No. 1293. Woensdag 10 October 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het gelieele Kijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. advertentiEn. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiiimiddng llltlK urcu. Wit bind verstcbijnl Itinsdag- en Vrijdagnvoud bij J. K. O. I» II I te Ter Neuzen. J-®olitieli Over*zicht. A1 de berichten, de laatste dagen van bet oor- logstooneel ontvangen, bevestigen de verzekering, dat nog geenszins het plan bestaat, den veldtocht voor dit jaar reeds afgeloopen te beschouwen en dat de Russen integendeel vol hoop zijn, spoedig bij Plewna een beslissend voordeel te behalen. Sedert eenige dagen wordt bij de troepen voor Plewna eene groote beweging waargenomen. Versterkiiigen en reserve—troepen komen aanhoudend in groote menigte aan, en men verwacht dan ook in het begin der volgende week de hervatting der operation. Voor Osman-pacha en zijne troepen schijnt dus de beslissing te naderen. Plewna verzekeren de Russen zal tegen de lielft dezer maand vallen, en, nog voor den wiriter zal de gansche Balkan- linie in onze inacht zijn. De Russen hebben goed voorspellen en dat zij dit zelven doen, draagt er niet toe bij, om het geloof aan die profetie te versterken. Ook den 7 Septem ber, toen het bombardement van Plewna begon, werd de val dezer positie stellig verwacht, terwijl de verdere ervaringen, in dezen oorlog opgedaan, alle redenen geven, om profetien te laten, voor't geen zij zijn, en zich niet aan gissingen omtrent den afioop van den strijd om Plewna te wagen. Onder de Russische en Rumeensche troepen be- ginnen intusschen meer en meer ziekten te heerschen, en de eerstvolgende weken zullen zeer gevaarlijk zijn voor de beide legers, wegens de plotselinge verandering van temperatuur in dit deel van het jaar. Ook te Bucharest zijn vele menschen ziek en woeden koortsen. In het Turksche leger heeft eene plotselinge mutatie in het commando plaats gehad. Mehemed— Ali is terug geroepen en in zijne plaats Suleiman- pacha opperbevelhebber geworden. In den Shipka-pas treedt Reouf-pacha in de plaats van Suleiman, wat het meest bevreemdend is, daar juist Reouf- pacha dezelfde generaal is, die dezen pas door zijne zorgeloosheid heeft doen verliezen. Ophelderingen omtrent deze veranderingen ontbreken geheel. Van het oorlogstooneel in Klein-Azie, maakt eene officieele Russische depeche melding van ge- gevecbten, die de reeks nuttelooze slaektingen weder hebben vermeerderd. Des namiddags van den 2den zegt bet bericht deden onze troepen een aanval op de versterkte hoogten van Moukhtar's linkervleugel, aan den grooten en kleinen Jagni. Zij maakten zich meester van den berg, den grooten Jagni. De troepen, die dit punt verdedigden, werden deels vernietigd, deels gevaugen genoinen. De kleine Jagni was te zeer versterkt, zoodat een stormloop daarop nog te vroeg werd geacht. Nadat de troepen van het garnizoen van Kars tot onder- steuning van Moukhtar-pacha waren komen aan- rukken, doch terug waren geworpen, overnachtten de ouzen in de veroverde stellingen. Ons verlies op dezen dag bedroeg9 officieren gedood, 60 ge wond; 1000 man gedood en 2000 gewond. De vijand ieed niet minder groote verliezen. Op 3 October tastten aanzienlijke vijandelijke strijdkrach- ten onzen linkervleugel aan, maar werden spoedig teruggeslagen en tot de voorste linien van haar legerkamp teruggedrongen, Eerst het vallen van de duisternis maakte aan den strijd een einde. Ons verlies op den 3n bedraagt 3 officieren gedood en 11 gewond 40 soldaten gedood en 250 gewond. Het verlies der Turken op dien dag was ontzettend. Op 4 Oct. trok onze rechtervleugel zich terug uit de op 2 Oct. bezette hoogte, uithoofde van de moeielijkheid om water aan te schaffen. De behandeling van het proces Gambetta zal thans buiten eenigen twijfel niet kunuen afloopen voor de verkiezingen. Eerst in het begin der volgende week zal zijn appei in behandeling komen. Niet alleen de heer Aliou, zijn verdediger, doch Gambetta zelf zal ook, naar men zegt, bij die ge- legenheid het woord voeren. Te Parijs blijft bet zeer rustig. Zoo was het daar ter stede altijd zegt de Echo als men er aan den vooravond van zeer gewichtige gebeurte- nissen stond. De Indep. beweert, dat Mac-Mahon nog eene tweede proclamatie tot bet volk zal richten, waarin hij beloven zal, ook na 1880 de republiek te zullen handhaven, als de eenige regeeringsvorm, die hem voor Frankrijk mogelijk toeschijnt. Hij zou daarin dus tot dezelfde conclusie komen, als Thiers in 1872. De Bonapartistisclie bladen ontkennen ecliter ten sterkste, dat de maarschalk dusdanig voornemen I liebben zou, Koningin Isabella van Spanje lieeft een luister- rijken intocht geliouden in Madrid. Zij zat naast j den koning, haar zoon, in een rijtuig met zes paarden bespannenze droeg een havanna-kleurig kleed en een oranjehoed. De ministers en hoogste beambten wachtten haar op en het volk juichte. Deze triomfale intocht in Madrid der koningin, die in 1868 uit hare hoofdstad verdreven werd, is wel geschikt, om anderen pretendenten moed te geven. Ter Neuzen, 9 October. Benoemd tot lid van het bestuur van de cala- miteuse polders Margaretha, Kleine Huissens en Eendragt W. de Klerk jr. Bij het te Middelburg gehouden najaars- examen voor hoofdonderwijzer bij het lager onder- wijs zijn o. m. nog met goed gevolg geexamineerd de heerenL. H. Dormaar van Axel, T. K. Dul- mond van Schoondijke en F. A. Rosendaal van Breskens. Omtrent het te waehten ministerie schrijft de Haagsche correspondent der Gr. Ct. het volgende dat den heer Kappeyne officieus is medegedeeld, dat hem binnen weinige dagen de samenstelling van een nieuw ministerie zal worden opgedragen, maar dat het Zr. Ms. wensch is, dat de kabinets- formeerder alsdan gereed zij om den koning een ministerie voor te dragen. In verband daarmede doen natuurlijk volledige lijstjes van ministers de ronde. In een opzicht komen ze alien overeenze tellen acht ministers in plaats van zeven en alien wijzen ze den heer Tak van Poortvliet als toekomstig minister van openbare werken aan. Een dezer lijstjes is van dien aard, dat ik het u wil meedeelen niet als waarschijnlijk, maar als mogelijk Buitenlandsche zakenGericke van Herwijnen, gezant te Brussel; justitie mr. van Meerbeke, raadsheer in den hoogen raadbinnenlandsche zaken Kappeyne; marine: Brocx, oud-minister; finantien: Verniers van der Loeff, lid der tweede kamer; oorlog: de Roo van Alderwerelt, idem; kolonien: bra risen van de Putte, oud-minister; openbare werken Tak van Poortvliet, lid der tweede kamer. Met ingang van den 1 October 1877 zijn o. m. bij de rijkstelegraaf benoemdtot telegrafist 2e kl. J. J. Reyseger, thans telegrafist 3e kl.; tot tele grafist 3e kl. C. J. Waeijliaert Az. en A. Ham- macher, thans klerk 2e kl. Op de jaarmarkt te Hulst van Maandag 1 October jl. waren 9 paarden, 36 stuks rundvee en 62 varkens aangebracht. De uitgeloofde premien voor het grootste getal aangevoerd vee van den- zelfden eigenaar vielen ten deel aan: den land- bouwer E. L. Michielsens aldaar, die met zijnen waarlijk bezienswaardigen stal vee aanwezig was, twee eerste premien voor paarden en runderen; W. L. d' Hooghe te St. Jan Steen voor rundvee tweede premie; en Louis de Wilde te St. Gilles voor het grootste getal varkens. Uit de geringe deelneming schijnt men te moeten besluiten, dat de goede bedoelingen van het ge- meentebestuur, met eene van 't vroegere gebruik afwijkende bepaling der uitgeloofde premien, niet algemeen werden gewaardeerd. Den 4 dezer zijn naar het huis van arrest te Middelburg overgebracht J. Herdewel, M. van der Walle en P. J. van Dorsselaer, alien wonende te Sint Jan Steen. Zij waren door den waclit- meester de Le Lijs en den marechaussee Buteijn van de brigade Hulst, bij het stelen van appelen bij nacht op het afgesloten erf van P. J. Drop aldaar, op fleeter daad betrapt. Een der daders poogde door een watergang te outvlucliten, doch werd door den waclitmeester nagesprongen, en beiden waren natuurlijk doornat, na eene kleine worsteling te voorscliijn gebracht. Uit Dinteloord schrijft men ons van 2 Oct. Nauwelijks waren de bewoners van ons dorp bekomen van de ontsteltenis, veroorzaakt door den brand van jl. Zaterdag nacht, toen heden middag door het luiden der brandklok op nieuw de schrik om aller hart sloeg. Ditmaal was er brand uitgebroken in de scliuur van den landbouwer B., ongeveer een uur van de kom van het dorp verwijderd. Alhoewel de brandweer met alle mogelijken spoed was aangerukt, viel er aan blussclien schier niet te denken en moest men zich bepalen tot het bewa- ren van het woonliuis, dat reeds begon te branden. De schuur, met geheel den oogst, alle gereed- schappen, machienes en rijtuigen zijn, op weinige uitzonderingen na, eene prooi der vlammen gewor den. Een paar vette varkens en mestkalveren zijn mede verbrand. Gelukkig konden de paarden, die alien op stal stonden, nog in allerijl worden los- gesneden. Ook van dezen brand ligt de oorzaak in het duister. Bijna alles was, hoe wel laag, geassureerd. De werkmans-vereeniging te Middelburg heeft een besluit genomen, dat wel navolging verdient, nl. om na het overlijden van een lid aan zijne weduwe, of, indien hij de kostwinner was van het gezin, aan zijne moeder of zuster gedurende drie TEH EOT RANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1