No. 1268. Zaterdag 14 Juli 1877. 17e Jaargang. AIge m een Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND ADVERTENTIEN. de heer Mareeuw. Jac. de Jonge, Jac, de Feijter Pz., J. de Smidt. P. Moes. ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het gelieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. Bit blad vcrschijiit Dinsdag- en Vrijdag.iron. ADYEETENTlfiN. Van 1 tot 4 regsls f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Adverteiitien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Diusdag en Vrijdag namiddag DltlE iiren. J. K. G. D II M T le Tcr Neuzen, Bij dezc cwueant belioort een bijvoegael. F*olitieli Overzicht. Op nieuw wordt thans geirield, dat de Russen de dude hoofdstad van Bulgarije, Tirnova, hebben bezet en de bevestiging van versehilleude zijden geett de overtuiging, dat men thans met eene ver- trouwbare tijding te doeri heeft. Behalve van dit belangrijke wapenfeit, wordt nog melding gemaakt - - van de innarae van Braila, op den weg van Sistowa mer| 1 Se ,ven aan een toestand, die een spoedig naar Tirnova aan de Jantra gelegen, alsmede van de bezetting der om Tirnova liggende plaatsen hunne drie legerafdeelingen, die ieder slechts 8 a 12 batailloiis sterk zijn, inoeten, eer ze aan't voort- zetten der behaalde voordeelen kunnen denken, eerst aanmerkelijk versterkt worden. T Schijnt dat pius IX vrij ernstig ongesteld is. Te Parijs liep Zondag reeds het gerucht, dat hij overleden was, maar T bleek al spoedig, dat de opperpriester zelfs iets beter was. Evenwel blijft Nomezelo, Selwi, Drenowa en Slataritza. Overigens maakt, de telegraaf heden geen melding einde van zijn leven voorspelt. De grijze kerkvorst schijnt zelf te gevoelen, dat zijn einde nadert, en behartdelt met kardmaal Simeoni, zijnen staats-secretaris, ijverig de vraag- het conclave. Met betrekking van wapenfeiten, wat, trouwens niet te verwonderen j sHikken betreffende valt. Het Russische leger beweegt zich voort- j hl61rto,e ™e1jdt men?. dat met, kardmaal de Angelis durend en als een regelmatige stroorn over den onderliandelingen zijn aaugeknoopt, om hem te Donau. Paarden, ambulances, fourgons, caissons, bewegen, zijne waardigheid van „kamenaar der heilige bagagewagens der infanterie volgen elkander ge- rooin ie berk nedei te leggen. Wanneer een omdat, omdathet de vrienden urt Belgie had binnengehaald en de wet niet overtreden had. durende dag en n'acht onafgebroken op en hullen Simnitza in stofwolken, welke de plaats nagenoeg onbewoonbaar maken. Het groote aantal cavalerie, welke het leger vergezelt, maakt het vervoer van ontzaggelijke hoeveelheden paarden voeder nood- zakelijk en den trein zeer lang. 't Is duidelijk, dat die lange trein een blok aan 't been van 't leger is, dat daardoor ontzaggelijk in zijne bewegingen beleinmerd wordt. En komt daarbij nog het be- zwaar, dat de adininistratie nog al iets te wenschen paus sterft, dan heeft die kamenaar moeielijke en lioogst belangrijke plichten te vervullen, en het spreekt van zelfs, dat de grijze aartsbisschop van Fermo, nog 27 dagen ouder dan Pius IX, niet de geschikte pOrsoon is, om de eindelooze ceremonien te verrichten, waarbij hij eene hoofdrol moet spelen. Aan kardinaal Pecci zou de pauselijke curie die hooge betrekking willen opdragen. overlaat, gelijk vrij eenstemmig door verschillende correspondenten verzekerd wordt, dan kan men *61 JN0UZen, lo Jllll. van het Russische leger misschien alles verwachten, Woensdag avond hield de Vereeniging tot be- maar zeker geen snel voortrukkeii in het vijande- vordering der belangen van Zeeuwsch-Vlaanderen lijke land. eene vergadering in het /Hotel de commerce," bij De plannen, welke Rusland zich voor den veld- den heer A. J. Acke alhier. tocht gemaakt heeft, wqrden als volgt opgegevenNa de behandeling van eenige liuishoudelijke Twee legerkorpsen rukken, onder den groothertog zaken, was aan de orde het antwoord der Gedepu- Nikolaas, over Tirnova naar den Balkan. Het be- teerde Staten op het adres der Vereeniging, ter ver- riclit zegtnaar den pas van Slivna. Van Tirnova krijging van eene betere dienstregeling van de stoom- echter kan men drie passen in den Balkan bereikenbootdienst op TerNeuzen. De vergadering besloot het J de Sjilika-pas, die geen bizondere bezwaren oplevert bestuur te machtigen, zich andermaal tot Gedepu- en zelfs voor geschut bruikbaar is, de ijzeren- teerde Staten te wenden, omdat, naar hare meening, poort-pas bij Slivna, alles behalve gemakkelijk en op het advies der commissie, belast met de regeling de pas bij Kasan, evenmin zeer bruikbaar. De Russische bevelhebbers zullen echter wel niet van te voren zeggen, van welken weg zij zich denken te bedienen. Twee andere korpsen komen onder opperbevel van den Czarewitch, en slaan het beleg voor Rust- schuk. Twee korpsen onder generaal Zimmerman, zijn thans in de Dobrudscha en rukken allereerst op tegen Silistria. De sterkte van het Russische leger aan den Donau wordt thans geschat op 270,000 man, waar- van in Bulgarije minstens 12,000 man, met eene reserve van 30 a 40,000 man aan de overzijde; in de Dobrudscha 50,000 man; tegenover Rust- schuk en Silistria 60,000 man. Men zegt, dat de czaar plan heeft, zelf den Donau over te trekken en zijne legers op hun tocht naar het binnenland te volgen. Volmondig erkennen thans de Russen, dat zij hun voortmarsch in Klein-Azie hebben moeten staken en zelts eenige hunner stellingen moeten ontruimen; evenwel volstrekt niet wegens bedenkelijke ver- schijnselen van opstand in den Kaukasus, maar omdat ze zich nog te zwak achtten. Ze hebben de Turksche strijdkrachten te gering geacht en der stoombootdienst, veel gegronde aanmerkingen moesten gemaakt worden. Door eene motie, die met algemeene stemmen werd aangenomen, gaf de vergadering hare afkeu- ring te kennen over de pogingen door den heer J. A. van Boven, medelid der Vereeniging, aan- gewend, om Gedeputeerde Staten te doen besluiten op het adres der Vereeniging twelk adres bovendien gesteund was door de gemeenteraden van TerNeuzen en Axel) afwijzend te beschikken. Philippine, 12 Juli. Zondag jl. kwam alhier met ontrold vaandel het muziekgezelschap van Assenede (Helgie) binnen. Ons zanggezeischap „de Werklieden" had de vorige week aan deu heer burgemeester toestemming verzocht, lietzelve in te halen, hetgeen werd geweigerdtoch mar- cheerde het naar den Posthoorn, vanwaar die van Assenede al lustig op hunne instrumenten spelende, Philippine binnen marcheerden. Ons zanggezei schap sloot den trein met opgerold vaandel en trom en het geleek of het ter aarde werd besteld, want geen simpele aria werd gehoord uit eerbied voor de wet, welke door de marechaussee werd vertegenwoordigddaarna hoorde men het belache- lijke gerucht dat het korps zou worden verbaliseerd Vele menschen beklagen zich, dat ze des morgens bij T wakker worden eene groote belemmering gevoelen in de branches, een zeker gevoel van benauwdbeid in het achterste gedeelte van de keel, veroorzaakt door min of meer dikke slijmdeeltjes. Men wendt dan dikwijls heftige pogingen aan om ze kwijt te geraken, waarvan hoesten en soms misselijkheid dan dikwijls het gevolg is, terwijl men er menigmaal eerst na veel moeite en eenige uren van onpasselijkheid in slaagt, om de stofjes te verwijderen, die de ademhaling belemmeren. Allen, die aan deze onaangename kwaal lijdeu, bewijst men een waarachtigen dienst door hun 't middel aan te wijzen om er van verlost te worden. Dit middel nu is de teer, waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aandoeningen van de bronches. Het is voldoende om bij elken maaltijd twee of drie capsules te nemen, om spoedig een gevoel van verlichting te krijgeu, dat men dikwijls te j vergeefs zocht in een menigte zeer samengestelde en duure geneesmiddelen. Tienmaal van de twaalf gevallen zal dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen wanneer men geregeld gedurende eenigen tijd de teercapsules gebruikt. Het is genoeg om te herinneren dat elke flacon zestig teercapsules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te bewijzen. Deze behanaeling kost den geringen prijs van zes el acht centen daags. Heeft dit geneesmiddel, door zijn verbazend succes en debiet talrijke namaaksels in ;t leven geroepen, de Heer Guyot kan echter alleen instaan voor de goede werking der capsules in die flacons, op wier etiquette zijne handteekening in drie kleuren gedrukt is, welke flacons in de meeste goede apotheken te verkrijgen zijn. DINSDA6. Aangezien de heer D. THOLENS niet verder verlangi in aanmerking te komen, zullen wij in plaats van hem kiezen EENIGE KIEZERS Medekiezers van Ter Neuzen! Bij de stemming van vier leden voor de gemeenteraad op a. s. Dinsdag zal het niet moeielijk zijn een keuze te doen. Herkiest de aftredende leden En in plaats van D. Tholens te stemmen Verdere aanbeveling is hier overbodig zij zijn genoeg bekend. Eenige kiezers. TKI1 \KI ZKNSUIK I III litVI.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1877 | | pagina 1