No. 1275. Woensdag 1 Augustus 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BIN N EN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 31 Juli. TElt niKUZdniSCHE COIJRANT. Per drie maanden biiineu Ter Neuzen f 1,Boor het gelieele Ttijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVEETENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddag IIKIE urcn. Dit hi.-id verschijnt Dinsdag- eu Vrijdagavond bij J. 14. G. II II O T te Ter Neuzen. Folitieli Overzioht. Hoe meer de Russen Konstantinopel naderen, zooveel te vuriger ontwaakt in het hart der muzel- manuen den wensch, om de groene vaan van den profeet uit de Hirkai Sherif Odassi te voorschijn te lialen en met hare wonderdadige eigenschappen de vijanden te vernielen. Zooals reeds meer ge- zegd is, is ieder geloovige verplicht, zoodra deze vaan ontplooid is, vrouw en kind te verlaten en tot verdediging des geloofs de wapenen op te vatten. Maar daar men zich te Konstantinopel misschien nog herinnert hoe in 1829 de vaan van den profeet volstrekt de verwachte geestdrift niet opwekte, heeft men besloten nog niet tot dit .uitsterste zijn toevlucht te nemen, doch eerst nog eens te be- proeven, of men door overdrevene proclamaties over de wreedheden door de Russen op Muzelmansche bevolking bedreven, hetzelfde doel met zou kun- nen bereiken. In een depecbe van Layard aan Derby wordt gezegd, dat de Sultan overtuigd is, dat de Russen besloten hebben alle Muzeltnannen uit te roeien en dat bij er niet voor verantwoorde- lijk wil zijn, indien weerwraak wordt genomen. Dat intusschen de droefbeid en de verontwaar- diging te Konstantinopel bij 't vernemen van de overwinningen der Russen groot moet geweest zijn, laat. zich begrijpen, wanneer men weet, dat men daar, toen de slechte tijctingen kwamen, nog vol geestdrift was over voordeelen, die volgens de offi cieele en officieuse berichten zouden zijn behaald. Men wist, dat de Russen eene pogiug hadden ge- daan, om den Balkan over te trekken, maar de officieele berichtgever bad er bij getneld, dat die poging mislukt was. Een ander bericht zeide, dat de Ottomanische troepen de linie van aftocht van de Russen, die zich tot Tirnova hadden gewaagd, hadden afgesneden en, zoo liet God behaagde, weldra de tijding kon worden verwacht van de vernietiging van het vijandelijke leger. Een derde depecbe beweerde, dat, tengevolge van de schitterende overwinning op de Russen behaald, het zegevierende Ottomanische leger Tirnova was binnengetrokken, en een vierde bericht voerde de vreugde ten top, hetwelk verzekerde, dat de brug door de Russen tusschen Simnitza en Sistowa opgeslagen, was vernield, de vijandelijke afdeeling, die de laatste stad bezette, mede vernield was en dat nog dienzelfden dag grootvorst Nikolaas met 15000 man ge vangen was gemaakt. Twee dagen later werd men te Konstantinopel ontnuchterd. Men vernam toen, dat a! die overwinnings berichten valsch waren, dat de Russen Nikopol is hadden genomen en Medjidie en Kustendje hadden bezet. Voor een enkele maal schijnen de Turksche wapenen op het oorlogsterrein in Europa eenig succes te liebben behaald. T Was eene overwin- 1 niug door Osman-pacba te Plewna en een vrij gevoelige nederlaag voor de Russen, die ongeveer 2000 man vorloren liebben. Dat dit geene valsche Tjding is kau vrij zeker worden aange- nomen, daar het bericht van officieel Russische zijde bevestigd en toegesclireven wordt aan groote roekeloosheid van den Russischen bevelhebber. Natuurlijk zijn de Russen voornemens zoo spoedig m,ogelijk voor bet geieden echee revanche te nemen en zullen tot dat einde worden bijgestaan door de Rumeniers. Het Rumaansche leger is reeds den Donau overgetrokken, om zich actief bij het Rus sische operatie-leger aan te sluiten en Nicopoli en Rahowa te bezetten, waardoor de Russische man- sehappen de handen vrij zullen hebben. Rustschuk wordt nog steeds hevig gebombardeerd. In den ointrek der vesting hebben tusschen Rus sen en Turken tamelijk ernstige schermutselingen plaats gehad. Naar 't heet liebben de Russen van de vijf monitors, die bij Rustschuk trachtten den Donau at' te varen, er drie in brand geschoten en een in den grond geboord. Bij Silistira heeft een gevecht plaats gehad tusschen Russische kanonneer- booten en een Turkschen monitor. Ten zuiden van den Balkan trekken de Russen gestadig voorwaarts en daar de telegraaflijnen te Hasskeni zoowel als te Karabunar doorgesneden zijn, is het waarschijnlijk, dat lichte troepen zich reeds vertoond hebben op den hoofdweg van Adrianopel naar het westen en den zijweg, die noordwaarts naar Jomboli loopt. Waarschijnlijk marcheert het leger recht op Philippopolis aan en, zoo de Turken geen zeer sterk en voortreffelijk leger bij Adria nopel hebben, gelooft men dat zij de Russen niet uit Adrianopel en Stamboul kunnen weren. j In Klein-Azie wordt volgens een bericht uit Erzerum spoedig een emsfig treffen verwacht. Een officieele telegram uit Petersburg maakt melding van eene ontmoeting bij het dorp Merkulki, waarbij de Turken werden verdreven onder achterlating van een groot aantal geweren en veel levensmiddelen. Door de versterkingen uit Engeland naar Malta gezonden zal het. garnizoen op dat eiland nu op 6900 man gebracht worden, behalve de plaatselijke i militie, die uit zes compagnieen bestaat. Het is lang geieden, dat een zoo sterk garnizoen daar ge- legd was, doch de Echo merkt op, dat er in het geheel slechts twee bataljons (198 man) tot het wapen der genie behooren. Voor eene landing te Gallipoli zouden uit den aard der zaak sterke detacliementen van dit wapen afgezonden zijn, het- geen niet het geval is. Had men dit vroeger be- daclit zegt het bl<j,d men zou de zaak zeker kalmer opgenomen hebben. Het garnizoen van Gibraltar zal, met de ver sterkingen die de volgende week, ten getale van 1800 man, derwaarts vertrekken, dan 6700 man sterk zijn. Voortdurend heersclit nog groote bedrijvigheid in het arsenaal te Woolwich; er is ordergegeven, om de uitrustingen voor de reserve gereed te houden. De toon der miuisterieele pers is uiterst heftig tegen Rusland. De Russen schijnen zich echter weinig te bekommeren om de door Enge land genomen maatregelen en men beschouwt ze in de toongevende knngen meer als een demon strate van weinig beteekenis. Eene landing der Engelsche troepen te Gallipoli, zonder aanvallende oogmerken, zou door Rusland eenvoudig geignoreerd worden. verklaring van deskundigen is bevestigd, verdient er niet het minste geloof aan te worden gehecht, omdat men tegenwoordig zeer geneigd is alles, wat er maar eenigzins op lijkt, voor een aardappelkever aan te zien. De uitgever dezer courant heeft een j honderdtal afbeeldingen met beschrijving, uitgege- ven van wege den minister van binnenlandsche zaken, doen komen en die in zijnen winkel tegen 1 cent verkrijgbaar gesteld. Z. M. heeft bepaald dat Mr. B. Ort, amb- tenaar van het openbaar ministerie bij de kanton- gerechten in het arrondissement Middelburg, ter standplaats Ter Neuzen, voortaan tot standplaats zal hebben de geineente Middelburg. Op verzoek eervol ontslag verleend aan H. Wau- ters, als dijkgraaf van liet V erdoorkenpoldertje ten Z. O. van Philippine. Den 27 dezer is te Vlissingen binnengekomen het Russische oorlogsstooinkorvet Bogatyr, comman dant kolonel Chafroffar; het kwam van Brest en is jl. Zaterdag na steenkolen te hebben ingenomen weder vertrokken. Het standbeeld van onzen beroemden zee- held M. A. de Ruijter werd op den 28 Juli jl. van wege de commissie van het standbeeld, ge- I vormd uit de afdeeling Vlissingen van de maat- schappij ,/Tot Nut van 't Algemeen" een nieuw sieraad toegevoegd. Op een der zijden van het voetstuk is een wit marmeren plaat, omgeven door een ijzeren krans ter vervanging van den tegenwoordigen, aangebracht met inscriptie be- helzende in gouden letters20 April 1676—1876, strekkende tot herinnering aan den 200jarigen sterfdag van onzen grootsten zeeheld, welke datum verleden jaar te Vlissingen werd herdacht. De algemeene expeditiemaatschappij Basch" te Berlijn is voornemens met 1 Aug. e. k. een kantoor te vestigen te Vlissingen, onder den naam Expeditie van de Maatschappij Zeeland. De op- richting van dit expeditiekantoor geschiedt met het oog op de groote verzending van goederen langs de lijn Vlissingen— Queenboro, van en naar Duitschland. Men schrijft uit TholenEen onzer land- bouwers is begonnen tabak te planten. Het doet het hart goed van ieder, die het met onzen vader- landschen landbouw wel meent, als hij ziet, hoe welig de breede, schoone bladeren groeien. Reeds is men aan 't plukken begonnen, en, naar 't getuigenis van een deskundige, belooft de oogst ruim en goed te zijn, beter dan op menige andere plaats in Utrecht en Gelderland, waar men met den tabaksteelt geheel op de hoogte is. Aan het verslag van de Internationale tentoon- stelling te Philadelphia, ontleenen wij de volgende bijzonderheden h De Holiandsche en Zeeuwsche Maatschappijen van Landbouw verzochten hunne inzendingen teruo- of een schadevergoeding van 300 ieder. De hoofdoommissie was overtuigd, dat de kosten van terugzending veel meer zouden bedragen dan de gevraagde vergocding, en aclitte het in het belang van 's Rijks scbatkist geraden om genoemde Maat- I schappijen de gevraagde som uit te keeren, en Zoolang de juistheid hiervan echter door geene beide inzendingen ten gescbenke aan te bieden Ook liier en in het naburige Hoek vermeent men den gevreesden colorado-kever gezien of ge- vangen te hebben

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1