i\o. 1275. Woensdag 8 Augustus 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BIN NENLAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 7 Augustus. TER Per drie maanden bimien Ter Neuzen f 1,Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. COllRANT. ADVEElENTIfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel raeer 0,10. Grootere letters worden uaar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DKIE nren. Wit bind rcrschljiit Dlusdag- en Yrljdagavond bij J(. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. i'olitiek Over-ziolit. De tijdingen, die in de laatste dagen van het oorlogstooneel in Europa komen, luiden alien zonder dnderscheid in het nadeel der Russen. Ook hier schijnt de fortuin hun den rug toegekeerd te liebben. Bij Plewna en Lovats hebben zij eene geduchte tiederlaag geleden. Generaal Kiirdener's strijd- krachten bestonden uit ongeveer een zesde gedeelte van de troepen, waarover de Russen aan de Turksche zijde van den Donau hebben te beschikken. De Turken waren misschien iets sterker, maar hadden bovendien het voordeel, eene zeer sterke stalling te hebben ingenomen, terwijl de Russen zoo goed als ongedekt stredeu. Aehter aardewerken ver- Rusland moet worden gegeven. Eeuwen lang, en stelsel moet worden herzien. De detentie komt als den laatsten tijd erger dan ooit, heeft het heersc'nende vervangende straf voor de slagen, maar zooveel Mohammedaansche ras, schoon verreweg het zwakste mogelijk zich aansluiten aan de kruiwagenstraf. Het in getal, de Bulgaren mishandeld. Thans zien J strafstelsel wordt ingericht op den voet als voor het de laatsten zich op eeninaal uit dien toestand ver- Crimineel wetboek voor het krijgsvolk te lande is lost en neemt men nu het Standpunt van beschaving, j aangenomen. Tevens zijn eenige leemten in dit waarop de Bulgaren staan, in aanmerking, dan wetboek voor de marine aangevuld, mede in den- valt het zeker niet te verwonderen, dat zij zich zelfden geest als voor de laudmacht is geschied. op liunne onderdrukkers wreken en dat, nu eenmaal J De afschaffing der lijfstraffen gaat tevens gepaard de hartstochten ontboeid zijn, betreurenswaardige met eene geheele herziening van het disciplinair wreedheden worden gepleegd. 1 strafstelsel zoowel voor de officieren als voor de Ruslands czaar heeft er reeds vooruit op gewezen, mindere schepelingen. dat dergelijke dingen onvermijdelijk waren, indien de oorlog uitbrak en ook op dien grond de Engelsche borgen, vochten de Turken hardnekkig en de Russen^ ^efinS f^spoord, de handen met hem ineen te slaan, teneinde den oorlog te verhoeden. Uit nemen, ,i_ n n- no oio.il, teneinde den welke deze stellingen moesteu nemen, moesten, li. i i i-j j klemgeestigen nan ver, ondanks al hun moed, ten slotte atdeinzen, daar oii i,l.i,Q hunne manschappen bij honderden vielen. Ook bezuiden den Balkan schijnt het den Russen tegen te loopen; althans men meldt, dat de ver- eenigde legers van Suleiman en Reuf-pacha de troepen van generaal Gurkho geslagen en uit Jeni- Saghra verdreven hebben en deze zijne macht nu in de passen van den Balkan teruggetrokken heeft. In de vlakte tusschen den Schipkapas en Philippopel zouden, volgens dit bericht, zich geen Russen meer bevinden. De Russen trachten thans zooveel mogelijk hunne troepen bijeen te trekken, mn daarna een beslissenden slag te slaan. Ook de sultan heeft al zijne troepen geconcentreerd tusschen Schumla ten Oosten en Plewna ten Westen en van deze plaatsen tot Adrianopel, zoodat men weldra het beslissende oogenblik te gemoet- ziet. Delven de Russen dan de nederlaag, dan zullen en bekroinpene vrees voor Dezer dagen had te 's Gravenhage een bij- eenkomst plaats van de leden van den raad van toezicht der vereeniging Eigen Hulp. Slechts een der gekozenen had, wegens zijne bezigheden, moeten bedanken. Tot voorzitter van den raad werd de men hugelsche belangen gelieft te noemen, i,QQ„ n- i T <v i n i u i a j i- i t 5 r ii i beer mr. Oomnck Liefting gekozen. De werk- heett Engeland met de linkerhand atgebroken, wat„i i j i n i ,s i 5 zaamheden werden voorloopig geregeld om te alien het met de rechterhand opbouwde, en nu is het i i r e o 1 1 tijde voor den goeden gang van zaken te zorgen door een zoo onbelemmerd mogelijk toezicht op de handelingen en vooral op de comptabele ver- antwoordelijkheid van hoofdbestuur en district- besturen. Uit eene mededeeling van een commissie uit het hoofdbestuur bleek, dat secretaris en commissien ijverig bezig zijn de vorming van districten te bevorderen en om de laatste hand te leggen aan verschillende reglementen. Aan de opgerichte districten zal eerstdaags ter minstens onzedelijk, wanneer Engelsche ministers Rusland aansprakelijk stellen voor de gruwelen, die zij zelven hadden kunnen en moeten voorkomen. IS ze naar den Donau moeten terug trekken. Het legerkorps onder generaal Gurkho zal dan, van alle hulp afgesneden en te midden van een vijandelijk land door een overmachtigen vijand bestormd, onvermijdelijk verloren zijn. Men begrijpt dus het belangrijke van den te ver- te IJmuiden. Men schrijft uit Vlissingen 6 dezer: In den afgeloopen nacht is alhier brand ontstaan in een met stroo beladen wagon, staande in den overdekten gang bij het havenstation, welke zoo wachten slag en vele deskundigen beschouwen dien 111 omvang toenam, dat spoedig zoowel de gang dan ook als beslissend te zullen zijn. als de daaraan grenzende loods in voile vlam stonden. Veel is er in de laatste dagen geschreven over [l1 aanmerking genomen den grooten afstand de gruwelen, die door de Russen in Bulgarije 1 van de gemeente, waar de brand plaats had, was zouden zijn gepleegd. 't Is nu weer de beurt der de brandweer spoedig aanwezig; geholpen door Russen, om de Turken van noodelooze wreedheden de spuiten, behoorende tot de haveuwerken en de te beschuldigen. Uit Kazanlyk wordt gemeldgemeenten Souburg en Ritthem is het te danken, de correspondenten van versehillenden landaard, die tegenwoordig zijn geweest bij den overtocht van den Balkan, waren zoo verontwaardigd bij het aanschouwen der verminkingen, welke de Turken aan de Russische gewonden hebben doen ondergaan, dat zij gemeenschappelijk besloten hebben, een proces-verbaal op te maken, ten einde dergelijke barbaarscbe handelingen in het oog van Europa te brand merken. De Duitsche militaire gevolinach- tigde, die tegenwoordig was, heeft gecoustateerd, dat de Turken tot twee malen toe, met verkrachting van het volkenrecht, de parlemeutaire vlag hebben geheschen, om de Russen te misleiden en hen verraderlijk bij verrassing te kunnen ueerschieten. De Engelsche regeering heeft wederoin een aantal berichten over Russische gruwelen gepubli- ceerd. Dat er nu in dezen oorlog gemoord en geplunderd wordt, valt niet te ontkeiinen, maar het is zeer de vraag, of daarvan de schuld aan Bij de christelijk gereformeerde gemeente alhier beroepen de beer P. Diermanse, predikant bij die gemeente te Nieuw-Vennep in Noord-Holland. Door het postkantoor alhier zijn gedurende keu,msnemm? w°rden toegezonden een model- de eerste helft der maand Juli jl. de volgende reSlement de, parkas en yoorschotkassen. onbestelbare brieven verzonden, t. w.he" soortgelijk reglement voor ziekenhulp zal ook L. van Raay te Amsterdam, J. Truus te Amster- ^ldra gereed komen. Bij bespreking van de taak dam, E. Cornille te Gent (Belgie) en W. Hoezije der afdeeling Jevensverzekenng en pensioenen" i. 11.m,,., werd het denkbeeld geopperd van samensmelting en vereeniging tusschen verschillende andere in- stellingen van dien aard hier te lande. Men meldt uit Apeldoorn dd. 3 Augustus Het lustslot Het Loo met zijn schoone wandel- park, trekt nog immer vele bezoekers, waarvan echter menigeen het vorstelijk verblijf onder een minder opgewekten indruk verlaat. Sedert kort, tocli houden zich daarin vreemde heeren, naar men zegt Pransche experts, onledig met het zeer zorg- vuldig inpakken van de meest kostbare voorwer- pen van kunst, zoodat b. v. de beroemde ,/kunst- zaal" nagenoeg van al zijne prachtige standbeelden enz. ontbloot en de aangrenzende comediezaal reeds bijna ledig is. Algemeen verzekert men hier dat zij naar Parijs worden verzonden, en aldaar op last van Z. M. in een groot onlangs aangekocht hotel zouden geplaatst worden. Maandag e. k. worden weder drie bagagewagens van den Oosterspoorweg, ter inneming van goederen aau het paleis, langs 's konings particulieren spoorweg, verwacht. Het niet lang geleden voor de dames-pensio- naires ingericht gebouw nabij het paleis gelegen en even kostbaar als smaakvol gemeubileerd, zou voor 55,000, met inbegrip van meubilair, te koop wezen, en wordt door vele gegadigden bezocht. dat de brand geen grooteren omvang heeft ver- kregen en alleen de liouten loods omstreeks 60 meters groot, een lengte van 120 meters van den overdekten gang en een negental wagons zijn ver- brand; het havenstation en de ponton hal hebben niets geleden. De schade wordt op p. m. /100,000 geraamd. Den 3 dezer zijn in druk verschenen de vroeger reeds aangekondigde wetsontwerpen, houdende wijzi- ging in het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te water en, in verband daarmede, tot wijziging van het Reglement van krijgstucht. De hoofdstrekking isde afschaffing van de lijf straffen ter verbetering van de positie van den zeeman en tot aanwakkering van den lust tot den zeediensttot voldoening voorts aan den vrij alge- mecnen wensch van de bevelvoerende officieren. De regeering kon zich evenwel niet tot een j eenvoudige afschaffing bepalen. Het geheele straf- j Landbouwberichten. Sedert eenigen tijd worden hier en in omliggende plaatsen een tal van rupsen op het aardappelloof gevonden, waardoor velen afleiden, dat ook hier de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1