No. 1276. Zaterdag 11 Augustus 1877. 17e Jaargang. AI ge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. Ter Neuzen, 10 Augustus. TEH A B 0 N N E M E N T. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Kit bind vePMchijut Dinstdit;- ci> Vi'ijdagavond bij ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE uren. 14. G. K H O T te Tee Nenzeu. F*olitiek OverziCht. De voorspoed van de wapenen der Turken be- vestigt zich. Ofschoon in de hoogdravende Turksche legerberichten wel wat kaf onder het koren loopt, het blijkt waar te zijn, dat in de jongste dagen overwinningen zijn beliaald, die Rusland dwingen, tot de uiterste krachtsinspanning over te gaan. Toen de berichten van het oorlogstooneel de mogelijkheid deden doorschemeren, dat de Russen spoedig te Konstautinopel wezen zouden, sprak men van verschillende zijden van een waarschijn- lijk spoedigen atloop van den oorlog. De Russen, die hunne nederlaag bij Plewna ten voile erkend hebben, zijn thans begonnen hunne krachten te concentreeren, teneinde zich tot elken prijs over het ondervondene echec te wreken. Er heerscht dientengevolge thans eene betrekkelijke kalmte, die wel eenige dagen zal duren. Algemeeu is de verwondering, dat men na den slag bij Plewna niets meer vernoinen heeft van de legers van Osman-pacha en Mehemet-Ali overal verwachte men, dat een groote slag zou geleverd worden, daar men aannam, als iets dat van zelf sprak, dat Mehemet—Ali met zijn leger van 100,000 man, de Russen zou aanvallen. Dat de opperbevelhebber van het Turksche leger dit met. gedaan heeft, bewijst, of dat zijn leger minder sterk is, dan men gelooft, of dat hij volkomen on- geschikt is voor zijn post. De Russen hebben eene groote fout begaan, door hun ondoordachten aanval met weinig troepen tegen een sterk verschansteii vijanddoch de fout welke Mehemet-Ali begaat, door niet onmiddelijk gebruik te maken van Osinan-packa's overwinning, schijnt o. a. de Times van oneindig grooter gewicht. Ten zuiden van den Balkan wordt de toestand steeds ongunstiger voor de Russen. Het is te be- treuren, dat de stoute tocht van generaal Gurkho zulk een klagelijk einde neemtmaar de generaal zal het niet kunnen houden tegen Suleiman-pacha. Generaal Gurkho heeft naar het hoofdkwartier geschreven, dat hij zal trachten de troepen van Suleiman te verslaan, voor ze zich geheel hebben vereenigd en zich, ook wanneer het Turksche leger zich mocht concentreeren, tot het uiterste zal ver- dedigen, aangezien de terugtocht der Russen over den Balkan het sein zou wezen tot een algemeenen Christenmoord. Te Jeni-Saghra, beweert Gurkho, hebben de Turken een aantal Christenen levend begraven. Gurkho meldt verder, dat hij niet in staat is, alle reeds veroverde dorpen bezet te houden, aangezien zulks tot eene geheele versnippering zijner strijdkrachten aanleiding zou geven. Het schijnt, dat de mobilisatie van 't Oosten- rijksche leger achterwege blijft. Zij is voor het oogenblik, nu de Russen meer achteruit dan voor- uit gaan, onnoodig en de correspondent van den Temps te Weenen bericht, dat Bismarck niet gaarne de mobilisatie zou zien, om den driekeizersbond in stand te houden. Intusschen meldt men uit Weenen: de Oosten- rijksche regeering heeft het Servische kabinet ver- wittigd, dat de deelneming van Se'rvie aan den oorlog onmiddelijk zou gevolgd worden, door het bezetten van verscheidene punten van het vorsten- dom door Oostenrijksche troepen. De minister van binnenlandsche zaken heeft den burgeraeester en den secretaris eener gemeente in N.-Brabant, die om vermeerdering van tractement vroegen, uithoofde hunner werkzaamheden voor's rijks dienst, verwezen naar de artt. 73 en 104 der gemeen- tewet, en hun verzoek op grond daarvan afgewezen. Overeenkomstig een ministerieele resolutie is aan de verificateurs, belast met de visitatie van koopmansgoederen, bij vernieuwing gelast zich te onthouden van uitventingen van benaderde goederen, als in de gevolgen nadeelig voor den winkelier en niet strookende met de betrekkingen van openbaar ambtenaar. Omtrent den brand, die in den vroegen morgen van jl. Maandag te Ylissingen in enkele uren tijds den overdekten gang, die naar het havenstation leidt, met de daarnevensstaande loods in de asch legde, vernemen wij nader, dat behalve de in de loods nog ter verzending vooflianden zijnde koopmansgoederen etc. door de vlammen zijn vernield7 0 kisten verfeene baal ruwe zijde eene baal manufacturen3 kisten kleederen etc. eene baal pelterijen58 balengaren; 3 balen kunst- wol en 3 kisten ijzerwerk, uitmakende de lading van de ;/Stad Breda", welke Zondag morgen aldaar was aangebracht. Sedert eenigen tijd wordt met het beste gevolg van den dienst van een helmduiker ge bruik gemaakt tot het doen van nauwkeurige onderzoekingen, aangaande den staat van den zee- bodem langs de dijken van het waterschap Schouwen. De duikingen geschieden thans volgens een regel- matig stelsel, en naarmate men in deze nieuwe wijze van onderzoek verder komt, belooft zij voor het dijkwezen de beste vruchten. Men denkt, volgens den Haagschen corr. der Zutph. Ct., te 'sHage vrij algemeen, dat het met het ministerie schielijk tot eene botsing zal komen. De minister van Lijnden wil, naar men zegt, gaarne aftreden. Hij is tot herstel van ge- zondheid naar Marienbad geweest, maar geenszins hersteld teruggekomen. Z. K. H. de prins van Oranje is te Parijs aangekomen en met zijn gevolg aan het Grand Hotel afgestapt; H. D. zal aldaar eene maand vertoe- ven en alsdan weder naar den Ilaag terugkeeren. Met 1 October dezes jaars is er gelegenheid tot plaatsing van 19 leerlingen aan de rijkskweek- school voor vroedvrouwen te Amsterdam. Die leerlingen genieten van het rijk huisvesting, voeding, verpleging en onderwijs gedurende twee jaren, ten ware zij zich door wangedrag of door gebleken ongeschiktlieid voor de betrekking van vroedvrouw, een verder verblijf aan de school onwaardig toonen. Van 20 tot 24 Augustus a. s. worden door de veldbataljons van het 5e reg. infanterie, het le bataljon van het 7e reg. infanterie en het le bataljon van het 2e reg. infanterie, in het noord- oostelijk gedeelte van Noordbrabant eenige prac- tische oefeningen in den velddienst gehouden, tot welk einde in de genoeinde landstreek een bivouac zal worden betrokken. Aan genoemde troepen zullen worden toegevoegd twee escadrons van het 2e reg. huzaren en twee sectien van het le reg. veld-artillerie. De manoeuvres zullen onder de leiding van den commandant der 8e divisie infan terie plaats hebben. De Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van sterken drank heeft haar XXXIIIste jaarverslag (1876) in het licht gezonden. Daaraan is de volgende opgave ontleend omtrent het gebruik van gedistilleerd (binnen- en buitenlandsch), dat volgens officieele gegeveus liier te lande moet bedragcn Hectoliters van 50 graden. in 1852 206,138 1853 201,039 1854 203,214 1855 214,754 1856 197,727 1857 223,753 1858 233,333 1859 236,187 1860 255,662 1861 270,629 1862 271,464 1863 290,221 Hectoliters van 50 graden. in 1865 263,258 1866 267,044 1867 265,301 1868 267,114 1869 270,005 1870 272,709 1871 281,645 1872 305,621 1873 322,780 1874 337,799 1875 352,668 1876 378,298 1864 255,508 Terwijl de bevolking van Nederland in de laatste 25 jaren 25 is toegenomen, verraden boven- staande cijfers eene vermeerdering in drankgebruik in dat tijdvak van 83 Gelijk bekend is heeft de lieer F. H. Smul- ders, pianofabrikant te Maastricht, een toestel uit- gevonden voor het bespelen van het klokkenspel, voor welke uitvinding hij op de tentoonstelling te Amsterdam met de gouden medalje werd be- kroond. Was vroeger het bespelen van carillons, door middel van het vuistklavier, een slaveuwerk voor den klokkenist, thans zweven de vingers, gelijk bij piano of orgel, over het gladde klavier en even krachtig, maar veel meer gelijkluidend klinken de klokketoonen door het luchtruim. Het bestuur van de St. Servaaskerk te Maas tricht heeft den toestel van den lieer Smulders op haar schoon en alom bekend klokkenspel in toepas- sing laten brengen, hetwelk a. s. Maandag 13 dezer, des namiddags ten 3 ure, beproefd en aan het oordeel van alle deskundigen, die lust hebben dien dag naar Maastricht te komen onderworpen worden. Landbouwberichten. In de week van 22 tot 28 Juli jl. werden in Zuid-Holland, als lijdende aan longziekte, ont- eigend en afgemaakt 9 runderen bij 8 veehouders, verdeeld over 6 gemeenten. Bovendien bedroeg het aantal als verdacht geslachte runderen 3 en wel in de gemeente Outshoorn. In dezelfde week van 1876 bedroeg het aantal aan die ziekte lijdende runderen 10. In de maand Juli 1877 bedroeg het aantal aan longziekte afgemaakte runderen 39, tegen 45 in dezelfde van 1876. Voor het eerst waren jl. Maandag aan de wekelijksche vlasmarkt te Rotterdam eenige mon sters van het nieuwe vlasgewas, afkomstig uit Elkerzee (provincie Zeeland,) ter bezichtiging aan-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1