Mo. 1274. Zalerdag 4 Augustus 1877. 17e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN BAND. ABONNEMENT. A A N B E S T E D E N: De levering van Petroleum en het- geen verder noodig is voor de straat- verlichting, gedurende 1877/7S. Ter Neuzen, 3 Augustus. TEli NEUZEME Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlEN. Van 1 tot 4 regsls f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag n.imidriag II It IF. ureal. Dltblad vcrachljut Dinsdag- en Vrijilagavund bij J(. K. G. II H O A T te Ter Neuzen. BURGEMEESTER en WETTIOU- 1FT TIERS van TER NEUZEN zullen op Donderflagden 9 Augustus 1*77, des morgens ten 10 nur, in het gemeente-raad- huis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschriiving, De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente-secretarie, alwaar ook den dag voor- en tot het oogenblik van de besteding eene verzegelde bus is geplaatst, tot het ontvan- gen der inscbrijvings-biljetten. Ter Neuzen, den 27 Juli 1877. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN. De Secretariat J. DIELEMAN. I'olitiek Overzieht. De staat van zaken op het oorlogstooneel, dus scbrijft men uit Konstantinopel, wordt alliier nog zoo ongunstig niet geacbt. Wei beeft bet bier grooten indruk gemaakt, dat de Russen zonder zware ver- liezen over den Donau en bijna zonder eenig verlies over den Balkan getrokken zijn, maar zoolang het leger onverzwakt binnen den vesting-vierhoek staat, bescbouwen het volk, het hof en de regeering den toestand, uit een krijgskundig oogpunt, nog niet hopeloos. Anders oordeelt men zoo vervolgt de berichtgever uit een staatkundig oogpunt. Er was een tijd, dat men nog op Engeland en Oosten- rijk rekende. De hoop op Oostenrijk liet men later varpn,maar aan de verwacbtingen van Engelands ondersteuning liield men zich des te sterker vast. Nu zijn ook die verdwenen. Men hoopt niet alleen niet meer °P Engelands bulp, maar men beeft er zich zelfs van overtuigd, dat Engeland het even slecht met Turkije meent, als Rusland en dat de Britten, hoe verder Ruslands legers in Turkije biiifiendringen, des te meer aanstalten zullen maken, niet om de vernietiging van Turkije te voorkomen, maar om bij de liquidatie een der kostbaarste stukken van het uiteenvallende rijk te vermeesteren. Daar- om begint zich bij de porte de overtuiging te vestigen, dat de toestand ongunstiger wordt, paar- mate de oorlog langer duurt; onverscbillig, of de loop der krijgsgebeurtenissen meer of minder na- deelig voor Turkije is. De geruchten, verledene week in oinloop omtrent Turkije's geneigdbeid tot het sluiten van den vrede, acht de berichtgever daarom niet te eenenmale ongegrond. Hij beschouwt bet reeds op zich zelf, als. een merkwaardig feit, dat die geruchten in omloop konden komen en ingang vinden, ook $1 waren zij voorbarig. Wat bet bijzondere oorlogsnieuws betreft, blijkt, dat ten zuiden van den Balkan niets belangrijks voorvalt. Aan den Donau evenwel scbijnt de kans voor de Russen minder gunstig, althans maakt de Turksche bevelhebber Osman-pacha 't bun zeer lastig. Hijbedreigt bunne positie tusscben den Donau en den Balkan, welke onzeker zal blijven, zoolang Osman-pacha niet overwonnen en in Widdin opge- sloten is. De Russen zullen ten noorden van den Balkan eeneaanzienlijke maclit moetenbijeentrekken, om Plewna te heroveren en de Turken uit Loftcha te verjagen; want van daar wordt de Russische liju van gemeenscbap over den Balkan op zeer ernstige wijze bedreigd. Bij Plewna hebben de Turken goed gestreden niet alleen, maar ook op verstandige wijze bunne voorzorgsmaatregelen genomen. Zij bebben er thans 10,000 man bijeen, waartegen de Russen, zelfs na versterking uit Nicopoli, slechts 27,000 man kunnen stellen. Ongetwijfeld zullen de Russen nu van alle zijden versterking ontvangen, om daarna een beslissenden slag te slaan. De correspon dent van de Times voorspelt eene reeks van beslissende veldslagen tusscben den Donau en den Balkan; daar aan den critieken toestand ten Noorden van het gebergte een einde moet worden gemaakt. Op Dinsdag den 31 Juli jl. werd de elfde al gemeene vergadering der onderwijzers-vereeniging in bet zesde schooldistrict van Zeeland gehouden in het logement, „de Appel," te Zaamslag. Door verschillende omstandigheden was de beer inspecteur van het lager onderwijs in deze provin- cie verhinderd, de vergadering bij te won en; ook kreeg de vergadering bet beric'nt, dat de heer schoolopziener door treurige familie-omstandigheden werd weerhouden; een en ander werd met leed- wezen en innige deelneming vernomen. Als vice-voorzitter nam de heer C. van Dijk de leiding der vergadering op zich; hij sprak den aanwezigeu een, hartelijk welkom toe en drukte den wensch uit, dat ook deze bijeenkomst bevor- derlijk mochte zijn aan den bloei van het onder wijs en den vriendschappelijken geest onder de onderwjzers, tot versterking van den broederband, die alien vereenigt. De redevoering van den beer B. L. Oost- dam over gelijkluidende woorden, woorden van ge- lijke of overeenkomstige beteekenis, stamwoorden en afleidingen verwierf onverdeelde aandacht en algemeenen bijvalbet ontbrak daarbij dan ook niet aan fijnen humor en Attisch zout; ook de gepaste bijdragen van de heeren W. Janssen en W. A. P. van den Hurck verhoogden bet ge- noegen der vergadering; menige nuttige wenk op peadagogisch gebied werd door de verschillende sprekers in bunne rede gevlochten; dat zij hunne belangrijke taak uitnemend hadden volbracht, be- wees telkens een daverend applaus. Aan den wedstrijd in het doen van een verhaal, of het geven van onderwijs werd door 4 hulp- onderwijzers deelgenomende commissie van be- oordeeling adviseerde, dat de uitgeloofde prijs zou gedeeld worden door de heeren Dormaar en Luiten en de premie zou te beurt vallen aan den heer de Vos; de vergadering vereenigde zich met het oordeel der commissie. Aangaande de punten van bespreking, die inge- leid werden door de heeren H. van Wijngaarden, C. van Dijk en W. Goedhart en die tot belang rijke discussien aanleiding gaven, kwam de verga dering tot de volgende conclusion a. Leerplicht is geen onrechtvaardigbeid, maar eene lioogst wenschelijke zaak, om tot algemeene ontwikkeling te geraken. b. Een naar plaatselijke beboefte goed ingericht berhalings-onderwijs is onontbeerlijk voor het wel slagen van bet lager onderwijs. c. Verplichte schoolgeldheffing is niet wensche- lijk met betrekking tot een geregeld scboolbezoek. De heer van Wijngaarden, die als bestuurslid moest aftreden, werd herkozen, als secretaris, en nam andermaal die betrekking op zich. De beer van Dijk deelde een en ander mede, omtrsnt de twee en dertigste algemeene vergadering van het Nederlandsch onderwijzers genootschap, ge houden op 2526 en 27 Juli jl. in bet park Tivoli te Utrecht, welke door hem als afgevaardigde onzer districts-vereeniging was bijgewoondde pre- sentielijst van den 26«enj door hem ter bezichtiging medegebracht, gaf aanleiding tot bespreking van I de autografische pers. De atlas van de provincie Zeeland, ontworpen en geteekend door Mr. C. J. Picke en Mr. T. A. Lambrechtsen, trok de bijzon dere aandacht der aanwezigen, die als uit eenen mond de uitvoerigheid, nauwkeurigheid en nette uitvoering roemden. Nadat. met ernst en nauwgezetheid het programma was afgewerkt, was de 2e pauze zeer welkom; ge durende eene wandeling over het nette dorp, werd de maaltijd aangericht, waaraan men zich vriend- schappelijk vereenigdetal van toasten en vrijwillige bijdragen, wisselden elkander, als zonder verpozing, at tot laat in den avond; in de meest opgeruimde stemming nam men afscheid, niet zonder elkander z/tot weerziens" toe te roepen. Ook deze aangename en nuttige vergadering zal voorzeker belangrijke herinneringen achterlaten en nieuwen moed en lust geven aan ieder, die haar bezocht. Te beginnen van af 5 dezer zal de spoortrein van hier naar Gent in plaats van des namiddags te 4 ure 40 minuten des avonds te 6 ure ver- trekken, en van Gent in plaats van des avonds te 7 ure 30 minuten ten 7 ure 53 minuten naar Ter Neuzen wegrijdentevens kan men weder van af bovengenoemden datum kaartjes nemen op de verschillende stations naar Gent, Antwerpsche poort. In een volgend nummer deelen wij de nieuwe dienstregeling in zijn geheel mede. Hontenisse1 Augustus. Bij de herstemming voor een lid van den gemeenteraad albier is her- benoemd de heer P. A. Joossen met 68 stemmen. De heer W. Ringhout erlangde 28 stemmen. Stoppeldijk, 2 Augustus. De uitslag der her stemming voor een lid van den gemeenteraad was als volgtGeldige biljetten ingeleverd 5 7, waarvan op J. de Schepper-van Trappen 31 en op J. B. Schillemans 26 stemmen werden uitgebracht; zoodat eerstgenoemde is gekozen. De commissarissen van politie en de water- schouten in de verschillende zeehavens bebben van den minister van justitie dezer dagen de noodige instruction ontvangen omtrent het toezicbt op de schepen van oorlogvoerende mogendheden, en zulks naar aanleiding der aanwezigheid van de Russische oorlogskorvet Bogatvr te Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1