1 if are ea tap KANADA BOOMEN, OPENBARE VERKOOPINGEN 2. Men vrage te PARIJS ADVERTENTIEN. 0PENBARE VERK00PINGEN TER NEUZEN naar GENT. 120 KANADA BOOMEN, In de laatste dagen hoort men veel klagen, dat de portemonnaie van dames, gerold worden. De dieven, maar al te goed bekend met de mode om de zakken boven op- en bijna achter de japons aan te brengen, waarin ook dikwerf de geldbeurs wordt geborgen, laten die schoone gelegenheid om bun voordeel te doen niet ongebruikt. 't Is ook bijna een ,/ir.vite". Een Engelscli dorp, Minton geheeten, is dezer dagen op het onverwachts gebombardeerd. De kanonniers, die daar in de nabijheid met de stukken manouvreerden, sclienen bet bestaan van dit dorp i vergeten te zijn en schoten er dapper op los, j zoodat de kogels als hagel binnen het dorp neer- vielen. Opmerkelijk is het intusschen, dat aan de huizen boegenaamd geene schade werd aangericht. aan de Groote Uagazijnen An Printemps" het prachtig GEILLUSTREERD ALBUM bevat- tende 36 gravures der nieuwste modes, door de eerste Parijsche artisten geteekend en 36 bladzijden met inlichtingen omtrent de stoffen en de kleiiren, welke het aanstaande saizoen zullen worden gedragen. Dit prachtig Album wordt franco en gratis verzonden aan ieder, die daarom de aanvrage doet aan de Groote llagazijnen Au Printemps" Parijs. HANDELSBERICHTEN. Lokeren, 3 Oct. 10 Oct. 1 'rfj/.en der Eifeeten. Amsterdam, 11 October. KAN AAL De COMMISSARIS des KONINGS in de pro- vincie ZEELAND, maakt bekend: dat, tot herstel van een der sluisdeuren te SAS VAN GENT, het bovenpaml van genoemd kanaal van 15 tot en met 23 dezer zal worden afgelaten tot 0,50 meter beneden den gewonen waterstand, ten einde het boven- met het benedanpand op gelijken waterspiegel te brengen. Dientengevolge zal gedurende genoemden tijd te SAS VAN GENT niet behoeven geschut te worden, en, voor zoover de werkzaamheden tot het uitligten en inhangen van de deur zullen toelaten vrijelijk kunnen worden (loorgevaren. Middelburg, 10 October 1877. De Commissaris des konings voornoemd, W. SIX. door het ministerie van den Notaris C. J. A. Fercken, te Tor \euzen. Op Vrijdag, den 26 October, 1877, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den heer H. ONGHENA, Wethouder te Zuiddorpe. In voordeel van de familie Lippens, te Moerbeke. waaronder van 1 tot 1^ meter in de koord, staande op hunne eigendommen in de polders Varempe en Moerbeke, gemeente Overslag. In voordeel van den polder Varempe. staande op den polderdijk. Te vergaderen op den polderdijk, nabij de hof- stede bewoond bij de kinderen Govaert, in de gemeente Overslag. En op Donderdag, den 8 November, 1877, des voormiddags ten 11 ure, ten ver zoeke van MEEUWIS DE REGT, landbouwer, wonende te Hoek, van Eene partij KANADA BOOMEN, waaronder enkele geschikt voor werkhout en leverantie, alsmede een partij WILGEN TRONKEN, alles staande op de hofstede van den ver- kooper, in den Willemskerkepolder, gemeente Hoek. Te vergaderen aan het Boerengat. De voorwaarden liggen ter lezing ten raadhuize der gemeenten Sas van Gent en Westdorpe in de herbergen bewoond door J. M. Veesaert te Sas van Gent en P. Kerckhaert te Westdorpe, terwijl nadere inlichtingen te verkrijgen zijn bij voornoem- den Notaris en Ontvanger. Te vergaderen voor de verpachting in het loge- ment bij J. M. Veesaert en voor de verkoop aan de herberg bij F. Steijaert. De Notaris II. Geene te Hulst, zal in het openbaar presenteeren te verkoopen Op Dinsdag den 16 October 1877, des 1 voormiddags om 9 ure, ten verzoeke van den heer D. F. P. SEIJDLITZ, grondeigenaar wonende te Hulst. 150 zware KANADA BOOMEN, waaronder van buitengewone zwaarte, alsmede 7 ESSCHEN dito, staande te groeien aan de landen van den heer verkooper in den polder Langendam, gemeente Graauw in de Turkeijsche straat nabij de hofsteden der gebroeders Borm, in pacht bij Christiaan Dieleman landbouwer te Graauw. En onmiddelijk ua den afloop daarvan een buitengewoon zware ESSCHEN BOOM, staande te groeien nabij de hofstede bewoond door P. Staal, landbouwer te Zandberg, gemeente Graauw. Te vergaderen in de Turkeijsche straat voornoemd. 2 Op Dinsdag den 23 October 1877, des voormiddags om 9 ure, ten verzoeke van de hoog welgeboren heeren baronnen VAN DEN BOGiERDE, grondeigenaren te Heeswijk. 600 KANADA BOOMEN, staande te groeien in het boombosch van de verkoopers, in den polder en gemeente Clinge nabij de stad Hulst. Te vergaderen ter plaatse alwaar de boomen staan te groeien. rrijx.cn van Coupons. Dordrecht 11 October. De ONTVANGER der REGISTRA- TIE en DOMEINEN te HULST, zal op Dinsdag den 30 October 1877, des namiddags 5 uren, in het openbaar voor den tijd van een jaar verpaehten De voormalige Vestinggronden van Sas van Gent, verdeeld in acht perceelenen des voormiddags ten 10 uren, precies, ten over- staan van den Notaris D. W. Coninek Westen- berg te Sas van Gent, in het openbaar verkoopen 252 stuks zware KANADA BOO MEN, staande op de voormalige Vestinggronden (oostzijde) te Sas van Gent en verdeeld in koopen. Aan de koopers van de boomen wordt de keus gelaten tusschen kontante betaling en betaling binnen een termijn van zes maanden (1 Mei 1878) met borgstelling. O Op Vrijdag den 26 October 1877, des voormiddags om 9 ure, ten verzoeke van den beer D. E. P. SEIJDLITZ voornoemd. 119 KANADA BOOMEN, 15 EIKENBOOMEN en 50 kleine DITO, benevens 21 mijten drooge SPARRENPROPPEN, staande te groeien en zich bevindende op en rond het gerooid Sparrenbosch, palende aan de Opper- straat in de gemeente Clinge, alsmede aan den hoek van de Kapelledreef en aan de landen in gebruik bij Macharius de Caluwe en E. Hoefnagels. Te vergaderen in de Opperstraat voornoemd. Op Dinsdag den 30 October 1877, des voormiddags om 10 ure, ten verzoeke van mevrouw VOGELVANGER, grondeigenares wo nende te Hulst, en mejuffrouw MARIA JUDOCA SMET, grondeigenares, wonende aldaar. 200 KANADA BOOMEN, staande te groeien op den dijk van den polder Groot Kieldrecht, In de gemeente Clinge en aldaar nabij de Pannenkeet, alwaar men zal vergaderen. 5 Op Woensdag den 31 October 1877, des voormiddags om 10 ure precies, ten ver zoeke van den hoog welgeboren heer de burggraaf DE bar£ DE COMOGNE, grondeigenaar te Gent. 215 KANADA BOOMEN, waaronder 80 stuks extra zware, staande te groeien op den dijk van Schelfhoutshoekin de gemeente Graauw, nabij de landen van den heer verkooper in paebt bij J. van Dijke, landbouwer te Hon- tenisse. Te vergaderen in de herberg „Het Lam", in de Mispad, gemeente Hontenisse, ti Op Dinsdag den 6 November 1877, des voormiddags om 9 ure, ten verzoeken van den hoog welgeboren heer jonkheer mr. THEODORE SERRARIS, substituut officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te 's Hertogenbosch. 200 zware KANADA BOOMEN, staande te groeien op den dijk van den polder CambroD, in de gemeente Stoppeldijk, nabij de hofstede bewoond door Pieter Judocus Verdurmen, landbouwer te Stoppeldijk. Te vergaderen op voornoemden dijk. *7 Op Donderdag den 8 November 1877, des voormiddags om 10 ure precies ten verzoeke van het Bestuur van den HAVIK- POLDER. dunne f 3,a 4,Dikke f 4,a 4,80. Paardenboonen J' 7,a S,Duivenboonen f 8,a 9,Witteboonen f 12,a 14,BruinebooDen f 11,a 14,Erwten f 8,50 a 9,50. Koolzaad f 14,40 a 15,40. Lijnzaad 350 a 370 st. Tarwe, p. 106 I., fr. 29 25 a 32,25 K°Kge, 18,— 19,25 Gerst, 17,75 18,75 Haver, p. zak J 1416, 29,25 a 32,— 17,75 19,— 18 75 17,50 14,16,— Nederland. Belgie Fka»krijk. Ruslani). PoLEN. OoSTENRIJK. Hongaeije. Italie. Spanje. Portugal. Tuekije. Egyptb. America. Brazilie. Certific. Werkelijke echuld dito dito dito dito dito dito Aandecl Handelmaatschappij. dito eiploitatie Ned ataatsspoorw. Ccrtificaten bij Rotachild Inschrijvingen dito Obligation 1798/1816 dito Hope Co. 1855 6e aerie dito 1000 1864 dito L. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866 Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Inacript. Stieglitz Co. 2e a 4e I,. Obligation 18671869 Certifieaten Aandeel apoorweg Gr. Maatach. Oblig. dito Aand. Baltische apoorweg dito apoorweg PotiTiflia dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow Se.hatkiat obligation Oblig. metall. in zilver Jan. Juli. dito dito April Oct. dito in papier Mei/Nov. dito dito Febr./Ang. Aand. Nation, bank Schatkistbilletten Certific. Am terdam Obligation Buitenl. dito Binnenlandache Obligation Inachrijving Alg. schuld dito 1868 dito dito dito (1904) dito dito dito (1885) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dito Central Pacific dito St. Paul Pac. Spw. le sec. dito dito dito 2e sec. Oblig. 1868 dito 1865 2J pet. 83j% I 3 76jf 4 100 5 lC3i 21 3 5 5 5 5 5 5 5 4j 4 4 4 6 5 41 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 6 5 5 7 5 6 6 6 4 7 41 5 911 711 831 73J 741 1141 731 561 1011 801 42 771 721 I 54^ 541 52 52^ 117 1?1 HA 491 72} VAN Amsterdam 11 October. Metall. 20,90Jito zilver f 22,15 Div. Eng. per f 11,871- ®ng- Portugal per Spaansche piasters f -,64; Amerikaansche dollars (in goud) f 2.46J. Amsterdam 10 October. Metall. 20,95dito zilver f 22,20; Div. Eng. per f 11,871; Eng. Russen per 12 021; Eng. Portugal per Prans. f 47,70. flelg- 47,70; Pruis. f 58,70; Hamb. Russen /1.18; Russen in Z. R. f 1,15; Poolsche per fl Poolsche per Z. R. f 1,831- Spaansche piasters -,64; Spaansche binnenlaudsche /*-,58 Amerik. dollars J 2,461papier 2,S9 Ejj den aanvang der markt ging Tarwe tot vorige prijzen later echter was mindere en blauwe tot 20 cent lager moeielijk op te ruimen; Wintergerst 10 cent lager; Erwten 30 cent hooger. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 15,20 a 15 40. Nieuwe dito 12,50 a 13,50. midere 11,00 a 12ioO. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche 8,50 a 9,20, Overmaasschs f 8,30 a 8,80. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 7,50 a a 8,40 Overmaassche f 7,40 a 8,20 Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 6.20 a 6,80 Overmaassche f 6,10 a 6,40. Haver

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3