BINNEN LAND. No. 1278. Zaterdag 18 Augustus 1877. A Ige m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. STRAATVERLICHTING. 17e Jaargang. ABONNBMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Boor het gelieele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Dit blad rerschijnl Diusdiig- eii Vrijd.igarond advertentiBn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nainiddag DRIE nren. K. G. DHOIVT te Ter Neuzen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, zullen op IMnsriag den 28 Augustus 1877, des voormiddags te 9 uren, in het openbaar, bij enkele inschrijviug, AANBESTEDEN: De Straatverlichting binnen de kom der gemeente, gedurende het ver- lichtings saizoen 1877/78, daar- onder begrepen de levering van Petroleum en Katoen, het schoon- houden der Lantaarns enz. De voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente, alwaar de inschrijvingsbiljetten, be- hoorlijk gesloten, voor den aanvang der besteding moeten worden bezorgd. Gedaan ten gemeenteliuize van Zaamslag den 17 Augustus 1877. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter E. H. WORTMAN, Secretaris. Overziclit. Van het oorlogstooneel in Europa komen wel een aantal berichten, inaar, hoe groot dit getal ook zij, zij doen ons niet de minste zekerheid verkrijgen, hoe het op het terrein van den strijd geschapen staat. Veelal spreken de depeches el- kander lijnrecht tegen en mededeelingen van po- litieken aard, die alien schijn van waarheid hebben, blijken, als zij nauwelijks de ronde hebben gedaan, ongegrond te zijn. Het Russische telegraphische agentschap deelt thans weer eene officieele depeche mede van groot- vorst Nicolaas, die aan vele andere berichten den bodem inslaat. Zij luidt als volgt: z/De buitenlandsche dagbladen weten veel te verhalen van de vlucht onzer troepen na den tegenstand te Plewna op 30 Juli, van hunne ver- volging door de Turkeu te Sistowa, van onze vruchtelooze pogingen, orn Rustschuk en Sili stria in te slttiten, van Turksche overwinningen te Rust schuk, Rasgad en elders. z/Dit alles zijn even onbeschaamde verzinsels, als het bericht, in de vorige maand door de ons vijandige pers verspreid, dat wij eene nederlaag zouden geleden hebben bij den overtocht te Niko- polis en dat de Turken eene overwinning te Bjela hadden behaald. z/Ik verzoek eens vooral, geen waarde hoege- naamd te hechten aan de stelselmatige logens, verspreid door de Turksche blaien en door de organen der Europeesche pers, die ons vijandig zijn. ,/Indien ik geen bericht zend, dan beteekent dit, dat alles goed gaat, of dat er niets bijzonders is te melden. z/Wanneer wij tegenspoed leden, heb ik dat ook zelf getelegrapheerd". Na het lezen van dergelijke officieele tijdingen, dringt zich de door alle tijden heen en ook thans schier elken dag gedane vraag aan ons op: „wat is de waarheid En 't meeste vertrouwen ver- dienen dan zonder twijfel de berichten van groot- 1 vorst Nikolaas want gedurende den oorlog is reeds meermalen gebleken, dat de tijdingen uit het Russische hoofdkwartier, wat waarheidsliefde en eenvoud betreft, even gunstig afsteken bij de Turk sche, als indertijd de Duitsche depeches bij de Eransche oorlogleugens. Op dit oogenblik is er op het oorlogsveld eeni- ge stilstand, maar nieuwe strijd is op handen, als het Russische leger aan den Donau al de ver- sterkingen zal hebben ontvangen, die met versnel- den pas naar het tooneel des oorlogs oprukken. In een gesprek met een voornaam ingezeten van Bucharest, moet grootvorst Nikolaas te kennen hebben gegeven, dat het nog wel twintig dagen zal kunnen aanhoudeneer de operaties zullen worden liervat. T Is niet onmogelijk, dat de Russische opperbevelhebber dit werkelijk heeft ge- zegd want de Russische troepen zijn na het ge- beurde bij Plewna eenigszins gedemoraliseerd en hunne bevelliebbers znllen geen tweeden aanval wagen, voor en aleer de 100,000 man zijn aange- koinen, die het legerkorps bij Plewna op eene sterkte van ruim 250,000 man zullen moeten brengen. Bovendien moet wegens verzuim van de meest gewone voorzorgsmaatregelen, de gezond- heidstoestand van het Russische leger buitenge- woon ongunstig zijn. Zelfs onder het personeel des keizers moet het aantal zieken groot zijn, terwijl ook bij het Ruissische leger in de Dobrudscha moeraskoortsen en dyssenterie heerschen. Hoe het eigenlijk met de Balkan-passen staat, is moeielijk te zeggen. Thans weer wordt uit Konstantinopel getelegrapheerd, dat het grootste gedeelte van het leger van Gurko wel ten noorden van den Balkan aangekomen is, maar dat zijne voorposten altijd nog te Besanlyk en te Hainkioi bezuiden den Balkan staan. Dit strijdt geheel met hetgeen reeds een paar keer zoo steliig gemeld werd, namelijkdat er geen Russische troepen meer in Rumelie waren en dat alleen de Schipka-pas nog in handen der Russen was. Volgens mededeeling van de Russische ambassade te Parijs zouden zij dan ook nog gedeeltelijk meester van den Hainkiopas wezen. In Griekenland wordt men steeds oorlogzuchtiger. Voortdurend trekken troepen naar de grenzen. Onder hen heerscht de grootste geestdrift en bij hun vertrek worden zij door de bevolking met bloemen bestrooid. De in omloop gebrachte be- weringen omtrent Servie worden evenwel tegen- gesproken. Van den aanvang des oorlogs heeft keizer Alexander, ter wille van de Oostenrijksche belangen, uit eigen beweging verklaard, dat Servie niet aan de worsteling tegen Turkije zal deelnemen en tot op dit oogenblik, zegt de berichtgever, blijkt niet, dat men in dit opzicht aan het Russische hoofdkwartier van gedachte is veranderd. De voorgewende militaire toebereidselen van Servie zou men daarom als opzettelijk overdreven en enkel ter wille van zekere belangen moeten be- schouwen. Uit Azie wordt geseind, dat de Russen daar weder voorwaartsche bewegingen maken. De Turksche bevelhebber heeft zich dientengevolge van het Russische grondgebied terug getrokken. Ter Neuzen, 17 Augustus. De alhier in garnizoen zijnde 13e kompagnie van het 3e regement vesting-artillerie vertrok heden morgen via Hansweert naar den Helder, om aldaar aan de schietoefeningen deel te nemen en op 1 September herwaarts terug te keeren. Woensdag is alhier door het bestuur van den Kleinen Molenpolder, gemeenten Graauw en Hon- tenisse, aanbesteed de verbetering van den zeedijk met bijbehoorende werken aan genoemden polder, waarvoor het minst is ingeschreven voor f 14,680 door den heer D. Tholens, te Hoek. Jl. Maandag is alhier gearriveerd de Eng. bark Mary Lee, komende van Peru en bestemd naar Gent. Het schip in Nederland van quarantajne maatregelen vrij, doch voor Belgie daaraan onder- worpen zijnde, heeft door behandeling van den geneesheer J. van Pieubroek aan de vereischte formaliteiten voldaan. Naar wij vernemen heeft de heer A. J. van Deinse, doctor in de wis- en natuurkunde, direc- teur der Twentsche Industrie en Handelschool te Enschede, wiskunstig voor Axel berekend, dat de maaneclips in den nacht van 23 op 24 Augustus a. s. op de volgende uren zal waartenemen zijn. Begin9 uur 29 min. Totaal verduisterd10 34 Midden11 26 Einde der totale verduistering .12 n 19 verduistering 1 24 j Voor belanghebbenden zal het niet ondienstig zijn te vernemen, dat de eclips ook hier, hoewel bij een zeer gering tijdverschil op dezelfde uren zal zijn waar te nemen. Iloek, 15 Augustus. Gisteren is alhier aanbe steed het begrinden van de zoogenaamde Loven- poldersche straat, hetwelk werd aangenomen door den heer Jac. Janssen alhier voor 4350. Axel, 16 Augustus. De gemeenteraad alhier heeft in zijne zitting van heden tot vroedvrouw dezer gemeente benoemd Mej. E. Bakker te Vlieland. Hontenisse. Eene tweede maaimachine is in deze gemeente aangeschaft en wel door den landbouwer Pateer. Wij' gaan dus ook op dit gebied vooriiit. De aardappelziekte openbaart zich hier en in de omstreken ook weder aan de knollen. De lang- durige sterke regens zullen zeker hier wel het hunne aan toegebracht hebben. Hengstdijk. Naar men verneemt zijn de ont- werpen voor den aan te leggen keiweg van Rapen- burg door ons dorp over den Platen- en Tasdijk tot aan den provincialen weg HulstWalsoorden gereed. Eindelijk schijnt dus de lang gewenschte verbinding tot stand te zullen komen. Naar wij vernemen is door de regeering een wetsontwerp tot vereeniging der gemeenten Rilland en Bath met ingang van den 1 Januari 1878 ingediend. Drie vrouwen en twee mannen uit Brouwers- haven hadden zich verleden week voor het ge- rechtshof in den Haag te verantwoorden omtrent een diefstal van eene vrij belangrijke geldsom aan a TEli M l ZENSCIIK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1