BEK EN DMA RING. No. 1286. Zaterdag 15 September 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEELAND. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIfiN. 1 an 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag IUUE urea. Hit bind vcrwchijnl Dinsdag- en Vrijdagavoud bij J. K. G. DHOKT te Ter Aeuzen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN maken bekend dat, tijdens de aanstaande kermis aldaar, kan worden afgeweken van de artikelen 2 en 3 der verordening op de tapperijen in die gemeente van den 15 Maart 1869, onder voorwaarde evenwel, dat op den laatsten kermisdag, des Zaterdags, de tapperijen uiterlijk des nachts ten 12 ure moeten worden gesloten, en dat voorts ten alien tijde de bevelen van het hoofd der politie moeten worden nageleefd. Ter Neuzen, den 13 September 1877. Burgeineester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BO YEN. De Secretaris, J. DIELEMAN. J-*olitiel£ Overzielit. Uit verschillende telegrammen blijkt, dat de ver- wachte aanval der Russen op Plewna en de stel lingen van Osman-pacha tlians in ernst is begon- nen. Reeds verzekevde een bericht, dat de plaats reeds in handen der Russen was gevallen en de Turken met zwaar verlies waren teruggedreven, maar aan dit bericht ontbreekt tot nog toe alle bevestiging; zelfs mag men uit andere en latere tijdingen met grond opmaken, dat het overwin- nings-bericht a]snog voorbarig was. De Russen en hiermede stemmen de berichten vrij wel overeen winnen terrein en waarschijn- lijk is het, dat zij hun doel zullen bereiken. Blijk- baar hebben zij al hunne beschikbare krachten tegenover Osman—pacha's stellingen geconcentreerd, ten einde met kracht een einde te maken aan den hoogst onzekeren toestand, waarin de Russen verkeeren, zoolang Osman-pacha niet geslagen is. De aanval begon 7 dezer, nadat den vorigen nacht op de hoogten rondom het Turksche kamp een aantal batterijen was opgericht. Zaterdag konden deze batterijen nog meer worden vooruit geschoven; de Russische linkervleugel bezette, na dat het geschutvuur den ganschen dag was voort- gezet, de hoogten ten zuiden van het bedreigde punt^ en het centrum naderde op korten afstand de lurksche verschansingen. Men verwachtte toen op jl. Zondag een algemeenen aanval, doch daar- omtrent ontbreken nog alle officieele berichten. Omtrent de deelneming der Rumeniers aan den slag mehlt men het volgende12 Rumeensche batterijen namen aan de beschieting van Plewna deel, en de brigade van Alexander Anchelesco was de eerste, die na een verbitterden strijd zich van de 1 erksche verschansingen meester maakte. De Rumeensche troepen onderscheidden zich bijzonder door liunne onversehrokkenheid en vochten als oude soldaten. Zij hadden den eersten dag, Zaterdag, toen alles zich tot een artilleriestrijd schijnt be- paald te hebben, „vele" dooden en 30 gekwetsten. De czaar van Rusland heeft 10 George—kruisen gezonden voor de officieren en soldaten, die zich b'jzonder onderscheiden hebben. Zondag bracht de czaar een toast uit op het Rumeensche leger en prees zijne groote dapperheid. Vorst Karel heeft het vaandel van het regement, dat zich zoo bijzonder onderscheiden heeft, met het kruis van j de Ster van Rumenie versierd De berichten, als zou Lowatz door de Turken j heroverd zijn, blijken thans niet juist te zijn. Hunne poging bleef vruchteloos, wat trouwens te ver-1 wachten was, daar zij hier tegenover eene sterke Russische overmacht staan. Ongeveer 6000 Turken, 1 die zich naar Plewna wilden begeven, om zich bij Osman-paeha's troepen te voegen, werden door de Russen afgesneden. Aan de Lom schijnen de Russen minder gelukkig. Zij hebben zich tlians op de Jantra—linie terug getrokken en bepalen zich tot eene verdedigende houding, wat noodzakelijk is, daar het leger van den kroonprins te zwak is, om aanvallender wijze te werk te gaan. Maakt Mehemed—Ali van dezen toestand gebruik en tast bij het leger in zijen nieuwL stellingen aan, vooraleer Plewna ten val is gebracht, dan zou, zelfs ondanks eene schitterende overwinning op Osman-pacha, de positie der Russen onhoudbaar zijn. De vermeestering van de Jantra- linie door Mehemed-Ali zou voor de Russen, te Tirnova en Zuidelijk van die stad, tot in den Balkan allernoodlottigste gevolgen moeten hebben. Dat de strijd, die op 't oogenblik in Bulgarije ontbrand is, voor de campagne van dit jaar beslissend zal zijn, is overigens zeker; daar de operatien reeds nu zeer worden bemoeielijkt door het afschuwelijke weder, dat plotseling op eene buitengewone warmte is gevolgd. Sedert eenige dagen wordt de grond bijna onbegaanbaar ge maakt door hevige plasregens, terwijl de toppen van den Balkan reeds met sneeuw bedekt zijn. Het bericht, dat de Montenegrijnen Niksics hebben genomen, wordt thans bevestigd. De vesting gaf zich over op genade of ongenade, maar vorst Nicolaas van Montenegro, „die geen krijgsgevangenen den kost verlangde te geven," gaf het geheele garnizoen met alle Muzelmansche gezinnen verlof, om zich op Turksch grondgebied terug te trekken. Naar t heet, zal de vesting door de Montenegrij nen worden geslecht. Omtrent den toestand van den Paus worden allerlei geruchten de wereld ingezonden. Terwijl het eene bericht beweert, dat Z. TI. zich in eene goede gezond- lieid verheugt, beweert weer een ander, dat zijn stervensuur nabij is, ja, dat hij zelfs reeds overleden zou zijn. 't Meeste vertrouwen verdient misschien het be richt, dat L. II. zich, zijne jaren in aanmerking genomen, redelijk wel bevindt. Ter Neuzen, 14 September. Jl. Dinsdag avond ontlastte zich boven de om- streken eene zware regenbui, die een oogenblik was vergezeld van eene hevige windvlaag ofwind- hoos, waardoor ten zuiden dezer plaats eenige boomen van takken zijn beroofd en onder anderen aan den Axelschen steenweg voor de hofstede van den land- bouwer Jac». Huijssen een der dikste boomen is i afgebroken. Bij de aanbesteding, het maken van werken tot oeververdediging aan den Nieuwe Neuzen polder, op gisteren 13 dezer is het minst ingeschreven door den heer H. Hage te Middelburg voor eene som van 81,972, Men schrijft uit Biervliet: Sedert 1830 was er nimmer zoo'n drukte aan den kapitalen Dam, als jl. Zondag 't geval was. Toen was 't trom- geroffel en kanongebulder, thans muziek en zang, 4at zich afwisselend deed hooren, en wel de harmonie van IJzendijke en 't zanggezelschap van Philippine, die nl. 't feest opluisterden ter eere van den geachten en alom bekenden J. B. Caes, die zijn 90<=» geboortedag mocht herdenken. Dat die dag hem tot een gelukkigen dag zijns levens gemaakt werd, zal iedereen begrijpen, als wij mededeelen, dat hij een fraai geschenk ontving nametis tal van ingezetenen, en hij, als herbergier, tevens een voordeeligen dag had, daar er honderden menschen de feestelijkheden (mastklimmen, zakloopen, enz. enz.) bijwoonden. Namens de feestcommissie werden er drie medailles uitgereikt. Een prachtvolle eereboog was voor de woning van den grijsaard opgericht! 1 let Bijblad van de Landb. Ct. bevat de z/schets van vragen, die bij de enquete omtrent de besmettelijke longziekte onder het rundvee in aanmerking komen." Het Bijblad deelt mede, dat de commissie ,/hare opdracht uitstekend volbrengt." Het blad leidt uit de gestelde vragen af, dat het de commissie „ernst is, grondig met het onderwerp der longziekte onder het rundvee in ons land bekend te worden." r)Rn 6 dezer hebben de voorstanders van lijkenverbranding te Amsterdam hunne tweede al- gemeene vergadering gehouden. Aangenomen werd het voorstel van het hoofdbestuur om het te mach- tigen, een prijs uit te loven van f 200, voor eene w etenschappelijke, in bevattelijken vorm geschre- ven verhandeling (hoogstens 5 vel druks) over lijkenverbranding als de verkieslijkste wijze van lijkbehandeling. Een bedrag van/ 119 werd be- schikbaar gesteld voor het vervoer van een /id-lijk" naar Gotha, om aldaar te worden verbrand. De afdeeling Amsterdam stelde voor aan de gemeente- besturen eene circulaire te richten, houdende het voorstel om de overblijfselen bij ruiming der kerkhoven te doen verbranden door middel van een vervoerbaren oven, daartoe ter beschikking gesteld door de vereenigingen. 1 e Amsterdam bevonden zich Maandag- avond (het was de dag, waarop vroeger de kermis begon) meer dronken lieden en nieuwsgierigen in de straten dan gewoonlijk. Eenige straatbengels van 12 tot 14 jaren, gevolgd door een aantal volwassenen, trokken zingende de Kalverstraat door, namen den weg langs het huis van den bnrgemeester, waar een steen tegen het snijraam boven de deur werd geworpen. De troep trok rustig af en zette de wandeling voort tot op den Dam; daar was eenige politie bijeen, die echter niets te doen had door de Warmoesstraat ging de jolende schare naar de Geldersche kade. Waarschijnlijk door het gedrang zijn een paar ruiten gebroken, overigens liep alles rustig af. Er waren maatregel van voorzorg genomen, die gelukkig bleken overbodig te zijn. le Nieuwediep is een proef genomen met een nieuwe te Engeland gebouwdetorpedo-stoomboot. TEH MZENSCHE ClllRAiVT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1