No. 1279. Woensdag 22 Augustus 1877. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. 17e Jaargang. ABONNEMENT. drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, Boor het Per geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en' Brievenbushouders. ADYERTENTlfiN. Yan 1 tot 4 regsls f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Yrijdag uamiridng DK1E uren. nit bind versciiijjut iliiudag- en Vrijdagaroml bij .1. K. Gr. I> II O IN T te Ter IN'eiizen. J^olitieli Overzicht. Op het tooneel des oorlogs gebeurt blijkbaar niet veel bijzonders. T Heet nog altijd van beide legerkatnpen, dat zij zich klaar inaken voor de groote, wellicht beslissende betalje. Uit Pesth meldt men eenige tijdingen ora- trent de plannen, die gemaakt worden. Wij deelen ze mede, zooals wij ze vinden. Grootvorst Nikolaas, zegt het bericht, is voornemens het leger van Osman-pacha geheel te omsingelen in zijne stellingen te Plewna, om het dan van achteren aan te vallen en onder zijne overmacht te verpletteren, zoodra nij met het Rumeensche leger, dat 25000 man sterk is en den rechter—vleugel zal vormen, 140,000 man onder zijne bevelen zal hebben, terwijl Osman- pacha er slechts 80,000 heeft. De Russen hopen zoodoende geheel oostelijk Bulgarije in hunne macht te krijgen en den weg over Sofia vrij te maken. Zijn zij daarin geslaagd zoo eindigt het bericht dan zullen zij gaarne, door bemiddeling der mogend- heden, over een eervollen vrede onderhandelen. 't Zal wel best zijn, niet al te veel geloof te hechten aan de plannen, die verschillende corres- pondenten Rusland gelieven toe te schrijven. 't Is tocli ondenkbaar, dat grootvorst Nikolaas den eersten den besten correspondent, die vriendelijk genoe.g is, naar de plannen te vragen, zoo maar dadelijk en zonder eenig voorbehoud de kaart bloot zal leggen. Yolgens een Turksch bericht is Woensdagavond eene afdeeling van het Russische leger, die een verkenningstocht op den weg van Tirnova naar Osmanbazar deed, bij Karasiler door de Turken aangevailen en verslagen, evenals twee bataljons, die onverwijld tot hulp der aangevallenen kwamen opzetten. De Russen hadden bij die gelegenheid 200 dooden en 500 gekwetsten en werden tot hun legerkamp bij Kesrova vervolgd. Uit het Russisch hoofdkwartier daarentegen komt een officieel bericht, dat misschien op dezelfde ontmoeting doelt. Dit bericht zegtdat eene af deeling Turksche ruiterij, 700 man sterk, Schidisiq nabij Rasgrad aantastte, maar door een escadron huzaren werd teruggeworpen. Bij het einde van het gevecht kwam een bataljon Russische infan- terie met twee stukken op de plaats, doch de Turksche ruiterij, welke naar het scheen door infan- terie en artillerie werd gevolgd, trok zich terug. Het verlies der Russen is 1 officier en vier soldaten gesneuveld, 2 officieren en 9 man zwaar gewond. Omtrent den stand van zaken in de Dobrudscha wordt gemeld, dat de Russische versterkingen, welke reeds van Kischeneff naar .Jassy en Galatz onder- weg zijn, 40,000 man voetvolk en 7000 man ruiterij bedragen. Te Kustendje heerscht eene paniek uithoofde van het bombardement dier stad door de TurkenKustendje was slechts bezet door twee regementen van het veertiende legerkorps en door eene batterij. Zij zullen de stad ontruimenin- middels is voor de bescherming der vreemde onder- danen een Engelsch stoomschip in de haven aan- gekomen. Uit Klein-Azie seint men uit Pera, dat de Rus sische rechtervleugel, ongeveer 20,000 man sterk, voorwaarts rukt. Zijne voorposten zouden bij Garnewarh, in de nabijheid van Pennek staan. Vijf duizend Kurden verlieten heimelijk het leger kamp van Ismael-pacha, bij Bajazid, om hunne dorpen bij Wan te verdedigen, welke door Ali— Khan, het lioofd der Persische Kurden, worden aangetast. De vredelievende stemming der Engelsche re- I geering wordt door velen toegeschreven aan de houding der porte. Dat echtcr de tegenwoordige stand der zaken, zoo in Armenie als in Bulgarije, zijn invloed heeft doen gelden, is buiten twijfel. Waren de Russen nu reeds te Erzerum en te Adrianopel, dan zou de volksgeest in Engeland de Russen zeer waarschijnlijk veel vijandiger zijn, dan thans, nu de Russen in hunne plannen op zoo krach- tige wijze gedvvarsboomd zijn. In den stand van zaken in Frankrijk is in den laatsten tijd geen verandering gekomen. Scheen eenigen tijd geleden de val van den hertog de Broglie onvermijdelijk, of althans waarschijnlijk, de jongste berichten uit Frankrijk melden, dat voorshands de vrede in het kabinet hersteld is. Ter Neuzen, 21 Augustus. Jl. Zaterdag arriveerde alhier een detachement, bestaande uit 66 man van het 4e reg. inf. uit i Delft, tot waarneming van de garnizoensdienst, terwijl Zondag van hier vertrokken de 2e en 3e comp. van het 2e bat. 3e reg. inf., samen ter sterkte van bijna 300 man tot bijwoning der militaire oefeningen aan de Grebbelinie. Jl. Zondag, des voormiddags te 11 lire, is aan den westelijken havendijk alhier eene duif neder- gekomen en opgevangen met het volgend merk op de beide vleugels: De Nachtegaal, U, Antwerpen, waartusschen het afdruksel eener duif. Gedurende de tweede helft der maand Juli jl. is door het postkantoor alhier de volgende onbe- stelbare brief verzonden, t. w. D. H. Dinze, Amsterdam. Zaamslag, 20 Augustus. De van Oud-Vosse- meer naar hier beroepen leeraar bij de christelijk gereformeerde gemeente, de heer M. Boon, deed gisteren namiddag als zoodanig zijne intrede, hierbij tot tekst hebbende: 2 Cor. Ill vs. 6. Des voor middags had de bevestiging plaats door den heer J. A. Goedbloed, predikant te Axel, die voor zijne rede tot tekst had verkozenPhilipp. II vs. 29. Z. M. heeft aan H. G. Hammacher, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als notaris te Groede. De heer J. Knottenbelt, predikant bij de herv. gem. te Sluis, heeft bedankt voor het beroep naar Zierikzee. De ex-onderwijzer van St. Anna ter Muiden A. M. V., die vcrdaclit werd zijn tienjarig dochtertje te hebben verkraclit, en op grond daarvan sedert het begin der maand Juni in het liuis van ver- zekering te Middelburg gedetineerd was, is op vrije voeten gesteld. Uit Middelburg wordt het volgende geschre- ven De wet op de cooperatieve vereenigingen bevat nog zoo drukkende bepalingen, dat eenige spoeiige wijzigingen dringend gewenscht worden. Zoo wordt in art. 16, alinea 3, voorgeschreven, dat de rekening en verantwoording, na hare goedkeuring, moet worden nedergelegd ter griffie van het kantonge- recht. In de wet van 22 Frimaire an VII is echter bepaald, dat geen griffier eenige akte in depot mag nemen, die niet vooraf is geregistreerd, en in art. 18 der wet van 31 Mei (Staatsblad no. 36) is het registratie-recht voor de uitgaven in rekeningen en verantwoordingen tot ontlasting strekkende van rekenplichtigen vastgesteld op pCt. Over 1876 zou dus de Middelburgsche vereeniging, bij een uitgaaf van 9539,90 een registratie-recht van f 23,84, met de 38 opcenten ad 9,06£ te zamen32,90^, verschuldigd zijn geweest, terwijl dit cijfer voor de volgende jaren veel hooger zal wezen. De vereeniging heeft zich daarorn tot den minister van financien gewend met dringend verzoek, om inaatregelen te nemen, teneinde de cooperatieve vereenigingen te ontheffen van een zoo drukkenden last, en wel zoo spoedig, dat zij nog voor het loopende dienstjaar kunnen werken. Ook het bestuur van het district Middelburg en omstreken" van Eigen Hulp vreest voor de gevolgen der cooperatie-wet. Het onderstelt n. 1. dat het niet mogelijk zal wezen buiten de bepa lingen dier wet te blijven, omdat alles wat //Eigen Hulp" zal doen op cooperatieve ondernemingen zal neerkomen. Nu zal het de vraag zijn, of voor alle cooperatieve handelingen een enkel reglement, overeenkomstig de bepalingen der wet op de coope ratieve vereenigingen, zal kunnen worden gemaakt, dan wel, of telkens een afzonderlijk reglement moet worden vervaardigd, als men een winkelvereeniging, een verbruiksvereeniging, een voorschotvereeniging, een onderling ziekenfonds, enz. wil stichten. In dat geval zouden de kosten te groot zijn, om op eenige gunstige resultaten te kunnen rekenen. De heer J. de Dekker Gz. is uit de firma van Zeylen Dekker getreden. De heer J. F. van Leeuwen, eenig overgebleven lid dier firma, heeft alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit overeenkomsten met het gemeentebestuur van Middel burg, overgenomen, waarmede de raad zich in zijne zitting van Vrijdag vereenigd heeft. De vrees van pessimisten omtrent het ongebruikt laten van het droogdok alhier, is Zaterdag op schitterende wijze ongegrond gebleken. Een der grootste mailbooten op Engeland de //Stad Vlis- singen," niet minder dan 290 Eng. voeten lang en 60 Eng. voeten (over de raderkasten) breed, is er zonder slag of stoot ingebrac'nt, teneinde van vuil (zoogenaamde pokken) ontdaan en vervolgens geverfd te worden. Deze werkzaam- heden werden met den meesten spoed verricht, waaraan het te danken was, dat de boot reeds Zondagmorgen het dok verlaten en naar de plaats liarer bestemming, Vlissingen, terugkeeren kon. Burgemeester en wethouders van Goes hebben voor de aanstaande jaarmarkt de staanplaatsen voor drie carroussels bij inschrijving beschikbaar gesteld, met dat gevolg, dat, terwijl in 1876 van 4 car roussels f'li ontvangen werd, nu van 3 derge- lijke inrichtingen 167,75 zal verkregen worden. Men schrijft uit HeinkenszandJl. Zaterdag verloor de landbouwer C. K. alhier het jongste zijner kinderen, omstreeks zeven maanden oud, op TEK (I01IHANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1