent Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamenlijk Te Ter NeUzen: G. W. HOUTZAGER, Apoth.; Aardenbnrg: J A. W den Decker; Axel: Wed J. Veenhuizeo Biervliet: F. I.uteijn, Hulst J Borgh9ieijn Middelburg: F. B. den boerhoek markt en bij H. J Martijn, korte Noorditr. Oostburg: A J. B uswijk Sas van Gent: G H Stubbe; Sluis: A. Abrahams; Vlissiugen: Gez. Schiffer lJz ndijke: L. J. Bevin. 1' n in de audere piaatsen in de bekende depots. EMM ERIK H. VON GIMBORN IMIDDELEK VIA YEKYOF.lt. SPOORWEG TER NEUZEN—MECHELEN. V'®rtr®k Tec M&uzen. Ter Neuzen vertr. Sluiskil. Axel Hulst Clinge St. Gilles St. Nicolaas Temsche Bornhem Puers Willebroeck Thisselt-Blaesveld Mechelen aauk. r aank. I vertr. vm. vm. vm. nm. V 6.15 10.20 H u 6.22 10.27 ii it 6.32 10.35 u n 6.52 10.53 H n 7.20 11.10 II ii 7.32 11.20 n ii 7.45 11 30 ii 5 05 8.25 11.55 3.15 5.18 8.38 12.08 3.28 5.27 8.47 12.17 3 37 5 34 8.54 12.24 3.44 5.43 9.03 12.33 3.53 5.49 9.09 12.39 3.59 6.05 9.25 12.55 4.15 nm. 4.45 4 52 5.00 5.18 5 35 5.45 5.55 6 10 6.22 6 30 6.39 6.48 6.54 7.10 Vectc-ek ■yieobalen. vm. vm. nm. nm. nm. Mechelen vertr. 6.50 10.40 1.45 6.10 8.55 Thisselt-Blaesveld 706 10.55 2.01 6 26 9.11 Willebroeck H 7.12 11.01 2.07 6.32 9.17 Pners n 7.21 11.09 2.16 6 41 9.26 Bornhem n 7.28 11.15 2.23 6.48 9.33 Temsche it 7.37 11.23 2.32 6 57 9.42 St. Nicolaas aank. 1 vertr. 7.50 8.05 11.35 11.55 2.45 n 7 10 7.20 9.55 v St. Gilles w 8.15 1205 n 7.30 ii Clinge n 8.30 12 20 H 7 45 a 8.55 1245 H 8.10 n 9.15 1.05 II 8.30 H 9.23 1.13 II 8.38 n Ter Neuzen aank. 9.30 1.20 II 8.45 n CORRESPONDENTIE. Van St. Nicolaas naar Antwerpen 8.00, 11.45, 3.15 en 8.05 ure. Van Antwerpen naar St. Nicolaas 7*15, 10.55, 2.05 en 3.50 ure. Van St. Gilles naar Moerbeke 8.30 (alleen des donderdags) en 12.30 nre. Van Moerbeke n.iar St. Gilles 6.45 (alleen des donderdags), 9.25 en 4.10 nre.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4