No. 1288. Zaterdag 22 September 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. De onvolledige en verwarde berichten over die gevechten, waaruit met geen mogelijkheid zekerheid is te verkrijgen, doen vermoeden, dat het leger van den kroonprins, bestaande uit de geheele strijd- macht, welke voor eenige weken nog langs de geheele Lom-linie tot voor Osman-bazar en van deze plaats westelijk tot Tirnova stond, en eene lijn van meer dan 100 kilometer besloeg, thans in de nabijheid van Bjela geeoncentreerd moet zijn en dat men daar tusschen deze legers weldra een beslissend gevecht kan verwachten. Ter Neuzen, 21 September. - uzensc URANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Kijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEETENTllN. Van 1 tot 4 regsls 0,40. Voor elke regel raeer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimfe berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DBtlE uren. Olt bind verschij nt itiusriig- en Vrijd.ignvour! bij Jl. K. O. DHOA T te Ter Nenzen. Politick Overzielit. De strijd om het bezit van Plewna duurt nog altijd voort en niettegenstaande herhaalde en moedige aanvallen komen de Russeii geen stap verder. Wat het einde zal zijn, is niet te voorzien, omdat de tegenstrijdigheid der berichten zekere gevolgtrek- kingen daaruit onmogslijk inaakt, maar de in- druk, dien men na het lezen dier verschillende tijdingen over het geheel verkrijgt, doet wel eenigs- isins het vermoeden ontstaan, dat de Russen wel eens gedwongen konden worden, hunne pogingen om het bezit dezer belangrijke stelling op te geven. In de eerste plants leidt tot dit vermoeden een bericht uit Konstantinopeldat de Schipka-pas eindelijk toch in handen der Turken is gevallen. 't Is waar, het is een Turksch bericht en de onder- vinding heeft geleerd, dat men geenszins die berichten voor serieus kan houden, maar het hardnekkig zwijgen van Russische zijde over den toestand in oostelijk Bulgarije en den Schipka-pas, in weerwil dat uit berichten van particuliere correspondenten voldoende biijkt, dat op verscheidene punten wordt gevochten, maken het Turksche bericht niet geheel onwaarschijnlijk. Wordt het bericht bewaarheid, dan kan Osman- jracha weldra hulp verwachten, want Suleiman-pacha zal dan niet dralen met zijne legerbenden tot ontzet te doen oprukken. In de Russische gelederen voor Plewna is men reeds in groote zorg en onrust over dit dreigende gevaar. De correspondenten van de Temps, Times en Daily News maken eenparig van die onrust meldig. „Als Suleiman-pacha eens kwam fluistert de eene soldaat tegen den ander en sommigen meenden, dat bij er reeds was, om ook daar de gelukszon der Russen te doen verbleeken Gravitza, welke zij vervolgens aanvielen. Zij werden echter, onder medewerking van de Russische reserve en die der Rumenen, terug geslagen. De strijd duurde 3£ uur. Wij gaan heden voort met het beschieten der vijandelijke stellingen. De stad staat in brand" Van den 16 dezer wordt gemeld, dat het bombardement van Plewna voortgezet werd en de Turken het vuur bijna niet beantwoordden. Vreeselijk is de menschenslachting, die op het tooneel des oorlogs plants heeft. Van 714 dezer bedroeg bij Plewna, volgens officieele opgaven, het aantal Russische gewonden 2-39 officieren en 9482 soldaten; het getal der gesneuvelden werd op 3000 geraamd, doch kon nog niet nauwkeurig opgegeven worden. Het geheele verlies kwam ongeveer neer op 300 officieren en 12,500 soldaten. Het Rumeen- sche leger had, volgens dezelfde bron, in hetzelfde tijdsverloop 60 officieren en 3000 soldaten verloren. Vooral bij de bestorming der positie van Gra vitza door generaal Skoboleff werden verbazende verliezen geleden. Bij de bestorming der schans verloor Skoboleff 2000 man en 's middags 1000 bij de poging, om die te. behonden. Zijne bataljnns verdwenen als een tooverslag. Van een bataljon scherpschutters kwamen slechts 160 man terug; eene compagnie van 150 man versmolt tot 40. Buitengewoon veel officieren sneuvelden. Van de Regements—commandanten bleef slechts een in leven, van de bataljons-chefs nauwelijks een paar. Skobo leff zelf bleef ongekwetst. Aan den anderen kant dreigt Mehemed-Ali. Nadat deze het leger van den Russischen kroon- prins op de Jantra-linie heeft terug geworpen, hebben echter geen belangrijke ontmoetingen op dit terrein plaats gehad, maar bepaalde alles zich tot eene reeks partiele schermutselingen en gevechten, welke missehien te samen genomen even noodlottig voor het leger van den kroonprins waren, als een groot gevecht zou hebben kunnen zijn, maar waarvan dit resultaat voor niet-militairen uiterst moeielijk te constateeren is. De laatste berichten omtrent de gevechten bij Plewna zijn van den 15 en 16 uit Paradin. 't Eerste luidt aldus Onze batterijen hebben op den 13 en den 14 dezer, tot des avonds 6 uur, Plewna beschoten. De Turken beantwoordden het vuur niet en schenen hunne amunitie te sparen voor het geval, dat weder storm wordt geloopen. Den 14 des avonds openden de Turken een hevig vuur op de verschansing van Hen, die nog geen bezoek hebben gebracht in het theatre des Nouveautes van de heeren Jeurissen en Albert, staande met hunne welinge- richte tent op de kermis alhier, kunnen wij met het volste vertrouwen daartoe aansporen, overtuigd als wij zijn, dat de bezoekers van dit theatre het niet zullen verlaten dan na voldaan te zijn over datgene, wat aldaar te aanschouwen wordt gegeven. Door het verschillende, dat wordt aangeboden, brengt men het spreekwoord in praktijk: Elk wat wils." Immers, in de eerste afdeeling treedt de beer Albert op als kunstenaa'' in de goochelkunst ieder kan bij hem de kunst leeren om spoedig rijk te worden, zonder oneerlijke middelen te ge- bruiken, daar men kan zien, hoe die heer van twee geleende rijksdaalders er wel vijfentwintig dito's maakt, en, gelijk de beroemde dierentem- mer Cooper den leeuw aan zijnen wil doet gehoor- zamen, evenzoo onderwerpt de heer Albert de kaarten aan zijnen wil, doordien hij uit een oogen- schijnlijk gewoon bierglas alle kaarten te voorschijn laat komen, welke hij verlangt. Tal van verrassende toeren zouden wij kunnen aanvoeren als bewijs, dat Albert zich den naam als eerste prestidigitateur waardig maakt. In de tweede en derde afdeeling leveren de heeren Arthur en Mahomet bewijzen, hoever men het door oefening in spierkracht en gyinnastiek kan brengen; die tocren zijn voorzeker voor lief- hebbers treffend en alhier nooit te zien geweest. Eene vrolijke pantomime wordt in de vierde afdeeling door het geheele personeel uitgevoerd, waardoor de lachspieren bijzonder in beweging worden gebracht, terwijl aan hen, die Erankrijk, Duitschland of andere vreemde rijken niet kunnen bezoekeneenige fraaije gezich'ten in tableaux fondant worden te zien gegeven. Vooral de operettes, uitgevoerd door het ge- zelschap van der Vank Solser en Winter in het Neder- landsch Logement en van den heer Boesnach in het Hotel Rotterdam alhier, voldoen bijzonder als kermis uitspanningen. Eervol ontheven van het dagelijksch toezicht op den spoorvveg van Ter Neuzen naar de Belgische grenzen de opzichter van den waterstaat A. Fagel en in diens plaats benoemd Th. Heijblom te Ter Neuzen. Volgens prov. blad no. 92 van 1877 is, naar aanleiding van het uitbreken der longziekte in de gemeente Philippine, door het provinciaal bestuur o. a. bepaald, dat geen vervoer van rundvee mag plaats hebben tusschen de verschillende onderdeelen der provincie dan na onderzoek en gezondbevinding door een geexamineerden veearts. Ilontenisse, 20 September. De harmonie St. Cecilia alhier zal Zondag aanstaande des namiddags vier ure, op hare muziektent te Kloosterzande een concert geven. Onder de uit te voeren stukken is eens cornpositie van den heer Dunkler, kapelmeester der koninklijke kapel te 's Graven!)age, die op dien dag zijn vijftig- jarige dienst bij voornoemde kapel herrlenkt. (Zie het programma achter de nieuwstijdingen dezer courant.) De veldwachter J. Rademaker viert heden met veel bewijzen van belangstelling zijne vijf en twintigjarige dienstvervu! ling in deze gemeente. De harmonie brengt hem eene serenade als blijk van belangstelling, en van erkentelijkheid voor het ten hare behoeve handhaven der orde bij onderscheidene gelegenheden. De arrondissements-rechtbank te Middelburg I heeft gisteren den deurwaarder J. M. Elzevier Stok- mans, te Goes, uit zijne betrekking als zoodanig ontslagen. Uit Middelburg wordt het volgende geschreven Eigenaardiger en karakteristieker beeld van den Middelburgschen volksgeest kon niet worden ge- leverd dan jl. Dinsdag avond, toen de heer de Decker, na zijne vrijspraak door het hof te's Graven- hage, met den spoortrein van 8,22 hier aankwam. Een ontzachelijke menschenmassa, die men tusschen de 4000 a 5000 personen schat, uit allerlei klassen, zoowel voornamen als minderen, bevonden zich aan het station. Anders zoo kalm en stilzwijgend, zelfs bij de ontvangst van vorstelijke personen, was thans het enthousiasme zoo groot, dat een daverend „hoera!" opging, toen de heer de Decker uit het station kwam. Onmiddelijk werd hij opgenomen en als T ware in het voor hem bestemde rijtuig gedragen, dat door een zoo dichte menigte werd omringd, dat zijne zonen er niet in konden komen en naar huis moesten loopen De krachtige tegenstand van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1