EESKIS No. 1282. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. Zaterdag 1 September 1877. 17e Jaargang. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 31 Augustus. TER M l ZENSCHE COLRANT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het gelieele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. 1 11', T i - u ten 1 ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag iiamiddag DRIE uren. Dit hlad verwchijjnt Dinsdag- en Veijdagavond bij J. K. C. DUO A! T te Ter Aieuzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken bekenddat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plaats hebben, van af Tlaaudag, den 17en, tot en met Zaterdag, den 22 September a. s. Ter Neuzen, den 30 Augustus 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN B O V E N. De Secretaris, •J. DIELEMAN. Overziolit. De strijd, in de vorige week in en nabij den Shipkapas aangevangen, wordt voortdureud met eene woede voortgezet, die er den schijn aan geeft, dat het doel der Turken is, den Russen tot elken prijs ernstige verliezen toe te brengen, voordat de verwaehte versterkingen ben kunnen bereiken, en het lien voorts zoo lastig te maken, dat zij, zelfs als die versterkingen aangekomen zijn, on- mogelijk tot eene ernstige en kracbtig aanvallende beweging kunnen o'vergaan, voordat het goede jaar- getijde voorbij is. 't Schijnt ecliter, dat de ge- vechten tot dusverre met zeer twijfelachtig resul- tgat voor beide partijen plaats liadden. De correspondent van Daily News seint reeds (een pjtvogrig telegram aan zijn blad over de be- storming van den Sbipka—pas. Op den 21 Augustus, zegt bij, begonnen de Turken uit het dorp Sbipka de hpogten te beklimmen. Een hardnekkige strijd lbad,plaats, maar bet gelukte den Russen, te ver- liinieren, dat de jlurken eenig wezenlijk voor- deel behaalden. Dep volgenden dag, Woensdag, werd de strijd op niguw hervat, maar met iets jninder hevigbsid, daar de Turken bezig waren de Rpssiscbe stellingen qjn ,te trekken. Donderdag vielen ze ecliter wedpr aan ep dreven de verde- (Jigers uit bup ,terrein buiten de versterkingen. Het gevecht duurde den ganscben dag en toen de avond viel, waren de Turken op beide flanken zoo- ver gevorderd, dat bet scheen, als of bet bun ge- lukken zou, den vijand in te sluiten. De twee Russische generaals, die elk oogenblik verwachtten omringd te worden, verzonden nog een telegram aan den Czaar, waarbij zij limine verwachtjng mede- deeldenwat zij deden, om dit te verkomen en dat ze, met Gods hulp, in limine stellingen tot den lafttsten man zicb zouden verdedigen, in afwaehting van versterkirig." Kort na de verzending van dit bericbt daagde de gewenschte versterkmg opeene 1 brigade scherpschutters snelde te hulp en maakte zidh, niettegenstaande groote vermoeidbeid, dadelijk tot den aanval gereed. Ojnieuw werd de strijd jmet kraebt hervat, en slechts de naeiit. bracht stilstand. Vrijdag vielen de Russen weder aan; nieuw e versterkingen rukten aan en slaagden er eindelijk in, de Turkscbe stellingen te bemachtigen en dus den Russisehen rechtervleugel te bevrijden. Zaterdag hernieuwdeu de Turken liet gevecht. Het gmg weqer beet toe en zoowel het Russische front als de flanken werden bedreigd. Des avonds was ecliter nog geen beslissing gevallen, zoodat Zondag o'chtend de slag op nieuw begon te woedec, waarvan bet resu'ltaat als nog onbekend is, daar beden geen rechtstreeksche telegrafische berichten van het oorlogstooneel zijn ontvangen. In Klein-Azie zijn beide partijen uitgeput van den bloedigen strijd der laatste dagen, welke be- balve groot verlies aan menschenlevens, geen ander resultaat schijnt geliad te bebben, dan dat de Russen eenige hunner stellingen hebben verloren en eene voortrukkende beweging der Turken bebben verijdeld, die voor hen zeer gevaarlijk had kunnen worden. De nieuwe verkiezingen voor het Turksche parlement zullen in September a. s. plaats hebben. Tegen Gambetta is, volgens gerucht, eene ge- rechtelijke vervolging ingesteld, en hoewel nu ge- bleken is, dat Gambetta nog geen aanschrijving ontviug, om voor den rechter te verschijnen, schijnt toch de vervolging eene uitgemaakte zaak te zijn. Niet weinig sensatie is daardoor gemaakt in de gematigd-liberale krmgen van Frankrijk, omdat men er uit afleidt, dat De Fourtou en de zijnen voornemens zijn tot het uiterste over te gaan, en <jla,t men, zelfs op gevaar af van ernstige onlusten uit te lokken, aan het ministerie van 16 Mei de overwinning wil verschati'en. Het gerucht zegt dan ook reeds, dat Thiers eveneens vervolgd zal worden voor eenige woorden, door hem te St. Germain ten gunste der republiek gesproken. Morgen 1 September zullen te Middelburg aan- komen en worden ingekwartierd de 3e en 4e komp., 4e bat. van het 3e regement infanterie, sterk 6 oflieieren en 300 minderen, teneinde Zondag morgen vroeg uit Middelburg te mafcbeereii riaar Vlissingeu, om met de prov. stoomboot ten 7,30 ure naar bier te vertrekken. De komp. van het 3e regem. vesting-artillerie, albier in garnizoen, zal a. s. Zondag te Vlissingeu per spoortein ten 5,25 u. aankomeri, aldaar inge kwartierd worden en den volgende morgen per stoomboot naar hier worden vervoerd. Gedurende de eerste helft der maand Augustus 11., zijn van bier twee brieven verzonden, die on- bestelbaar zijn, als M. de (Jong, AmsterdamM. van V liet, Vin- keveen. Ter natuialisatie zijn door de regeering o. in. voorgedrage.il de heeren J. B. de Eoeljaeger en I P. B. Minnebo, te Philippine. De hooge raad heeft Dinsdag uitspraak gedaan omtreut de cassati'evoorziening van de visschers uit Clinge, door het gerechtshof te 's Gravenhage tot 3 jaren gevangeiiisstraf veruordeeld ter zake van feitelijken en geweldadigen wederstand tegen den opziener der visscherij op de Schelde en Zeeuwsche strbomen Wesdorp. Overeenkomstig bet gevbelen van het openbaair ministerie heeft de hooge raad beslist, dat hakeu en boomen in bander, der vis schers, tegen een bepaald persoon gebruikt, wel degelijk als wapenen moeten worden aangemerkt en dat de wederstand nabij Oud-Vossemeer en later nabij St. Philipsland als een voortgezet misdrijf is te bescliouwen. De beide cassatiemiddelen werden derhalve ongegrond bevonden en het beroep ver- worpen. Door de volijverige bemoeiingen van den rijks- en gemeente-veldwachter te Wolpliaartsdijk, is het paard, dat in den nacht van 23 op 24 dezer uit de weide van de landbouwster, wed. C. van Strien, was ontvreemd, Zondag opgespoord bij een landbouwer te Oostkapelle, die bet, met in- ruilir.g van zijn oud paard, ter waarde van 90 gulden, voor 300 had gekockt van zekeren Adri- aan Bevelander, woonachtig te Js Heerenlioek. Uit de sporen van het paard, aan den buitenkant van den zeedijk can den Schengepolder, was liet blijk- baar, dat bet paard naar Walcheren was vervoerd, en op den dader was mede al spoedig het vermoeden gevallen, die dan ook, van liuis zijnde, Zondag in eene herberg te Middelburg is gearresteerd, nog nagenoeg geheel in 't bezit zijnde der ontvangen koopsom. Bereids is almede aan het licht geko- men, dat het paard, verleden week bij den land bouwer Markusse te Js Heer Arendskerke door den- zelfden persoon 's nacht s uit de weide aldaar ont- voerd, ook aan den gemelder. landbouwer te Oost kapelle te koop aangeboden is, en dat liij, toen deze daarin geen genoegen vond, dit paard, afge- mat. door de heen- en terugreis, weder ter plaatse gebracht heeft, waar bet te liuis behoorde, om liet nu met een flinker paard te beproeven uit deze gemeente. De miliciens der lichting van dit jaar, die in Mei bij de vier regementen husaren, de twee regeinenten veld- en het regement tijdende artillerie zijn ingelijfd en tot nadere oproeping met terlof zijn gezonden, zullen den 2 October a. s. bij die korpsen in werkelijken dienst worden gesteld, teneinde gekleed en geoefend te worden. De milioiens der lichting 1876 bij de rege menten husaren en veld- en rijdende artillerie, die door 't ontbreken van vrijwilligers op 2 October e. k. niet met verlof vertrekken, zullen uiterlijk tot 1 Mei en de plaatsvervangers dier lichting tot uiterlijk 1 Juli 1878 under de wapenen worden gehouden. De miliciens der liobtingen van 1874 en 1875, thans bij de verschillende korpsen in activiteit, zullen den 7 der volgende maand weder in 't genot, van onbepaald verlof worden gesteld. De groote manoeuvres van ons leger, zoo in Noordbraband als aan de Grebbelinie zijn uit- muntend geslaagd, de bonding en de geest. der troepen is voortretfelijk, waartoe niet weinig bij- draagt de gastvrije ontvangst die bun op ineest alle plaatsen ten deel valt. Te bejammeren is liet, dat t ongunstig weder der paar laatste dagen, de bewegingen moeielijk en minder aangenaam maakt. Dat de maatregelen, die door den minister van oorlog genomen zijn om bet verkoopen van brood tegen' te gaan, meer doeltrefl'end zijn dan streng, zooals beweerd wordt in ecu bericlit, dat door de dagbladen circuleert, blijkt, zoo schrijft men ons, uit de getnaakte bepalihgen. Daar de verstrekking van brood plaats heett om gegeten te worden, zullen de militairen, die met permissie voor 2 dagen het korps verlaten of die voor langer met verlof gaan, op de dagen van vertrek en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1