BINNENLAND. No. 1291. Woensdag 3 October 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Door het ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Rrievenbushouders. ADVERTENT!]^. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DIME uren. Dit blad vFr*rliij.i( Dinsdag- en VrijdagaTOiid folj JC. K. DHOUT te Ter Nenzen. F*olitieli Overzicht. med-Ali in zijn aanVal in het noorden te onder- 't Nieuws van het oorlogstooneel is weder uiterst ^eunen. Eene redoute bij Plena, door 2000 Russen schaars. Slechts twee berichten van Turkschebezet> werd p'!0men en vermeld, terwijl ook eenige zijde maken melding van kleine ontmoetingen, dorPen brand geschoten werden. De Turken maar overigens bepaalt alles zich tot beschouwingen J ^rok ll ['d'nne kwartieren terug. over de misslagen der Russische aanvoerders en de kcmpka-pas is overigens in de laatste ontmoedigin? in de Russische gelederen, tegenover daSen nie^s voorgevallen. De operaties aldaar be- de vreugde" en opgewektheid der Turken, vooral Palen Zlch Seheel tot het miophoudelijk bestoken te Konstantinopel. van de Russische voorposten door het Turksche Als een staaltje van de slechte stemming in i §es°but- het Russische leger kan strekken, 't geen de cor- R°™om 1 lewna gebeurt geheel mets en men respondent van de Temps meedeelt, die in een verwacl,t ook niet spoedig een nieuwen aanval, zeer belangrijk schrijven verslag geeft van den W1P de Russen ^ergeten hebben schoppen mislukten aanVal op PleWna. „Sedert twee maanden, 011 houweelen mede te nemen, tot het maken van schrijft hij, is het vertrouwen op den grooten staf verschansmgen. Daaientegen gelooft men, dat algemeen, ook bij de hoofdofficieren vermindertsP°edlg door de Turken een uitval zal worden maar vooral in de laatste dagen verbergt men J Sedaaa naar ,den kant vatl lirnova. elkander, en zelfs aan ons vreemdelingen, zijn mis- Tf: PariJs is reeds de eerste kiesvergadering ge- noegen en twijfel niet. In 't gesprek tijdens den llouden- De beraadslagingen waren zeer onstuimig. aanval bezigde ik het woord ,,'slag." „Slag," ant- De veigadering stelde het aftredende lid den heer woordde een officifir, 't is geen slag, want die duurt Pascal DuPrat met groote meerderheid candidaat. geen zes dagen achter elkander. Bij een slag valt Overigens is het in geheel Erankrijk rustig, te men ook in massa aan, maar wij gaan bij kleifie rustiS misschien met. het oog op de agitatie, die troepjes in het vuur. 't Is 6ok geen beleg, want de aanstaande verkiezingen moeten opwekken. dan neemt men voorzorgen, men maakt verschan- kan lieverlede wordt de leusvoor of tegen de singen, loopgraven, enz. maar ook daarover bekom- republiek. De arme maarschalk wordt tusschen meren wij oris niet. Neen, 'tis hier eene operatic de Partlje" bijna doodgedrukt. Thiers heeft geZegd, van een geheel nieuw genre en de Hettiel all een deze verkiezingen de republiek moeten Vestigen weet, of zij slagen zal." Een ander hoofdofficibr of een bufgeroorlog voortbrCftgen. ging den aanval tegen met dewoordeii: „Ik hoop in elk geval, dat Wij een plan hebben." Tegenover deze ontmoediging en neerslachtigheid der Russen staat de vreugde en opgewektheid der Turken. Te Konstantinopel, waar in deti aativang van den krijg eene minder aangenaitte stemming heersohte, wordt overal gejuicht. Ter Neuzen, 2 October. In de op gisteien gehoudene zitting van de 2e kamer In alle moskeen beett de minister van buitenlandsche zaken nambhs He stijgen dartkgebeden ten fiemel; de muzelmannen resjeering medegedeeld, dat Donderdag 11. alle minis- beginnen zich ttl voor onverwinnelijk te houden en ^ers buTl ontslag aan den koning gevraagd hebben. spi'ekcn van het overtrekken van den Donail, eehe verzoek om ontslag is alzoo thans bij Z. M. in tuclltiging del- Russen en het voortrukken naar "verweging. Hdt kabinet maakt gebtuik van deze Rusland. En'kele buitcnsporig opgewondenen den- eerste openbare bijeenkomst der kamer, om daarvau ken zelfs over de herovering van de Krim. //Dit mededeeling aan haar te doen. is echter zeker, schrijft de berichtgever van de Verdhr is ingekomen eene kennisgeving Van den Koln. Zeit., dat de ,/zieke man" niet zoo ziek beer yan der Hettvlil, afgevaarcfigde voor Boxmeer, was, als de docters zeiden, en, dat hij meer in eeue dat geroepen tot eehe betrekkirtg, zijns inziens soort van lethargic neerlag, waaruit een krachtig onvereenigbaar met het lidmaatschap der kamer, ill. J been en weer schhddeh hem spoedig deed ont- tot bd van gedeputeerde staten, ontslag heemt. Nog waken. In het palcis van deb sultan ftecrscht dan Ook dezhlfde Vreugde, als In de hut vail den arme. De heerscher heeft zijnen generaals geldk gewenscht en hunne vrouweil te Konstantinopel kostbare geschenken gezonden." Uit verschillende plaatsen zijn dan ook adressen van dankbetuiging aan de Tutksche hoofdaanVtter- ders gericht. Van de boven aangehaalde berichten over kleihe -ontmoetingen, wordt het eerste door Ahmet-pacha uit Rustschuk getelegrapheerd. Daarin wordt ge- zegd, dat eene afdeeling Circassiiirs, op verkenning uitgezonden, een regement Russische ruiters versloeg en het dorp Korhavo bezette. Ilet andere bericht is van Suleiman-pacha en van den volgenden in- houd„zoodra ik keilnis had Van de bevelen, door het departement van oorlog aan Meliemet-Ali ge- geveu, om Biela aan te vallen, liet ik door een deel van mijn leger een aanval doen op Elena, noordelijk van den Balkan, om zoodoende Mehe- zijn ingekomen wetsontwerpen tot wijziging Van hoofdstuk 4 der staatsbegrooting over 1876, tot1 vaststelling vart bepalingen omtrCnt de oVerdracht van spoorWeg-coneessien en tot bekrachtiging van I den verkoop van vestinggrond. Naar aanleiding der mededeeling namens het ka-1 binet heeft de Voorzitter de cer.trale afdeeling ge- raadple&gd over deli verderen loop der werkzaamhederi1 en heeft hare meerderheid beslist voorttegaan met het onderzoek der staatsbegrooting in de section. Daarna is de norniiiatie vOor een lid vari den hoogen raad opgernaakt. Gekozen werdenals eerste candidaat de heer J. Pols, vice-president der rechtbank te Rotterdam, tot' tweedeh de heer van Bel, raadsheer in het hof te Amsterdam, tot detden de heer Loke, raadsheer in den Haag, tot Vl'erden de heer Eeith, lid der rechtbank te Amsterdam en tot vijfden de heer Neeb, advocaat te Leiden. Te Middeiburg is Donderdagmiddag aange- komen II. K. H. priiis'es Marianne, met gevolg. H. K. H. heeft haren intrek genomen in het hotel „Abdij" en daarna Vlissingen bezocht. Vrijdag- ochtend heeft zij het raadhuis bezichtigd en is per trein van half tien weder vertrokken. Op hare terugreis heeft zij zich te Breda opgehouden, aldaar de groote kerk bezichtigd en is vervolgens naar Ginneken gereden, om per spoor naar Holland terug te keeren. Jl. Donderdag had op de begraafplaats te I Middeiburg de onthulling plaats van het monu ment, uit vrijwillige bijdragen opgericht op het graf van mr. R. W. Graaf van Lijnden, den vorigen Commissaris des Konings in de provincie Zeeland, wiens nagedachtenis daar steeds in eere wordt ge- houden. De eenvoudige maar treffende plechtigheid werd slechts door eenige autoriteiten, vrienden, bloedverwanten en belangstellenden bijgewoond. Het met een ijzeren hek omgeven monument, dat een j aangenamen indruk maakt op den bezoeker van het zoo afgelegen en leelijke Kerk hof", bestaat uit een liggend en een staand gedeelte. Het heeft eene lengte van 1,60, eene breedte van 1,14 en eene hoogte van 2,50 meter boven den beganen I grond. Het is in eenvoudigen stijl, geheel van i hardsteen en wit marmer opgetrokken. Op de voorzijde bevindt zich een wit marmeren plaat, waarop in vergulde letters het volgeude in- schrift is gebeiteld De Zeeuwen aw Mr. RUDOLE WILLEM Graaf VAN LIJNDEN Commissaris des Konings in Zeeland I860—1876. 19 April 1876. Boven deze plaat bevindt zich het wapen van den overledene, mede in wit marmer, terwijl daar- onder een immortellenkrans is uitgehakt. Het liggende gedeelte van het monument heeft den vorm eener sarkofaag, springt vooruit en draagt op een der bovenzijden in vel-gnlde letters de woordeu Psalm 103". Tot archivaris van de gemeente Sluis is benoemd de heer H. Q. Janssen, schoolopziener en predikant te St. Anna ter M uiden, tot ass.-archi- varis de heer J. A. Doorenboora, te Sluis. Door den burgemeester der gemeente St. Phi- lipsland, den heer A. de Rooj, sedert Juni 1876 aldaar in functie, werd eeiiigen t'ijd geleden ont- dekt, dat in het financiSele gedeelte der gemeente- administratie verkeerde handelingen waren gepleegd. Later werden door hem feiten ontdekt, die hem aanleiding gaven tegen den ontvanger der gemeente proces-verbaal op te maken, hetgeen ten gevolge had dat bij schikking van de arrond.-rechtbank te Zierikzee, van den 26 Juni jl., rechtsingaug met bevel van dagvaarding in persoon en last tot in- structie tegen gezegden ontvanger werd verleend en dat deze door den raad op zijn verzoek werd ontslagen, met bepaling, dat later zou worden uit- gemaakt Of dat ontslag al dan niet eervol zal zijn. Ook tegen den afgetreden burgemeester en wet- houders heeft hij een aanklacht ingediend wegens ambtelijke handelingen buiten hunne bevoegdheid. In de maand April van het volgende jaar tJ O tiii rnzmiHE 1 O' OVERLEDEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1