1 loofdelijken Omslag BINNEN LAND. No. 1294. Zaterdag 13 October 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Belasting op de llonden ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. adyeetentiEn. Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag DRIE nren. Dit blad vcrschijnl Diasdag- en Vi-ijdagavond bij ,1. K. G. D II O N T te Tee Neuzen. BUBGEMEESTEE en WETHOU- DEES van TEE NEUZEN doen te weten: dat de suppletoire kohieren van den dier gemeen'te, voor het loopende dienstjaar, zooals die door lien voorloopig zijn vastgesteld, van heden af, gedurende veertien dagen, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing liggen, alsmede, dat, binnen dien tijd, elk aangeslagene bij den Eaad bezwaren kan inbrengen, bij verzoeksclirift, hetwelk kan worden geschreven op ongezegeld papier. Ter Neuzen, den 11 October 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. IJolitiek O verzicht. Belialve dat er in Turkije tegenwoordig buiten- gewoon veel regen en sneeuw valt, kan er van het oorlogstooneel in Europa weinig of geen nieuws worden medegedeeld. Slecht.s een enkel telegram, en dan nog wel uit Turksche bron, maakt melding van eene kleine ontmoeting en wel bij eene poging der Turken om op nieuw een convooi binnen Plewna te brengen. 't Bewuste convooi ward, zegt bet telegram, begeleid door 24 bataljons, die op een Eussisch detachement stuitten, hetzelve versloegen en daarna Ki vetch—Keupru bereikten Daar ecliter van andere zijde van deze ontmoeting geen de minste melding wordt gemaakt, verdient het bericht eerst nadere bevestiging. Het Eussische hoofdkwartier is weder achteruit gebracht en thans te Sistowa gevestigd; t zelfde punt, waarheen het na den gelukkig geslaagden overtocbt van den Donau werd verplaatst. Volgens de Eussische berichten geschiedt dit alleen om redeu van gezondheidGornii-Studen schijnt op dit punt niet meer voldoende te zijn, ofschoon het vroeger juist om gezondheidsredenen tot hoofdplaats is gekozen. Andere berichtgevers spreken dan ook van ,/strategische redenen" en meenen, dat deze achterwaartsche beweging gescliied uit vrees voor 't Ooster—Turksche leger, dat thans onder Suleiman pacha is gekomen. Laatstgenoemde heeft het opper- hevel op zich genomen. De Koln Zeit bevatte in een barer jongste nos. een artikel over de positie der oorlogvoerenden. Het resultaat der operation zegt het blad die op 't oogenblik door het Eussische leger over den Donau wordt beraamd, kan alleen ten doel hebben, zich in zooverre meester van den toestand te maken, dat men het dezen winter het bezit van den rechter Donauoever, ten minste van Sistowa tot Nicopolis, niet kan betwisten. Dit is nood- zakelijk, als men niet wil, dat de in dit jaar gevoerde veldtoclit geheel vruchteloos zal zijn, en men in 't volgende jaar niet op nieuw zou moeten be- ginnen met den overtocbt van den Donau, die dan zeker met meer energie door de Turken verdedigd zou worden. Nu is echter de tegenwoordige stand van zaken voor de Eussen vrij wel ondragelijk. Osman pacha staat met 70000 man op slechts een flinken dagmarsch van den rechtervleugel der operatiebasis van Nicopolis, terwijl bet leger van Schumla niet veel verder van den linkervleugel, bij Sistowa, verwijderd is. Vrijwillig zullen de Turksche veldheeren, ook bij den naderenden winter, hunne stellingen niet opgeven, en voor zulks geschiedt, kan de Eussische staf geen enkel man over den Donau terugbalen. Maar 't is eveneens zoo goed als onmogelijk, het Eussische leger in zijn ge lieele sterkte aan de strengheid van het weder in den aanstaanden winter over te geven. Het aan- voeren van voorraad gaat met de grootste moeilijk- heden gepaard, zooals door Eussische bladen zelf erkend wordt, en zelfs bij het vroegere hoofd kwartier Gorni-Studeu zijn wegen en bruggen in bedroefden toestand. Voor zooverre men oordeelen kan, willen de Eussen Nicopolis en Sistowa tot sterke brugposten maken en het leger daar de winterkwartieren in Bulgarije doen betrekken. Maar eer men hiertoe over kan gaan, moet Osman-pacha uit zijne stellingen bij Plewna geworpen worden, en eerlang zal daartoe dan ook eene nieuwe kracbtige poging aangewend dienen te worden/' Over de deelname van Servie aan den strijd loopen weer allerlei geruchten. Voor eenige dagen beweerde men, dat Servie bepaald te liuis zou blijven, omdat bet ontbrak aan geld, ammunitie en courage; drie gebreken, welke elk voor zich voldoende zijn, om den haan in rust te laten. Nu weer vei'zekert de Pol. Corr., dat de onderhandelingen tusschen de Serviscbe regeering en den Eussisclien agent, betreffende eene overeenkomst tusschen Euslatid en Servie, definitief ten einde zijn gebracht. Nu zegt bet bericht wel niet, dat voor goed uit- gemaakt is, dat Servie wel aan den strijd zal deel- nemen; maar de toevoeging, dat reeds zeven bri gades naar de grens zijn vertrokken en eerstdaags een kolonel van den Eussiscben generalen staf te Belgrado wordt verwacht, wettigt alleszins bet ver- moeden, dat de berichtgever tevens bedoelt, dat Servie zich zal voorbereiden, om in het a. s. voor- jaar voor den strijd gereed te zijn. Het a. s. voorjaar als 't dan althans op nieuw op een vechten zal gaan. De Engelscbe minister van finantien deelt geheimzinnig mede Ik geloof, dat eene verrassing zou kunncn plaats heb ben, welke de overtuiging wijzigt, dat de oorlog niet ten einde kan komen, dan na een nieuwen veldtocht. Wat wil de minister daarmede zeggen? 't Heeft veel van eene orakelspreuk. Wanneer de Eussen eene verpletterende neder- laag toebrengen aan de Turken en naar Konstan- tinopel oprukken, zou dit eene verrassing^ zijnen indien de Turken, aangevoerd door de vele Eugelsche officieren ter zee, met de vloot naar Petersburg stevenden en deze stad innamen, zou eene andere verrassing plaats hebben. Zonder eene soortgelijke verrassing, d. i. zonder eene beslissende overwinning van Eussen of Turken, kan bet sluiten van den vrede tusschen de Eussen en hun vijanden onge- looflijk worden geacbt. Moet men de Turksche berichten uit klein-Azie gelooven, dan is de bloedige strijd der vorige week zeer bepaald ten nadeele der Eussen beslist. Moukhtar-Pacha seint van den 5 dezer: De Eussen hebben met hunne hoofdmacbt de hoogten van Eabak verlaten en zich aan den voet van de Karatmol teruggetrokkeneene achterhoode van 6 bataljons bleef op de lioogte van Eabak verschanst achter. Te Baldavan, Kizilvan en Ogliouli is geen spoor van den vijand meer te ontdekken. De ver- liezen der Eussen in de gevechten van Yahnilar, Gulveren en Aladja-dagh bedragen wel 15,000 man de onze ongeveer 2000, waaronder 9 hoogere officieren. Zonder te hooge waarde te hecliten aan dit tele gram, is het toek opmerkelijk, dat het officieele Eussische bericht van den 4n uit Karajal, hetwelk eindigde met de mededeeling, dat de groote Jagni- hoogte wegens gebrek aan drinkwater door de Eussen i weder ontruimd werdnog door geen nader officieel bericht hunnerzijds gevolgd werd. De Weener Presse bevat evenwel eene depeclie uit Tiflis, meldende, dat Mouktliar-pacha met zijn leger op Kars teruggetrokken is, hetgeen ook moeielijk te rijmen zou zijn met eene volledige overwinning. De Turken verloren bij die gelegenheid 1500 gevangenen, zegt de Presse. De Porte heeft Prenktio, opperhoofd der Miri- diten, naar Konstantinopel ontboden, onder bedrei- ging, dat zijn vermogen in beslag zal worden genomen ingeval hij bieraan niet voldoet. Nocb slechts twee dagen, en Erankrijk zal door de stembus aan Mac-Mahon verklaren, hoe bet geregeerd wil worden en of bet gediend is met eene staatkunde a la Broglie en Fourtou. Ter Neuzen, 12 October. Wij maken onze lezers attent op de hieracbter vermelde verandering met 15 October a. s. van den spoorwegdienst Ter NeuzenMechelen. Gedurende de eerste lielft van September is van het postkantoor alhier de volgende onbekende brief verzonden M. D. van der Peijl te Amsterdam. De brieven, geadresseerd aan Steijn Parve te Brussel en E. Beng te Bordeaux, in den loop van het 3e kwartaal van bier verzonden, zijn door onbekendbeid niet besteld kunnen worden. Naar wij vernemen werd den 6 dezer te Middelburg op nieuw in het huis van verzekering binuengebracht Petronella de Vormer, die, na negen veroordeelingen ondergaan te hebben, en nog eene straf van drie jaar correetioneel en drie maanden cellulair te goed hebbende, voor de rechtbauk te Middelburg terecht zal staan wegens diefstal van spek en brandewijn, ten nadeele van een herbergier alhier, bij wien zij als meid dienstbaar was, gepleegd. Van de 15 geexamineerde candidaten bij het gehouden najaars-examen in Zeeland voor acte als bulponderwijzer zijn 10 toegelaten, waaronder J. H. van Goor te Sas van Gent. Volgens een bericht uit 's Gravenhage is de beer mr. J. Kappeyne van de Cappello, lid van de tweede kamer, g'isteren door Z. M. den Koning ten geboore ontvangen. Langs een der kaden van 'srijks haven- TER NEtZENSCHE COERANT EN DE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1