No. 1287. Woensdag 19 September 1877. 17e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAN D. A ANBE STEED: Het bouwen van eene School en Onderwijzerswoning te Sluiskil. Ter Neuzen, 18 September. f ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brievenbushouders. Door het Postdirec- ADVEKTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentieu gelieve men aan den Uitgever in te zeuden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag naiiiiddag OKIE uren. Dit blad rerwbijnt Dinsdag- en Vpljdagavond bij d. 14. H O W T te Ter Uieitzeaa. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend, dat op Donderdag, den 27 September 1877, des voormiddags ten 11 uur, op het gemeente- raad'nuis aklaar, in het openbaar, bij enkele in- sclirijving, door hen, onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad, zal worden De betrekkelijke voorwaarden liggen van a. s. Zaterdag ter inzage op de Gemeente-Secretarie en zijn van hetzelfde tijdstip aldaar tegen betaling van f 0,50 verkrijgbaar. Inlichtingen kunnen al aanstonds worden ver- kregen bij den Gemeente-bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal worden gedaan op Ifnnil- dag, den 24 dezer, des vooriniddugs ten 11 uur. Ter Gemeente-Secretarie is den dag voor- en verder tot het oogenblik van de besteding eene gesloten bus geplaatst tot bet ontvangen der in- schrijvingsbiljetten. Ter Neuzen, 11 September 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEk^AN, Secretaris. JPolitielt Overzicht. Het gevecht bij Plewna, dat nu reeds dagen duurt, is nog altijd niet beslist. Uit de bericliten blijkt, dat de Russen aan bun zwaar geschut de hoofdrol blijven geven en langzaam vorderen. Zoodra het kanonvuur deze of geene Turksche verscbansing genoeg geteisterd beeft, om aan eene bestorming kans op goeden uitslag te geven, raaar ook niet vroeger, gaan de Russen daartoe over. Op deze wijze bebben zij zich thans o. a. meester gemaakt van de voornaamste positie der Turken, Grivitza, hetwelk wordt beschouwd te zijn de sleutel van Plewna. Verschrikkelijk, ongekend bloedig, was de strijd dien dag. Het legerbulletin luidt aldus Van bet aaubreken van den dag, tot 's uamid- dags drie uur, werd Plewna door de Russen en Rumeniers beschoten. Daarop begon de bestorming. Tegen den avond waren drie verschansingen op bet zuiderfront door generaal Skobeleff en de groote redoute van Grivitza door generaal Redionoif ge- nomen, welke laatste bij die gelegenheid licht gekwetst werd. l)e kommandant van het 17e regiment infanterie, Schleter, werd gedood, evenals generaal Dobrowolsky, chef van de 3e brigade scherpschutters. Aan de bestorming van Grivitza namen zes Russiscbe bataljons deel en een Rumeensch bataljon; zij veroverden twee vaandels en drie kanonnen. Woensdag middag begon over de ge heele linie weder een hevig vuur, de Russische troepen staan vlak tegenover de Turksche stellingen in de genomene positien. Dinsdag hadden de Russen en Rumeniers aan gekwetsten 5000 man verloren. Het aantal dooden is nog niet na te gaan. Waar bet Russische hoofdkwartier het verlies van een dag op 5000 man alleen reeds nan gekwetsten vermeldt, daar moet een bloedbad geleverd zijn, erger nog dan in den tegenwoordigen oorlog het geval was 7000 Russen zijn bij die gelegenheid gesneuveld. Hiertoe bepaaalt zich bet nieuws omtrent Plewna, terwijl ook van de andere punten van het oorlogs- tooneel weinig valt te melden. Wei wordt er aan den Lom, volgens sommige berichten, voortdurend gestreden; wel zou Mehemed-Ali van zijne voor bet tegen woordige zoo gewichtige positie profiteeren en door een krachtig optreden, alles aanwenden om al het resultaat, -dat de Russen bij Plewna mochten behalen, doelloos te maken; wel zou hij bet leger van den grootvorst-troonopvolger uit ai zijne stellingen verdrongen en tot acbter de Jantra terug geworpen hebben Tirnova en Bjela, ja zelfs den weg van deze plants naar Sistowa bedreigen, maar de berichten die van deze feiten melding maken, zijn niet afkomstig van personen die het leger van Mehemed-Ali met eigene oogen volgen, zoodat van deze nieuwtjes niet dan met de meest mogelijke reserve kennis genomen kan worden. Intusschen, al is alles waar, wat bedoelde be richten zeggen, dan gelooft de militaire mede- werker van de- National-Zeitung, dat Mehemed-Ali toch niet meer den minsten invloed zal kunnen uitoefenen op de gebeurtenissen bij Plewna. Mehemed-Ali had veel kunnen uitrichten, zegt hij, maar wat hij deed was niets anders, dan eene reeks afzonderlijke gevechten, waarbij geon bepaald doel was waar te nemen, en die meer dan waarscbijnlijk zulk een doel ook in 't geheel niet bebben gehad. Mehemed-Ali bleef slechts bier en daar in het duister rondtasten, en thans is het te laat, om invloed uit te oefenen, waarvoor hij ook de rnacht niet schijnt te bebbenzelfs indien, wat den schrijver niet onmogelijk toeschijnt, de grootvorst zich eens niet zou kunnen handhaven in de geconcentreerde stelling op het plateau tusscben Jantra en de Lom, dan nog komt het hem vol- strekt ondenkbaar voor, dat de grootvorst genood- zaakt zou kunnen worden, de Jantra—linie op te geven, te minder omdat hij vast overtuigd is, dat binnen zeer korteu tijd over het lot van Osman- pacha ongunstig zal zijn beslist en dan een gedeelte van het Rumeensche leger vrij geworden zal zijn voor eene frontverandering naar het oosten. De kermis alhier is in vollen gang en wij zouden bijna zeggennog nooit is zij alhier zoo schoon, zoo luisterijk geweest. De ruime, flinke markt is buitengewoon goed bezet en zij, die meenen, dat de kermis veel op een stervende gelijkt, dat zij komen en zien en men zal zich overtuigen, dat de kermis, althans dit jaar, zich te Ter Neuzen vertoont in den vollen bloeitijd van bare jeugd. Velen voeren tegenwoordig een strijd tegen het kermisboudenbet doel daartoe is zeker prijzens- waardig, mits bet uit een eerlijk beginsel voortspruit; maar, hoe men er in slagen zal, het volk feesten te verscliaffen even prettig als de kermisdagen is voor ons nog een raadsel. Het licht ecbter vol- strekt niet in onze bedoeling de kermis te verdedigen, doch alleen onzen lezers en wel onzen kermis- houdenden opmerkzaam te maken op bet zicti alhier bevindende theatre des Nouveautes van de heeren Jeurissen en Albert, staande met hunne welin- gericbte tent op de markt alhier, welke heeren gedurende de kermis elken dag eene vertooning geven. Gaat men daar een kijkje nemen, voldaan en prettig gestemd zal men de tent verlaten. Liefhebbers zullen den beer Albert bewonderen in zijne onnavolgbare toeren in de goochelkunst, terwijl de beer Arthur zijne buitengewone talenten als Equilebrist en komiek zich volkomen waardig maakt. De buitengewone vlugheid op de trapeezen van den Amerikaanschen neger den beer Mahomet trekkken ieders bewondering; een groot ballet- pantomime siuit elken avond de voorstelling. Een bezoek aan het cafe-chantant bij de heeren A. Batenburg en P. E. Standaert kunnen wij gerust aanbevelenbeide gezelschappen voldoen veel beter dan die van vorige jaren. Het bericht in ons nummer van 11 dezer, als of de beer ASchraver, opzichter van den waterstaat te Vlissingeu, met 1 November naar bier zou verplaatst worden, schijnt onjuist te zijn. Het gerechtshof te's Gravenhage beeft verle- dene week behandeld de zaak J. de Decker Gz. te Middelburg, appellant van een vonnis der Rotter- damsche rechtbank van den 29 Juni jl., waar hij ter zake van oplichting was veroordeeld tot een I jaar celstraf en /lOOOboete; men zie daaromtrent ons nummer van 27 Juni jl. Per telegraaf. Het gerechtshof te's Hage heeft heden den beer J. de Decker Gz. van het hem ten laste gelegde feit vrijgesproktn. Gedurende de tweede helft der maand Augus tus jl. is door het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brief verzonden, te we .en i Zeegers Zoon te Middelburg. De zitting der Staten Generaal is jl. Zaterdag middag te 2 uur door ZEx. den minister van binnenlandsche zaken in naam des Konings gesloten. In de sluitingsrede werd namens Z. M. den koning dank betuigd voor de medewerking tot bevordering van 's lands belangen. Yervolgens worden in her- innering gebracht de onderscheidene zaken in de afgeloopen zitting afgedaan, o. a. de nieuwe indeeling der rechtbanken en kantongerechten, de w et op de cooperatieve vereeuigingen, op de onteigening en inkwartieringen, de bevordering der nuttige openbare werken, de quarantaine wet, de herziening van bet handelstarief, de regeling van het muntwezen, Neder- landsche en Indische militaire pensioenen en het onderwijs aan de militaire academie. Veel is er nog in een toestand van voorbereiding voor later wetge- venden arbeid. De zitting der Staten-Generaal is gisteren middag door Z. M. den Koning geopend met de volgende troonrede Mijne Heeren I Het verheugt mij, de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder vergaderd te zien. De algemeene deelneming in den rouw, die Mij en Mijn huis trof door het overlijden van Hare Majesteit de Koningin, bewees op nieuw, hoe nauw mijne onder- danen met het Koninklijk Huis zijn verbonden. Mijne betrekkingen met de vreemde mogendheden laten niets te wenschen over, geene stoornis werd daarin gebracht door den oorlog in het Oosten. j De oogst der veldvruchteu en de opbrengst der visscherij is voldoende; de veestapel vereischt nog roorzorg. De handel is over het algemcen de crisis, die sedert eenige jaren heerscht, nog niet te boven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1