AFHIFfE OEM PATEMBL4I)E\ V1RPACHTIWG. 11 O II T W A It K N, /OERGERST TE K0OP fJ. VAK DER BOOST VLAAREIRGEN. ADV ERTENTlEN. m VERPACHTEN: VERKOOPING Terslond benoodigd: SICARENFABRIEK, Handel in KOFFIE en TIIEE. COLORADO-KEVER, beterde waterlozing op de Sclielde boven Gent en de bestaande waterleidingen, waardoor alleen het groote bezwaar van de telkens terugkeerende be- leramering der scheepvaart en de benadeeling van het kanaal kan worden opgeheVen, en bet grootste gedeelte van Oost-Vlaanderen tevens meer en meer j voor waterrampen gevrijwaard zal worden. Een deskundige 291»(e S I a n 4 s I o t c r Ij Burgerlijke Stand van Ter Neuzen. van 1319 Augustus. Prijzen villi i oiipniKi 78f Hi Het Bestuur van den polder WESTDORPE of NIET W OGELSCHOR, zal op Domic nlag 23 Augustus 1877, 's namiddags 3 ure, ten huize en herberge van Eduaru Steppe, te Westdorpe, aan de meestbiedende voor een termiju van zes jaren tracliten te De GRASINGEN van de Zeedijken van opgeraelden polder, verdeeld in zeven perceelen en waaronder er twee perceelen zijn met het recht van bebouwing, liggende aan de Oostkant van het kanaal van dat van Ter Neuzen. V oor aanwijs en onderricht vervoege men zich bij den heer C. B. WIJFFELS, Uijkgraaf, of ten kantore van den Ontvanger-Gritiier, H. VAN DE W ATTUNE, te Sas van Gent. V" op WoeiiMil'ig 22 iufinstus 1977, des namiddags ten 1 ure, nabij het „Schuttershofte Ter Neuzen, Zeetijdingen. H ANDELSBERICHTEN. een ongehuwde Molenaursknecht van de P. G. bij J. VAN DE REE te Ter Neuzen. A f £5,£>0 per mud bij D. SCHEELE Rz. te Ter Neuzen. Gent. 10 Am*. Aug. 17 i Petroleum-bericht van H. J. Dronkers Jr. Maandag 20 Augustus 1877/13,50 per 100 liter a comptant, franco aan boord Middelburg. Kantoor Hitldelburg, Lauge Burg wijk C No. 94. TABAK. SNUIF EN Alles wordt tegen zeer Conciirreerende prijzen en kwaliteit franco Rotterdam, geleverd. Postmonsters gratis. In den boekwinkel van J. K. G. DHONT te Ter Neuzen is o. m. voor- Londen, 20 Augustus. Voorspoedig bevallen van een ineisje, MARTINA GEERTRUIDA BOOM—Feecken. handen G. C. W. en Nijmegen, 16 Augustus 1877. I^rijzen der Effecten. Amsterdam, 20 Augustus. Allen die in onze droefheid hunne deelneming deden blijken, betuigen wij onzen welgemeenden dank. D. J. OGGEL. G. OGGELBarker. Axel, 22 Augustus 1877. Bohnensieg, Hoe men ziet wat men ziet met den Microskoop. Dr. T. C. Winkler, H et lichaam van den m ensch. Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, Vijf Entomologische wandelingen. Dr. T. C. Winkler, Luchtverschijnsels. II. Witte, Binnen en Bui ten. Elk deeltje bevat ongeveer 150 pag. druks, een hondertal houtgravures, en kost in kleurendruk om- slag 40 cents. Voor geschenk en scboolprijs zijn deze boekjes bij uitnemendheid gescliikt. dienst 1877/78, op de Gemeente-Secretarie te TER NEUZEN, van 20 Augustus tot 1 Sep tember 1877, van 2 tot 5 uren. De afbeelding met van den beschrijving uitgegeven door bet Departement van Binnenland sche Zaken, is weder tegen betaling van 1 cent verkrijgbaar in den boekwinkel van J. K. G. DHONT te Ter Neuzen. s morgens van 9 tot 12 en's middags Snelpcrsdruk van J. K. G. Dhont te Ter Neuzen. 5de Klasse. Trekking ran 17 Angnstus. Prijzen van f 100 en daarboven. 1500 no. 2947. J 400 4276 6435 7243 19203. 200 2669. 100 952 3940 6278 6306 8415 9403 10394 11013 14127 14334 14486 15051 17485 19089 20453. Huwet.ijks-Aangiftev 17 Ang. Jacobus Johannes Heijge- ]aar, oud 24 j., jm en Jacoba Versluis, oud 20 j., jd. Levinus Dicleman, oud 24 j., jm. en Anthonia Vinke, oud 25 j., jd. Huwelijks-Voltbekkingf.n. 14 Aug. Karel Fonteijn, oud 30 j., jm. en Naatje Blok, oud 31 j., jd. 16 Aug Gustaf A.uwiea Acke, oud 22 j., jm en Sara Cornelia Harte, oud 19 j.. jd Geboorten 13 Aug. Levinus Gerardus, z v. Joos Mole- Oblig. Hope Co. Leening 1860 Certific. dito Inscript. St.ieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 1867—1869 Certificaten Aandeel spoorweg Gr. Maatsch. Oblig. dito Aand. Baltiscbe spoorweg dito spoorweg PotiTiflis dito dito Jelez Orel dito dito Charkow Azow Schatkist obligation Oblig. metall in zilver Jan.'Juli. dito dito April Oct. dito in papier Mei/Nov dito dito Febr./Aug. Aand. Nation bank Schatkistbilletten Certific. A m terdam Obligation Buitenl. dito Binnenlandsche Obligation Inschrijving Alg. schnld dito 1868 dito dito dito (1904) dito dito dito (1885) dito Illinois Amsterdam dito dito Redemption dito Central Pacific dito St. Paul Pac. Spw, le sec. dito dito dito 2e sec. Oblig 1863 dito 1865 Amsterdam 20 Augustus. Metall. f 20 65 dito zilver 21 80 Div. Eng. per f 11,85. Eng. Portugal per Amerikaanscbe dollars Polen. OoSTEJiRIJK. Honqarije. Italik. Spanje. PORTUGAl.. Turkijk. Egypte. Amerika Urazii.ie. n 4 4 611 A 4 K n 69} 6 p 5 n 102} 4} p 82} 3 K p 44} 0 5 5 p p 4 n p 5 p 54} 5 54} 5 p 51} 5 o p 52 a 6 p p 5 p 67 3 p 3 p 11} 3 p 50} 5 p 9} 7 p 5 p 6 u 104} p 59§ 6 H 6 P 100$ 4 P 7 P 4} P 5 P graaf en van Maatje Deij. 16 Aug. Magdalena, d. v. Cristiaan f. 7' hpaansche piasters f -. Haraelink en van Johanna de Bruijne. Cornelia d v. Jacobus (,n £ou") J *,46^. van de Wege en van Maria van Dixhoorn. 18 Aug. Adriana, d. v. Abraham Meensen en van Pieternella de Patter Hendrik, z. v. Pieter Moens en van Catharina van Hoeve. 19 Aug. Adriana d. v. Francis de Knbber en van Levina de Blaeij. 1 Overlijden. 16 Aug. Joos Dirk de Zeeuw oud 2 w., z v. Jozias en van Janna Stoffeijn. 17 Aug. Jan de Feijter, oud 6 m., z. v. Gilles en van Adriana de Meester. 19 Aug Pieternella Anthonia Dees, oud 78 j.; weduwe van Jan Jonkman Amsterdam, 18 Augustus. Metall. f 20,67}; dito zilver f 21 80 Div. Eng. per f 11,85 Eng. Russen per f 12 Eng. Portugal per Fraus. f 47,?5. l*elg- f 47,75; Pruis. J' 58,60; Hamb. Russen fRussen in Z. R. f 1,21$; Poolsche per fl Poolsche per Z. R. f Spaansche piasters f Spaansche binnenlandsche f -,51 VAN Amerik. dollars !,46 Van 11 tot en met 17 Aug. zijn in deze haven binnenge* komen bestemd voor Gent de volgende zeeschepen, als 12 Aug. Belg. stoomb Flecha, kap. 11. Seeuwen, van Londen met stukg. 18 Aug. Eng. stoomb. Romeo, kap. Ellwood van Goole met stukg. Eng. stoomb. Stantons, kap. Lumley, van Londen met stukg. Duitsche brik Schiller, kap. Hermann, van Riga met balken. 15 Aug. Deeusche schooner Anna Mar- gretha, kap Boggen van Dantzig met planken. Duitsche bark Sontag, kap. Wessels, van R ga met balken. Eng stoomb. Rosa, kap. Dumberly, van Goole met stukg. 16 Aug. Eng. stoomb. Norma, kap. Thornton, van Goole met stukg 17 Aug. Eng. stoomb. Killarney kap. Rothbarth, van Goole met stukg Fransche schooner Johanna, kap. Merlin, van Riga met vlas. Fransche schooner Philimoua, kap Lagech, van Oran met schors. Van 11 Aug. tot en met 17 Aug. zijn uitdeze haven vertrokken komende van Gent, de volgende zeeschepen als 12 Aug. Eng. stoomb. Norma, kap. Thornton, naar Goole met stukg. 13 Aug. Russische driemastschooner Josefina, kap. Anderson, naar Riga in ballast. Noordsche bark Louise, kap. ChKstoflT-l, naar Riga in ballast. 14 Aug. Noordsche bark Martha, kap. Schouwersen naar Riga in ballast. Russische bark Amur, kap. Erikson, naar Riga in ballast. 15 Aug. Eng. stoomb. Romeo, kap Ellwood, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Stantons, kap Lumley, naar Londen met stukg. Belg. stoomb. Fiecha kap. Seeuwen, naar Londen met stukg. 16 Aug. Duitsche bark Frederlch, kap Kitzow, naar Riga in ballast. Russische schooner Ele, kap. Grandbal, naar Riga in ballast. Deenscbe schooner Gesiena Antina, kap. Christiaan, naar Riga met chigorij. Noordsche bark Pietrellen, kap. Olsen, naar Riga in ballast. Eng. stoomb. Londos, kap. Spink, naar Goole met stukg. 17 Aug. Eng. stoomb. Rosa, kap Dumberly, naar Goole met stukg. In deze haveu zijn binnengekomen bestemd ora aan den ijzeren weg alhier te lossen en te laden de volgende zeeschepen als 13 Aug. Eng stoomb. Jutland, kap. J. Webb, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Anglian, kap. J. Walch, van Barro met ijzer. Eng. stoomb. Londos, kap. F. Spink, van Goole met kolen en stukg. Duitsche brik Express, kap. J. Freet- wurst, van Riga met planken. (Jit deze haven zijn vertrokken, na aan den ijzeren weg alhier te hebben gelost en geladen, de volgende zeeschepen als 15 Ang. Eng. stoomb. Jutland, kap. J. Webb, naar Londen met stukg. 16 Aug. Eng. stoomb. Anglian, kap. J. Walch, naar Barro met stukg. papier f 2,32 Rotterdam, 20 Augustus. Bij weinige aanoer en niet groote kooplust ging tarwe 20 a 30 ct. lager; Rogge 50 ct. lager; Koolzaad weinig ter markt. 1 Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 13 30 a f 14,Over- maassche f 12a 13,90. Rogge, Zeeuwsche en Vlaamsche f 8,25 a J' 8,75. Overmaassche f a f Gerst, Zeeuwsche winter f 7,20 a f 7 50 mindere f a f zoraer dito f a f mindere f a f Haver, j korte y 4 70 a f 6 20. lange f 3,70 a f 5,50. Paardenboonen J' 6,80 a f 7 80. Duivenboonen f 7,50 a J 9,Bruine- ooonen f a f mindere f a f Witteboonen, Walchersche f a f Zeeuwsche f a f mindere f a f Erwten Walchersche f 8,50 a f 9 50 Zeeuwsche fa f Koolzaad, 75} a 77 Lijnzaad f 305 per 2040 kilo, Eieren f 3 60 a f 3 80 per 100 stuks. Aardappelen f 2 25 a f 2 50. Meekrap, Geen handel. Tarwe, witte, 100 k., Id. roode, Rogge Gerst, Haver, Boekweit, p. het. Duivenboonen, Paardenboonen. Koolzaad, 100 kv Lijnzaad, Kempzaad Lijnkoeken, Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken, Eieren per 26, 32 00 35,00 23,00 26'00 18,25 20 50 19,25 46,00 86,00 28,00 22,00 18 00 2,10 3,00 fr. 33,00 a 34,00 34,00 35,00 86,00 24,00 23,00 24,00 25,00 26,00 18,25 19,75 19,00 46,00 37 00 85,00 37,00 2900 2800 29^00 21,00 21,00 22,00 18 00 2,20 2,05 2,20 Tarwe 2 a 3 sch. Haver 1 sch. lager. Nkdkri.aNI). Certific. Werkelijke echuld 2J pet. 64^ dito dito dito 3 77^ dito dito dito 4 101 Aandeel Handelmaatschappij. 5 102 dito exploitatie Ned staatsapoorw 102j Belgik Certificaten bij Rotschild 2j Franirijk. Inschrijvingen 3 dito 5 Rusland. Obligation 1798/1816 5 95 J dito Hope Co. 1855 6e aerie .5 77 dito 1000 1864 5 89 dito L. 100 1872 5 78f dito L. 100 1878 5 79* Loten 18665 128}

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 4