Het lanaal van Ter Nemen naar Gent Ik zoek ik zoek nog eens en nog eens INGEZONDENE STUKKEN. brand heeft zicli ook medegedeeld aan de tegen- over de fabriek gelegen pastorie, waarvan de be- woner, de pastoor van der Lee, om zich te redden uit het raam van eene bovenverdieping moest springen. Bij den val brak hij beide beenen en een paar ribben. Ecu twintigtal huisgezinnen zijn door het afbranden der fabriek buiten verdiensten. In de laatste vergadering van den gemeen- teraad te Aalten, is eeip ajres ter tafel gebracht, dat om der zeldzaamheidftvvil'le Vermelding verdient. De christelijk gereformeerde predikant aldaar heeft vrijdom gevraagd van to], wanneer hij ambtshalve uitgaat. Dit gaf aanleiding tot eene aardige dis- cussie; vooral bet punt van het moeielijk contro- leeren der herderlijjce tochtjes was een bezwaar. Het rekwest werd inet 7 tegen 5 steinmen afge- wezen, zoodat de herder, even goed als zijne kudde, als liij uit rijden gaat, tol moet blijven betalen. Den 13 dezer kwam bij den burgemeester der gemeente Druten het bericlit, dat een man door verdrinking een einde aan zijn leven gemaakt hadin den modder was ill. een laars met een kous er in, een jas en een portemonnaie gevonden. De burgemeester toog onrniddelijk, met den secre- taris, een volontair ter secrefarie en eenige veld- wachters aan het werk om den man op te visschen. Nadat de burgemeester eenige malen met. een eind touw om zijn lijt, door den veldwachter vastge- houden, gedoken had, kwam het bericht, dat de vdrmeende drenkeling alles maar voor de grap had gedaan, en dus verder zoeken noodeloos was. Sedert eenigen tijd is de aandacht van vele belangstollenden gevestigd op een ster van bijzondere helderheid. Zij kan eenige oogenblikken na zons- ondergang op een hoogte van nagepoeg 33 graden aan den L. 0. hertiel Worden wAargenomen. Voor het ongewapende oog gelijkt zij op een gloeienden vuuroalmet een tamelijken kijker gewapend kan men er vele lichtende punteri op waarnemen, die bij de minder verliclite deelen sterk afsteken. Het Altonaer Tageblatt van 22 Juli be- helst de volgende advqrtentie met vette letter: //Waarschuwing. Ik waarschuw bij dezen hetdienst- meisje Christiana Rave uit Aale in Jutland, ge- boren op 17 Augustus 1857, zich niet te veroor- loven, den trouwring van mijn man te dragen noch met mijn man langer arm in arm over de straat te gaan, en in elk geval binnen 8 dagen onze fabriek te verlaten, daar ik anders krasse inaatregelen zal aanwenden om haar te verwijderen. Ik ben noch van mijn man gescheiden, noch laat mij van hem scheiden. Bovendieri staat het ook bespottelijk, dat e'en man publiek met een 20ja-rig meisje uitgaat, terwijl onze dochter reeds 17 jaar oud is. Vrouw Classen, echtgenoot van Victor ClauSsen, eigeuaar van een stooinzagerij, groote Bergstraat no. 166. Volgeris de Hamb. Nachrichten vroeg een hooggeplaatst persoon dezer dagen wat von Moltke dacht van het verloop van den Bussisch-Turkschen oorlog en of hij geloofde dat de Russen het win- nen zouden. „Zeker zullen de Russen het winnen," antwoordde de grijze veldmaarschalk, afs zij slechts de noodige g's hebben." z/De noodige g's?" z/Ja zeker! ieder veldheer heeft er vier noodig ot hij vermagniets: geld, geduld, genie en geluk/' j~ n''( arbeider Parijs, die door de straten njdende den kreet deed hoorenLeve Napoleon IV is tot drie dagen gevangenisstraf veroordeeld. loen de voorzitter der rechtbank hem het vonnis had voorgelezen, riep hij opnieuw: Leve Napoleon IV. Leve de Keizer! Onrniddelijk werd hij daarop veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Ditmaal zweeg hij. De Neurenberger magistraat heeft dezer t a&en ver o gegeven om een optocht door eenige one i. i Stad te hoU(Jen> met ee" worst van meter lang, 550 pond wegende, door een aan- Secost "rneerde slagersjongens gedragen en vooraf- gegaan en gevolgd door muziek. In 1618 werd te Neurenberg voor het laatst zulk* een reuzen- worst door de stad gedragen. De tegenwoordige zal door den slager Eckert geleverd en door den restaurateur Todt gebraden worden, om daarna te verdwijnen in de magen der leden van het oudheid- - Onder helaas! nog vele lieden schijnt de geopend, maakt een der belangrijkste liandelswenen meening te bestaan, dat de man zijn wettige vrouw voor de fabriekstad Gent uit mag slaan. In die meening verkeerde o. a. ook Hoofdzakelijk aangelegd voor de scheeuvaart met 11 i r T J ccuc uuutjinsureecire zwaar had mishandeld en maar niet kon begrijpen, 12 M eene diepte Iiaar a/»noon nronHAm „:.L J 1 -i A i ccuc iueijU3 van e het scheen waarom de politie zich die zaak kanaalboorden van 21 it r\ Ir urn 1 Knnl.^^LL. 1 ii i aantrok, want hij herhaalde wel twintigmaal den uitroep: //'tis immers mijn vrouw." Het zal hem nu wel gevoelig geleerd worden, dat de man aan zijn vrouw wel bescherming schuldig is, maar dat hij niet het recht heeft haar te slaan. Gent, 17 Augustus 1877. Waarde I leer Uilqever! Veel uieuws heb ik niet te melden; alles gaat hier steeds den gewonen gang; dat is te zeggeu, den gang der scliildpaddenpiano pianissimo. Handel, uijverheid en de rest zijn nog altijd ziek, zeer ziek en men zou zeggen, dat de ziekte zelfs niet getreesbaar is. Ook begint men er zich in te schikken, dunkt mij. Immers, men wordt aan alles gewoon, zelfs aan ziekte. Wat dat bewijst is, dat het klagen over den slechten gang der zakeii afneemt, boewel de zaken zelf in het geheel niet verbeteren. Maur ook, de crisis, zoo het eene crisis is, heerscht zoo algemeen, dat men zou gelooven dat er zelfs geen middel bestaat, om dezelve te keer te gaan en waartoe dan geklaagd? Vandaar bij velen eene ouversehilligheid, die aan gevoelloosheid grenst en, die wellicht zou kunnen eindigen met alle iuitiatief tot verbetering van den toestand, zoo niet onmogelijk, dan toch zeer moeielijk te maken. In de hoop nogthaus dat het zoover niet zal komen, doet het mij genoegen te kunnen melding maken van de moedige pogingen van eenige mijner stadgenooten, die hier eene vereeniging tot stand gebracht hebben, welke, mettegenstaande haren ietwat langen naam: „8yndicalen provinciale kamer der nijverheidskunsten van Gent, reeds een paar goede werken op haar actlet heeft. Ik bedoel eene prachtige teutoonstelling van voor- werpen van nijverheidskunst, Zondag 11. geopend en een veertiental uitgeschreven prijskampeu, waarvan enkeleu eenen schoonen uitsjag hebben opgeleverd. A propos, van tentooustellingen als deze, eene eukele 'e overweging: Het uitstaKen van het beste, wat m de verschillende nijverheidsvakken wordt voort"-e- braclit, moet voorzeker den naijver der nijveraars opwekkeu en hen aausporen en in staat stellen teveus, om hunne eigene producten te verbeteren. Dat is zeer wel, maar is dat genoeg, om de uijverheid op te beuren? Heeft de nijverheidscrisis soms Set eene oorzaak, welke men niet durft of wil bekennen, omdat onze huidige vrije" wetten niet toelaten, dezelve weg te nemen? Zou de al te groote productie, om het maar recht uit te zeggen, soms de schuld niet zijn van den te kleinen aftrek? En zou de ;/goede ou e tiji soms uiet in staat zijn, om aan te tooneu op welke mauier men dit bezwaar kan weguemen? ■V r vra^en zou 'det durven antwoorden, maar ik geef ze ter overweging aan stouteren dau de ouder- geteekende, die er volstrekt uiet van houdt om voor een //achteruitkruiper" door te gaau. Misschien ook heeft mijne reflexi iiiets te beduiden en dan valt ze uatuurlijk in 't water. lets anders nu. Men hoopt dat koning Leopold onze teutoonstelling van nijverheidskunst zal komen bezoeken en misschien zal hij meteen wel een uurtje in onze driejaarlijksche tentoonstelling van schilderijen vertoeven, die den dezer moet geopend worden in de groote zaal van het Casino. Ook deze tentoonstelling zal prachtig zijn, maar ik wil uit de school uiet klappen, anders kon ik er wel lets ineer van zeggen. Later zend ik UEd. wel iets over de uoord- Aederlandsche kunstenaars op onze expositie, maar ze moet eerst open zijn. gelegenheid gee" nleUWS meer' Erg0' tot een vo%ende Gelief liitusschen, mijnheer, de verzekering mijner hocgachting te aanvaarden. Paul Cloppakt. 5,60 M. tot 4,^0 M. en - 2 op 1, bleek het al spoedig dat deze breedte en diepte vooral bij de steeds toenemende stooinbootvaart en grootere zeeschepen onvoldoende te achten waren. Ook de kanaal- BESCHOUWD UIT HET OOGPUNT SCHEEPVAART EN WATERTAI'PING. boorden, wel bestand oin den geringen golfsla^ van de gewone vaart en van Nen wind te kunnen weerstaan, zijn ten eenenmale onvoldoende aangelegd en versterkt, en bestaan vooral op het Belgisch grondgebied uit te losseu grondslag, dat deze de door de stooinbooten veroorzaakte zuiging en den golfslag op den duur zonder groote afschuivingen en ver- zakhingen kunnen verduren. Sedert de laatste jaren zijn dan ook de boorden zoodanig er door beschadigd, dat eene vrij kostbare en tevens nog onvoldpende herstelling inoest worden aangeweJid^, om dezen van jaar tot jaar meer invretenden kanker daardoor zouveel doenlijk te beteugelen. Deze steeds voortgaande zandverzakkingen brengea ontegenzeggelijk veel bij tot eene verondiepiug en versmalling van de vaargeul tot niet gering nadeej der scheepvaart. Daarbij koint nog, dat er tusschen Sas van Gent en Gent zeer smalle krominingen ill de kanaalrichting aanwezig zijn, welke inede steeds oponthoud en hinder aan de geregelde vaart berokkenen. leneiude nu aan dezen nadeeligen eu onhoud- baren toestand een einde te maken, werden er j platmen tot verbetering ontworpen, welke thaus gedeeltelijk reeds in uitvoering en gedeeltelijk yoltooid zijn. Door de tot standkomiug van deze ingrijpende verbeteriugswerken zal het kanaal minder stefke bogten, eene meerdere diepte, breedte en Hau were glooiingen verkrijgen, waardoor de groote scheepvaart en de industrie voornamelijk van Gent voorzeker zeer gebaat zullen worden. In lioeverre nu door de tot standkomiug van dit onderhanden zijnde plan, het beoogde doel naai wensch zal worden bereikt, kail schnjver dezes niet beslissenzulks zal de tijd moeteii leeren. Met het oog eveiiwel op de bij herhaling terug- keerende watertapping^p, welke steeds zoo hoog nuttig voornamelijk voor de waterbevrijding der stad Gent en omsfreken tot afvoering van het vele opperwater waren, en op de toenemende stooinboot vaart, rijzen er bedenkingen op, welke wel eens aan de goede verwachting van dit werk kunnen doen twijfelen. t Is toch door de oudervindiiig al menigmaal en ook weder door de krachtige watertapping in dit jaar duidelijk gestaafd, dat een kanaal waarop scheepvaart en waterloziug gezamentlijk moeteu plaats hebben, het eeri met het ander daaronder lijden. Tijdcns de waterafvoer in vollen gan^ is, VAN kundig genootsehap, die te Neurenberg bun gewone onder de r^eerin'!/1^. Y"'U'' de S[00te vaart on mjvcmciu eu revens ae waterOe- jaarhjksche vergadering komen houdcn. genmkt en l «0 7 koluno VV'lle,n 1 bevaarbiar vnjding van Gent bevorderlijk zijn, dat er ook de gemaakt, en m 1827 van TerNeuzen tot Gent noodige zorg wordc besteed aan eene meer ver- oudervindt de scheepvaart zeer veel belemmeriug, ja zells dikwert vele dagen geheele stremming. Gedurende dien tijd wordt het zand, dat reeds van te voren door de stooinbootvaart losgemaakt en uit de kanaalboorden is weggemaald, met den stroom medegevoerd, en hief en daar geregeld bij iedefe tapping als hiuderlijko zandbanken in de vaargeul geplaatst, voornamelijk in de bogten van het kanaal, voor de bovensluis eu in den schut- kolk te Sas van Gent, hetwelk ook dit jaar weder bijzonder het geval was, tot welker spoedige uit- baggering het Nederlandsche gouvernement zich, weder vrij aauzienlijke uitgaveu getroost heeft, waarvoor het voorzeker een welverdiende lof zoowel van de schipperij in het algemeen als van d^ kamer van koophandel der stad Gent in het bijzonder toekomt. Een scheepvaartkanaal, dat tevens ook de belang- rijke rol van uitwateringkanaal voor eene aauzienlijke stad en streek moet uitmaken, brengt derhalve tegenstrijdigheden te weeg, die in de eerste plaats nadeelig op de groote vaart, ja ik zou haast durven zeggen een afschrik voor de reederijen worden en in de andere plaats op den duur kostbaar eu scliadelijk zijn, en voor de goede instandhouding van de kaiiaalwerken, en voor de bcvordering der belangen, welke men zich met dezen belangrijken waterweg heeft voorgesteld. Get zal derhalve wel overweging verdienen, wil men handel en uijverheid en tevens de waterbe-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 3