No. 1292. Zaterdag 6 October 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 5 October. teiimimsciiK (.(Hi!nr. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Ttijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uaiuiddag (ERIE urcu. Hit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond bij J(. R. 6. DHOJIT tc Ter Keuzeis. Politiek Overzicht. Aclit dagen geleden zocht men in de depeches van het oorlogstooneel naar het bericht van een grooten veldslag, thans is de hoofdzaak, welk weder het er is. De oorlogsbulletins zijn veranderd in metereo- logische berichten. De beide legers zitten vast in den modder en als het weder niet beter wordt, zullen zij spoedig tot volstrekte onbeweeglijklieid gedoemd zijn. De beslissende slag, waarop de diplomatie waohtte, om tot onderliandelingen over te gaan en die de voorbode zou zijn van den vrede, is uitgesteld om den regenmen twijfelt, of hij dit jaar nog zal geleverd worden. De Russen maken toebereidselen, om in Bulgarije te overwinteren en zich daar zoo goed mogelijk in te richten, voor- loopig in den modder, straks in de sneeuw. Zoo is de toestand, vervolgt het bladals het niet spoedig goed weder wordt, is de veldtocht afgeloopen en als het nog niet buitengewoon lang goed weder blijft, zal er toeh niets beslissends meer kunnen gebeuren. In elk geval heeft Rusland dus dit jaar zijn doel gemist. Maar terwijl de beide oorlog- voerende mogendheden al de ellenden ondervinden van een Bulgaarschen winter, zal de diplomatie de handen vrij hebben. Het geschut zal zwijgen, docli de onderliandelaars zullen het woord opnemen De Temps hoopt vurig, dat het hun gelukken moge, een middel te vinden, om den Czaar en den Sultan met elkander te verzoenen. Zijn alle bladen het zonder twijfel met den wenscb van de Temps eens, ze zijn niet zoo eenstemmig in hunne berichten, dat reeds het tijdperk van rust is ingetreden. De Nordd. Alg. Zeit. zegt integen- deel, dat er vooreerst nog geen sprake is van het betrekken der wiuterkwartieren en dat dit in eenige weken zeker ook het geval niet zal zijn; dit blad houdt vol, dat er wel degelijk nog een beslissende slag zal geleverd worden, voordat het weder verdere operatien geheel onmogelijk inaakt. Dit laatste gevoelen komt geheel overeen^ met een telegram uit Bucharest aan de Daily Aews. Dit bericht zegt, dat de Russen thans voor Plewna 65,000 man hebben, met inbegrip der ontvangene versterkingen. De correspondent verzekert, dat deze Russische en Rumeensche troepen vol moed zijn. Wel zegt hij zal bet gevorderde jaargetijde elke gewaagde onderneming beletten, maar, indien de operatien goed worden geleid, zal, naar men hier gelooft, nog vodr het intreden van den winter Plewna een tweede Metz worden en het oorlogstooneel dan naar Ruinenie worden overgebracht. Ook de correspondent van de Times deelt dit gevoelen. „Indien zegt hij bet werk aan de loopgraven behoorlijk is voortgezet, sedert ik op 7 September Gravitza bezocht, dan moeten de Russen op 7 October ver genoeg zijn gevorderd, niet alleen om de Turksclie scbansen onder gra- naatvuur te houden, maar ook om uit hunne wolfs- kuilen het Turksche geweervuur tot zwijgen te brengen. Zoo sleclit kan de uitslag van een aan- val verzekerd worden, want het zijn de Turksclie geweerscboten, die den vorigen aanval deden mis- lukken. Tegen dien hagel van Peabody- en Win chester—geweerkogels waren de Russen niet bestand." Het blijkt thans, dat het gelukken der Turksche pogingen, om versterkingen en levensmiddelen binnen Plewna te brengen, geheel aan de nalatigheid der Russen moet worden toegeschreven. De Rumeniers hebben vrij wat beter opgepast en beslag gelegd op ongeveer tachtig nieuwe Turksche provisie- wagens, die naar Plewna onderweg waren. De Servische politiek wordt vervelend. Eerst gereed, om Rusland bij testaan, daarna voornemens, bepaald strikt neutraal te blijven, verzekert men tbans weer, dat Servie wel aan den oorlog zal deelnemen, dat er reeds eontracten voor levering van granen gesloten zijn en de eerste klasse der militie onder de wapens is geroepen. i De beer S. J. van Wijck, hulponderwijzer aan de bijzondere school alhier, heeft heden zijn examen als lioofdonderwijzer met goed gevolg te I Middelburg afgelegd. I In den Haag loopt het gerucht van een huwelijk van den prins van Oranje met eene docbter van den voormaligen koning van Hannover. De stichting van bet Spinoza-standbeeld nadert allengs het oogenblik der verwezenlijking. De modellen, die aan het comite zijn ingezonden, worden 5 en 6 dezer tentoongesteld en spoedig mag men dan zeker de keuze van het beste ontwerp en de uitvoering te gemoet zien. Door den bisschop van Breda is benoemd tot kapelaan te Graauw de beer A. Geerts, priester aan bet seminarie, en zulks ter vervanging van den heer J. J. A. Mol, die als kapelaan van Graauw is overgeplaatst naar de Cathedrale kerk te Breda. De verzending van oesters en mosselen van Bergen op Zoom naar het buitenland neemt. dage- lijks toe, en men berekent, dat gedurende bet seizoen van de aldaar en te Tholen gevestigde firma's voor de kunstinatige oesterteelt, 100,000 stuks oesters en 100 ton mosselen elken dag zul len worden afgeleverd. De werkzaamheden voor een derde onderneming of nieuwe firma van den heer J. P. Bredius, op de gepachte gronden van den stadspolder tegen den havendijk, worden met kraclit voortgezet. Uit den Haag wordt van 4 dezer gemeld Omstreeks middernacht is een felle brand uitge- barsten in de rijtuigfabriek van den heer Hermans, op den Fluweelen Burgwal. Een aantal %puiten werkten samen om den voortgang van het vuur te stuiten, docb het mocht niet gelukken de fabriek te redden. Ten nre was zij geheel in asch gelegd, zoowel aan de zijde van den Eluweelen Burgwal als aan den kant van de Koediefstraat. Het was een indrukwekkende aanblik, dien vuur- kolom te aansebouwen, die zich ver boven de huizen verbief, duizenden vonken met zich voerde en zich tot diep in de kom der gemeente aftee- kende op de huizen. Het belendend rijtuigmagazijn werd mede door de vlammen aangetast, docli is door de krachtdadige werking der spuiten voor het grootste gedeelte gespaard gebleven. Bij bet af- I zenden van dit bericht was men den vnurpoel meester. Tot dusver zijn geene persoonlijke onge- lukken te betreuren. De brandweer heeft zich uitnemend van liare taak gekweten. Alle autori- teiten waren op de plaats aanwezig. De politie te 's Hage heeft een dienstmeisje in verhoor genomen onder verdenking dat de bru- tale oplichterij, te Rotterdam dezer dagen ten na deele van een magazijnliouder van goud en zilver gepleegd, door haar zou begaan zijn. Bij die ge- legenheid bekende zij, onder een stortvloed van tranen, dat zij niet de oplichterij te Rotterdam, maar voortdnrenden diefstal van lakens enz. ten nadeele van haar meester had gepleegd. De werk vrouw had er haar toe gebraclit. Zij is met de I werkvrouw in hechtenis genomen. I Omtrent de oplichterij is nog geen nadere ont- i dekking gedaan. Alleen is in de bank van leening een der kettingen weergevonden. Zij was aldaar aangeboden door eene oude vrouw, die meermalen voor anderen beleend en verklaard heeft deze ket- ting op straat te hebben ontvangen, met opdracht tot beleening van eene juffrouw ongeveer 20 jaren oud. Het beleenbriefje, door bedoelde juffrouw in ontvang genomen, staat ten name van Bouma. Uit Ooststellingwerf wordt gemeld In den loop van dit jaar namen onderscheidene ingezetenen loten in eene loterij van meubelen en huissieraden van zekeren K. te Amsterdam, en betaalden voor 't lot 2,60. Hoewel de dag der verloting reeds lang verstreken was, boorde men er niets meer van, tot voor eenigen tijd aan sommige houders van loten een paar manchetknoopen, ter waarde van pi. m. 10 cent, werden gezonden. Yolgens de voorwaarden zou de hoogste prijs eene waarde van 80 en de laagste eene van mins- tens f\,%h hebben. De politie-agent Hofstra van Nieuw-Pekelscha, wiens vrouw en dochter ook een lot hadden genomen, maakte van de zaak proces- verbaal op, waarvan 't gevolg was, dat K. heeft terecht gestaan voor de rechtbank te Heerenveen, en veroordeeld is tot eene gevangenisstraf van 185 dagen wegens oplichterij. Betreffende de liulp in den Russisch-Turkschen oorlog wordt omtrent de Hollandsche ambulance in den Caucasus bet volgende medegedeeld. Deze ambulance, ten gevolge van de laatste zending van het hoofdcomite op 32 bedden gebraclit, is gevestigd op eene eenigszins hellende vlakte, vrij lioog gelegen aan den voet van een bergtop, die j tegen de hooge winden weorstand biedt. (Deze voorzorg bleek zeer noodig, toen eenige dagen later door een woedenden storm alle tenten van het Baltisclie hospitaal, die iets hooger lagen, midden in den nacht ornvergerukt werden.) Midden op de genoernde vlakte werd de groote hospitaal- tent opgeslagen, oirmngd door 10 kleine tenten; naast de groote tent wappert de Nederlandsche vlag. De inrichting van dit lazereth wekt de be wondering van alle bezoekers, artsen, hoogere, militaire en civiele autoriteiten. Deze beweren, dat men tot in de kleinste bijzonderheden kan zien, dat deze doelmatige inrichting van Hollandschen oorsprong is. De grootvorstin Olga gaf als haren wenscb te kennendat alleen officieren in dit ,/sehoone hospitaal" zouden worden opgenomen. Dr. Tiling meende echter dat de inrichting meer geschikt- was om de zwaartst gekwetsten op te nemen. De

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1