No. 1281. VVoensdag 29 Augustus 1877. 17« Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. advertentiEn. Ter Neuzen, 28 Augustus. TER NEUZENSCHE COIIRANT. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel raeer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainiddas DKIE ureii. Dit folad rer»chijnt Oinsdiig- en VrijdagaTOiii! bij J. K. G. B H O M T te Ter Neiuen. IJolitieli Overziclit. De feitelijke, schoon niet officieele wapenstilstand op het oorlogstooneel is momenteel weer voorbij. Opnieuw wordt in Europa en A zie op verschillende punten bloedig gevochten, maar de berichten daar- over zijn van zeer twijfelachtigen aard en verdienen eerst nadere bevestiging. Het reeds de vorige week van Turksche zijde verspreide gerucht, dat de Shipha-pas geheel van Russen was gezuiverd, blijkt thans geheel uit de lucht te zijn gegrepen. Alleen het dorp Shipha is in hauden der Turken, hetwelk op nog 20 minuten afsland ten auiden van den pas ligt. In j den pas hebben de Russen kleine schansen aan- gelegd, de bezetting is voor verscheidene weken van levensmiddelen voorzien en verdedigt zich dapper. Woensdag sloeg zij den vijand meer dan tienmaal af, en bracht hem aanzienlijke verliezen toeterwijl hun eigen verliezen daarentegen betrek- kelijk gering wareti. Men verwacht, dat de st.rijd op dit punt nog wel eenige dagen zal duren, om- dat hij slechts zal kunnen eindigen met de ont- ruiming van den pas of den terugtocht der Turken Van Osman-pacha, die in de laatste dagen niets van zich deed hooren, zoodat men vermoedde, dat de den Russen toegeschreven manoeuvre, om Osman- pacha in een wijden kring in te sluiten, was vol- bracht, komen thans weder berichten. Jl. Woens dag kommandeerde hij persoonlijk eene verkenning tot Plewna, blijkbaar om den aanval aan de Shipha- pas te ondersteunen; maar volgens berichten van Russische of Russisch gezinde bladen, leed hij eene bloedige nederlaag. Ook uit Klein-Azie komen verschillende be richten. Uit Kars wordt geseind, dat naar den kant van Adrianopel eene ontmoeting heeft, plaats gehad. De Russen hadden met eene sterke macht de heuvels in de nabijheid van Yeniko bezet en Moektar-pacha be-loot, hen van daar te verdrijven. Hussein Hani-pacha rukte aan het hoofd van 15 bataljons voetvolk met 8 batt.erijen voorwaarts; tevens kwam uit Kars eene versterking van 4 bataljons. Moektar-pacha zelf stond met de ruiterij op den linkervleugel. Na een hevig gevecht rukten de Turken met de bajonet voorwaarts, de Russen waren tegen dien aanval niet bestand, trokken terug en werden door de Turken tot Rukau vervolgd. De verliezen aan beide zijden waren aanzienlijk. Een officieel bericht van Russische zijde even- wel doet het voorkomen, alsof de overwinning aan de zijde der Russen is geweest, terwijl de Turk sche bevelhebber, Hussein-pacha, zwaar gewond zou zijn. Tot nader, gelooven wij, dat aan deze en der- gelijke opgewondene berichten weinig vertrouwen te schenken is. Uit Servie wordt thans bericht, dat tengevolge vertoogen der mogendhcden, de onafhankelijks-ver- klaring van het vorstendom is uitgesteld. Van andere zijde daarentegen meldt men, dat men in het geheim voortgaat met mobiliseering der militie, terwijl sedert verscheidene dagen gewichtige be- raadslagingen worden gehouden, waaraan verschil lende notabiliteiten deelnemen. De ervaringen door Mac-Mahon op zijne reis door onderscheidene gedeelten van zijn land opge- daan, schijnen hem geleerd te hebben, dat in Frank- rijk de republiek de eenig mogelijke regeerings- vorm is; althans in den toon der officieuse bladen is eene verandering gekomen, die het vermoe- den wettigt, dat Mac-Mahon, zoo de verkiezingen in republikeinschen geest uitvallen, voor den wil des volks buigen en weer met een ministerie der gematigde linkerzijde regeeren zal. Voor Erankrijk zou dit zekcr de meest wensche- lijke oplossing der tegenwoordige crisis zijn. Inmiddels gaat het zuiveringsproces onder de regeeringsbeambten zijn gang, de meest onstaat- kundige maatregel, die niets anders dan verbitte- ring kan uitwerken en de tegenstanders der tegen- woordige regeering in de hand werkt. Het tijdstip der verkiezingen is nog altijd niet vastgesteld. In de uren van vertrek en aankomst van den spoorweg Gent-Ter Neuzen zal met 1 September a. s. eene verandering plaats hebben; ook in de spoorwegdiansten Selzaete— Lokeren en St. Gilles Moerbeke heeft eene kleine wijziging plaats; men zie daaromtrent de rubriekmiddelen van vervoer, hier achter. ilulst(per telegraaf.) Heden heeft alhier de opening plaats gehad van de inschrijvingsbilletten voor het aanbesteden van een nieuwen toren, het welk is aangenomen door de heeren Gustijn en Keijen- borg te Turnhout, voor de som van 35,600, Philippine, 26 Augustus. Als eene curio- siteit van eerlijke uitvoering der bestaande wetten alhier op de kermis van heden, diene het volgende Een lid van den gemeenteraad eener naburige ge- meente, wat opgewonden dansende, werd in arrest genoinen en een paar minuten later op voorspraak van twee zijner confraters door een ander in vrijheid gesteld; men is benieuwd in welk wetsartikel zulke liandelingen zijn voorgeschreven of toegelaten. Benoemd tot dijkgraaf van het verdronken pol- dertje ten Zuid-Oosten van Philippine, P. Wauters. Bij Kon. besluit van 17 Juli jl. zijn met het gezondheidsonderzoek van schepen belast in Zeeland de volgende geneeskundigen voor Brouwers- haven dr. J. Moolenburgii; voor Vlissingen de heer F. J. Stewart Schultz; voor Ter Neuzen de heer J. van Pieubroek. De burgemeester van IJzendijke heeft over- eenkomstig art 70 der gemeentewet geweigerd uitvoering te geven aan een raadsbesluit in zake de verkiezing van een lid van den raad aldaar. Daar de koninklijke beslissing in deze niet binnen den daarvoor gestelden termijn kan genomen worden, is bedoeld raadsbesluit bij kon. besluit van 17 Augustus jl. geschorst. De troepen, die op dit oogenblik deel nemen aan de groote manoeuvres, zullen den 1 September a. s. weder naar hunne garnizoenen terugkeeren; die uit Vlissingen komen in twee treinen. Het le bataljon komt te Vlissingen te 1,5 u. en het 3e te 7,30 u. aan. Die detachementen, welke ge- diend hebben om de diensten gedurende de afwe- zigheid in de verschillende garnizoenen waar te nemen, zullen den volgenden dag naar hunne vorige standplaatsen op marsch gaan. Naar men bericht zullen op de lijn Vlissingen Queensborough twee nieuwe stoomschepen in dienst gesteld worden, die de bestaande in ruimte en doelmatige inrichtingen nog zullen overtreffen. Ze zullen heeten: Prinses Marie en Prinses Elisabeth. O. a. zullen de schilders Mesdag en Heemskerk van Beest medewerken tot versiering van de wanden. Het voornemen bestaat voorts, den dienst ook des Zondags te doen plaats hebben. Bij resolutie van den minister van justitie en in verband met de nieuwe rechterlijke indeeling zijn met ingang van 15 September a. s. de indee- lingen der brigades rijksveldwacht vastgesteld. In Zeeland worden die brigades met twee vermeerderd, namelijk Brouwershaven en Cortgene. I De brigadier der rijksveldwacht Corn. Ver- poorte is van Brouwershaven naar Colijnsplaat verplaatst. Van de miliciens der korpsen infanterie van de lichting 1877 zullen, volgens het Vad., met het oog op het groot inkompleet aan vrijwilligers vermoedelijk geene na 12 maanden oefening in het genot van groot verlof worden gesteld. Dit bericht verdient wel eenige nadere toelich- ting, daar zulk een bijeenhouden der jongste lichting van de militie in strijd schijnt met art. 183 Grond- wet en art. 122 en 128 Militiewet, houaende be- palingen omtrent den tijd voor eerste oefening en omtrent hetblijvend" gedeelte. Art. 125 Militie wet bepaalt wel, dat de militie te land eenmaal 'sjaars kan samen geroepen worden, om gedurende niet langer dan zes weken in den wapenhandel te worden geoefend, maar slechts een zeer gewrongen uitleg van dat artikel kan, in verband met de strekking van de artt. 122 en 123, daaraan de bevoegdheid doen ontleenen om, behalve het be- doelde blijvend gedeelte, ook de andere miliciens, na den voor eerste oefening grondwettig bepaalden tijd, onder de wapens te ffbouden." Den 11 September e. k. zal voor het gerechts- hof te 's Hage behandeld worden het hooger beroep van den reeder J. de Decker, die door de recht- bank te Rotterdam wegens oplichting tot celstraf is veroordeeld. - De eisch jl. week tegen F. N. Boer uit Rot terdam en Spijkman uit Vlaardingen, die onder be- schuldiging van verschillende financieele knoeierijen voor het hof te 's Hage terecht stonden, luidtvoor den eerste 12 jaren tuchthuisstraf en 80 boeten van f 50, voor den tweede 8 jaren en 26 boeten van 50. Bij de te Antwerpen gehoudene harddraverij met paarden van zessen klaar werd de leprijs, een gouden medalje van Z. K. H. den graaf van Vlaan- deren en 1000 frs., behaald door de Nobel van den heer IJ. Bos, te Zevenhuizen, pikeur A. Bos; de 2e prijs, 800 frs., door de Cornelia van den heer W. Doon, te 's Hage, pikeur A. Bos; de 3e prijs, 400 frs., door de Charles van den heer A. Vermeulen, te Standaarbuiten, pikeur J. Klomen, en de 4e prijs, 300 frs., door de Viorno van den

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1