Pj No. 1289. Woensdag 26 September 1877. 17e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. adveetentiIn. Ter Neuzen, 25 September. - TEH VEUZEiYSCHE I (IIII W'f. Per drie maanden bimien Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandela'trs,' Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. (jrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterhjk Dinsdag en Vrijdag nauiidd.ig DIME nren. Hot verkiezings-manifest van den president der Pransche republiek is thans verschenen. In 12 mil- lioen exemplaren gedrukt, werd het door zes honderd vrouwen, onder toezicht der politie, ten einde te voorkoinen, dat reeds vooraf de inhoud bekend werd, gereed gemaakt, om overal verspreid te worden. Mac-Malion herinnert in het manifest, dat hij oij zijti komst aan het bestuur, de medewerking van alle gernachtigde mannen vroeg en zijn doel washandhaving van de orde binneidands en hand- having van den vrede buitenlands. Toen het hem toesclieeu, dat die beide weldaden gevaar liepen, deed hij uit. kracht van zijn recht, Item bij de constitutie verleend, een beroep op het oordeel des volks. De kwestie betreffende den regeeringsvorm blijft geheel buiten bespreking. De maarschalk wil de republiek niet omver werpen, maar de con stitutie doen eerbiedigen. Het manifest doet ver- volgens uitkomen, welke slechte gevolgen de ver- kiezingen zullen hebben, zoo zij vijandig aan zijne politiek uitvallen, en welke voordeelen het zal opleveren, zoo de uitslag gunstig voor die politiek is. In het eerste geval zal de tweespalt grooter worden, terwijl de gisting voor alle belangen schadelijk zal zijn. In het tweede geval zal tusschen de openbare macliten overeenstemming worden ge- bracht. Het manifest eindigt met een beroep te doen op het vertrouwen van het land. Wij geven bovenstaand uittreksel, omdat het stuk te uitvourig is, om door ons in zijn geheel opgenomen te worden. Er blijkt duidelijk uit, dat de maarschalk zich op hetzelfde standpunt plaatst, door hem ingenomen bij zijne jongste toespraken; dezelfde verklaringen worden herhaald, door hem bij vroegere gelegenheden afgelegd. De Pransche bladen laten zich, zooals te ver- wachten was, over het manifest min of meer gunstig uit, naar gelang van hunne staatkundige kleur. Voor het oogenblik kan men daaruit alleen iets aan- gaande de gevoelens der natie te weten komen. Van het oorlogstooneel wordt weinig belangrijks gemeld. De strijd om Plewna is nog niet hernieuwd, inaar het beleg wordt voortgezet, naar men meent, tot dat de Russische garde, waarvan reeds j afdeelingen den Donau zijn overgetrokken, gereed zal zijn, om den aanval te steunen. Het leger van Mehemed-Ali rukt, volgens een bericht van Turksche zijde uit Schoemla, langzaam voorwaarts op den rechteroever der Bahaka-Lom, naar Kopriva. Suleiman-pacha is nog altijd ten zuiden van den Balkan. De verschilleude berichten, welke het1 tegendeel melden, kunnen thans vrij zeker als voorbarig worden beschouwd. Hij zelf wacht ver- sterkingen en heeft in afwachting daarvan nogmaals een aanval op de Russische verschansingen gedaan, veroverde eene stelling, maar kon die niet behouden, omdat hij te veel aan het vuur van den vijand bloot stond. Men verwacht weldra in den Shipka-pas eene nieuwe slachting, waaruit genoeg blijkt, dat het mtzicht der aansluiting van Suleiman-pacha met Mehemed-Ali of Osman-pacha weder verdwenen is. De Hontenegrijnen blijven met succes strijden. lhans zijn weder in de Dunga-pas eenige forten door hen genomen. Te Salzburg hebben de Duitsche en Oostenrijksche rijkskanseliers eene conferentie gehouden. De vraag, wat daar behandeld en besloten is, geeft natuurlijk veel stof tot gissingen. De een zegt dit, een ander dat er van, maar het geheim zal wel bewaard blijven, tot dat de feiten het aan het licht brengen. De minister van marine heeft, met ingang van 1 October, een eervol ontslag verleend aan )avid Klaassen als binnenloods bij het loodswezen der monden van de Schelde alhier. Z. M. heeft tot voorzitter van de tweede kamer der staten—generaal voor den duur der op den derden Maandag van September dezes jaars geopende zitting benoemd mr. W. H. Dullert, lid van die kamer. In de zitting der tweede kamer van Vrijdag is ingekomen een brief van den minister van bmnenlandsche zaken, waarbij wordt ingetrokken het wetsontwerp tot herziening der kieswet, alsmede een brief van den heer de Roo van Alderwerelt tot in- trekking van zijn voorstel, betreffende de beVorderino' der officieren. In de gisteren gehoudene zitting heeft de heer Jonckbloet kennis gegeven, dat hij, wegens zijne benoeming tot hoogleeraar, ophoudt lid der kamer te zijn. Het voorstel Godefroi c. s., om eene enquete in te stellen omtrent de veiligheid op de spoorwegen, is ingetrokken. De commissie voor het adres van antwoord op de troonrede heeft haar concept ter tafel gebraclit, dat, alleen voor de leden gedrukt, naar de afdeelingen tot onderzoek is gezonden. Naar men verneemt, wordt in dat adres van antwoord, onder bereidverklaring om verbeteringen in de wetgeving te helpen tot stand brengen,' te kennen gegeven, dat aan zoodanige verbetering voor alles de wet op het lager onderwijs behoefte heeft, doch dat dit gewichtig volksbelang schade lijdt DOOR HET GEMIS AAN OVEREENSTEMMING TUS- I SOHEN REGEER1NG EN VERTEGENWOORDIGING, hetgeen algemeenk en diepgevoelde teleurstelling op- I WEKT. Het gedenkteeken op het graf van wijlen mr. R. W. graaf van Lijnden, hetwelk geplaatst1 is op de alge 111 eene begraafplaats te Middelburg, zal den 27 September a. s. des namiddags te 1| uur op de meest eenvoudige wijze worden onthuld. Dezer dagen overleed te Sc'noondijke de heer A. G. van der Linden, gepensioneerd le luit., ridder der militaire Willemsorde, versierd met het metalen kruis, de zilveren medalje voor de aanmoediging van den gewapenden dienst, de zilveren medalje van den vrijwilligen dienst te I Rotterdam, de Waterloo-medalje en de medalje voor den oorlog op Java. Hij bereikte den ouder- dom van ruim 80 jaren. Het stoomschip Stad Middelburg, dat jl. i Donderdag voor het eerst na de reparatie den dienst van Vlissingen naar Queensbouro hervatte, bevond zich te 6 uren, volgens een telegram uit Ostende, ten anker op de hoogte van het West Hinder vuurschip. Er was op zee averij aan de machine ontstaan. De boot Stad Breda werd gezonden om het schip te Queensbouro binnen te slepen. Een der cylinderdeksels is gesprongende machinist heeft hevige brandwonden bekomen en is aan de gevolgen overleden. Te Vlissingen is door den koopraan J. rervoets aldaar eigenliandig in de brievenbus gedaan een brief aan den heer Brouwer van der Heyden te Hilversum, inhoudende: 2 bankbiljeten van 100, 1 dito van 60, 1 dito van 25, 1 muntbiljet van 10 en 1 coupon ad /1,50; deze brief is niet aan zijn adres bezorgd. De commissaris van politie te Vlissingen verzoekt opsporing en bericht. Naar men verneemt, is door de commissie voor het herinneringsfeest van Jacob Cats te Brouwershaven besloten, voorloopig geen verdere stappen te doen tot 't houden eener algemeene nationale feestviering op 10 November a. s., maar dit uit te stellen tot gunstiger seizoen in het het volgende jaar. Toch zal de 10 November 1877 met geheel onopgemerkt voorbijgaan, maar door een locaal of zoogenaamd huiselijk feestje worden herdacht. De 2 Ijarige werkster L. P., te Westdorpe vervoegde zich in den avond van den 19 Februari 187b bij den wachtmeester der marechaussee te Sas van Gent, zich beklagende, dat zij door den tapper V., bij wien zij werkzaam was en die in beschonken toestand verkeerde, met beide handen in den hals was vastgegrepen en met geweld met net hoofd tegen een houten portaal was geduwd J klaaS;,e over P'jn en verlangde dat de dader zou vervolgd worden. Toen de tapper als beklaagde voor de rechtbank te Does verscheen, legde de mishandelde eene met hare aanvankelijke opgave geheel strijdige verklarin-' af, waarbij zij, zelfs na herhaalde waarschuwins? volhardde. Het bleek echter, dat de voor de recht bank afgelegde getuigenis het gevolg was eener bedreigmg door den beklaagde, maar vermits de getuige bij hare tegenstrijdige opgave bleef vol- fiarden, werd tegen haar, op last der rechtbank eene instructie geopend wegens het afleggen van valsche getuigenis ten voordeele van den beklaagde Dientengevolge stond de jeugdige vrouw Zaterdag voor het gerechtshof te's Hage terecht. Snikkende beleed zij hare schuld, opgevende dat zij, uit vrees voor V., die gezegd had dat, indien 't met zijne zaak met goed eindigde, het met haar 00k niet goed zou afloopen, de waarheid niet had gesproken. Adv.-gen. mr. Gregory, hoewel van oordeel dat voor het afleggen van valsche getuigenis eene zware bestraffing wordt vereischt, achtte deze hier, de omstandigheden in aanmerking nemende, niet noo- dig en eischte eene gevangenisstraf van 3 maan den. Ook de verdediger mr. Schouten wees het hof op verzachtende omstandigheden. Het liof veroordeelde de meineedige tot 45 dagen celstraf. ,Te ,Leiden ziJu bevorderd: tot doctor in de geneeskunde de heer A. Isebree Moens, vanZierikzee tot doctor in de wis- en natuurkunde de heer A. J. C. Snijders, geboren te Ter Neuzen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1