No. 1280. Zaterdag 25 Augustus 1877. 17e Jaargang. Algemeen IMieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. BUITENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 24 Augustus. TEi! NISI 7.KNSIM III It t\T. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,l)oor het geheele Rijk f 1,10 Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag OKIE urcn. DU bliul verschijut IMiiwdng- en VrijdagaTO»J bij J. K. G. DUOIVT te Tee Neuzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken voor- loopig bekend, dat hoogstwaarscbijnlijk in de volgende maand zal worden aanbesteed het bouwen van eene openbare lagere School met Onderwijzerswoning te Sluiskil, waaromtrent al aanstonds nadereinlichtingen zijn te verkrijgen bij den Gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, den 24 Augustus 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Overzicht. Terwijl in telegrammen stellig verzekerd werd, dat Suleiman-pacha met zijn geheele leger door den Balkan getrokken was en voor Tirnova stond, waaruit de tot gouverneur van Bulgarije benoemde vorst Tscberkaski dan ook zoo schielijk mogelijk vertrokken was, den zetel van bet voorloopig be- stuur naar Sistowaoverbrengende, kotnen heden weder berichten, die met evenveel zekerheid tegenspre- ken, dat Suleiman reeds ten Noorden van den Bal kan zou staan. Wat men dus gelooven kan van alles, wat er gemeld wordt, is niet uit te maken. Vooral de Turkscbe berichten zijn onderliug zoo met elkaar in strijd, dat men tot de overtuiging koint, dat ze alien niets te beteekenen hebben. T Meest aannemelijk is, dat er op het oorlogsterrein voort- durend nagenoeg niets voorvalt en dat de weder- zijdscbe partijen ijverig in de weer zijn, door aan- houdenden aanvoer van manscbappen, levensmiddelen en bet opwerpen van versterkingen in en rondom hunne positien, zich gereed te maken, om, te harer tijd, de winterkwartieren te betrekken. Dat het vooruitzicht, van zijne legers aan en over den Donau te doen overwinteren, voor Rusland eene ontzaggelijke inspanning zal vorderen, is dui- delijk, als men bedenkt, dat het geheele leger onder dak moet worden gebracht; want onder tenten kan de soldaat gedurende den guren bulgaarschen winter niet gebuisvest worden; nu zijn in Bulgarije de dorpen klein, weinig in aantal en ver van elkaar J verwijderd, en bovendien bieden zij nagenoeg geen enkel gemak. Er is zoo weinig bout, dat er niet voldoende is tot het bouwen van barakken, en zelfs zou bet niet als brandhout toereikend wezen, om voor bet leger te koken, laat, staan om het te verwarmen. De oogst in Bulgarije wasditjaar goed, maar het graan is veelal op het land verrot en nauwelijks de helft is binnengehaald, van het- geen geoogst bad kunnen worden. Met al zijn hoorn- en weivee zou Bulgarije toch nauwelijks eene maand in de behoeften van het leger kunnen voorzienRumenie kan ook geen levensmiddelen meer afstaan. De Donau is geen handelsweg meer en wegen door de Karpathen van Transsylvanie en de Bukowina zijn 's winters onbruikbaar. Is de winter niet st.reng, gelijk de laatste, dan vriest de Donau niet geheel digt, zoodat bet traject dan niet over het ijs zou kunnen gesclneden, maar bet drijfijs maakt toch het wegnemen der bruggen noodzake- lijk. De kosten van het onderhoud van 300,000 man gedurende 5 maanden op een afstand van eenige honderden mijlen van hunne basis in Rusland, zou zelfs voor het rijkste land nog wel iets zijn, om rijpelijk te overwegen. Eer bet tijdstip aanbreekt, om de winterkwar tieren te betrekken, verwaciit men, dat Rusland nogmaals offensief zal optreden, ten einde Bulgarije ten noorden van den Balkan van Turksche veld- troepen te zuiveren. Schumla zou dan voor de Turken het eenige steunpunt zijn aan deze zijde van den Balkanterwijl Rustschuk Silistria en Widden in handen der ltussen zouden komen. Wat Servie in de tegenwoordige omstandigheden doen zal, is niet duidelijk op te maken uit de tegenstrijdige berichten, welke van verschillende zijden vernomen worden. //Servie's optreden aan de zijde van Rusland is thans zeker," leest men in een telegram uit het Russische hoofdkwartier, 18 dezer aan Daily News verzonden; //Christies heeft heden aan de porte doen wet.en, dat Servie geen kennis draagt van bet aan Rusland toege- schrevene plan, om een deel der Russische armee door Servie te doen trekkenhij ontkende, dat Servie besloten heeft, aan den oorlog deel te nemen," seint Beuter 20 dezer uit Konstantinopel. De coinmissaris des konings in Zeeland, ge- zien bet besluit van gedeputcerde staten van 17 dezer, no. 81; gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857, maakt bekend, dat de opening der jacbt op klein wild m de provincie is bepaald op Zater- dag 8 September eerstkomende; voorts, dat de korte jacbt zal geoorloofd zijn dagelijks, met uit- zondering van den Zondag, en de lange jacht op Maandag, Woensdag en Zaterdag van iedere week, alsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de sluiting der jacht. Naar aanleiding van het eerlang te vieren 300-jarige jubile van den geboortedag van Jacob Cats, zal binnenkort bij de boekhandelaars S. Ocht- man Zoon te Zierikzee verschijnenJacob Cats, Tooneelmatige Schets met zang, in twee Tafereelen, door J. K. de Regt, lid van den Nederlandschen Tooneelbond. Gaarne vestigen wij hierop de aaiidacht van rede- rijkers-gezelschappen en verdere belangstellenden. Niet alleen toch doet de goede naam van den schrijver ons iets degelijks verwachten, maar boven dien is de opvoering van een dergelijk tooneelstuk zeker de beste hulde, die onze rederijkers-vereeni- gingen den veel gelezen Cats kunnen brengen. Z. M. de koning-groothertog heeft den burge meester Van Antwerpen, den lieer Leopold de Wael, tot officier van de eikenkroon benoemd. Door den minister van oorlog zijn dezer dagen zeer gestrenge verordeningen uitgevaardigd, om het verkoopen of op andere wijze van de hand doen van door het rijk aan de militaire verstrekt munitie-brood tegen te gaan en te beletten. Men schrijft uit Vlissingen 22 Aug. De stoomkanonneerboot Hydra, commandant Her- waarden, is, een paar dagen geleden, naar Ter Neuzen vertrokken met bet dool om oefenings- tocliten te doen. Eergisteren heeft zij een tochtje naar Sas van Gent gedaan, gisteren naar Ant werpen en heden middag alhier in de haven teruggekomen. Herhaaldelijk is het voorgekomen, dat mili- tairen weigerden de politie ter hulp te komen, wanneer deze bij het doen van arrestatien, bij volksoploopen enz., te kort schoot. Deze aange- legenheid is thans bij dagorder van den garnizoens- commandant te Amsterdam geregeld. Den militairen wordt daarin duidelijk te kennen gegeven, wat ze hebben te doen, wanneer de politie in zekere ge- vallen bun bijstand verlangt. Omtrent den brand te Brakel meldt men naderIn geen jaren woedde hier zulk een hevige brand als van nacht. Omstreeks twee ure in den morgen werden de ingezetenen uit bun slaap op- geschrikt door den klepperman, en door het luiden der klok. In den hooiberg van den landbouwer Gerrit Vervoorn was, door alsnog onbekende oor- zaak, brand ontstaan, die zich spoedig zoo zeer verspreidde en om zich been tastte, dat vijf huizen tot den grond toe afbrandden en een zwaar be- schadigd werdterwijl vier hooibergen en een schuur mede een prooi der vlammen werden. De schade wordt geraamd op 20,000; het verbrande hooi zal ongeveer 60,000 kilogrammen beloopen. Een man heeft brand wonden aan het been bekomen. Gelukkig was er weinig of geen wind, zoodat het onze ijverige en goed bestuurde brandweer is mogen gelukken het vuur na een paar uren te stuiten en meester te worden. Bij het hooi, dat nog steeds bij het afzenden van dit bericht voorsmeult, wordt wacht gehouden. Landbouwberichten. Van 15 Juli tot 11 Augustus zijn, blijkens ingekomen ambtsbericliten, door longziekte aange- tast 35 runderen, en wel 2 in Noord-Braband, 29 in Zuid-Holland, 1 in Noord-Holland en 3 in Eriesland. In het vorige tijdperk van vier weken waren 52 runderen door die ziekte aangetast. Als eene bijzonderlieid wordt gemeld, dat Maandag de eerste nieuwe tarwe uit den Houtrek- polder, in bet voormalige U, te Haarlem is ver- kocht, en wel ongeveer 100 hectoliter, voor 13,50 per hectoliter. Gedurende de verledsne week zijn de prijzen van het vette vee en die der vette varkens op de voornaamste markten in Belgie onveranderdgebleven. De markten waren goed bezet. De handel in granen helde naar afslag over. In den prijs van het vlas was geene bijzondere verandering waar te nemen. Uit Kortrijk wordt gemeld: De prijs van het vlas is staande gebleven; er is thans meerdere vraag naar gemeene soort van blauw vlasde beste soort blauw vlas belt naar afslag over. De Rubensfeesten te Antwerpen zijn in vollen gang. De officieele opening had 17 dezer namid- dag ten half 8 ure plaats door de ontvangst van de congresleden ten raadhuize door de burgemeester Leopold de Wael. In hartelijke woorden heette hij de vreemde gasten welkom, waarop de Nederlandsche lieeren de Jonge van Ellemeet, oud lid van de eerste kamer, en Springer in bet Nederlandsch den burgemeester

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1